27.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/43


IZVEDBENI SKLEP SVETA

z dne 24. marca 2014

o pripravi seznama nesodelujočih tretjih držav pri boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu v skladu z Uredbo (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje

(2014/170/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (1) in zlasti člena 33(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je predložila Evropska komisija,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   UVOD

(1)

Uredba (ES) št. 1005/2008 (v nadaljnjem besedilu: uredba IUU) vzpostavlja sistem Unije za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova (v nadaljnjem besedilu IUU ribolova), za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

(2)

V poglavju VI uredbe IUU so določeni postopek za opredelitev nesodelujočih tretjih držav, demarše v zvezi z državami, opredeljenim kot nesodelujoče tretje države, priprava seznama nesodelujočih tretjih držav, črtanje s seznama nesodelujočih tretjih držav, objava seznama nesodelujočih tretjih držav in morebitni izredni ukrepi.

(3)

V skladu s členom 32 uredbe IUU je Komisija s sklepom z dne 15. novembra 2012 (2) (v nadaljnjem besedilu: sklep z dne 15. novembra 2012) obvestila osem tretjih držav, za katere je po njenem mnenju obstajala možnost, da bodo opredeljene kot nesodelujoče tretje države.

(4)

Komisija je v svoj sklep z dne 15. novembra 2012 vključila informacije o bistvenih dejstvih in ugotovitvah, na katerih temelji taka opredelitev.

(5)

Z ločenimi dopisi je Komisija 15. novembra 2012 obvestila osem tretjih držav o možnosti, da bodo opredeljene kot nesodelujoče tretje države.

(6)

Komisija je v teh dopisih poudarila, da so bile zadevne tretje države za preprečitev opredelitve kot nesodelujočih tretjih držav in da ne bi bile predlagane za uradno uvrstitev na tovrsten seznam, kot je predvideno v členih 31 in 33 uredbe IUU, pozvane, naj za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v sklepu z dne 15. novembra 2012, v tesnem sodelovanju s Komisijo vzpostavijo akcijski načrt.

(7)

Komisija je posledično pozvala osem zadevnih tretjih držav, naj: (i) sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvajanje ukrepov, ki jih vsebuje akcijski načrt, ki ga je predlagala Komisija; (ii) ocenijo izvajanje ukrepov, ki so vsebovani v akcijskih načrtih, ki jih je predlagala Komisija; (iii) Komisiji za ocenjevanje izvajanja posameznih ukrepov vsakih šest mesecev posredujejo podrobna poročila med drugim v zvezi z njihovo individualno in/ali splošno učinkovitostjo pri zagotavljanju popolnoma skladnega sistema za nadzor ribolova.

(8)

Osmim zadevnim tretjim državam je bila dana možnost, da pisno odgovorijo na vprašanja, ki so bila izrecno navedena v sklepu z dne 15. novembra 2012, ter se odzovejo na druge pomembne informacije, kar jim omogoča predložitev dokazov, s katerimi bi izpodbijale ali dopolnile dejstva, na katera se sklicujejo v sklepu z dne 15. novembra 2012, ali, kot je primerno, sprejele akcijski načrt in ukrepe za izboljšanje razmer. Navedenim osmim državam je bila zagotovljena pravica da zahtevajo oziroma da se jim zagotovijo dodatne informacije.

(9)

Komisija je 15. novembra 2012 začela dialog z osmimi tretjimi državami in poudarila, da meni, da šest mesecev načeloma zadostuje za dosego sporazuma o tej zadevi.

(10)

Komisija je nadalje zahtevala in preverjala vse informacije, ki jih je štela za potrebne. Obravnavane in upoštevane so bile pisne pripombe, ki jih je po sklepu z dne 15. novembra 2012 predložilo osem držav. O ugotovitvah Komisije je bilo osem držav pisno ali ustno obveščenih.

