28.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/1


SKLEP SVETA

z dne 22. oktobra 2013

o podpisu v imenu Evropske unije in njenih držav članic in o začasni uporabi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

(2014/172/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 217 v povezavi s členom 218(5) in drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške in zlasti drugega pododstavka člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. septembra 2012 pooblastil Komisijo, da v imenu Unije, njenih držav članic in Republike Hrvaške začne pogajanja s Črno goro z namenom sklenitve protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Protokol).

(2)

Ta pogajanja so bila uspešno zaključena s parafiranjem Protokola dne 16. maja 2013.

(3)

Protokol bi bilo treba podpisati v imenu Evropske unije in njenih držav članic, pod pogojem njegove poznejše sklenitve.

(4)

Sklenitev Protokola je v primeru zadev, ki so v pristojnosti Evropske skupnosti za atomsko energijo, predmet ločenega postopka.

(5)

Glede na pristop Hrvaške k Uniji dne 1. julija 2013, bi se moral Protokol začasno uporabljati od navedenega dne –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji se odobri v imenu Unije in njenih držav članic, s pridržkom sklenitve navedenega protokola.

Besedilo Protokola je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola v imenu Unije in njenih držav članic.

Člen 3

Protokol se v skladu s svojim členom 12 začasno uporablja od 1. julija 2013, dokler ne bodo končani postopki za njegovo sklenitev.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejema.

V Luxembourgu, 22. oktobra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS