11.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/63


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 9. oktober 2014

om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU

(meddelt under nummer C(2014) 7222)

(EØS-relevant tekst)

(2014/709/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets direktiv 2002/60/EF (4) er der fastsat minimumsforanstaltninger, som skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest, herunder foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest på en svinebedrift og i tilfælde, hvor der er mistanke om eller bekræftes afrikansk svinepest hos vildtlevende svin. Disse foranstaltninger omfatter planer, som skal udarbejdes og gennemføres af medlemsstaterne og godkendes af Kommissionen, for udryddelse af afrikansk svinepest i en population af vildtlevende svin.

(2)

Der har siden 1978 været konstateret afrikansk svinepest på Sardinien i Italien, og sygdommen er siden 2014 blevet indslæbt i andre medlemsstater i Østeuropa, herunder Estland, Letland, Litauen og Polen, fra tilgrænsende tredjelande, hvor denne sygdom forekommer i vid udstrækning.

(3)

Med henblik på at målrette bekæmpelsesforanstaltningerne, forhindre spredning af sygdommen, hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og undgå indførelse af uberettigede handelshindringer fra tredjelandes side fastlagde de berørte medlemsstater i hast en liste over inficerede områder og områder med risiko for infektion som defineret på EU-niveau i samarbejde med de berørte medlemsstater ved Kommissionens gennemførelsesafgørelser, som blev konsolideret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (5). Ved nævnte afgørelse er der ligeledes fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger vedrørende flytning og afsendelse af svin og visse svinekødsprodukter samt mærkning af svinekød fra de områder, der er angivet i bilaget til nævnte afgørelse, med henblik på at forhindre spredning af sygdommen til andre dele af Unionen.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2005/362/EF (6) godkendtes en plan for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin på Sardinien, som Italien havde forelagt for Kommissionen, og ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/442/EU (7) godkendtes planerne for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Litauen og Polen.

(5)

Afrikansk svinepest kan betragtes som en endemisk sygdom i populationerne af tamsvin og vildtlevende svin i visse tredjelande, der grænser op til Unionen, og sygdommen udgør en konstant trussel mod Unionen.

(6)

Sygdomssituationen kan udgøre en fare for svinebestandene i områder, der ikke er ramt af sygdommen, i de medlemsstater, der i øjeblikket er ramt af sygdommen, nemlig Estland, Italien, Letland, Litauen og Polen, samt for svinebestandene i andre medlemsstater, bl.a. på grund af handelen med svineprodukter.

(7)

Estland, Italien, Letland, Litauen og Polen har truffet foranstaltninger til at bekæmpe afrikansk svinepest inden for rammerne af direktiv 2002/60/EF, og Estland og Letland skal nu forelægge deres planer for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin for Kommissionen med henblik på godkendelse i henhold til samme direktivs artikel 16.

(8)

De berørte medlemsstater og områder bør opføres i et bilag, idet der bør differentieres, alt efter hvor højt risikoniveauet er. Der bør i de forskellige dele af bilaget tages hensyn til den epidemiologiske situation med hensyn til afrikansk svinepest, herunder om risikoen knytter sig til både svinebedrifter og populationen af vildtlevende svin (del III og IV), kun vedrører populationen af vildtlevende svin (del II), eller skyldes en vis nærhed til den inficerede vildtlevende population af vildtlevende svin (del I). Der bør især differentieres, alt efter om den epidemiologiske situation er blevet stabiliseret, og sygdommen er blevet endemisk (del IV), eller om situationen stadig er dynamisk med usikker udvikling (del III). Klassifikationen af medlemsstaternes områder eller dele heraf som del I, II, III og IV alt efter den berørte population af svin vil dog muligvis skulle tilpasses under hensyntagen til yderligere risikofaktorer, der skyldes den lokale epidemiologiske situation og dens udvikling, især i nyligt inficerede områder, hvor der er gjort færre erfaringer med sygdomsepidemiologien under forskellige økologiske systemer.

(9)

For så vidt angår risikoen for spredning af afrikansk svinepest er flytning af forskellige svineprodukter forbundet med forskellige grader af risiko. Generelt udgør flytning af levende svin og sæd, æg og embryoner herfra samt animalske biprodukter fra svin fra inficerede områder højere risici med hensyn til eksponering og konsekvenser end flytning af kød, tilberedt kød og kødprodukter som angivet i en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet fra 2010 (8). Afsendelse af levende svin og sæd, æg og embryoner herfra samt animalske biprodukter fra svin og afsendelse af visse typer kød, tilberedt kød og kødprodukter fra bestemte områder i medlemsstaterne opført i del I, II, III og IV i bilaget til denne afgørelse bør derfor være forbudt. Dette forbud omfatter alle dyr af svinefamilien, jf. Rådets direktiv 92/65/EØF (9).

(10)

For — i overensstemmelse med typen af svineprodukter og den epidemiologiske situation i de berørte medlemsstater og områder — at tage hensyn til de forskellige risikoniveauer bør der fastsættes visse undtagelsesbestemmelser for hver enkelt type svineprodukt fra de områder, der er angivet i de forskellige dele af bilaget til denne afgørelse. Disse undtagelser er også på linje med de risikobegrænsende foranstaltninger vedrørende import for så vidt angår afrikansk svinepest, der er beskrevet i terrestriske dyrs sundhedskodeks fra Verdensorganisationen for Dyresundhed. Der bør ved denne afgørelse ligeledes fastsættes bestemmelser om supplerende beskyttelsesforanstaltninger og dyresundhedsmæssige krav eller behandlinger af de respektive produkter, der finder anvendelse, hvis sådanne undtagelser indrømmes.

(11)

På grund af den nuværende epidemiologiske situation har de berørte medlemsstater, Estland, Letland, Litauen og Polen, af forsigtighedshensyn etableret nye områder af tilstrækkelig og passende størrelse som beskrevet i del I, II og III i bilaget til denne afgørelse, som er tilpasset til den nuværende epidemiologiske situation, og hvor passende restriktioner for flytning af levende svin, sæd, æg og embryoner samt fersk svinekød og visse svineprodukter finder anvendelse. Situationen med hensyn til afrikansk svinefeber på Sardinien i Italien adskiller sig fra situationen i andre medlemsstater under det forhold, at sygdommen så længe har været endemisk i denne del af Italien, og fordi der er tale om en ø; det skønnes derfor nødvendigt fortsat at lade del IV i bilaget til denne afgørelse finde anvendelse på hele Sardinien i Italien.

(12)

De i del III i bilaget til denne afgørelse angivne områder er i øjeblikket underlagt særligt skrappe veterinære restriktioner, og der kan derfor opstå logistik- og dyrevelfærdsproblemer, hvis slagtning af svin i de respektive områder ikke er mulig, navnlig på grund af mangel på passende slagterier eller begrænset slagtningskapacitet i de i del III angivne relevante områder.

(13)

Flytning af levende svin med henblik på omgående slagtning er forbundet med færre risici end andre typer af flytninger af levende svin, hvis der er indført risikobegrænsende foranstaltninger. De berørte medlemsstater bør derfor, hvis ovennævnte omstændigheder indtræffer, undtagelsesvis kunne indrømme dispensationer vedrørende afsendelse af levende svin fra de i bilagets del III angivne områder til et slagteri, der ligger uden for det pågældende område i den samme medlemsstat, med henblik på omgående slagtning, hvis strenge betingelser er opfyldt, for ikke at bringe sygdomsbekæmpelsen i fare.

(14)

Det følger af Rådets direktiv 64/432/EØF (10) og Kommissionens beslutning 93/444/EØF (11), at forsendelser af dyr skal ledsages af sundhedscertifikater. I tilfælde, hvor der gøres brug af muligheden for undtagelse fra forbuddet mod afsendelse af levende svin fra de i bilaget til denne afgørelse angivne områder for levende svin bestemt til samhandel inden for Unionen eller eksport til et tredjeland, bør disse sundhedscertifikater indeholde en henvisning til denne afgørelse, så det sikres, at de relevante certifikater indeholder tilstrækkelige, nøjagtige sundhedsoplysninger.

(15)

Det følger af Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 (12), at forsendelser af visse animalske produkter skal ledsages af sundhedscertifikater. For at forhindre, at afrikansk svinepest spredes til andre dele af Unionen, bør der for medlemsstater, der er omfattet af et forbud mod afsendelse af fersk svinekød, tilberedt kød og kødprodukter, der består af eller indeholder svinekød, fra visse dele af den pågældende medlemsstats område, fastsættes visse krav, især certifikatudstedelseskrav, vedrørende afsendelse af sådant kød, sådant tilberedt kød eller sådanne kødprodukter fra andre områder i den pågældende medlemsstat, som ikke er omfattet af forbuddet, og de pågældende sundhedscertifikater bør indeholde en henvisning til denne afgørelse.

(16)

For at forhindre, at afrikansk svinepest spredes til andre dele af Unionen eller til tredjelande, bør det endvidere fastsættes, at afsendelse af fersk svinekød, tilberedt kød og kødprodukter, der består af eller indeholder svinekød, fra medlemsstater med de områder, der er opført i bilaget, underlægges visse, strengere betingelser. Bl.a. bør det ferske svinekød, det tilberedte kød og svinekødsprodukterne forsynes med særlige mærker, som ikke kan forveksles med identifikationsmærket som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (13) eller med sundhedsmærkerne til svinekød som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 (14).

(17)

Tidsrummet for anvendelse af de foranstaltninger, der fastsættes ved denne afgørelse, bør afspejle de epidemiologiske karakteristika ved afrikansk svinepest og betingelserne for generhvervelse af status som fri for afrikansk svinepest i overensstemmelse med terrestriske dyrs sundhedskodeks fra Verdensorganisationen for Dyresundhed, og dette tidsrum bør derfor mindst vare til den 31. december 2018.

(18)

Af hensyn til klarheden bør afgørelse 2014/178/EU ophæves og afløses af nærværende afgørelse.

(19)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne afgørelse fastsættes der dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i de medlemsstater og områder i medlemsstater, der er opført i bilaget (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«).