(11)

V izvedbenem sklepu z dne 26. novembra 2013 (3) (v nadaljnjem besedilu: izvedbeni sklep z dne 26. novembra 2013) je Komisija Belize, Kraljevino Kambodžo in Republiko Gvinejo opredelila kot nesodelujoče tretje države pri boju proti IUU ribolovu. V skladu z uredbo IUU je Komisija navedla razloge zakaj meni, da te tri države niso izpolnile svojih obveznosti v skladu z mednarodnim pravom kot države zastave, pristanišča, obalne države ali države trga, da sprejmejo ukrepe za preprečevanje IUU ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

(12)

Izvedbeni sklep Sveta, ki Belize, Kraljevino Kambodžo in Republiko Gvinejo vključuje na seznam nesodelujočih tretjih držav pri boju proti IUU ribolovu, bi torej moral biti sprejet v okviru izvajanja uredbe IUU, na podlagi preiskav in dialogov, ki so bili izvedeni v skladu z vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami, določenimi v uredbi IUU. Navedene preiskave in dialogi, vključno z izmenjano korespondenco in izvedenimi srečanji, sklep z dne 15. novembra 2012 in izvedbeni sklep z dne 26. novembra 2013 so podlaga tega sklepa in temeljijo na istih razlogih. Ta sklep, ki Belize, Kraljevino Kambodžo in Republiko Gvinejo vključuje na seznam nesodelujočih tretjih držav v boju proti IUU ribolovu, bi moral vključevati posledice, navedene v členu 38 uredbe IUU.

(13)

Svet v skladu s členom 34(1) uredbe IUU s kvalificirano večino in na predlog Komisije tretjo državo črta s seznama nesodelujočih tretjih držav, če zadevna tretja država dokaže, da so se razmere, zaradi katerih je bila uvrščena na seznam, popravile. Pri odločitvi o črtanju se bo upoštevalo tudi, ali so opredeljene zadevne tretje države uvedle dejanske ukrepe, s katerimi lahko dosežejo trajno izboljšanje razmer.

2.   POSTOPEK V ZVEZI Z BELIZEJEM

(14)

V skladu s členom 32 uredbe IUU je Komisija s svojim sklepom z dne 15. novembra 2012 obvestila Belize, da po njenem mnenju obstaja možnost, da bo opredeljen kot nesodelujoča tretja država, in ga pozvala, naj v tesnem sodelovanju z njenimi službami vzpostavi akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v sklepu z dne 15. novembra 2012. V obdobju od decembra 2012 do avgusta 2013 je Belize v pisni obliki predložil svoja stališča in se srečal s Komisijo, da bi razpravljal o tej zadevi. Komisija je ustrezne informacije Belizeju posredovala v pisni obliki. Komisija je nadalje zahtevala in preverjala vse informacije, ki jih je štela za potrebne. Obravnavane in upoštevane so bile pisne pripombe, ki jih je Belize predložil po sklepu z dne 15. novembra 2012, Belize pa je bil o ugotovitvah Komisije pisno ali ustno obveščen. Komisija je menila, da Belize ni zadovoljivo obravnaval zadevnih področij in pomanjkljivosti, kot je opisano v sklepu z dne 15. novembra 2012. Poleg tega je Komisija ugotovila, da ukrepi, predlagani v priloženem akcijskem načrtu Belizeja, niso bili v celoti izvedeni.

3.   OPREDELITVE BELIZEJA KOT NESODELUJOČE TRETJE DRŽAVE

(15)

V sklepu z dne 15. novembra 2012 je Komisija analizirala dolžnosti Belizeja in ocenila njegovo izpolnjevanje mednarodnih obveznosti kot države zastave, pristanišča, obalne države ali države trga. Pri tem pregledu je upoštevala merila iz člena 31(4) do (7) uredbe IUU. Komisija je pregledala skladnost Belizejokviru ugotovitev iz sklepa z dne 15. novembra 2012 in ob upoštevanju ustreznih informacij, ki jih je o tem predložil Belize, predlaganega načrta ukrepov ter sprejetih ukrepov za izboljšanje razmer.

