11.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 18/2014

z dne 10. januarja 2014

o vpisu imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti [Žemaitiškas kastinys (ZTP)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1), zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 50(2)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bila vloga Litve za registracijo imena „Žemaitiškas kastinys“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012, bi bilo treba ime „Žemaitiškas kastinys“ registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 237, 15.8.2013, str. 40.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.4:   Drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med, različni mlečni proizvodi razen masla itd.)

LITVA

Žemaitiškas kastinys (ZTP)