Afgørelsen finder anvendelse, uden at det berører de planer for udryddelse af afrikansk svinepest i populationer af vildtlevende svin i den berørte medlemsstat, der er godkendt af Kommissionen i henhold til artikel 16 i direktiv 2002/60/EF.

Artikel 2

Forbud mod afsendelse af levende svin, ornesæd, æg og embryoner fra svin, svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter indeholdende svinekød samt sendinger af animalske biprodukter fra svin fra visse områder, der er opført i bilaget

De berørte medlemsstater forbyder:

a)

afsendelse af levende svin fra de i bilagets del II, III og IV angivne områder

b)

afsendelse af sendinger af ornesæd samt æg og embryoner fra svin fra de i bilagets del III og IV angivne områder

c)

afsendelse af sendinger af svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter, der indeholder sådant kød, fra de i bilagets del III og IV angivne områder

d)

afsendelse af sendinger af animalske biprodukter fra svin fra de i bilagets del III og IV angivne områder.

Artikel 3

Undtagelse fra forbuddet mod afsendelse af levende svin fra de i bilagets del II angivne områder

Som en undtagelse fra forbuddet i artikel 2, litra a), kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af levende svin fra en bedrift i de i bilagets del II angivne områder til andre områder i samme medlemsstat, hvis

1)

svinene har været holdt på bedriften i mindst 30 dage eller siden fødslen, og der ikke er indsat levende svin på bedriften fra de i bilagets del II, III og IV angivne områder i mindst de sidste 30 dage inden flytningen, og

2)

svinene med negativt resultat er blevet underkastet laboratorieundersøgelser for afrikansk svinepest på prøver udtaget i overensstemmelse med de prøvetagningsprocedurer, der er fastlagt i planen for udryddelse af afrikansk svinepest, jf. artikel 1, stk. 2, inden for 15 dage inden flytningen, og en embedsdyrlæge har udført en klinisk undersøgelse for afrikansk svinepest i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i kapitel IV, del A, i bilaget til Kommissionens beslutning 2003/422/EF (15) på datoen for afsendelsen, eller

3)

svinene kommer fra en bedrift:

a)

hvor den kompetente veterinærmyndighed mindst to gange om året, med et interval på mindst 4 måneder, har aflagt kontrolbesøg, som:

i)

er foregået i overensstemmelse med retningslinjerne og procedurerne i kapitel IV i bilaget til beslutning 2003/422/EF

ii)

har omfattet en klinisk undersøgelse og prøveudtagning, hvor svin, der er over 60 dage gamle, er blevet underkastet laboratorieundersøgelser i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i del A i kapitel IV i bilaget til beslutning 2003/422/EF

iii)

har omfattet kontrol af, at de i artikel 15, stk. 2, litra b), andet samt fjerde til syvende led, i direktiv 2002/60/EF omhandlede foranstaltninger er anvendt

b)

som implementerer biosikkerhedskravene vedrørende afrikansk svinepest som fastsat af den kompetente myndighed.

Artikel 4

Undtagelse fra forbuddet mod afsendelse af sendinger af levende svin med henblik på omgående slagtning fra de i bilagets del III angivne områder og afsendelse af sendinger af svinekød, tilberedt svinekød og svinekødsprodukter fra sådanne svin

Som en undtagelse fra forbuddene i artikel 2, litra a) og c), kan de berørte medlemsstater med henblik på omgående slagtning tillade afsendelse af levende svin fra de i bilagets del III angivne områder til andre områder i samme medlemsstat i tilfælde af logistiske begrænsninger i slagtningskapaciteten på slagterier, der er godkendt af den kompetente myndighed i henhold til artikel 12, og som ligger i bilagets del III angivne områder, hvis

1)

svinene har været holdt på bedriften i mindst 30 dage eller siden fødslen, og der ikke er indsat levende svin på bedriften fra de i bilagets del II, III og IV angivne områder i mindst de sidste 30 dage inden flytningen

2)

svinene opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1, 2 og 3

3)

svinene med henblik på omgående slagtning transporteres direkte — uden standsninger eller aflæsninger — til et slagteri, der er godkendt i henhold til artikel 12, og som specifikt er udpeget af den kompetente myndighed til dette formål

4)

den kompetente myndighed, der er ansvarlig for slagteriet, er blevet underrettet af den kompetente myndighed på afsendelsesstedet om, at svinene vil blive sendt til slagteriet, og underretter den kompetente myndighed på afsendelsesstedet om deres ankomst

5)

svinene ved ankomsten til slagteriet holdes og slagtes adskilt fra andre svin og slagtes på en bestemt dag, hvor kun svin fra de i bilagets del III angivne områder slagtes

6)

transporten af svinene til slagteriet i og gennem områder uden for de i bilagets del III angivne områder foregår ad på forhånd fastlagte transportruter, og de anvendte køretøjer til transporten af svinene rengøres, og om nødvendigt behandles med insektbekæmpelsesmiddel, og desinficeres snarest muligt efter aflæsningen

7)

de berørte medlemsstater sikrer, at fersk svinekød, tilberedt svinekød og svinekødsprodukter fra disse svin:

a)

er produceret, oplagret og tilvirket på virksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 12

b)

er mærket i overensstemmelse med artikel 16

c)

kun markedsføres i den pågældende medlemsstat

8)

de berørte medlemsstater sikrer, at de animalske biprodukter fra svinene er blevet underkastet en behandling i et kanaliseringssystem, der er godkendt af den kompetente myndighed, og som sikrer, at det afledte produkt fra svinene ikke udgør nogen risiko med hensyn til afrikansk svinepest

9)

de berørte medlemsstater omgående underretter Kommissionen om, at der er indrømmet dispensation efter denne artikel, og meddeler navnet og adressen på den eller de slagterier, der er godkendt i henhold til denne artikel.

