7.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2014/21/EU

af 6. februar 2014

om minimumsbetingelser og EU-klasser for præ-basislæggekartofler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/56/EF af 13. juni 2002 om handel med læggekartofler (1), særlig artikel 18, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Læggekartofler akkumulerer gradvist sygdomme for hver opformeringscyklus. Velfungerende læggekartoffelproduktionssystemer kræver derfor et sundt udgangsmateriale, der opformeres med mindst mulig degeneration.

(2)

Forskellige nationale standarder for produktion af præ-basislæggekartofler har hindret, at disse kartofler er blevet bragt i handelen i hele Unionen, og har hæmmet det indre markeds funktion. Derfor er det hensigtsmæssigt at fastsætte minimumsbetingelser for, at præ-basislæggekartofler kan bringes i handelen i hele Unionen. Disse betingelser bør vedrøre sygdomme, symptomer, fejl og produktionskrav i forbindelse med præ-basislæggekartofler og partier heraf med henblik på at sikre produktion af og handel med sunde præ-basislæggekartofler af høj kvalitet.

(3)

Betingelserne bør tage hensyn til normen fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) vedrørende afsætning og kontrol med handelskvaliteten af læggekartofler samt de relevante normer fra den internationale plantebeskyttelseskonvention (IPPC) og Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne (EPPO) på baggrund af den tekniske og videnskabelige udvikling. Disse normer skal bidrage til at lette den internationale handel, tilskynde til produktion af høj kvalitet, forbedre rentabiliteten og beskytte forbrugernes interesser.

(4)

I betragtning af leverandørernes produktionsmetoder og brugernes efterspørgsel efter præ-basislæggekartofler er det hensigtsmæssigt, at minimumsbetingelserne for præ-basislæggekartofler også omfatter muligheden for at bringe dem i handelen som EU-klasser. Der bør anvendes to EU-klasser til præ-basislæggekartofler (»EU-klasse PBTC« og »EU-klasse PB«) i overensstemmelse med de eksisterende produktionsmetoder for henholdsvis præ-basislæggekartofler i klasse PBTC og præ-basislæggekartofler i klasse PB. Der bør således for hver klasse vedtages forskellige betingelser vedrørende sygdomme, symptomer, fejl, produktionskrav og generationer.

(5)

For at være effektive bør reglerne også indeholde bestemmelser vedrørende officiel undersøgelse og officielle markinspektioner.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)   »moderplante«: en identificeret plante, hvorfra der udtages materiale til formering

2)   »mikroformering«: en metode til hurtig opformering af plantemateriale med henblik på at producere et stort antal planter ved dyrkning in vitro af differentierede vegetative knopper eller meristem udtaget af en plante.

Artikel 2

Minimumsbetingelser for præ-basislæggekartofler

1.   Medlemsstaterne sikrer, at præ-basislæggekartofler opfylder følgende minimumsbetingelser:

a)

De stammer fra moderplanter, der er frie for følgende skadegørere: Pectobacterium spp., Dickeya spp., kartoffelbladrullevirus, kartoffelvirus A, kartoffelvirus M, kartoffelvirus S, kartoffelvirus X og kartoffelvirus Y.

b)

De er frie for symptomer på sortbensyge.

c)

Antallet af ikke sortsægte planter og antallet af fremmede sorter må tilsammen ikke overstige 0,01 %.

d)

I den direkte avl må antallet af planter, der viser symptomer på viroser, ikke overstige 0,5 %.

e)

Antallet af planter med symptomer på mosaiksyge eller symptomer fremkaldt af bladrullevirus må ikke overstige 0,1 %.

f)

Det højeste antal markgenerationer er fire.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at præ-basislæggekartofler kan bringes i handelen som »EU-klasse PBTC« og »EU-klasse PB« i overensstemmelse med betingelserne i bilaget.

3.   Det fastslås gennem officielle markinspektioner, om kravene i stk. 1, litra b), c) og e), er opfyldt. I tvivlstilfælde suppleres disse inspektioner med officielle undersøgelser af bladprøver.

Hvis der anvendes mikroformeringmetoder, fastslås det ved officiel afprøvning eller afprøvning under officielt tilsyn af moderplanten, om kravene i stk. 1, litra a), er opfyldt.

Hvis der anvendes klonudvælgelse, fastslås det ved officiel afprøvning eller afprøvning under officielt tilsyn af klonstammen, om kravene i stk. 1, litra a), er opfyldt.

