17.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 78/1


SKLEP SVETA

z dne 11. marca 2014

o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije v okviru Skupnega odbora za kmetijstvo, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, glede spremembe Sklepa št. 2/2003 navedenega Odbora

(2014/143/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Člen 6 Sporazuma ustanavlja Skupni odbor za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: Odbor), ki je zadolžen za upravljanje Sporazuma in njegovo dobro delovanje.

(3)

V skladu s členom 6(4) Sporazuma je Odbor s Sklepom št. 1/2003 sprejel svoj poslovnik (2).

(4)

S Sklepom Odbora (3) št. 2/2003 je bilo ustanovljenih več delovnih skupin, potrebnih za uporabljanje prilog k Sporazumu, med njimi delovna skupina za zaščito označb porekla (ZOP) in za zaščito geografskih označb (ZGO), in določene so bile njihove pristojnosti. V skladu s Prilogo k navedenemu sklepu je bila glavna naloga delovne skupine za ZOP in ZGO raziskati vzajemno zaščito ZOP in ZGO.

(5)

Leta 2011 sta Unija in Švica sklenili sporazum o zaščiti geografskih označb in označb porekla (4), ki spreminja Sporazum z dodajanjem Priloge 12 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila.

(6)

Delovna skupina za ZOP in ZGO se je sestala, da bi proučila zlasti spremembo Sklepa Odbora št. 2/2003 glede pristojnosti te delovne skupine, da bi se upoštevala navedena sprememba Sporazuma.

(7)

Primerno je določiti stališče, ki se sprejme v imenu Unije v okviru Odbora glede spremembe Sklepa št. 2/2003.

(8)

Stališče Unije v okviru odbora bi zato moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se sprejem v imenu Unije v Skupnem odboru za kmetijstvo,, temelji na osnutku sklepa Odbora, priloženega k temu sklepu.

Predstavniki Unije v Odboru se lahko sporazumejo o tehničnih spremembah osnutka sklepa brez nadaljnjega sklepa Sveta.

Člen 2

Sklep Odbora se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. marca 2014

Za Svet

Predsednik

G. STOURNARAS


(1)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(2)  Sklep št. 1/2003 Skupnega odbora za kmetijstvo, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, z dne 21. oktobra 2003 o sprejetju poslovnika (UL L 303, 21.11.2003, str. 24).

(3)  Sklep št. 2/2003 Skupnega odbora za kmetijstvo, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, z dne 21. oktobra 2003 o ustanovitvi delovnih skupin (UL L 303, 21.11.2003, str. 27).

(4)  Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila ter o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 297, 16.11.2011, str. 3).


OSNUTEK

SKLEPA SKUPNEGA ODBORA ZA KMETIJSTVO št. …/2014

z dne …

o spremembi Sklepa št. 2/2003 Skupnega odbora za kmetijstvo, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi z dne 21. oktobra 2003, glede ustanovitve delovnih skupin in določitvijo njihovih pristojnosti

SKUPNI ODBOR ZA KMETIJSTVO JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, zlasti člena 6(7) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Priloga 12 k Sporazumu se nanaša na zaščito geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila.

(3)

V skladu s členom 15(6) Priloge 12 k Sporazumu delovna skupina za ZOP in ZGO Skupnemu odboru za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: Odbor) na njegovo prošnjo pomaga.

(4)

S Sklepom Odbora št. 2/2003 so bile ustanovljene delovne skupine in določene njihove pristojnosti.

(5)

Po sprejetju Sporazuma o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila dne 1. decembra 2011, s katerim je bila k Sporazumu dodana Priloga 12, bi bilo treba spremeniti sklep Odbora št. 2/2003, zlasti v zvezi s podlago Sporazuma in pristojnostmi delovne skupine za ZOP in ZGO –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga k Sklepu št. 2/2003 Skupnega odbora za kmetijstvo z dne 21. oktobra 2003 o ustanovitvi delovnih skupin in določitvi njihovih pristojnosti v zvezi z delovno skupino za ZOP in ZGO se spremeni:

(1)

Del „Delovna skupina „ZOP in ZGO“ se nadomesti z naslednjim:

Delovna skupina za ZOP in ZGO“

Podlaga sporazuma (Priloga 12)

Člen 15(6) Priloge 12 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila.

Pristojnosti delovne skupine v skladu s členom 15

1.

Obravnava vseh vprašanj v zvezi s Prilogo 12 in njenim izvajanjem.

2.

Redno preverjanje razvoja nacionalnih zakonov in drugih predpisov pogodbenic na področjih, ki jih obsega Priloga 12.

3.

Oblikovanje zlasti predlogov, ki se Skupnemu odboru predložijo z namenom prilagoditi in posodobiti dodatke k Prilogi 12.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati … 2014.

V …, dne …

Za Skupni odbor za kmetijstvo

Vodja delegacije Evropske unije

Vodja švicarske delegacije

Sekretar Odbora