Artikel 5

Undtagelse fra forbuddet mod afsendelse af sendinger af svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter, der består af eller indeholder svinekød, fra de i bilagets del III angivne områder

Som en undtagelse fra forbuddet i artikel 2, litra c), kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter, der består af eller indeholder svinekød, fra de i bilagets del III angivne områder, hvis de enten:

a)

er fremstillet af svin, der siden fødslen er holdt på bedrifter, der ligger uden for de i bilagets del II, III og IV angivne områder, og svinekødet, det tilberedte svinekød og svinekødsprodukterne, som består af eller indeholder sådant kød, er produceret, oplagret og tilvirket på virksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 12, eller

b)

er fremstillet af svin, der opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1, og artikel 3, stk. 2 eller 3, og svinekødet, det tilberedte svinekød og svinekødsprodukterne, som består af eller indeholder sådant kød, er produceret, oplagret og tilvirket på virksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 12, eller

c)

er produceret og tilvirket i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i direktiv 2002/99/EF på virksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 12.

Artikel 6

Undtagelse fra forbuddet mod afsendelse af sendinger af svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter, der består af eller indeholder svinekød, fra de i bilagets del IV angivne områder

Som en undtagelse fra forbuddet i artikel 2, litra c), kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af svinekød, tilberedt svinekød, svinekødsprodukter og andre produkter, der består af eller indeholder svinekød, fra de i bilagets del IV angivne områder, hvis de enten:

a)

er fremstillet af svin, der siden fødslen er holdt på bedrifter, der ligger uden for de i bilaget angivne områder, og svinekødet, det tilberedte svinekød og svinekødsprodukterne, som består af eller indeholder sådant kød, er produceret, oplagret og tilvirket på virksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 12, eller

b)

er produceret og tilvirket i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i direktiv 2002/99/EF på virksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 12.

Artikel 7

Undtagelse fra forbuddet mod afsendelse af sendinger af animalske biprodukter fra svin fra de i bilagets del III og IV angivne områder

1.   Som en undtagelse fra det i artikel 2, litra d), omhandlede forbud kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af afledte produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (16), der er fremstillet af animalske biprodukter fra svin, fra de i bilagets del III og IV angivne områder, hvis de pågældende biprodukter er blevet underkastet en behandling, der sikrer, at det afledte produkt ikke udgør nogen risiko med hensyn til afrikansk svinepest.

2.   Som en undtagelse fra det i artikel 2, litra d), omhandlede forbud kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af utilvirkede slagtekroppe af andre svin end vildtlevende svin og af animalske biprodukter fra andre svin end vildtlevende svin fra slagterier (17) (i det følgende benævnt »animalske biprodukter«) fra de i bilagets del III angivne områder til et forarbejdnings-, forbrændings- eller medforbrændingsanlæg, der ligger uden for de i bilagets del III angivne områder, hvis:

a)

de animalske biprodukter stammer fra bedrifter eller slagterier, der ligger i de i bilagets del III angivne områder, hvor der ikke har været noget udbrud af afrikansk svinefeber i mindst 40 dage inden afsendelsen

b)

alle lastvogne og andre køretøjer, der anvendes til transport af animalske biprodukter er blevet individuelt registreret af den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 23 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og:

i)

det tildækkede, lækagesikre rum til transport af de pågældende animalske biprodukter er konstrueret på en sådan måde, at de kan rengøres og desinficeres effektivt, og at gulve er konstrueret på en sådan måde, at væsker let ledes bort og opsamles

ii)

ansøgningen om registrering af lastvognen eller andre køretøjer indeholder dokumentation for, at lastvognen eller køretøjet er gået igennem regelmæssige tekniske kontroller

iii)

hver enkelt lastvogn er udstyret med et satellitnavigationssystem, der gør det muligt at bestemme dens lokalisering i realtid. Transportvirksomheden skal give den kompetente myndighed mulighed for at kontrollere lastvognens realtidsbevægelser og opbevare de elektroniske registre over bevægelserne i mindst to måneder

c)

rummet til transport af de animalske biprodukter er blevet plomberet af embedsdyrlægen efter pålæsning. Kun embedsdyrlægen må bryde plomberingen og erstatte den med en ny. Enhver pålæsning eller erstatning af plombering meddeles den kompetente myndighed

d)

enhver indkørsel af lastvognene eller køretøjerne på svinebedrifterne er forbudt, og den kompetente myndighed garanterer en sikker indsamling af slagtekroppene af svin

e)

