22.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/104


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 20. marca 2014

o razveljavitvi seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih države članice dovolijo uvoz nekaterih proizvodov živalskega izvora, ki so bili sprejeti na podlagi Odločbe Sveta 95/408/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 1742)

(Besedilo velja za EGP)

(2014/160/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (1), in zlasti člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) je bila spremenjena Odločba Sveta 95/408/ES (3) in v njej je določeno, da bi se morali začasni seznami tretjih držav in obratov v tretjih državah, sestavljeni v skladu z Odločbo 95/408/ES, še naprej smiselno uporabljati do sprejetja potrebnih določb na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 (4), Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (5), Uredbe (ES) št. 854/2004 in Direktive Sveta 2002/99/ES (6). Odločba se je uporabljala do datuma začetka uporabe Uredbe (ES) št. 852/2004, Uredbe (ES) št. 853/2004 in Uredbe (ES) št. 854/2004, in sicer do 1. januarja 2006.

(2)

Seznami obratov v tretjih državah, iz katerih države članice dovolijo uvoz nekaterih proizvodov živalskega izvora, ki so bili sprejeti na podlagi Odločbe 95/408/ES, še vedno obstajajo.

(3)

Člen 12 Uredbe (ES) št. 854/2004 določa postopek za sestavljanje in posodabljanje seznama obratov, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterih proizvodov živalskega izvora. Na podlagi določb tega člena, zlasti odstavka 5, ki določa, da Komisija poskrbi, da so posodobljene različice vseh sestavljenih ali posodobljenih seznamov na voljo javnosti, se seznami obratov, iz katerih države članice dovolijo uvoz nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, objavijo na spletni strani Evropske komisije (7).

(4)

Zaradi jasnosti zakonodaje Unije in z namenom sestavljanja seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih je dovoljen uvoz nekaterih proizvodov živalskega izvora, so prej sprejeti seznami na podlagi Odločbe 95/408/ES zastareli in jih je treba zaradi pravne varnosti uradno razveljaviti.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločbe Komisije, navedene v Prilogi, se razveljavijo.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 20. marca 2014

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(2)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/41/ES z dne 21. aprila 2004 o razveljavitvi nekaterih direktiv o higieni živil in zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, in o spremembi direktiv Sveta 89/662/EGS in 92/118/EGS in Odločbe Sveta 95/408/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 33).

(3)  Odločba Sveta 95/408/ES z dne 22. junija 1995 o pogojih za sestavo začasnih seznamov obratov tretjih držav, iz katerih države članice lahko uvažajo nekatere proizvode živalskega izvora, ribiške proizvode ali žive školjke (UL L 243, 11.10.1995, str. 17).

(4)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1).

(5)  Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

(6)  Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (UL L 18, 23.1.2003, str. 11).

(7)  https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_sl.htm


PRILOGA

Odločba Komisije 81/91/EGS (1)

Odločba Komisije 81/92/EGS (2)

Odločba Komisije 81/713/EGS (3)

Odločba Komisije 82/913/EGS (4)

Odločba Komisije 83/384/EGS (5)

Odločba Komisije 83/402/EGS (6)

Odločba Komisije 83/423/EGS (7)

Odločba Komisije 84/24/EGS (8)

Odločba Komisije 85/539/EGS (9)

Odločba Komisije 86/65/EGS (10)

Odločba Komisije 86/414/EGS (11)

Odločba Komisije 86/473/EGS (12)

Odločba Komisije 87/119/EGS (13)

Odločba Komisije 87/124/EGS (14)

Odločba Komisije 87/257/EGS (15)

Odločba Komisije 87/258/EGS (16)

Odločba Komisije 87/424/EGS (17)

Odločba Komisije C(89) 1686 (18)

Odločba Komisije 90/165/EGS (19)

Odločba Komisije 90/432/EGS (20)

Odločba Komisije 93/26/EGS (21)

Odločba Komisije 94/40/ES (22)

Odločba Komisije 94/465/ES (23)

Odločba Komisije 95/45/ES (24)

Odločba Komisije 95/427/ES (25)

Odločba Komisije C(95) 2899 (26)

Odločba Komisije 97/4/ES (27)

Odločba Komisije 97/252/ES (28)

Odločba Komisije 97/365/ES (29)

Odločba Komisije 97/467/ES (30)

Odločba Komisije 97/468/ES (31)

Odločba Komisije 97/569/ES (32)

Odločba Komisije 98/8/ES (33)

Odločba Komisije 98/10/ES (34)

Odločba Komisije 1999/120/ES (35)

Odločba Komisije 1999/710/ES (36)

Odločba Komisije 2001/556/ES (37)

Odločba Komisije 2002/987/ES (38)

Odločba Komisije 2003/689/ES (39)

Odločba Komisije 2004/229/ES (40)

Odločba Komisije 2004/628/ES (41)


(1)  Odločba Komisije 81/91/EGS z dne 30. januarja 1981 o seznamu obratov v Republiki Argentini, odobrenih za uvoz svežega govejega in telečjega mesa, ovčjega mesa in mesa domačih kopitarjev v Skupnost (UL L 58, 5.3.1981, str. 39).

