9.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 4/51


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/4/EU

z dne 18. oktobra 2013

o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi svinca za omogočanje vakuumskih povezav med aluminijem in jeklom v ojačevalnikih rentgenskih slik zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU prepoveduje uporabo svinca v električni in elektronski opremi, ki je dana na trg.

(2)

Svinec se uporablja v rentgenskih ojačevalnikih slik, da se omogoči vakuumska povezava med aluminijem in jeklom.

(3)

Nadomestitev svinca bi privedla do nezadostno zanesljivih ojačevalnikov slik in jo je treba trenutno obravnavati kot tehnično neizvedljivo. Zaradi zdravja in varnosti pacientov se zato še naprej zahteva uporaba svinca za omogočanje vakuumskih povezav med aluminijem in jeklom v ojačevalnikih rentgenskih slik.

(4)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga IV k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje zadnji dan šestega meseca po začetku veljavnosti. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi IV k Direktivi 2011/65/EU se doda naslednja točka 24:

„24.

Svinec za omogočanje vakuumskih povezav med aluminijem in jeklom v rentgenskih ojačevalnikih slik. Preneha veljati 31. decembra 2019.“