20.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 82/20


DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU

z dne 18. marca 2014

o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi Direktive 74/150/EGS (1) ter zlasti točke (a) člena 19(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/37/ES določa sistem homologacije kmetijskih in gozdarskih traktorjev ter ga usklajuje s pravili o homologaciji motornih vozil.

(2)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/25/ES z dne 22. maja 2000 o ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev, namenjenih za pogon kmetijskih ali gozdarskih traktorjev, in spremembi Direktive Sveta 74/150/EGS (2) je ena od posamičnih direktiv v okviru sistema homologacije, določenega v Direktivi 2003/37/ES. Direktiva 2000/25/ES je bila spremenjena tako, da vsebuje več sprememb Direktive 97/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1997 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo (3), ki se nanašajo na prilagoditev tehničnemu napredku, uvedbo novih stopenj emisij, uvedbo alternativnih postopkov homologacije in izvajanje sistemov prožnosti.

(3)

Da se bodo upoštevale spremembe Direktive 2000/25/ES, bi bilo treba posodobiti ustrezne upravne predpise Direktive 2003/37/ES.

(4)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti priloge I, II in III k Direktivi 2003/37/ES.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej direktivi, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 20(1) Direktive 2003/37/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge I, II in III k Direktivi 2003/37/ES se spremenijo v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 2015. Komisiji takoj sporočijo ustrezno besedilo navedenih predpisov.

Ko države članice sprejmejo navedene določbe, se v njih sklicujejo na to direktivo ali sklic nanjo navedejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga zajema ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 171, 9.7.2003, str. 1.

(2)  UL L 173, 12.7.2000, str. 1.

(3)  UL L 59, 27.2.1998, str. 1.


PRILOGA

Priloge I, II in III k Direktivi 2003/37/ES se spremenijo, kot sledi:

1.

vzorec A iz Priloge I se spremeni:

(a)

oddelek 3.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.2   Ukrepi proti onesnaževanju zraka

3.2.2.1

Naprava za recikliranje plinov iz bloka motorja: da/ne (1)

3.2.2.2

Dodatne naprave proti onesnaževanju (če obstajajo in če niso opisane drugje)

3.2.2.2.1

Katalizator: da/ne (1)

3.2.2.2.1.1

Znamka(-e): …

3.2.2.2.1.2

Tip(i): …

3.2.2.2.1.3

Število katalizatorjev in elementov …

3.2.2.2.1.4

Mere in prostornina katalizatorja(-jev): …

3.2.2.2.1.5

Tip katalitičnega delovanja: …

3.2.2.2.1.6

Skupna količina plemenitih kovin: …

3.2.2.2.1.7

Relativna koncentracija: …

3.2.2.2.1.8

Nosilno telo (struktura in material): …

3.2.2.2.1.9

Gostota celic: …

3.2.2.2.1.10

Tip ohišja katalizatorja(-jev): …

3.2.2.2.1.11

Namestitev katalizatorja(-jev) (mesto(-a) in največja(-e)/najmanjša(-e) razdalja(-e) od motorja): …

3.2.2.2.1.12

Običajno območje delovanja (K): …

3.2.2.2.1.13

Dodajni reagent (kjer je ustrezno): …

3.2.2.2.1.13.1

Tip in koncentracija reagenta, potrebnega za katalitične reakcije: …

3.2.2.2.1.13.2

Običajen obseg obratovalne temperature reagenta: …

3.2.2.2.1.13.3

Mednarodni standard (kjer je to ustrezno): …

3.2.2.2.1.14

Senzor za NOx: da/ne (1)

3.2.2.2.2

Lambda sonda: da/ne (1)

3.2.2.2.2.1

Znamka(-e): …

3.2.2.2.2.2

Vrsta: …

3.2.2.2.2.3

Mesto: …

3.2.2.2.3

Vbrizgavanje zraka: da/ne (1)

3.2.2.2.3.1

Vrsta (pulziranje zraka, zračna črpalka itd.): …

3.2.2.2.4

EGR: da/ne (1)

3.2.2.2.4.1

Lastnosti (ohlajeno/neohlajeno, visok tlak/nizek tlak itd.): …

3.2.2.2.5

Filter za delce: da/ne (1)

3.2.2.2.5.1

Mere in prostornina lovilnika delcev: …

3.2.2.2.5.2

Tip in konstrukcija filtra za delce: …

3.2.2.2.5.3

Namestitev (mesto(-a) in največja/najmanjša razdalja(-e) od motorja): …

3.2.2.2.5.4

Način oziroma sistem regeneracije, opis in/ali risba: …

3.2.2.2.5.5

Običajen obseg obratovalne temperature (K) in tlaka (kPa): …

3.2.2.2.6

Drugi sistemi: da/ne (1)

