9.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 4/38


UREDBA SVETA (EU) št. 11/2014

z dne 16. decembra 2013

o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o partnerstvu v ribiškem sektorju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 5. oktobra 2006 z Uredbo (ES) št. 1562/2006 (1) odobril Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o partnerstvu v ribiškem sektorju (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)

Ribolovne možnosti in finančni prispevek, ki jih zagotavlja Sporazum, so bile določene v protokolu (3). Najnovejši protokol bo prenehal veljati 17. januarja 2014.

(3)

Unija se je spogajala z Republiko Sejšeli o novem protokolu o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum (v nadaljnjem besedilu: novi protokol). Novi protokol je bil parafiran 10. maja 2013.

(4)

Svet je dne 16. decembra 2013 sprejel Sklep 2014/5/EU (4) o podpisu in začasni uporabi novega protokola.

(5)

Treba bi bilo dodeliti ribolovne možnosti med države članice za obdobje uporabe novega protokola.

(6)

Če se izkaže, da ribolovne možnosti, ki so bile dodeljene Uniji, niso v celoti izkoriščene, Komisija o tem obvesti zadevne države članice v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1006/2008 (5). Če v roku, ki ga določi Svet, ni odgovora, to velja za potrditev, da plovila zadevne države članice v zadevnem obdobju ne izkoriščajo v celoti svojih ribolovnih možnosti. Treba je določiti takšen rok.

(7)

Ta uredba bi se morala uporabljati od začetka začasne uporabe Protokola –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ribolovne možnosti, določene v Protokolu k Sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o partnerstvu v ribiškem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Protokol), se med države članice dodelijo na naslednji način:

(a)

plovila za ribolov tuna z zaporno plavarico:

Španija

22 plovil

Francija

16 plovil

Italija

2 plovili

(b)

plovila s površinskim parangalom:

Španija

2 plovili

Francija

2 plovili

Portugalska

2 plovili

2.   Uredba (ES) št. 1006/2008 se uporablja brez poseganja v Sporazum in Protokol.

3.   Če zahtevki za dovoljenja za ribolov držav članic iz odstavka 1 ne izčrpajo vseh ribolovnih možnosti, določenih v Protokolu, Komisija v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1006/2008 upošteva zahtevke za dovoljenja za ribolov katere koli druge države članice.

4.   Rok, v katerem morajo države članice potrditi, da ne bodo v celoti izkoristile ribolovnih možnosti, ki so jim bile dodeljene, kakor je določeno v členu 10(1) Uredbe (ES) št. 1006/2008, je 10 delovnih dni od dneva, ko Komisija države članice obvesti, da njihove ribolovne možnosti niso bile v celoti izkoriščene.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 18. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

V. JUKNA


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1562/2006 z dne 5. oktobra 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o partnerstvu v ribiškem sektorju (UL L 290, 20.10.2006, str. 1).

(2)  UL L 290, 20.10.2006, str. 2.

(3)  UL L 345, 30.12.2010, str. 3.

(4)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94 (UL L 286, 29.10.2008, str. 33).