21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/98


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 20. novembra 2014

o organizacijski strukturi in delovanju Evropske mreže za razvoj podeželja in mreže Evropskega partnerstva za inovacije ter razveljavitvi Sklepa 2008/168/ES

(2014/825/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (1) ter zlasti člena 52(4) in člena 53(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska mreža za razvoj podeželja je bila vzpostavljena v skladu s členom 52(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 za mrežno povezovanje nacionalnih mrež, organizacij in uprav, ki delujejo na področju razvoja podeželja na ravni Unije.

(2)

Mreža Evropskega partnerstva za inovacije (v nadaljnjem besedilu: EIP) je bila vzpostavljena v skladu s členom 53(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 za podporo EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti iz člena 55 navedene uredbe ter za omogočanje mrežnega povezovanja operativnih skupin, svetovalnih služb in raziskovalcev.

(3)

Zato je treba sprejeti pravila o organizacijski strukturi in delovanju Evropske mreže za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ENRD) in mreže EIP.

(4)

Da bi dosegli cilje podeželskega mrežnega povezovanja na evropski ravni iz členov 52(2) in 53(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013 ter izvedli naloge iz členov 52(3) in 53(3) navedene uredbe v zvezi z ENRD oziroma mrežo EIP, je treba ustanoviti skupščino mrež za podeželje ter opredeliti njene naloge in strukturo v skladu z belo knjigo Komisije z naslovom Evropska uprava (2) in v skladu s sporočilom predsednika Komisiji z naslovom Okvir za strokovne skupine Komisije: horizontalna pravila in javni register (3) (v nadaljnjem besedilu: Okvir za strokovne skupine Komisije).

(5)

Skupščina bi morala predvsem spodbujati izmenjavo in mrežno povezovanje med osebami javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju razvoja podeželja ter inovacij za kmetijsko produktivnost in trajnost. Morala bi zagotavljati usklajevanje med ENRD in mrežo EIP, strateški okvir za njuno delovanje, vključno s tematskim delom, ter ustrezno spremljanje in ocenjevanje tega delovanja. Morala bi predlagati člane usmerjevalne skupine.

(6)

Skupščino bi morali sestavljati nacionalne mreže za podeželje, organi upravljanja, plačilne agencije, organizacije, ki delujejo na področju razvoja podeželja na ravni Unije, lokalne akcijske skupine v okviru pristopa Leader, kmetijske svetovalne službe, ki se ukvarjajo s storitvami podpore za inovacije v zvezi z operativnimi skupinami, in raziskovalni inštituti, ki se ukvarjajo z inovativnimi dejavnostmi v zvezi z operativnimi skupinami.

(7)

Za zagotovitev odprte, pregledne in uravnotežene zastopanosti bi morali biti člani skupščine, v kateri so organizacije, dejavne na področju razvoja podeželja na ravni Unije, tiste organizacije, ki se imenujejo v okviru skupine za civilni dialog o razvoju podeželja v skladu s Sklepom Komisije 2013/767/EU (4) (v nadaljnjem besedilu: skupina za civilni dialog o razvoju podeželja).

(8)

Za zagotovitev učinkovite in uspešne organizacije dejavnosti ENRD in mreže EIP je treba v skladu z mnenji skupščine ustanoviti usmerjevalno skupino mrež za podeželje ter opredeliti njene naloge in strukturo.

(9)

Usmerjevalna skupina bi morala predvsem pripraviti, izvajati in spremljati dejavnosti ENRD in mreže EIP. Morala bi usklajevati tematsko delo mrež in zagotavljati usklajevanje dela skupščine z delom drugih strokovnih skupin in odborov, ustanovljenih v okviru razvoja podeželja ter evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

(10)

Usmerjevalno skupino bi morali sestavljati organi upravljanja in/ali nacionalne mreže za podeželje, organizacije na ravni EU, ki delujejo na področju razvoja podeželja, nacionalni organi, ki so odgovorni za vrednotenje programov za razvoj podeželja, kmetijske svetovalne službe in/ali kmetijski raziskovalni inštituti.

(11)

Za vzdrževanje odprte in redne izmenjave med ENRD, mrežo EIP in skupino za civilni dialog o razvoju podeželja bi bilo treba predsedniku in podpredsednikom skupine za civilni dialog omogočiti, da se udeležijo sestankov usmerjevalne skupine kot opazovalci.

(12)

Treba bi bilo določiti pravila o razkrivanju informacij za člane skupščine in usmerjevalne skupine.

(13)

Osebne podatke bi bilo treba obdelovati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(14)

S Sklepom Komisije 2008/168/ES (6) je določena organizacijska struktura Evropske mreže za razvoj podeželja v obdobju 2007–2013. Navedeni sklep bi bilo treba zato razveljaviti.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

POGLAVJE I

PREDMET UREJANJA

Člen 1

Predmet urejanja

S tem sklepom se določata organizacijska struktura in delovanje Evropske mreže za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ENRD) in mreže Evropskega partnerstva za inovacije (v nadaljnjem besedilu: mreža EIP) z ustanovitvijo skupščine in usmerjevalne skupine ter opredelitvijo njune sestave in nalog ter določitvijo pravil njunega delovanja.