transporten til ovennævnte anlæg foregår direkte og kun til disse anlæg uden standsninger på den af den kompetente myndighed godkendte rute fra det udpegede desinficeringssted ved udgangen af det i bilagets del III angivne område. Lastvognene og køretøjerne skal på det udpegede desinficeringssted underkastes en ordentlig rengøring og desinfektion under tilsyn af embedsdyrlægen

f)

hver enkelt sending af animalske biprodukter ledsages af det behørigt udfyldte handelsdokument, der er omhandlet i kapitel III i bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 (18). Den ansvarlige embedsdyrlæge for forarbejdningsvirksomheden på bestemmelsesstedet skal over for den i litra b), nr. iii), omhandlede kompetente myndighed bekræfte hver ankomst af sendinger

g)

den lastvogn eller det køretøj samt alt andet udstyr, der har været anvendt til transporten af de animalske biprodukter, og som kan være inficeret, efter aflæsningen af de animalske biprodukter rengøres, desinficeres og om nødvendigt behandles med insektbekæmpelsesmiddel i sin helhed i det lukkede område på forarbejdningsvirksomheden under tilsyn af embedsdyrlægen. Artikel 12, litra a), i direktiv 2002/60/EF finder anvendelse

h)

de animalske biprodukter tilvirkes omgående. Enhver oplagring på forarbejdningsvirksomheden er forbudt

i)

den kompetente myndighed sikrer, at afsendelsen af animalske biprodukter ikke overskrider forarbejdningsvirksomhedens daglige kapacitet

j)

inden den første afsendelse fra bilagets del III finder sted, den kompetente myndighed sikrer, at de nødvendige arrangementer med de relevante myndigheder er indført, jf. punkt c), i bilag IV til direktiv 2002/60/EF, for at sikre beredskabsplanen, kommandovejen og fuldt samarbejde mellem de forskellige tjenester i tilfælde af ulykker under transporten, større skader på lastvognen eller køretøjet eller svig fra transportvirksomhedens side. Lastvognsføreren underretter omgående den kompetente myndighed om enhver ulykke eller skade på lastvognen eller køretøjet.

Artikel 8

Forbud mod afsendelse til andre medlemsstater eller til tredjelande af levende svin fra de i bilaget angivne områder

1.   De berørte medlemsstater sørger for, at der ikke afsendes levende svin fra deres område til andre medlemsstater eller til tredjelande, undtagen hvis de levende svin kommer fra:

a)

områder, der ligger uden for de i bilaget angivne områder

b)

en bedrift, hvor der ikke er indsat levende svin med oprindelse i de i bilaget angivne områder i mindst de sidste 30 dage inden afsendelsen.

2.   Uanset stk. 1 kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af levende svin fra en bedrift i de i bilagets del I angivne områder, hvis de levende svin opfylder følgende betingelser:

a)

de har været holdt uafbrudt på bedriften i mindst 30 dage før afsendelsesdatoen eller siden fødslen, og der er ikke indsat levende svin på bedriften fra de i bilaget angivne områder i mindst de sidste 30 dage inden afsendelsen

b)

de kommer fra en bedrift, der implementerer biosikkerhedskravene vedrørende afrikansk svinepest som fastsat af den kompetente myndighed

c)

de er med negativt resultat blevet underkastet laboratorieundersøgelser for afrikansk svinepest på prøver udtaget i overensstemmelse med de prøvetagningsprocedurer, der er fastlagt i planen for udryddelse af afrikansk svinepest, jf. denne afgørelses artikel 1, stk. 2, inden for 15 dage inden flytningen, og en embedsdyrlæge har udført en klinisk undersøgelse for afrikansk svinepest i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i kapitel IV, del A, i bilaget til beslutning 2003/422/EF på datoen for afsendelsen, eller

d)

de kommer fra en bedrift, hvor den kompetente veterinærmyndighed mindst to gange om året, med et interval på mindst 4 måneder, har aflagt kontrolbesøg, som:

i)

er foregået i overensstemmelse med retningslinjerne og procedurerne i kapitel IV i bilaget til beslutning 2003/422/EF

ii)

har omfattet en klinisk undersøgelse og prøveudtagning, hvor svin, der er over 60 dage gamle, er blevet underkastet laboratorieundersøgelser i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i kapitel IV, del A, i bilaget til beslutning 2003/422/EF

iii)

har omfattet kontrol af, at de i artikel 15, stk. 2, litra b), andet samt fjerde til syvende led, i direktiv 2002/60/EF omhandlede foranstaltninger er anvendt.

3.   For sendinger af levende svin, som opfylder betingelserne for den i stk. 2 omhandlede undtagelse, indsættes følgende supplerende tekst i de relevante veterinærdokumenter og/eller sundhedscertifikater som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF og artikel 3, stk. 1, i beslutning 93/444/EØF:

»Svin i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (19).