(16)

Glavne pomanjkljivosti, ki jih je Komisija ugotovila v predlaganem akcijskem načrtu, so se nanašale na več pomanjkljivosti pri izvajanju obveznosti mednarodnega prava, predvsem v zvezi s sprejetjem ustreznega pravnega okvira, pomanjkanjem ustreznega in učinkovitega spremljanja, pomanjkanjem nadzora in inšpekcij, odsotnostjo sistema odvračilnih sankcij ter nepravilnim izvajanjem sistema potrdil o ulovu. Druge ugotovljene pomanjkljivosti se na splošno nanašajo na izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, vključno s priporočili in resolucijami regionalnih organizacij za upravljanje ribolova ter pogoji za registracijo ladij v skladu z mednarodnim pravom. Ugotovljena je bila odsotnost izpolnjevanja priporočil in resolucij s strani ustreznih organov, kot je mednarodni akcijski načrt Združenih narodov za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova. Vendar pa se pomanjkanje skladnosti z nezavezujočimi priporočili in resolucijami obravnava samo kot dodaten dokaz in ne kot podlaga za opredelitev.

(17)

Komisija je v izvedbenem sklepu z dne 26. novembra 2013 opredelila Belize kot nesodelujočo tretjo državo v skladu z uredbo IUU.

(18)

V zvezi z morebitnimi omejitvami za Belize kot državi v razvoju je treba opozoriti, da splošna stopnja razvoja Belizeja ne vpliva negativno na njegov posebni razvojni status in splošno ravnanje na področju ribolova.

(19)

Ob upoštevanju sklepa z dne 15. novembra 2012 in izvedbenega sklepa z dne 26. novembra 2013 ter dialogov z Belizejem, ki jih je organizirala Komisija, in njihovih rezultatov je mogoče sklepati, da ukrepi, ki jih je uvedel Belize v okviru svojih dolžnosti kot država zastave, ne zadostujejo za izpolnitev členov 91, 94, 117, 118 Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu in členov 18, 19, 20 Sporazuma Združenih narodov o staležu rib ter člena II(8) Sporazuma Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO) o usklajevanju.

(20)

Zato Belize ni izpolnil svojih dolžnosti kot država zastave v skladu z mednarodnim pravom, da ukrepa za preprečevanje IUU ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in bi moral biti vključen na seznam nesodelujočih tretjih držav Unije.

4.   POSTOPEK V ZVEZI S KRALJEVINO KAMBODŽO

(21)

V skladu s členom 32 uredbe IUU je Komisija dne 15. novembra 2012 obvestila Kraljevino Kambodžo (v nadaljnjem besedilu: Kambodža), da po njenem mnenju obstaja možnost, da bo opredeljena kot nesodelujoča tretja država, in jo pozvala, naj v tesnem sodelovanju z njenimi službami vzpostavi akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v sklepu z dne 15. novembra 2012. V obdobju od decembra 2012 do junija 2013 je Kambodža v pisni obliki predložila svoja stališča in se srečala s Komisijo, da bi razpravljala o zadevi. Komisija je ustrezne informacije Kambodži posredovala v pisni obliki. Komisija je nadalje zahtevala in preverjala vse informacije, ki jih je štela za potrebne. Obravnavane in upoštevane so bile pisne pripombe, ki jih je Kambodža predložila po sklepu z dne 15. novembra 2012, Kambodža pa je bila o ugotovitvah Komisije pisno ali ustno obveščena. Komisija je menila, da Kambodža ni zadovoljivo obravnavala zadevnih področij in pomanjkljivosti, kot je opisano v sklepu z dne 15. novembra 2012. Poleg tega je Komisija ugotovila, da ukrepi, predlagani v akcijskem načrtu Kambodže, niso bili v celoti izvedeni.