POGLAVJE II

SKUPŠČINA MREŽ ZA PODEŽELJE

Člen 2

Skupščina mrež za podeželje

Ustanovi se skupščina ENRD in mreže EIP (v nadaljnjem besedilu: skupščina).

Člen 3

Naloge skupščine

Naloge skupščine so predvsem:

(a)

spodbujati izmenjavo in mrežno povezovanje med osebami javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju razvoja podeželja ter inovacij za kmetijsko produktivnost in trajnost;

(b)

zagotavljati usklajevanje med ENRD in mrežo EIP;

(c)

zagotavljati strateški okvir za dejavnosti ENRD in mreže EIP, vključno s tematskim delom;

(d)

zagotavljati ustrezno spremljanje in ocenjevanje dejavnosti ENRD in mreže EIP, kar zadeva cilje iz členov 52(2) in 53(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013 ter naloge iz členov 52(3) in 53(3) navedene uredbe;

(e)

predlagati člane usmerjevalne skupine generalnemu direktorju za kmetijstvo in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor).

Člen 4

Članstvo skupščine

1.   Skupščino sestavljajo naslednji člani:

(a)

nacionalne mreže za podeželje iz člena 54 Uredbe (EU) št. 1305/2013 (en član iz vsake države članice);

(b)

organi upravljanja iz člena 66 Uredbe (EU) št. 1305/2013 (en član iz vsake države članice);

(c)

plačilne agencije iz člena 7 Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7) (en član iz vsake države članice);

(d)

nevladne organizacije iz vse EU, ki so registrirane v skupnem evropskem registru za preglednost in so bile imenovane za članice skupine za civilni dialog o razvoju podeželja v skladu s Sklepom 2013/767/EU (v nadaljnjem besedilu: skupina za civilni dialog o razvoju podeželja) ter so izrazile zanimanje za sodelovanje v skupščini (največ 29 članov);

(e)

organizacije iz vse EU, ki predstavljajo regionalne in/ali lokalne organe, dejavne na področju razvoja podeželja, vključno s povezavami med podeželjem in urbanimi območji (največ 3 člani);

(f)

lokalne akcijske skupine v okviru pristopa Leader iz člena 42 Uredbe (EU) št. 1305/2013 (en član iz vsake države članice);

(g)

kmetijske svetovalne službe, ki se ukvarjajo s storitvami podpore za inovacije v zvezi z operativnimi skupinami (en član iz vsake države članice);

(h)

kmetijski raziskovalni inštituti, ki se ukvarjajo z inovativnimi dejavnostmi v zvezi z operativnimi skupinami (en član iz vsake države članice).

2.   Člane iz odstavka 1(a), (b), (c), (f), (g) in (h) imenujejo posamezne države članice.

Člane iz odstavka 1(e) imenuje generalni direktor na podlagi razpisa.

3.   Organi držav članic imenujejo stalne predstavnike za vsako kategorijo iz odstavka 1(a), (b), (c), (f), (g) in (h).

Organizacije iz odstavka 1(d) in (e) imenujejo svoje stalne predstavnike.

4.   Imena članov skupščine se objavijo v registru strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih subjektov (v nadaljnjem besedilu: register) ter na spletiščih ENRD in mreže EIP.

5.   Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in objavljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 5

Delovanje skupščine

1.   Skupščini predseduje predstavnik Komisije. Predsednik skliče sestanek vsaj enkrat letno.

2.   V dogovoru s Komisijo lahko skupščina ustanovi podskupine za posebne teme v zvezi s cilji in nalogami ENRD in mreže EIP, vključno s stalnimi podskupinami za:

(a)

inovacije za kmetijsko produktivnost in trajnost;

(b)

Leader in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost; ter

(c)

vrednotenje programov za razvoj podeželja.

Podskupine opravljajo tematsko delo na podlagi mandata, ki ga opredeli skupščina.

Nestalne podskupine se razpustijo, ko izpolnijo mandat.

3.   Predstavnik Komisije lahko povabi strokovnjake in opazovalce s posebnim znanjem z določenega področja na dnevnem redu, ki niso člani skupščine, k priložnostnemu sodelovanju pri delu skupščine ali podskupin.

4.   Člani skupščine ter povabljeni strokovnjaki in opazovalci spoštujejo obveznosti varovanja poslovne skrivnosti iz Pogodb in njihovih izvedbenih pravil ter pravilnik Komisije o varnosti v zvezi z zaščito tajnih podatkov EU iz Priloge k Sklepu Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom (8). Če teh obveznosti ne spoštujejo, Komisija ustrezno ukrepa.

5.   Sestanki skupščine in njenih podskupin potekajo v prostorih Komisije, razen če predsednik ne odloči drugače. Komisija zagotovi tajniške storitve. Zainteresirani uradniki Komisije se lahko udeležijo sestankov skupščine in njenih podskupin.

