9.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 4/71


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/14/EU

z dne 18. oktobra 2013

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za 3,5 mg živega srebra na kompaktno fluorescenčno sijalko z enojnim navojem za splošno razsvetljavo < 30 W z življenjsko dobo enako ali daljšo od 20 000 h zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU prepoveduje uporabo živega srebra v električni in elektronski opremi, ki je dana na trg.

(2)

Za kompaktne fluorescenčne sijalke z enojnim navojem za splošno razsvetljavo < 30 W z življenjsko dobo enako ali daljšo od 20 000 h je potrebno 3,5 mg živega srebra, da se preprečijo izpadi razsvetljave med življenjsko dobo izdelka. Primerni nadomestki trenutno ne obstajajo.

(3)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje zadnji dan šestega meseca po začetku veljavnosti. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se vstavi naslednja točka:

„1(g)

Za splošno razsvetljavo < 30 W z življenjsko dobo enako ali daljšo od 20 000 h: 3,5 mg

Preneha veljati 31. decembra 2017.“