7.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 5/2014

z dne 6. januarja 2014

o spremembi Direktive 2008/38/ES o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (1) in zlasti člena 10(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 32(2) Uredbe (ES) št. 767/2009 je Komisija pred 1. septembrom 2010 prejela več vlog za izdajo dovoljenja in za posodobitev seznama predvidenih vrst uporabe iz člena 10 navedene uredbe.

(2)

Nekatere izmed navedenih vlog zadevajo spremembe pogojev v zvezi s posebnima prehranskima namenoma „Ponovno uvajanje normalne prehrane, okrevanje“ za pse in „Ustalitev fiziološke prebave“ za krmo, ki lahko vsebuje dodatke v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici, kot je opredeljeno v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 767/2009. Druge vloge se nanašajo na nove posebne prehranske namene glede na zahteve, določene v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 767/2009.

(3)

Poleg tega je v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 767/2009 Komisija prejela vlogo za vključitev posebnega prehranskega namena „Zmanjšanje ravni joda v krmi v primeru hipertiroze“ za mačke.

(4)

Poseben način krmljenja je dajanje bolusa. Da bi zagotovili ustrezno in varno uporabo bolusa kot krme za posebne prehranske namene, bi bilo treba določiti splošne zahteve za pogoje, povezane z nekaterimi predvidenimi vrstami uporabe.

(5)

Komisija je državam članicam dala na voljo vse vloge, vključno z dokumentacijami.

(6)

Dokumentacije, priložene vlogam, dokazujejo, da posebna sestava zadevne krme ustreza posebnim predvidenim prehranskim namenom „Ponovno uvajanje normalne prehrane, okrevanje“ za pse, „Ustalitev fiziološke prebave“, „Zmanjšanje ravni joda v krmi v primeru hipertiroze“ za mačke, „Podpora pripravi na športne napore in okrevanju po njih“ za enoprste kopitarje, „Nadomeščanje nezadostne razpoložljivosti železa po rojstvu“ za sesne pujske in teleta, „Podpora obnovi kopit, parkljev in kože“ za konje, prežvekovalce in prašiče, „Podpora pripravam na estrus in razmnoževanje“ za sesalce in ptice ter „Dolgoročno zagotavljanje elementov v sledovih in/ali vitaminov za pašne živali“ za prežvekovalce s funkcionalnim vampom.

(7)

Poleg tega je ocena pokazala, da zadevna krma nima škodljivih učinkov na zdravje živali ali ljudi, na okolje ali na dobrobit živali. Ocena dokumentacije je vključevala preverjanje, ali opredelitev „visoka raven določenega krmnega dodatka“ pomeni pomembno raven zadevnega dodatka, ki je blizu ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici, vendar ne presega te vsebnosti.

(8)

Vloge so zato veljavne, posebne prehranske namene bi bilo treba dodati na seznam predvidenih vrst uporabe, pogoje, povezane s posebnima prehranskima namenoma „Ponovno uvajanje normalne prehrane, okrevanje“ in „Ustalitev fiziološke prebave“, pa bi bilo treba spremeniti.

(9)

Direktivo 2008/38/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi morale spremembe za krmo, ki je trenutno zakonito na trgu, začeti veljati takoj, je primerno zagotoviti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 2008/38/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Krma, vključena v Prilogo k tej uredbi in navedena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 767/2009, ki je že bila zakonito dana na trg pred 1. septembrom 2010 ter proizvedena in označena pred 27. julijem 2014, se lahko še naprej daje na trg in uporablja do porabe obstoječih zalog. Če je krma namenjena hišnim živalim, je datum iz zadnjega stavka 27. januar 2016.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. januarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 229, 1.9.2009, str. 1.


PRILOGA

Priloga I k Direktivi 2008/38/ES se spremeni:

1.

V delu A se doda naslednja točka:

„10.

Kadar se krma za posebne prehranske namene daje na trg v obliki bolusa, ki je posamično krmilo ali dopolnilna krmna mešanica, namenjena individualnemu oralnemu vnosu s prisilno krmo, mora biti na oznaki krme, če je to primerno, navedeno najdaljše neprekinjeno obdobje sproščanja bolusa in dnevna stopnja sproščanja za vsak dodatek, za katerega je določena najvišja vsebnost v popolni krmni mešanici. Nosilec dejavnosti poslovanja s krmo, ki daje bolus na trg, na zahtevo pristojnega organa predloži dokazilo, da dnevna razpoložljiva raven dodatka v prebavnem traktu ne bo presegla, če je primerno, najvišje vsebnosti dodatka, določene na kilogram popolne krmne mešanice v celotnem obdobju krmljenja (učinek počasnega sproščanja). Priporočljivo je, da krmo v obliki bolusa daje veterinar ali druga pristojna oseba.“

2.

