16.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 298/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2014/96/EU

af 15. oktober 2014

om krav vedrørende mærkning, lukning og emballering af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion, som er omfattet af Rådets direktiv 2008/90/EF

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2008/90/EF af 29. september 2008 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion (1), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør vedtages krav vedrørende mærkning, lukning og emballering af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion for at sikre, at materialet eller planterne afsættes i overensstemmelse med direktiv 2008/90/EF.

(2)

For så vidt angår frugtplanteformeringsmateriale, der er officielt certificeret som kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale, og frugtplanter, der er officielt certificeret som certificeret materiale, er det nødvendigt at fastsætte luknings- og emballeringskrav.

(3)

Kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale, der afsættes, bør være forsynet med en etiket, der opfylder bestemte krav. Denne etiket bør udfærdiges og fastgøres af det officielle ansvarlige organ. Medlemsstaterne bør have mulighed for at beslutte, at det officielle ansvarlige organ kan give leverandøren ret til at udfærdige og fastgøre etiketten under det officielle ansvarlige organs tilsyn. Etikettens udformning bør under alle omstændigheder fastlægges af det officielle ansvarlige organ i overensstemmelse med de i dette direktiv fastsatte krav.

(4)

For gøre det muligt at afsætte partier af forskellige sorter eller typer af kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale sammen bør medlemsstaterne kunne foreskrive brug af et ledsagedokument, som supplerer etiketten, med henblik på at gøre det lettere at informere brugerne og forbedre sporbarheden for og kontrollen af partier i alle afsætningsled. Dette dokument bør udfærdiges af det officielle ansvarlige organ eller af den pågældende leverandør under det officielle ansvarlige organs tilsyn.

(5)

Ved afsætning af CAC-materiale (Conformitas Agraria Communitatis) bør et dokument udfærdiget af leverandøren være påkrævet.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Formeringsmateriale og Planter af Frugtslægter og -arter —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Mærknings-, luknings- og emballeringskrav

Medlemsstaterne sikrer, at frugtplanteformeringsmateriale (i det følgende benævnt »formeringsmateriale«), der er officielt certificeret som kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale, og frugtplanter bestemt til frugtproduktion (i det følgende benævnt »frugtplanter«), der er officielt certificeret som certificeret materiale, kun afsættes, hvis de opfylder mærknings-, luknings- og emballeringskravene i artikel 2 og 4. Etiketten kan, hvis det er relevant, suppleres med et ledsagedokument som omhandlet i artikel 3.

Medlemsstaterne sikrer, at formeringsmateriale og frugtplanter, der kan klassificeres som CAC-materiale (Conformitas Agraria Communitatis), kun afsættes, hvis de(t) opfylder kravene til leverandørdokumentet, jf. artikel 5.

Artikel 2

Etiket til kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale

1.   Medlemsstaterne sikrer, at der for kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale udfærdiges en etiket, som er i overensstemmelse med stk. 2-5, og at det officielle ansvarlige organ fastgør etiketten til de planter eller plantedele, der skal afsættes som formeringsmateriale eller frugtplanter. En medlemsstat kan beslutte, at det officielle ansvarlige organ kan give leverandøren ret til at udfærdige og fastgøre etiketten under det officielle ansvarlige organs tilsyn. Etikettens udformning fastlægges af det officielle ansvarlige organ i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 4.

Formeringsmateriale eller frugtplanter, der indgår i samme parti, kan afsættes med én enkelt etiket, hvis det pågældende materiale eller de pågældende planter indgår i samme pakning, bundt eller beholder, og etiketten er fastgjort i overensstemmelse med stk. 5, andet afsnit.

En medlemsstat kan beslutte, at frugtplanter, der er mindst et år gamle, skal mærkes individuelt. I dette tilfælde kan mærkningen gennemføres i marken før eller under optagning eller på et senere tidspunkt. Hvis mærkningen foretages på et senere tidspunkt, skal planter tilhørende samme parti optages sammen og holdes adskilt fra andre partier i mærkede beholdere, indtil de pågældende planter er blevet mærket.

2.   Etiketten skal indeholde følgende oplysninger:

a)

angivelsen »EU's regler og standarder«

b)

medlemsstat, hvori mærkningen er foretaget, eller dennes kode

c)

det officielle ansvarlige organ eller dettes kode

d)

leverandørens navn eller registreringsnummer/kode som udstedt af det officielle ansvarlige organ

e)

pakningens eller bundtets referencenummer, individuelle løbenummer, ugenummer eller batchnummer

f)

botanisk navn

g)

kategori, og for basismateriale tillige generationsnummer

h)

sortens og eventuelt klonens betegnelse. For grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, angives navnet på den pågældende art eller interspecifikke hybrid. For podede frugtplanter gives disse oplysninger for grundstammen og podekvisten. For sorter, for hvilke en ansøgning om officiel registrering eller sortsbeskyttelse endnu ikke er færdigbehandlet, skal disse oplysninger omfatte angivelserne »foreslået betegnelse« og »ansøgning ikke færdigbehandlet«

i)

angivelsen »sort med en officielt anerkendt beskrivelse«, i det omfang det er relevant

j)

mængde

k)

produktionsland og dettes kode, hvis landet er forskelligt fra den medlemsstat, hvori mærkningen er foretaget

l)

udstedelsesår

m)

hvis den oprindelige etiket udskiftes med en anden etiket: udstedelsesåret for den oprindelige etiket.