5.   OPREDELITEV KAMBODŽE KOT NESODELUJOČE TRETJE DRŽAVE

(22)

Komisija je v sklepu z dne 15. novembra 2012 analizirala dolžnosti Kambodže in ocenila njeno izpolnjevanje mednarodnih obveznosti kot države zastave, pristanišča, obalne države ali države trga. Pri tem pregledu je upoštevala merila iz člena 31(4) do (7) uredbe IUU. Komisija je pregledala skladnost Kambodže okviru ugotovitev iz sklepa z dne 15. novembra 2012 in ob upoštevanju predlaganega načrta ukrepov, kot je bil dopolnjen z ustreznimi informacijami, ki jih je predložila Kambodža.

(23)

Glavne pomanjkljivosti, ki jih je Komisija ugotovila v predlaganem akcijskem načrtu, so se nanašale na nekaj pomanjkljivosti pri izvajanju obveznosti mednarodnega prava, predvsem v zvezi s sprejetjem ustreznega pravnega okvira, pomanjkanjem ustreznega in učinkovitega spremljanja, pomanjkanjem nadzora in inšpekcij in odsotnostjo sistema odvračilnih sankcij. Druge ugotovljene pomanjkljivosti se na splošno nanašajo na izpolnjevanje mednarodnih obveznosti in pogoje za registracijo ladij v skladu z mednarodnim pravom. Ugotovljena je bila odsotnost izpolnjevanja priporočil in resolucij s strani ustreznih organov, kot je mednarodni akcijski načrt Združenih narodov za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova. Vendar pa se pomanjkanje skladnosti z nezavezujočimi priporočili in resolucijami obravnava samo kot dodaten dokaz in ne kot podlaga za opredelitev.

(24)

Komisija je v izvedbenem sklepu z dne 26. novembra 2013 opredelila Kambodžo kot nesodelujočo tretjo državo v skladu z Uredbo IUU.

(25)

V zvezi z morebitnimi omejitvami za Kambodžo kot državo v razvoju je treba opozoriti, da splošna stopnja razvoja Kambodže ne vpliva negativno na njen posebni razvojni status in splošno ravnanje na področju ribolova.

(26)

Ukrepi, ki jih je uvedla Kambodža v okviru svojih dolžnosti kot država zastave, ne zadostujejo za izpolnitev določb iz členov 91 in 94 UNCLOS. Opozoriti je treba, da ni pomembno, ali je Kambodža dejansko ratificirala UNCLOS, saj so njene določbe o plovbi na odprtem morju (členi 86–115 Konvencije) priznane kot običajno mednarodno pravo. Poleg tega se s temi določbami dejansko kodificira obstoječa pravila običajnega mednarodnega prava, pri čemer je skoraj dobesedno prevzeto besedilo Konvencije o odprtem morju in Konvencije o teritorialnem morju in zunanjem pasu, ki ju je Kambodža ratificirala in h katerima je pristopila.

(27)

Ob upoštevanju sklepa z dne 15. novembra 2012 in izvedbenega sklepa z dne 26. novembra 2013 ter dialogov s Kambodžo, ki jih je organizirala Komisija, in njihovih rezultatov je mogoče sklepati, da ukrepi, ki jih je uvedla Kambodža v okviru svojih dolžnosti kot država zastave, ne zadostujejo za izpolnitev določb iz členov 91 in 94 UNCLOS.

(28)

Zato Kambodža ni izpolnila svojih dolžnosti kot država zastave v skladu z mednarodnim pravom, da ukrepa za preprečevanje IUU ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in bi morala biti vključena na seznam nesodelujočih tretjih držav Unije.