(2)  Odločba Komisije 81/92/EGS z dne 30. januarja 1981 o seznamu obratov v Republiki Urugvaj, odobrenih za uvoz svežega govejega in telečjega mesa, ovčjega mesa in mesa domačih kopitarjev v Skupnost (UL L 58, 5.3.1981, str. 43).

(3)  Odločba Komisije 81/713/EGS z dne 28. julija 1981 o seznamu obratov v Federativni republiki Braziliji, odobrenih za uvoz svežega govejega in telečjega mesa in mesa domačih kopitarjev v Skupnost (UL L 257, 10.9.1981, str. 28).

(4)  Odločba Komisije 82/913/EGS z dne 16. decembra 1982 o seznamu obratov v Republiki Južni Afriki, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 381, 31.12.1982, str. 28).

(5)  Odločba Komisije 83/384/EGS z dne 29. julija 1983 o seznamu obratov v Avstraliji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 222, 13.8.1983, str. 36).

(6)  Odločba Komisije 83/402/EGS z dne 29. julija 1983 o seznamu obratov v Novi Zelandiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 233, 24.8.1983, str. 24).

(7)  Odločba Komisije 83/423/EGS z dne 29. julija 1983 o seznamu obratov v Republiki Paragvaj, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 238, 27.8.1983, str. 39).

(8)  Odločba Komisije 84/24/EGS z dne 23. decembra 1983 o seznamu obratov na Islandiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 20, 25.1.1984, str. 21).

(9)  Odločba Komisije 85/539/EGS z dne 29. novembra 1985 o seznamu obratov na Grenlandiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 334, 12.12.1985, str. 25).

(10)  Odločba Komisije 86/65/EGS z dne 13. februarja 1986 o seznamu obratov v Maroku, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 72, 15.3.1986, str. 40).

(11)  Odločba Komisije 86/414/EGS z dne 31. julija 1986 o seznamu obratov v Argentini, odobrenih za uvoz mesnih izdelkov v Skupnost (UL L 237, 23.8.1986, str. 36).

(12)  Odločba Komisije 86/473/EGS z dne 10. septembra 1986 o seznamu obratov v Urugvaju, odobrenih za uvoz mesnih izdelkov v Skupnost (UL L 279, 30.9.1986, str. 53).

(13)  Odločba Komisije 87/119/EGS z dne 13. januarja 1987 o seznamu obratov v Braziliji, odobrenih za uvoz mesnih izdelkov v Skupnost (UL L 49, 18.2.1987, str. 37).

(14)  Odločba Komisije 87/124/EGS z dne 19. januarja 1987 o seznamu obratov v Čilu, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 51, 20.2.1987, str. 41).

(15)  Odločba Komisije 87/257/EGS z dne 28. aprila 1987 o seznamu obratov v Združenih državah Amerike, iz katerih je dovoljen uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 121, 9.5.1987, str. 46).

(16)  Odločba Komisije 87/258/EGS z dne 28. aprila 1987 o seznamu obratov v Kanadi, iz katerih je dovoljen uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 121, 9.5.1987, str. 50).

(17)  Odločba Komisije 87/424/EGS z dne 14. julija 1987 o seznamu obratov v Združenih mehiških državah, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 228, 15.8.1987, str. 43).

(18)  Odločba Komisije C(89) 1686 z dne 2. oktobra 1989 o seznamu obratov v Svaziju, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL C 252, 5.10.1989, str. 4).

(19)  Odločba Komisije 90/165/EGS z dne 28. marca 1990 o seznamu obratov na Madagaskarju, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 91, 6.4.1990, str. 34).

(20)  Odločba Komisije 90/432/EGS z dne 30. julija 1990 o seznamu obratov v Namibiji, iz katerih je odobren uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 223, 18.8.1990, str. 19).

(21)  Odločba Komisije 93/26/EGS z dne 11. decembra 1992 o seznamu obratov v Republiki Hrvaški, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 16, 25.1.1993, str. 24).