6.   Skupščina sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega poslovnika za strokovne skupine, ki ga je sprejela Komisija.

7.   Komisija objavi vse ustrezne dokumente o dejavnostih skupščine (na primer dnevne rede, zapisnike in prispevke sodelujočih) v registru ali prek povezave iz registra na posebnem spletišču.

8.   Delo skupščine se usklajuje z delom drugih strokovnih skupin in odborov, ustanovljenih v okviru civilnega dialoga o razvoju podeželja in Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (9) ter uredb za posamezne sklade v smislu navedene uredbe.

Člen 6

Povračilo stroškov

1.   Člani skupščine za opravljanje storitev ne dobijo plačila.

2.   Komisija povrne članom skupščine potne stroške in dnevnice za udeležbo na sestankih skupščine, vključno s podskupinami, v skladu z veljavnimi določbami Komisije.

3.   Stroški iz odstavka 2 se povrnejo v mejah razpoložljivih odobrenih sredstev, dodeljenih v okviru letnega postopka razporeditve sredstev.

POGLAVJE III

USMERJEVALNA SKUPINA MREŽ ZA PODEŽELJE

Člen 7

Usmerjevalna skupina mrež za podeželje

Ustanovi se usmerjevalna skupina ENRD in mreže EIP (v nadaljnjem besedilu: usmerjevalna skupina).

Člen 8

Naloge usmerjevalne skupine

Naloge usmerjevalne skupine so predvsem:

(a)

pripraviti, izvajati in spremljati dejavnosti ENRD in mreže EIP v skladu s strateškim okvirom, ki ga določi skupščina;

(b)

usklajevati tematsko delo v skladu z okvirom, ki ga določi skupščina, in spremljati njegovo izvajanje;

(c)

redno ocenjevati učinkovitost in uspešnost dejavnosti ENRD in mreže EIP;

(d)

zagotavljati usklajevanje dela skupščine z delom drugih strokovnih skupin in odborov, ustanovljenih v okviru civilnega dialoga o razvoju podeželja in Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter uredb za posamezne sklade v smislu navedene uredbe;

(e)

poročati skupščini o svojih dejavnostih.

Člen 9

Članstvo usmerjevalne skupine

1.   Usmerjevalno skupino sestavljajo naslednji člani skupščine:

(a)

organi upravljanja in/ali nacionalne mreže za podeželje (en član iz vsake države članice);

(b)

organizacije na ravni EU iz člena 4(1)(d) in (e) (največ 12 članov);

(c)

nacionalni organi, ki so odgovorni za vrednotenje programov za razvoj podeželja (največ 4 člani);

(d)

kmetijske svetovalne službe in/ali kmetijski raziskovalni inštituti iz člena 4(1)(g) in (h) (največ 4 člani).

2.   Generalni direktor imenuje člane usmerjevalne skupine na predlog skupščine, ob upoštevanju geografske in tematske raznolikosti članov ENRD in mreže EIP ter na podlagi prostovoljne zavezanosti predlaganih članov.

Skupščina lahko za vsako kategorijo iz odstavka 1 predlaga kroženje članov usmerjevalne skupine.

3.   Generalni direktor lahko zamenja člana usmerjevalne skupine na predlog skupščine, kadar član:

(a)

izstopi iz usmerjevalne skupine;

(b)

ne imenuje redno predstavnikov za sestanke usmerjevalne skupine;

(c)

ni več sposoben učinkovito prispevati k nalogam usmerjevalne skupine;

(d)

ne spoštuje zahteve glede nerazkritja informacij, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti iz člena 339 Pogodbe o delovanju EU.

4.   Predsednik in podpredsedniki skupine za civilni dialog o razvoju podeželja se lahko udeležijo sestankov usmerjevalne skupine kot opazovalci.

Člen 10

Stroški delovanja in sestankov usmerjevalne skupine

Za stroške delovanja in sestankov usmerjevalne skupine se smiselno uporabljata člena 5 in 6.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 11

Razveljavitev

Sklep 2008/168/ES se razveljavi.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 487.

(2)  Bela knjiga Komisije – Evropska uprava, 25. julij 2001, COM(2001) 428 final.

(3)  Sporočilo predsednika Komisiji – Okvir za strokovne skupine Komisije: horizontalna pravila in javni register, 10. november 2012, C(2010) 7649 final.

(4)  Sklep Komisije 2013/767/EU z dne 16. decembra 2013 o vzpostavitvi okvira za civilni dialog o zadevah, ki jih ureja skupna kmetijska politika, in razveljavitvi Sklepa 2004/391/ES (UL L 338, 17.12.2013, str. 115).

(5)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(6)  Sklep Komisije 2008/168/ES z dne 20. februarja 2008 o organizacijski strukturi Evropske mreže za razvoj podeželja (UL L 56, 29.2.2008, str. 31).

(7)  Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

(8)  Sklep Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom z dne 29. novembra 2001 o spremembah njenega poslovnika (UL L 317, 3.12.2001, str. 1).

(9)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).