6.   POSTOPEK V ZVEZI Z REPUBLIKO GVINEJO

(29)

V skladu s členom 32 uredbe IUU je Komisija s sklepom z dne 15. novembra 2012 obvestila Republiko Gvinejo (v nadaljnjem besedilu: Gvineja), da po njenem mnenju obstaja možnost, da bo opredeljena kot nesodelujoča tretja država in jo pozvala, naj v tesnem sodelovanju z njenimi službami vzpostavi akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v sklepu z dne 15. novembra 2012. V obdobju od decembra 2012 do julija 2013 je Gvineja v pisni obliki predložila svoja stališča in se srečala s Komisijo, da bi razpravljala o tej zadevi. Komisija je ustrezne informacije Gvineji posredovala v pisni obliki. Komisija je nadalje zahtevala in preverjala vse informacije, ki jih je štela za potrebne. Obravnavane in upoštevane so bile pisne pripombe, ki jih je Gvineja predložila po sklepu z dne 15. novembra 2012, Gvineja pa je bila o ugotovitvah Komisije pisno ali ustno obveščena. Komisija je menila, da Gvineja ni zadovoljivo obravnavala zadevnih področij in pomanjkljivosti, kot je opisano v sklepu z dne 15. novembra 2012. Poleg tega je Komisija ugotovila, da ukrepi, predlagani v akcijskem načrtu Gvineje, niso bili v celoti izvedeni.

7.   OPREDELITEV GVINEJE KOT NESODELUJOČE TRETJE DRŽAVE

(30)

Komisija je v sklepu z dne 15. novembra 2012 analizirala dolžnosti Gvineje in ocenila njeno izpolnjevanje mednarodnih obveznosti kot države zastave, pristanišča, obalne države ali države trga. Pri tem pregledu je upoštevala merila iz člena 31(4) do (7) uredbe IUU. Komisija je pregledala skladnost Gvineje v okviru ugotovitev iz sklepa z dne 15. novembra 2012 in ob upoštevanju predlaganega načrta ukrepov, kakor je bil dopolnjen z ustreznimi informacijami, ki jih je predložila Gvineja.

(31)

Glavne pomanjkljivosti, ki jih je Komisija ugotovila v predlaganem akcijskem načrtu, so se nanašale na reforme, ki še vedno niso izvedene, in sicer zagotavljanje dovolj ustreznega in učinkovitega nadzora njenega ribolovnega ladjevja, učinkovito izvajanje nacionalnih zakonov in drugih predpisov o ribolovu, izvrševanje pravil in sankcioniranje ugotovljenih IUU ribolovnih dejavnosti, krepitev sredstev za inšpekcije in nadzor, sistema odvračilnih sankcij, ribolovna politika, skladna z upravnimi zmogljivostmi v smislu kontrole in nadzora. Druge ugotovljene pomanjkljivosti se na splošno nanašajo na izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, vključno s priporočili in resolucijami regionalne organizacije za upravljanje ribolova ter pogoji za registracijo ladij v skladu z mednarodnim pravom. Ugotovljena je bila odsotnost izpolnjevanja priporočil in resolucij s strani ustreznih organov, kot je mednarodni akcijski načrt Združenih narodov za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova. Vendar pa se pomanjkanje skladnosti z nezavezujočimi priporočili in resolucijami obravnava samo kot dodaten dokaz in ne kot podlaga za opredelitev.

(32)

Komisija je v izvedbenem sklepu z dne 26. novembra 2013 opredelila Gvinejo nesodelujočo tretjo državo v skladu z uredbo IUU.

(33)

V zvezi z morebitnimi omejitvami za Gvinejo kot državo v razvoju je treba opozoriti, da bi lahko posebna stopnja razvoja Gvineje negativno vplivala na njen razvojni status. Vendar ob upoštevanju vrste ugotovljenih pomanjkljivosti v Gvineji, pomoči Unije in držav članic ter sprejetih ukrepov za izboljšanje stanja, na podlagi stopnje razvoja navedene države ni mogoče pojasniti splošnega ravnanja Gvineje kot države zastave ali obalne države glede ribolova in neustreznosti njenih ukrepov za preprečevanje IUU ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.