Del B se spremeni:

Poseben prehranski namen

Osnovne prehranske značilnosti

Vrsta ali kategorija živali

Deklaracije za označevanje

Priporočeni rok

Druge določbe

(a)

Med vrstico za poseben prehranski namen „Uravnavanje presnove lipidov v primeru hiperlipidemije“ in vrstico za poseben prehranski namen „Znižanje bakra v jetrih“ se vstavi naslednja vrstica:

„Zmanjšanje ravni joda v krmi v primeru hipertiroze

Omejena raven joda: največ 0,26 mg/kg popolne mešanice hrane za hišne živali z vsebnostjo vlage 12 %

Mačke

Celokupni jod

Na začetku do 3 mesecev

Na označbi navedite: ‚Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.‘ “

(b)

Vrstica za poseben prehranski namen „Ponovno uvajanje normalne prehrane, okrevanje“, za vrsto ali kategorijo živali: „Psi in mačke“, se nadomesti z naslednjim:

„Ponovno uvajanje normalne prehrane, okrevanje (1)

Visoka kaloričnost, velika koncentracija bistvenih hranilnih snovi in hitro prebavljive sestavine

Psi in mačke

Hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi

Energetska vrednost

Vsebnost n-3 in n-6 maščobnih kislin (če so dodane)

Do vzpostavitve prvotnega stanja

Če se posebej zahteva dajanje krme po sondi, na označbi navedite: ‚Uporaba pod nadzorom veterinarja.‘

Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (E1707)

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje krmne dodatke iz funkcionalne skupine ‚stabilizatorji mikroflore‘ v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici.

Psi

Ime in dodana količina stabilizatorja mikroflore

10 do 15 dni

Navodila za uporabo krme zagotavljajo, da se upošteva zakonsko določena najvišja vsebnost stabilizatorjev mikroflore za popolno krmno mešanico.

Na označbi navedite: ‚Pred uporabo ali pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem.‘

(c)

Vrstica za poseben prehranski namen „Ustalitev fiziološke prebave“ se nadomesti z naslednjim:

„Ustalitev fiziološke prebave

Nizka sposobnost puferiranja in hitro prebavljive sestavine

Pujski

Hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi

Sposobnost puferiranja

Vir(-i) sredstev za strjevanje (če so dodana)

Vir(-i) sluznih snovi (če so dodane)

2 do 4 tedne

Na označbi navedite:

‚V primeru tveganja prebavnih motenj, med njimi ali po njih.‘

Hitro prebavljive sestavine

Prašiči

Hitro prebavljive sestavine, obdelane po potrebi

Vir(-i) sredstev za strjevanje (če so dodana)

Vir(-i) sluznih snovi (če so dodane)

Krmni dodatki iz funkcionalne skupine ‚stabilizatorji mikroflore‘ iz kategorije ‚zootehnični dodatki‘ iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1831/2003.

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje krmne dodatke iz funkcionalne skupine ‚stabilizatorji mikroflore‘ v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici.

Živalske vrste, za katere je dovoljena uporaba stabilizatorjev mikroflore

Ime in dodana količina stabilizatorja mikroflore

Do 4 tedne

Na označbi krme navedite:

1.

‚V primeru tveganja prebavnih motenj, med njimi ali po njih.‘

2.

Po potrebi: ‚Krma vsebuje stabilizatorje mikroflore v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od dovoljene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici.‘

Navodila za uporabo krme zagotavljajo, da se upošteva zakonsko določena najvišja vsebnost stabilizatorjev mikroflore za popolno krmno mešanico.“

(d)

Med vrstico za poseben prehranski namen „Zmanjšanje tveganja za acidozo“ in vrstico za poseben prehranski namen „Ohranjanje ravnovesja med vodo in elektroliti“ se vstavijo naslednje vrstice:

„Dolgoročno zagotavljanje elementov v sledovih in/ali vitaminov za pašne živali

Visoka raven

elementov v sledovih

in/ali

vitaminov, provitaminov in kemijsko natančno opredeljenih snovi s podobnimi učinki.

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje krmne dodatke v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici.

Prežvekovalci s funkcionalnim vampom

Ime in skupna količina vsakega od dodanih elementov v sledovih, vitaminov, provitaminov in kemijsko natančno opredeljenih snovi s podobnimi učinki.