3.2.2.2.6.1

Opis in delovanje: …“;

(b)

oddelek 3.2.4 se nadomesti z naslednjim

„3.2.4   Krmilni časi ventilov

3.2.4.1

Največji gib ventilov in koti odpiranja in zapiranja glede na zgornjo mrtvo lego batov ali enakovredni podatki: …

3.2.4.2

Referenčno območje in/ali območje nastavitve (1)

3.2.4.3

Sistem spremenljivih krmilnih časov ventilov (če je primerno in kadar sesalni in/ali izpušni)

3.2.4.3.1

Vrsta: zvezno ali vklop/izklop (1)

3.2.4.3.2

Kot premika odmikačev: …“;

(c)

v oddelku 3.3.1.2 se preglednica nadomesti z naslednjim:

 

„Osnovni motor (1)

Motorji v družini (2)

Tip motorja

 

 

 

 

 

Število valjev

 

 

 

 

 

Nazivna vrtilna frekvenca (min–1)

 

 

 

 

 

Dovod goriva na gib (mm3) za dizelske motorje, pretok goriva (g/h) za bencinske motorje pri nazivni izhodni moči

 

 

 

 

 

Nazivna izhodna moč (kW)

 

 

 

 

 

Vrtilna frekvenca pri največji moči (min–1)

 

 

 

 

 

Največja izhodna moč (kW)

 

 

 

 

 

Vrtilna frekvenca pri največjem navoru (min–1)

 

 

 

 

 

Dovod goriva na gib (mm3) za dizelske motorje, pretok goriva (g/h) za bencinske motorje pri največjem navoru

 

 

 

 

 

Največji navor (Nm)

 

 

 

 

 

Najmanjše število vrtljajev v prostem teku (min–1)

 

 

 

 

 

Gibna prostornina valjev (v % od osnovnega motorja)

100

 

 

 

 

(d)

oddelek 3.4.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.4.2   Ukrepi proti onesnaževanju zraka

3.4.2.1

Naprava za recikliranje plinov iz bloka motorja: da/ne (1) …

3.4.2.2

Dodatne naprave proti onesnaževanju (če obstajajo in če niso opisane drugje)

3.4.2.2.1

Katalizator: da/ne (1)

3.4.2.2.1.1

Znamka(-e): …

3.4.2.2.1.2

Tip(i): …

3.4.2.2.1.3

Število katalizatorjev in elementov …

3.4.2.2.1.4

Mere in prostornina katalizatorja(-jev): …

3.4.2.2.1.5

Tip katalitičnega delovanja: …

3.4.2.2.1.6

Skupna količina plemenitih kovin: …

3.4.2.2.1.7

Relativna koncentracija: …

3.4.2.2.1.8

Nosilno telo (struktura in material): …

3.4.2.2.1.9

Gostota celic: …

3.4.2.2.1.10

Tip ohišja katalizatorja(-jev): …

3.4.2.2.1.11

Namestitev katalizatorja(-jev) (mesto(-a) in največja(-e)/najmanjša(-e) razdalja(-e) od motorja): …

3.4.2.2.1.12

Običajno območje delovanja (K): …

3.4.2.2.1.13

Dodajni reagent (kjer je ustrezno): …

3.4.2.2.1.13.1

Tip in koncentracija reagenta, potrebnega za katalitične reakcije: …

3.4.2.2.1.13.2

Običajen obseg obratovalne temperature reagenta: …

3.4.2.2.1.13.3

Mednarodni standard (kjer je to ustrezno): …

3.4.2.2.1.14

Senzor za NOx: da/ne (1)

3.4.2.2.2

Lambda sonda: da/ne (1)

3.4.2.2.2.1

Znamka(-e): …

3.4.2.2.2.2

Vrsta: …

3.4.2.2.2.3

Mesto: …

3.4.2.2.3

Vbrizgavanje zraka: da/ne (1)

3.4.2.2.3.1

Vrsta (pulziranje zraka, zračna črpalka itd.): …

3.4.2.2.4

EGR: da/ne (1)

3.4.2.2.4.1

Lastnosti (ohlajeno/neohlajeno, visok tlak/nizek tlak itd.): …

3.4.2.2.5

Filter za delce: da/ne (1)

