15.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 13. februar 2014

om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle)

(meddelt under nummer C(2014) 794)

(EØS-relevant tekst)

(2014/88/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. i), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 178/2002 er der fastlagt generelle principper, som i Unionen og på nationalt plan finder anvendelse på fødevarer generelt og på fødevaresikkerhed i særdeleshed. Forordningen indeholder bestemmelser om beredskabsforanstaltninger, som Kommissionen skal træffe, hvis det er åbenbart, at fødevarer importeret fra et tredjeland må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed.

(2)

Siden oktober 2011 er der udstedt 142 meddelelser til det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder som følge af tilstedeværelsen af en lang række patogene salmonellastammer i fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle, også kaldet betelpeber) med oprindelse i eller afsendt fra Bangladesh.

(3)

Bangladesh har meddelt Kommissionen, at der siden november 2012 har været forbud mod al eksport af betelblade, indtil der er indført et program for eksport af patogenfrie betelblade.

(4)

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO) i Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere foretog fra den 30. januar til den 7. februar 2013 en audit i Bangladesh for at vurdere det offentlige kontrolsystem for eksport af planter til Unionen. Det konkluderede, at programmet for eksport af patogenfrie betelblade stadig var under udarbejdelse. Auditten viste, at der var svagheder i de enkelte faser af eksportsystemet, navnlig i kontrolfasen før eksport. Kontrol før eksport er afgørende for at sikre, at kun betelblade, der opfylder programmets betingelser, eksporteres til Unionen.

(5)

På trods af de foranstaltninger, som Bangladesh har truffet, og landets indsats over for eksportører, der ikke opfylder betingelserne, eksporteres der stadig betelblade til Unionen fra Bangladesh, og der er stadig et stort antal hurtige varslinger.

(6)

Det høje forureningsniveau udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed. Derfor er det hensigtsmæssigt at suspendere importen til Unionen af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade, fra dette tredjeland, indtil der modtages tilstrækkelige garantier fra landet.

(7)

For at Bangladesh kan få tid til at give tilbagemeldinger og forberede de relevante risikostyringsforanstaltninger, bør den midlertidige suspension af importen af betelblade som minimum være i kraft indtil den 31. juli 2014.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Denne afgørelse finder anvendelse på alle fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle), herunder, men ikke begrænset til, fødevarer, der er angivet under KN-kode 1404 90 00, med oprindelse i eller afsendt fra Bangladesh.

Artikel 2

Medlemsstaterne forbyder import til Unionen af de fødevarer, der er omhandlet i artikel 1.

Artikel 3

Alle udgifter i forbindelse med anvendelsen af denne afgørelse afholdes af modtageren eller dennes repræsentant.

Artikel 4

Denne afgørelse anvendes til den 31. juli 2014.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.