(22)  Odločba Komisije 94/40/ES z dne 25. januarja 1994 o seznamu obratov v Zimbabveju, odobrenih za uvoz mesnih izdelkov v Skupnost (UL L 22, 27.1.1994, str. 50).

(23)  Odločba Komisije 94/465/ES z dne 12. julija 1994 o seznamu obratov v Bocvani, iz katerih je dovoljen uvoz mesnih izdelkov v Skupnost (UL L 190, 26.7.1994, str. 25).

(24)  Odločba Komisije 95/45/ES z dne 20. februarja 1995 o seznamu obratov v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 51, 8.3.1995, str. 13).

(25)  Odločba Komisije 95/427/ES z dne 16. oktobra 1995 o seznamu podjetij v Republiki Namibiji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 254, 24.10.1995, str. 28).

(26)  Odločba Komisije C(95) 2899 z dne 30. novembra 1995 o seznamu obratov v Bocvani, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL C 338, 16.12.1995, str. 3).

(27)  Odločba Komisije 97/4/ES z dne 12. decembra 1996 o sestavi začasnih seznamov obratov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz svežega perutninskega mesa (UL L 2, 4.1.1997, str. 6).

(28)  Odločba Komisije 97/252/ES z dne 25. marca 1997 o začasnih seznamih obratov v tretjih državah, iz katerih države članice odobrijo uvoz mleka in mlečnih proizvodov za prehrano ljudi (UL L 101, 18.4.1997, str. 46).

(29)  Odločba Komisije 97/365/ES z dne 26. marca 1997 o sestavi začasnih seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih države članice dovolijo uvoz proizvodov, pripravljenih iz mesa goveda, prašičev, kopitarjev ter ovac in koz (UL L 154, 12.6.1997, str. 41).

(30)  Odločba Komisije 97/467/ES z dne 7. julija 1997 o sestavi začasnih seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih države članice dovolijo uvoz kunčjega mesa in mesa gojene divjadi (UL L 199, 26.7.1997, str. 57).

(31)  Odločba Komisije 97/468/ES z dne 7. julija 1997 o izdelavi začasnih seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih države članice odobrijo uvoz divjačine (UL L 199, 26.7.1997, str. 62).

(32)  Odločba Komisije 97/569/ES z dne 16. julija 1997 o začasni sestavi seznamov obratov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz mesnih izdelkov (UL L 234, 26.8.1997, str. 16).

(33)  Odločba Komisije 98/8/ES z dne 16. decembra 1997 o seznamu obratov v Federativni republiki Jugoslaviji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 2, 6.1.1998, str. 12).

(34)  Odločba Komisije 98/10/ES z dne 16. decembra 1997 o sestavi začasnih seznamov obratov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz izdelkov, pripravljenih iz mesa goveda, svinj, konjev ter ovac in koz (UL L 3, 7.1.1998, str. 14).

(35)  Odločba Komisije 1999/120/ES z dne 27. januarja 1999 o začasnih seznamih obratov v tretjih državah, iz katerih države članice odobrijo uvoz živalskih črev, želodcev in mehurjev (UL L 36, 10.2.1999, str. 21).

(36)  Odločba Komisije 1999/710/ES z dne 15. oktobra 1999 o začasnih seznamih obratov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz mletega mesa in mesnih pripravkov (UL L 281, 4.11.1999, str. 82).

(37)  Odločba Komisije 2001/556/ES z dne 11. julija 2001 o izdelavi začasnih seznamov obratov tretje države, iz katere države članice odobrijo uvoz želatine za prehrano ljudi (UL L 200, 25.7.2001, str. 23).

(38)  Odločba Komisije 2002/987/ES z dne 13. decembra 2002 o seznamu obratov na Falklandskih otokih, ki jim je dovoljen izvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 344, 19.12.2002, str. 39).

(39)  Odločba Komisije 2003/689/ES z dne 2. oktobra 2003 o seznamu obratov v Estoniji, ki jim je dovoljen izvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 251, 3.10.2003, str. 21).

(40)  Odločba Komisije 2004/229/ES z dne 5. marca 2004 o seznamu obratov v Latviji, ki jim je dovoljen izvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 70, 9.3.2004, str. 39).

(41)  Odločba Komisije 2004/628/ES z dne 2. septembra 2004 o seznamu obratov v Novi Kaledoniji, iz katerih lahko države članice dovolijo uvoz svežega mesa v Skupnost (UL L 284, 3.9.2004, str. 4).