Dnevna stopnja sproščanja za vsak element v sledovih in/ali vitamina, če se uporablja bolus.

Najdaljše neprekinjeno obdobje sproščanja elementa v sledovih ali vitamina, če se uporablja bolus.

Do 12 mesecev

Uporaba v obliki bolusa je dovoljena. Bolus lahko vsebuje do 20 % železa v inertni, biološko razpoložljivi obliki, da se poveča njegova gostota.

Na označbi krme navedite:

‚—

Hkratnemu dodajanju dodatkov z najvišjo vsebnostjo iz drugih virov tistim dodatkom, ki so vključeni v bolus, če je relevantno, se je treba izogibati.

Pred uporabo se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem ali nutricionistom glede:

1.

ravnovesja elementov v sledovih v dnevnem obroku;

2.

statusa črede glede elementov v sledovih.

Bolus vsebuje X % inertnega železa, da se poveča njegova gostota, če je to relevantno.‘

Nadomeščanje nezadostne razpoložljivosti železa po rojstvu

Visoka raven železovih spojin, odobrenih v funkcionalni skupini ‚sestavine elementov v sledovih‘ kategorije ‚nutritivni dodatki‘ iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1831/2003.

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje železo v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici.

Sesni pujski in teleta

Celokupna vsebnost železa

Po rojstvu do 3 tednov

Navodila za uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zakonsko določene najvišje vsebnosti železa za popolno krmno mešanico.

Podpora obnovi kopit, parkljev in kože

Visoka raven cinka.

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje cink v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici.

Konji, prežvekovalci in prašiči

Skupna količina

cinka

metionina

Do 8 tednov

Navodila za uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zakonsko določene najvišje vsebnosti cinka za popolno krmno mešanico.

Podpora pripravam na estrus in razmnoževanje

Visoka raven selena in

najmanjša vsebnost vitamina E na kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %: 53 mg za prašiče, 35 mg za zajce in 88 mg za pse, mačke in nerce,

najmanjša vsebnost vitamina E na žival in dan: 100 mg za ovce, 300 mg za govedo in 1 100 mg za konje

ali

visoke ravni vitamina A

in/ali vitamina D in/ali

najmanjša vsebnost beta karotena: 300 mg na žival na dan.

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje selen, vitamin A in D v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici.

Sesalci

Imena in skupna količina vsakega dodanega elementa v sledovih in vitamina.

Krave: 2 tedna pred koncem brejosti, dokler ni potrjena naslednja brejost.

Svinje: 7 dni pred kotitvijo do 3 dni po njej in 7 dni pred parjenjem do 3 dni po njem.

Ostale samice sesalcev: od zadnjega dela brej osti, dokler ni potrjena naslednja brejost.

Samci: v obdobjih dejavnosti razmnoževanja.

Navodila za uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zadevne zakonsko določene najvišje vsebnosti za popolno krmno mešanico.

Na označbi krme navedite:

‚Navodila o primerih, ko je uporaba krme primerna.‘ “

Visoke ravni vitamina A in/ali vitamina D

ali

visoke ravni selena in/ali cinka in/ali najmanjša vsebnost vitamina E: 44 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje selen, cink, vitamin A in D v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici.

Ptice

Imena in skupne količine vsakega dodanega elementa v sledovih in vitaminov.

Za samice: med estrusom.

Za samce: v obdobjih dejavnosti razmnoževanja.

(e)

Med vrstico za poseben prehranski namen „Izravnava izgube elektrolitov po močnem znojenju“ in vrstico za poseben prehranski namen „Uvajanje normalne prehrane po bolezni, okrevanje“ za vrsto ali kategorijo živali: „Kopitarji“, se vstavi naslednja vrstica:

„Podpora pripravi na športne napore in okrevanju po njih

Visoka stopnja selena in minimalna vsebnost vitamina E: 50 mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %.

Dopolnilna krmna mešanica lahko vsebuje spojine selena v koncentraciji, ki je več kot 100-krat višja od ustrezne določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici.

Enoprsti kopitarji

Skupna količina

vitamina E,

selena.

Do 8 tednov pred športnim naporom – do 4 tedne po športnem naporu

Navodila za uporabo krme zagotavljajo, da se upoštevajo zakonsko določene najvišje vsebnosti selena za popolno krmno mešanico.“


(1)  Proizvajalec lahko dopolni poseben prehranski namen z navedbo ‚Hepatitična lipidoza mačk‘.“