26.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/20


SKLEP SVETA

z dne 18. marca 2014

o imenovanju slovaškega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

(2014/168/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 302 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga slovaške vlade,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 13. septembra 2010 sprejel Sklep 2010/570/EU, Euratom o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2010 do 20. septembra 2015 (1).

(2)

Zaradi konca mandata Dušana BARČIKA se je sprostilo mesto člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Anton SZALAY, President of Slovak Trade Union of Health and Social Services, se za preostanek mandata, ki se izteče 20. septembra 2015, imenuje za člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. marca 2014

Za Svet

Predsednik

E. VENIZELOS


(1)  UL L 251, 25.9.2010, str. 8.