Artikel 9

Forbud mod afsendelse til andre medlemsstater eller til tredjelande af sendinger af ornesæd samt æg og embryoner fra svin fra de i bilaget angivne områder

De berørte medlemsstater sørger for, at der ikke afsendes sendinger af følgende produkter fra deres område til andre medlemsstater eller til tredjelande:

a)

ornesæd, medmindre sæden stammer fra orner, der holdes på en godkendt ornestation som omhandlet i artikel 3, litra a), i Rådets direktiv 90/429/EØF (20), der ligger uden for de i del II, III og IV i bilaget til denne afgørelse angivne områder

b)

æg og embryoner fra svin, medmindre æggene og embryonerne stammer fra donorsøer, der holdes på bedrifter, som overholder bestemmelserne i artikel 8, stk. 2, og som ligger uden for de i bilagets del II, III og IV angivne områder, og embryonerne er befrugtet eller produceret med sæd i overensstemmelse med bestemmelserne i litra a).

Artikel 10

Forbud mod afsendelse til andre medlemsstater eller til tredjelande af sendinger af animalske biprodukter fra svin fra de i bilaget angivne områder

1.   De berørte medlemsstater sørger for, at der ikke afsendes sendinger af animalske biprodukter fra svin fra deres område til andre medlemsstater eller til tredjelande, medmindre disse biprodukter hidrører fra svin, der har oprindelse i og kommer fra bedrifter i områder, der ligger uden for de i bilagets del II, III og IV angivne områder.

2.   Uanset stk. 1 kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af afledte produkter fremstillet af animalske biprodukter fra svin fra de i bilagets del II, III og IV angivne områder til andre medlemsstater eller til tredjelande, hvis:

a)

de pågældende biprodukter er blevet underkastet en behandling, der sikrer, at det afledte produkt hidrørende fra svin ikke udgør nogen risiko med hensyn til afrikansk svinepest

b)

sendingerne af afledte produkter ledsages af et handelsdokument udstedt i overensstemmelse med kapitel III i bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

Artikel 11

Forbud mod afsendelse til andre medlemsstater eller til tredjelande af fersk svinekød og af visse typer tilberedt svinekød og svinekødsprodukter fra de i bilaget angivne områder

1.   De berørte medlemsstater sørger for, at der ikke afsendes sendinger af fersk svinekød fra svin med oprindelse på bedrifter, der ligger i de i bilaget angivne områder, eller af tilberedt svinekød eller svinekødsprodukter bestående af eller indeholdende kød fra sådanne svin til andre medlemsstater eller til tredjelande, medmindre svinekødet er fremstillet af svin, der har oprindelse i og kommer fra bedrifter, der ikke ligger i de i bilagets del II, III og IV angivne områder.

2.   Uanset stk. 1 kan de berørte medlemsstater med områder opført i bilagets del II, III eller IV tillade afsendelse af fersk svinekød som omhandlet i stk. 1 samt tilberedt svinekød og svinekødsprodukter bestående af eller indeholdende sådant svinekød til andre medlemsstater, hvis det tilberedte svinekød og svinekødsprodukterne er fremstillet af svin, der siden fødslen er holdt på bedrifter, der ligger uden for de i bilagets del II, III og IV angivne områder, og det ferske svinekød, det tilberedte svinekød og svinekødsprodukterne er produceret, oplagret og tilvirket på virksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 12.

3.   Uanset stk. 1 kan de berørte medlemsstater med områder opført i bilagets del II tillade afsendelse af fersk svinekød som omhandlet i stk. 1 samt tilberedt svinekød og svinekødsprodukter bestående af eller indeholdende sådant svinekød til andre medlemsstater, hvis det tilberedte svinekød og svinekødsprodukterne er fremstillet af svin, der opfylder kravene i artikel 3, stk. 1 og 2 eller stk. 3.

Artikel 12

Godkendelse af slagterier, opskæringsvirksomheder og kødforarbejdningsvirksomheder med henblik på anvendelsen af artikel 4, 5 og 6 og artikel 11, stk. 2

Den kompetente myndighed i de berørte medlemsstater godkender — med henblik på anvendelsen af artikel 4, 5 og 6 og artikel 11, stk. 2 — kun slagterier, opskæringsvirksomheder og kødforarbejdningsvirksomheder, hvor produktionen, oplagringen og tilvirkningen af fersk svinekød samt tilberedt svinekød og svinekødsprodukter bestående af eller indeholdende sådant svinekød, der kan sendes til andre medlemsstater og til tredjelande i henhold til undtagelsesbestemmelserne i artikel 4-6 og artikel 11, stk. 2, finder sted adskilt fra produktionen, oplagringen og tilvirkningen af andre produkter bestående af eller indeholdende fersk svinekød samt tilberedt svinekød og svinekødsprodukter, der består af eller indeholder kød fra svin, som har oprindelse på eller kommer fra bedrifter, der ligger i områder opført i bilaget, bortset fra dem, der er godkendt i henhold til denne artikel.

Artikel 13

Undtagelse fra forbuddet mod afsendelse af fersk svinekød og af visse typer tilberedt svinekød og svinekødsprodukter fra de i bilaget angivne områder

Uanset artikel 11 kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af fersk svinekød, tilberedt svinekød og svinekødsprodukter, der består af eller indeholder sådant kød, fra de i bilagets del II, III eller IV angivne områder til andre medlemsstater eller til tredjelande, hvis de pågældende produkter:

a)

er produceret og tilvirket i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i direktiv 2002/99/EF

b)

er genstand for udstedelse af veterinærcertifikat i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2002/99/EF

c)

ledsages af det relevante sundhedscertifikat til brug ved samhandel inden for Unionen, jf. bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004, idet del II skal indeholde følgende påtegning:

»Produkter i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (21).

