7.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2014/19/EU

af 6. februar 2014

om ændring af bilag I til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne har indgivet oplysninger, hvoraf det fremgår, at Diabrotica virgifera virgifera Le Conte allerede har spredt og etableret sig i en stor del af Unionens område. En konsekvensanalyse fra Kommissionen konkluderede, at der ikke er nogen foranstaltninger, som kan udrydde denne skadegører, eller som effektivt kan forhindre, at den spredes yderligere.

(2)

Endvidere findes der effektive og bæredygtige bekæmpelsesforanstaltninger, som kan mindske denne skadegørers indvirkning på majsudbyttet, særlig gennemførelsen af sædskifte.

(3)

Derfor fastsættes der ingen yderligere bekæmpelsesforanstaltninger i direktiv 2000/29/EF for så vidt angår Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Som konsekvens heraf skal denne organisme ikke længere være opført som skadegører i direktivet.

(4)

Bilag I til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 2000/29/EF ændres som angivet i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. maj 2014 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. juni 2014.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.


BILAG

Bilag I til direktiv 2000/29/EF ændres således:

I del A, kapitel II, litra a), udgår punkt 0.1.