9.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 4/45


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/1/EU

z dne 18. oktobra 2013

o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v zlitinah za ležaje in nosilne površine medicinske opreme, ki je izpostavljena ionizirajočemu sevanju, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU prepoveduje uporabo svinca v električni in elektronski opremi, ki je dana na trg.

(2)

Ugotovljeno je bilo, da so zlitine, ki vsebujejo delce svinca, edino zanesljivo suho mazivo z dolgo življenjsko dobo, ki pri izpostavitvi ionizirajočemu sevanje ne razpade.

(3)

Trenutno uporabe svinca v zlitinah za ležaje in nosilne površine medicinske opreme, ki je izpostavljena ionizirajočemu sevanju, ni mogoče opustiti, uporaben nadomestek pa tudi ni na voljo.

(4)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga IV k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje zadnji dan šestega meseca po začetku veljavnosti. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.


PRILOGA

V Prilogi IV k Direktivi 2011/65/EU se doda naslednja točka 23:

„23.

Svinec v zlitinah za ležaje in nosilne površine medicinske opreme, ki je izpostavljena ionizirajočemu sevanju. Preneha veljati 30. junija 2021.“