(21)  EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63.«"

Artikel 14

Information vedrørende artikel 11, 12 og 13

Medlemsstaterne meddeler hver sjette måned fra datoen for denne afgørelse Kommissionen og de øvrige medlemsstater en ajourført liste over godkendte virksomheder, jf. artikel 12, og alle andre relevante oplysninger vedrørende anvendelsen af artikel 11, 12 og 13.

Artikel 15

Foranstaltninger vedrørende levende vildtlevende svin samt fersk kød, tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende kød fra vildtlevende svin

1.   De berørte medlemsstater sørger for, at:

a)

der ikke afsendes levende vildtlevende svin fra de i bilaget angivne områder til andre medlemsstater eller til andre områder i samme medlemsstat

b)

der ikke afsendes sendinger af fersk kød fra vildtlevende svin eller tilberedt kød eller kødprodukter, der består af eller indeholder sådant kød, fra de i bilaget angivne områder til andre medlemsstater eller til andre områder i samme medlemsstat.

2.   Uanset stk. 1, litra b), kan de berørte medlemsstater tillade afsendelse af sendinger af fersk kød fra vildtlevende svin samt tilberedt kød og kødprodukter, der består af eller indeholder sådant kød, fra de i bilagets del I angivne områder til andre områder i samme medlemsstat, der ikke er opført i bilaget, hvis de vildtlevende svin med negative resultater er blevet testet for afrikansk svinepest i overensstemmelse med diagnosticeringsprocedurerne i kapitel VI, del C og D, i bilaget til beslutning 2003/422/EF.

Artikel 16

Særlige sundhedsmærker og certifikatudstedelseskrav for fersk kød, tilberedt kød og kødprodukter, der er omfattet af forbuddet i artikel 2, artikel 11, stk. 1, og artikel 15, stk. 1

De berørte medlemsstater sørger for, at fersk kød, tilberedt kød og kødprodukter, der er omfattet af forbuddet i artikel 2, artikel 11, stk. 1, og artikel 15, stk. 1, er forsynet med et særligt sundhedsmærke, der ikke er ovalt, og som ikke kan forveksles med:

a)

identifikationsmærket for tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød som fastsat i afsnit I i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004

b)

sundhedsmærket for fersk svinekød som fastsat i afsnit I, kapitel III, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004.

Artikel 17

Krav vedrørende bedrifter og transportkøretøjer i de i bilaget angivne områder

De berørte medlemsstater sørger for, at:

a)

bestemmelserne i artikel 15, stk. 2, litra b), andet samt fjerde til syvende led, i direktiv 2002/60/EF overholdes på svinebedrifterne i de i bilaget til denne afgørelse angivne områder

b)

køretøjer, der har været anvendt til transport af svin eller animalske biprodukter fra svin, som har oprindelse på bedrifter i de i bilaget til denne afgørelse angivne områder, altid rengøres og desinficeres, umiddelbart efter at de har været i brug, idet transportvirksomheden skal fremlægge bevis for, at de er rengjort og desinficeret, og beviset skal medbringes i køretøjet.

Artikel 18

Oplysningskrav til de berørte medlemsstater

De berørte medlemsstater meddeler i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder Kommissionen og de øvrige medlemsstater resultaterne af den overvågning af afrikansk svinepest, der er gennemført i de i bilaget angivne områder i overensstemmelse med de i artikel 1, stk. 2, omhandlede planer for udryddelse af afrikansk svinepest i populationer af vildtlevende svin, som er godkendt af Kommissionen i henhold til artikel 16 i direktiv 2002/60/EF.

Artikel 19

Efterkommelse af denne afgørelse

Medlemsstaterne ændrer deres handelsforanstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse med denne afgørelse, og de sørger for, at der øjeblikkeligt informeres om de vedtagne foranstaltninger på passende vis. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 20

Ophævelse

Gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU ophæves.

Artikel 21

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes indtil den 31. december 2018.

Artikel 22

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU af 27. marts 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (EUT L 95 af 29.3.2014, s. 47).

(6)  Kommissionens beslutning 2005/362/EF af 2. maj 2005 om godkendelse af planen for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin på Sardinien i Italien (EUT L 118 af 5.5.2005, s. 37).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/442/EU af 7. juli 2014 om godkendelse af planerne for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Litauen og Polen (EUT L 200 af 9.7.2014, s. 21).

(8)  EFSA Journal 2010; 8(3): 1556.

(9)  Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54).

(10)  Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64).

(11)  Kommissionens beslutning 93/444/EØF af 2. juli 1993 om de nærmere bestemmelser for samhandel inden for Fællesskabet med visse levende dyr og produkter, der er bestemt til udførsel til tredjelande (EFT L 208 af 19.8.1993, s. 34).

(12)  Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 af 30. marts 2004 om en model for certifikat og erklæring om kontrol i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet med dyr og animalske produkter (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 44).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(15)  Kommissionens beslutning 2003/422/EF af 26. maj 2003 om godkendelse af en diagnostisk manual for afrikansk svinepest (EUT L 143 af 11.6.2003, s. 35).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(17)  Godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og forordning (EF) nr. 853/2004.