Artikel 3

Minimumsbetingelser for partier af præ-basislæggekartofler

Medlemsstaterne sikrer, at partier af præ-basislæggekartofler opfylder følgende minimumsbetingelser:

a)

Forekomst af jord og fremmede stoffer må ikke overstige 1,0 % af vægten.

b)

Antallet af kartofler angrebet af råd, undtagen ringbakteriose og kartoffelbrunbakteriose, må ikke overstige 0,2 % af vægten.

c)

Antallet af kartofler med ydre mangler, herunder misdannede eller beskadigede knolde, må ikke overstige 3,0 % af vægten.

d)

Antallet af kartofler angrebet af kartoffelskurv på mere end en tredjedel af overfladen må ikke overstige 5,0 % af vægten.

e)

Antallet af kartofler angrebet af rodfiltsvamp på mere end 10,0 % af overfladen må ikke overstige 1,0 % af vægten.

f)

Antallet af kartofler angrebet af pulverskurv på mere end 10,0 % af overfladen må ikke overstige 1,0 % af vægten.

g)

Indskrumpede knolde som følge af for stor udtørring eller udtørring frembragt af sølvskurv må ikke overstige 0,5 % af vægten.

h)

Det samlede antal kartofler omhandlet i litra b)-g) må ikke overstige 6,0 % af vægten.

Artikel 4

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2015 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2016.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsakter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 60.


BILAG

Betingelser for, at præ-basislæggekartofler kan bringes i handelen som »EU-klasse PBTC« og »EU-klasse PB«

1)

Betingelserne for præ-basislæggekartofler i »EU-klasse PBTC« er følgende:

a)

Betingelser vedrørende læggekartofler:

i)

Ikke sortsægte planter og fremmede sorter må ikke forekomme i afgrøden.

ii)

Planter angrebet af sortbensyge må ikke forekomme i afgrøden.

iii)

I den direkte avl må viroser ikke forekomme i afgrøden.

iv)

Planter med symptomer på mosaiksyge eller symptomer fremkaldt af bladrullevirus må ikke forekomme i afgrøden.

v)

Planterne, herunder knolde, er produceret ved mikroformering.

vi)

Planterne, herunder knolde, er produceret i en beskyttet facilitet og i et vækstmedium, der er frit for skadegørere.

vii)

Knolde må ikke opformeres ud over første generation.

b)

Partier skal være frie for læggekartofler, der henhører under et af følgende numre:

i)

De er angrebet af råd.

ii)

De er angrebet af rodfiltsvamp.

iii)

De er angrebet af kartoffelskurv.

iv)

De er angrebet af pulverskurv.

v)

De er indskrumpede som følge af for stor udtørring.

vi)

De har ydre mangler, herunder misdannede eller beskadigede knolde.

2)

Betingelserne for præ-basislæggekartofler i »EU-klasse PB« er følgende:

a)

Betingelser vedrørende læggekartofler:

i)

Antallet af ikke sortsægte planter og antallet af fremmede sorter må tilsammen ikke overstige 0,01 %.

ii)

Planterne er fri for symptomer på sortbensyge.

iii)

Antallet af planter med symptomer på mosaiksyge eller symptomer fremkaldt af bladrullevirus må ikke overstige 0,1 %.

iv)

I den direkte avl må antallet af planter med symptomer fremkaldt af et virus ikke overstige 0,5 %.

b)

Tolerancer, der gælder for partier i forbindelse med følgende urenheder, mangler og sygdomme:

i)

Læggekartofler angrebet af råd, undtagen ringbakteriose og kartoffelbrunbakteriose, må ikke overstige 0,2 % af vægten.

ii)

Læggekartofler angrebet af rodfiltsvamp på mere end 10,0 % af overfladen må ikke overstige 1,0 % af vægten.

iii)

Læggekartofler angrebet af kartoffelskurv på mere end en tredjedel af overfladen må ikke overstige 5,0 % af vægten.

iv)

Læggekartofler angrebet af pulverskurv på mere end 10,0 % af overfladen må ikke overstige 1,0 % af vægten.

v)

Indskrumpede knolde som følge af for stor udtørring eller udtørring frembragt af sølvskurv må ikke overstige 0,5 % af vægten.

vi)

Læggekartofler med ydre mangler, herunder misdannede eller beskadigede knolde, må ikke overstige 3,0 % af vægten.

vii)

Forekomst af jord og fremmede stoffer må ikke overstige 1,0 % af vægten.

viii)

Den samlede andel af læggekartofler, der er omfattet af tolerancer som omhandlet i nr. i)-vi), må ikke overstige 6,0 % af vægten.