3.   Angivelserne på etiketten skal være trykt med let synlig og let læselig skrift, som ikke kan slettes, på et af Unionens officielle sprog.

4.   Hvis der for en kategori af planter eller plantedele anvendes en farvet etiket, skal etikettens farve være:

a)

hvid med en diagonal violet tværstribe for kerneplanter

b)

hvid for basismateriale

c)

blå for certificeret materiale.

5.   Etiketten fastgøres til de planter eller plantedele, der skal afsættes som formeringsmateriale eller frugtplanter. Hvis sådanne planter eller plantedele skal afsættes i en pakning, et bundt eller en beholder, fastgøres etiketten til pakningen, bundtet eller beholderen.

Hvis formeringsmateriale eller frugtplanter i overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit, afsættes med én enkelt etiket, fastgøres denne til den pakning, det bundt eller den beholder, som det pågældende formeringsmateriale eller de pågældende frugtplanter udgør.

Artikel 3

Ledsagedokument til kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale

1.   En medlemsstat kan beslutte, at det officielle ansvarlige organ eller den pågældende leverandør, under det officielle ansvarlige organs tilsyn, kan udfærdige et ledsagedokument for partier af forskellige sorter eller typer af kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale, der skal afsættes sammen, som supplement til den i artikel 2 omhandlede etiket.

2.   Ledsagedokumentet skal opfylde følgende krav:

a)

Det skal indeholde de oplysninger, der er angivet i artikel 2, stk. 2, og på den pågældende etiket.

b)

Det skal være skrevet på et af Unionens officielle sprog.

c)

Det skal udstedes i mindst to eksemplarer (leverandør og modtager).

d)

Det skal ledsage materialet fra leverandørens sted til modtagerens sted.

e)

Det skal indeholde modtagerens navn og adresse.

f)

Det skal indeholde datoen for dokumentets udstedelse.

g)

Det skal indeholde eventuelle yderligere oplysninger af relevans for de pågældende partier.

3.   I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne i ledsagedokumentet og oplysningerne på etiketten som omhandlet i artikel 2 er det oplysningerne på etiketten, der gælder.

Artikel 4

Luknings- og emballeringskrav for kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale

1.   Medlemsstaterne sikrer, hvor kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale afsættes i partier af to eller flere planter eller plantedele, at de pågældende partier er tilstrækkeligt ensartede.

De planter eller plantedele, der udgør sådanne partier, skal opfylde kravene i litra a) eller b):

a)

Planterne eller plantedelene er indeholdt i en pakning eller en beholder, der er lukket efter betydningen i stk. 2, eller

b)

planterne eller plantedelene indgår i et bundt, der er lukket efter betydningen i stk. 2.

2.   I dette direktiv forstås ved »lukning«, hvis der er tale om en pakning eller beholder, at lukke på en sådan måde, at pakningen eller beholderen ikke kan åbnes, uden at lukningen beskadiges, og hvis der er tale om et bundt, at binde på en sådan måde, at planter eller plantedele, der indgår i bundtet, ikke kan udskilles uden at beskadige bindebåndet eller -båndene. Pakningen, beholderen eller bundtet mærkes på en sådan måde, at fjernelse af etiketten gør den/det ugyldig(t).

Artikel 5

Leverandørdokument til CAC-materiale

1.   Medlemsstaterne sikrer, at CAC-materiale afsættes med et dokument udfærdiget af leverandøren og i overensstemmelse med stk. 2 og 3 (i det følgende benævnt »leverandørdokumentet«).

Medlemsstaterne sikrer, at leverandørdokumentet ikke ligner en etiket som omhandlet i artikel 2 eller et ledsagedokument som omhandlet i artikel 3, med det formål at undgå enhver risiko for forveksling af leverandørdokumentet med disse to dokumenter.

2.   Leverandørdokumentet skal som minimum indeholde følgende oplysninger/oplysninger om følgende:

a)

angivelsen »EU's regler og standarder«

b)

medlemsstat, hvori leverandørdokumentet er udfærdiget, eller dennes kode

c)

det officielle ansvarlige organ eller dettes kode

d)

leverandørens navn eller registreringsnummer/kode som udstedt af det officielle ansvarlige organ

e)

individuelt løbenummer, ugenummer eller batchnummer

f)

botanisk navn

g)

CAC-materiale

h)

sortens og eventuelt klonens betegnelse. For grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, angives navnet på den pågældende art eller interspecifikke hybrid. For podede frugtplanter gives disse oplysninger for grundstammen og podekvisten. For sorter, for hvilke en ansøgning om officiel registrering eller sortsbeskyttelse endnu ikke er færdigbehandlet, skal disse oplysninger omfatte angivelserne »foreslået betegnelse« og »ansøgning ikke færdigbehandlet«

i)

mængde

j)

produktionsland og dettes kode, hvis landet er forskelligt fra den medlemsstat, hvor leverandørdokumentet er udfærdiget

k)

dato for dokumentets udstedelse.

3.   Angivelserne i leverandørdokumentet skal være trykt med let synlig og let læselig skrift, som ikke kan slettes, på et af Unionens officielle sprog.

Artikel 6

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2016 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2017.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 7

Revisionsklausul

Kommissionen tager senest den 1. januar 2019 artikel 2, stk. 4, op til vurdering.

Artikel 8

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 9

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 267 af 8.10.2008, s. 8.