19.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 48/9


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. novembra 2013

o uporabi Solidarnostnega sklada EU

(2014/95/EU)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) in zlasti točke 26 tega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (2),

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija je ustanovila Solidarnostni sklad Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sklad), da bi izkazala solidarnost s prebivalstvom v regijah, ki so jih prizadele nesreče.

(2)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo Sklada do letne zgornje meje v višini 1 milijarde EUR.

(3)

Uredba (ES) št. 2012/2002 vsebuje določbe, v skladu s katerimi se lahko uporabijo sredstva Sklada.

(4)

Romunija je vložila vlogo za uporabo Sklada v zvezi s sušo in gozdnimi požari.

(5)

Nemčija, Avstrija in Češka republika so vložile vloge za uporabo Sklada v zvezi s poplavami –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Iz Solidarnostnega sklada Evropske unije se v splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 prenese in uporabi znesek 400 519 089 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 20. novembra 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 311, 14.11.2002. str. 3.