3.4.2.2.5.1

Mere in prostornina lovilnika delcev: …

3.4.2.2.5.2

Tip in konstrukcija filtra za delce: …

3.4.2.2.5.3

Namestitev (mesto(-a) in največja/najmanjša razdalja(-e) od motorja): …

3.4.2.2.5.4

Način oziroma sistem regeneracije, opis in/ali risba: …

3.4.2.2.5.5

Običajen obseg obratovalne temperature (K) in tlaka (kPa): …

3.4.2.2.6

Drugi sistemi: da/ne (1)

3.4.2.2.6.1

Opis in delovanje: …“;

(e)

oddelek 3.4.5 se nadomesti z naslednjim:

„3.4.5   Krmilni časi ventilov

3.4.5.1

Največji gib ventilov in koti odpiranja in zapiranja glede na zgornjo mrtvo lego batov ali enakovredni podatki: …

3.4.5.2

Referenčno območje in/ali območje nastavitve (1)

3.4.5.3

Sistem spremenljivih krmilnih časov ventilov (če je primerno in kadar sesalni in/ali izpušni)

3.4.5.3.1

Vrsta: zvezno ali vklop/izklop (1)

3.4.5.3.2

Kot premika odmikačev: …“;

(f)

vstavi se naslednji oddelek 3.5:

„3.5   Moč motorja

3.5.1

Največja neto moč motorja: … kW, pri … min–1 (v skladu z Direktivo 97/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3))

3.5.2

Nazivna neto moč motorja: … kW, pri … min–1 (v skladu z Direktivo 97/68/ES)

3.5.3

Neobvezno: moč na priključni gredi (če je primerno) pri nazivni vrtilni frekvenci (skladno s kodeksom OECD 2 ali standardom ISO 789-1:1990)

Standardna vrtilna frekvenca priključne gredi

(min–1)

Ustrezna vrtilna frekvenca motorja

(min–1)

Moč

(kW)

1-540

 

 

2-1 000

 

 

3-540 ECO

 

 

4-1 000 ECO

 

 

2.

v delu II poglavja C Priloge II se oddelek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Rezultati preskusov emisij izpušnih plinov

Številka osnovne direktive ter zadnje spremembe, ki velja za ES-homologacijo. Pri direktivi z dvema ali več fazami uporabe navesti, katera faza: …

Varianta/izvedenka: …

(a)

Končni rezultati preskusov NRSC/ESC/WHSC (1), vključno z DF (g/kWh)

 

Varianta/izvedenka

Varianta/izvedenka

Varianta/izvedenka

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

(b)

Končni rezultati preskusov NRTC/ETC/WHTC (4), vključno z DF (g/kWh) (5)

 

Varianta/izvedenka

Varianta/izvedenka

Varianta/izvedenka

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Nemetanski ogljikovodiki

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2 cikla NRTC po vročem zagonu

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Delo cikla pri vročem zagonu NRTC

… kWh

… kWh

… kWh

3.

del I, A, Priloge III se spremeni:

(a)

oddelek 3.6 se nadomesti z naslednjim:

„3.6   Največja neto moč motorja: … kW, pri … min–1 (v skladu z Direktivo 97/68/ES) (6)

3.6.1

Nazivna neto moč motorja: … kW, pri …min–1 (v skladu z Direktivo 97/68/ES)

3.6.2

Neobvezno: moč na priključni gredi (če je primerno) pri nazivni vrtilni frekvenci (skladno s kodeksom OECD 2 ali standardom ISO 789-1:1990)

(b)

oddelka 15.1 in 15.2 se nadomestita z naslednjim:

„15.1   Končni rezultati preskusov NRSC/ESC/WHSC (7), vključno z DF:

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX: … (g/kWh)

HC+NOX: … (g/kWh) Delci: … (g/kWh) CO2: … (g/kWh)

15.2   Končni rezultati preskusov NRTC/ETC/WHTC (7), vključno z DF (g/kWh) (8)

CO: … (g/kWh) HC: … (g/kWh) NOX: … (g/kWh)

HC+NOX: … (g/kWh) Delci: … (g/kWh) CO2 cikla NRTC po vročem zagonu: … (g/kWh) Delo cikla za vroči zagon brez regeneracije (kWh)


(1)  Za več podrobnosti glej oddelek 3.2.

(2)  Za več podrobnosti glej oddelek 3.4.“;

(3)  UL L 59, 27.2.1998, str. 1.“;

(4)  Neustrezno črtati.

(5)  Kjer je ustrezno.“;

(6)  Navesti uporabljeno preskusno metodo.“;

(7)  Neustrezno črtati.

(8)  Kjer je ustrezno.“