(34)

Ob upoštevanju sklepa z dne 15. novembra 2012 in izvedbenega sklepa z dne 26. novembra 2013 ter dialogov z Gvinejo, ki jih je organizirala Komisija, in njihovih rezultatov je mogoče sklepati, da ukrepi, ki jih je uvedla Gvineja v okviru svojih dolžnosti kot država zastave in obalna država, ne zadostujejo za izpolnitev določb iz členov 61, 62, 94, 117 in 118 UNCLOS ter členov 18, 19 in 20 Sporazuma Združenih narodov o staležu rib.

(35)

Zato Gvineja ni izpolnila svojih dolžnosti kot država zastave in obalna država v skladu z mednarodnim pravom, v skladu s katerim mora ukrepati za preprečevanje IUU ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in bi morala biti vključena na seznam nesodelujočih tretjih držav Unije.

8.   PRIPRAVA SEZNAMA NESODELUJOČIH TRETJIH DRŽAV

(36)

Na podlagi zgornjih ugotovitev v zvezi z Belizejem, Kambodžo in Gvinejo bi bilo treba te države vključiti na seznam nesodelujočih tretjih držav, ki ga je treba pripraviti v skladu s členom 33 uredbe IUU.

(37)

Postopki v obliki ukrepov, ki bi se morali uporabljati za Belize, Kambodžo in Gvinejo, so navedeni v členu 38 uredbe IUU. Prepoved uvoza se lahko uporabi za vse staleže in vrste, kot je določeno v členu 2(8) uredbe IUU, saj identifikacija ne temelji na dejstvu, da niso bili sprejeti ustrezni ukrepi v zvezi z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom, ki vpliva na določen stalež ali vrsto. V skladu z opredelitvijo iz člena 2(11) uredbe IUU pomeni uvoz vnos ribiških proizvodov na ozemlje Unije, tudi zaradi pretovarjanja v pristaniščih na njenem ozemlju.

(38)

Treba je opozoriti, da IUU ribolov med drugim izčrpava stalež rib, uničuje morske habitate, ogroža ohranjanje in trajnostno rabo morskih virov, izkrivlja konkurenco, ogroža varnost preskrbe s hrano, postavlja poštene ribolovce v nepravičen slabši položaj in slabi obalne skupnosti. Glede na obseg težav, povezanih z IUU ribolovom, se je zdelo potrebno, da Unija hitro izvede ukrepe v zvezi z Belizejem, Kambodžo in Gvinejo kot nesodelujočimi državami. Glede na zgoraj navedeno bi moral ta sklep začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(39)

Če Belize, Kambodža ali Gvineja dokažejo, da so se razmere, zaradi katerih so bile te uvrščene na seznam, popravile, Svet s kvalificirano večino in na predlog Komisije to državo črta s seznama nesodelujočih tretjih držav v skladu s členom 34(1) uredbe IUU. Pri odločitvi o črtanju se bo upoštevalo tudi, ali so Belize, Kambodža ali Gvineja uvedle dejanske ukrepe, s katerimi lahko dosežejo trajno izboljšanje razmer –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Seznam nesodelujočih tretjih držav iz člena 33 Uredbe (ES) št. 1005/2008 je v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 24. marca 2014

Za Svet

Predsednik

A. TSAFTARIS


(1)  UL L 286, 29.10.2008, str. 1.

(2)  Sklep Komisije z dne 15. novembra 2012 o obvestilu tretjim državam, za katere po mnenju Komisije obstaja možnost, da bodo opredeljene kot nesodelujoče tretje države v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (UL C 354, 17.11.2012, str. 1).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. novembra 2013 o opredelitvi tretjih držav, ki jih Komisija obravnava kot nesodelujoče tretje države v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (UL C 346, 27.11.2013, str. 2).


PRILOGA

Seznam nesodelujočih tretjih držav pri boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu (IUU) ribolovu

 

Belize

 

Kraljevina Kambodža

 

Republika Gvineja