(18)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(20)  Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62).


BILAG

DEL I

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Põlvamaa maakond

Võrumaa maakond

Häädemeeste vald

Kambja vald

Kasepää vald

Kolga-Jaani vald

Konguta vald

Kõo vald

Kõpu vald

Laekvere vald

Nõo vald

Paikuse vald

Pärsti vald

Puhja vald

Rägavere vald

Rannu vald

Rõngu vald

Saarde vald

Saare vald

Saarepeedi vald

Sõmeru vald

Surju vald

Suure-Jaani vald

Tahkuranna vald

Torma vald

Viiratsi vald

Vinni vald

Viru-Nigula vald

Kunda linn

Viljandi linn.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aizkraukles novads

Alojas novads

Alūksnes novads

Amatas novads

Apes novads

Baltinavas novads

Balvu novads

Cēsu novads

Gulbenes novads

Ikšķiles novads

Inčukalna novads

Jaunjelgavas novads

Jaunpiepalgas novads

Ķeguma novads

Kocēnu novads

Krimuldas novads

Lielvārdes novads

Līgatnes novads

Limbažu novads

Mālpils novads

Mazsalacas novads

Neretas novads

Ogres novads

Pārgaujas novads

Priekuļu novads

Raunas novads

Ropažu novads

Rugāju novads

Salacgrīvas novads

Salas novads

Sējas novads

Siguldas novads

Skrīveru novads

Smiltenes novads

Vecpiebalgas novads

Vecumnieku novads

Viesītes novads

Viļakas novads

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Biržai rajono savivaldybe

Jonava rajono savivaldybe

Kaišiadorys rajono savivaldybe

Kaunas rajono savivaldybe

Kedainiai rajono savivaldybe

Panevežys rajono savivaldybe

Pasvalys rajono savivaldybe

Prienai rajono savivaldybe

Birštonas savivaldybe

Kazlu Ruda savivaldybe

Marijampole savivaldybe

Kalvarija savivaldybe

Kaunas miesto savivaldybe

Panevežys miesto savivaldybe

i Kupiškis rajono savivaldybė, Alizava, Kupiškis, Noriūnai og Subačius seniūnija.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

I województwo podlaskie:

powiat M. Suwałki

powiat M. Białystok

kommunerne Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki og Raczki i powiat suwalski

kommunerne Krasnopol og Puńsk i powiat sejneński

kommunerne Augustów med byen Augustów, Nowinka, Sztabin og Bargłów Kościelny i powiat augustowski

powiat moniecki

kommunerne Suchowola og Korycin i powiat sokólski

kommunerne Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady og Dobrzyniewo Duże i powiat białostocki

powiat bielski

powiat hajnowski

kommunerne Grodzisk, Dziadkowice og Milejczyce i powiat siemiatycki

kommunen Rutki i powiat zambrowski

kommunerne Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie med byen Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo og Ciechanowiec i powiat wysokomazowiecki.

DEL II

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Ida-Virumaa maakond

Valgamaa maakond

Abja vald

Halliste vald

Karksi vald

Paistu vald

Tarvastu vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aknīstes novads

Cesvaines novads

Ērgļu novads

Ilūkstes novads

Jēkabpils republikas pilsēta

Jēkabpils novads

Kokneses novads

Krustpils novads

Līvānu novads

Lubānas novads

Madonas novads

Pļaviņu novads

Varakļānu novads.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Alytus apskritis

Šalcininkai rajono savivaldybe

Širvintos rajono savivaldybe

Trakai rajono savivaldybe

Ukmerge rajono savivaldybe

Vilnius rajono savivaldybe

Elektrenai savivaldybe

Vilnius miesto savivaldybe

i Anykščiai rajono savivaldybė, Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos seniūnija og den del af Svėdasai, som ligger syd for vej nr. 118.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

I województwo podlaskie:

kommunerne Giby og Sejny med byen Sejny i powiat sejneński

kommunerne Lipsk og Płaska i powiat augustowski

kommunerne Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków og Michałowo i powiat białostocki

kommunerne Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka og Szudziałowo i powiat sokólski.

DEL III

1.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aglonas novads

Beverīinas novads

Burtnieku novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novads

Kārsavas novads

Krāslavas novads

Ludzas novads

Naukšēnu novads

Preiļu novads

Rēzeknes novads

Riebiņu novads

Rūjienas novads

Streņču novads

Valkas novads

Vārkavas novads

Viļānu novads

Zilupes novads

Daugavpils republikas pilsēta

Rēzekne republikas pilsēta.

2.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Ignalina rajono savivaldybe

Moletai rajono savivaldybe

Rokiškis rajono savivaldybe

Švencionys rajono savivaldybe

Utena rajono savivaldybe

Zarasai rajono savivaldybe

Visaginas savivaldybe

i Kupiškis rajono savivaldybė, Šimonys og Skapiškis seniūnija

i Anykščiai rajono savivaldybė, den del af Svėdasai seniūnija, som ligger nord for vej nr. 118.

DEL IV

Italien

Følgende områder i Italien:

Hele Sardinien.