7.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 4/2014

z dne 6. januarja 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 640/2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (1), in zlasti člena 15(1) Direktive,

po posvetovanju s posvetovalnim forumom za okoljsko primerno zasnovo izdelkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izkušnje pri izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 640/2009 (2) so pokazale, da bi bilo treba nekatere določbe Uredbe (ES) št. 640/2009 spremeniti, da bi se izognili neželenim učinkom na trg motorjev in učinkovitost izdelkov iz navedene uredbe.

(2)

Najnovejši razvoj dogodkov na trgu električnih motorjev je povzročil spremembe glede mejnih vrednosti nadmorske višine, najnižje in najvišje temperature zraka v okolju in temperature vodnega hladilnega sredstva. Če deluje motor izven teh vrednosti, se šteje, da deluje v izrednih razmerah, zato mora biti temu primerno zasnovan. Omenjeni razvoj bi moral vplivati na uredbo.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 19(1) Direktive 2009/125/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 640/2009

Uredba (ES) št. 640/2009 se spremeni:

1.

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo pri dajanju v promet in uporabo motorjev, tudi kadar so vgrajeni v druge izdelke.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

motorje, zasnovane za delovanje, ko so popolnoma potopljeni v tekočino;

(b)

motorje, v celoti vgrajene v izdelek (na primer v menjalnik, črpalko, ventilator ali kompresor), energijske učinkovitosti katerih ni mogoče preskusiti ločeno od zadevnega izdelka;

(c)

motorje, ki so namenjeni delovanju izključno v naslednjih razmerah:

(i)

na višini nad 4 000 metrov nadmorske višine;

(ii)

pri temperaturi zraka v okolju nad 60 °C;

(iii)

pri najvišji obratovalni temperaturi nad 400 °C;

(iv)

pri temperaturi zraka v okolju pod – 30 °C za kateri koli motor ali pod 0 °C za motor z vodnim hlajenjem;

(v)

če je temperatura vodnega hladilnega sredstva pri vhodni odprtini izdelka pod 0 °C ali nad 32 °C ali

(vi)

v potencialno eksplozivnih atmosferah, kot so opredeljene v Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 94/9/ES (3);

(d)

zaviralne motorje;

razen kar zadeva zahteve za zagotavljanje informacij iz točk 2(3) do (6) in (12) Priloge I.

(3)  UL L 100, 19.4.1994, str. 1.“;"

2.

Priloga I k Uredbi (ES) št. 640/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne šest mesecev po datumu začetka veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. januarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 285, 31.10.2009, str. 10.

(2)  UL L 191, 23.7.2009, str. 26.


PRILOGA

Spremembe Priloge I k Uredbi (ES) št. 640/2009

V točki 2 Priloge I se po tretjem pododstavku vstavi naslednji pododstavek:

„Kjer velikost napisne tablice onemogoča navajanje vseh informacij iz točke 1, se navede le nominalna učinkovitost (h) pri polni nazivni obremenitvi in napetosti (UN).“