3.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/12


SKLEP SVETA 2014/183/SZVP

z dne 1. aprila 2014

o začetku vojaške operacije Evropske unije v Srednjeafriški republiki (EUFOR RCA)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/73/SZVP z dne 10. februarja 2014 o vojaški operaciji Evropske unije v Srednjeafriški republiki (EUFOR RCA) (1) in zlasti člena 4 Sklepa,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. februarja 2014 sprejel Sklep 2014/73/SZVP.

(2)

Svet je 17. marca 2014 odobril operativni načrt in pravila delovanja za EUFOR RCA.

(3)

Na priporočilo poveljnika operacije EU bi bilo treba začeti EUFOR RCA.

(4)

V skladu s členom 5 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju sklepov in ukrepov Unije, ki zadevajo obrambo. Danska zato ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa in zanjo ni zavezujoč niti se v njej ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Začne se vojaška operacija EU v Srednjeafriški republiki (EUFOR RCA).

Člen 2

Poveljnik operacije EU EUFOR RCA je pooblaščen za takojšen začetek izvajanja operacije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 1. aprila 2014

Za Svet

Predsednik

D. KOURKOULAS


(1)  UL L 40, 11.2.2014, str. 59.