11.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/56


SKLEP SVETA 2014/72/SZVP

z dne 10. februarja 2014

o posodobitvi in spremembi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in razveljavitvi Sklepa 2013/395/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. decembra 2001 sprejel Skupno stališče 2001/931/SZVP (1).

(2)

Svet je 25. julija 2013 sprejel Sklep 2013/395/SZVP (2) o posodobitvi in spremembi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča Sveta 2001/931/SZVP.

(3)

V skladu s členom 1(6) Skupnega stališča 2001/931/SZVP je treba redno pregledovati imena oseb, skupin in subjektov s seznama, da se preveri, da obstajajo razlogi za njihovo ohranjanje na seznamu.

(4)

V tem sklepu je izid pregleda, ki ga je opravil Svet v zvezi z osebami, skupinami in subjekti, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP.

(5)

Svet je odločil, da ni več razlogov, da bi bila določena skupina s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, še naprej uvrščena na ta seznam.

(6)

Svet je sklenil, da so osebe, skupine in subjekti, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, vpleteni v teroristična dejanja v smislu člena 1(2) in (3) navedenega skupnega stališča, da je pristojni organ glede njih sprejel odločitev v smislu člena 1(4) navedenega skupnega stališča in da bi se morali zanje še naprej uporabljati posebni omejevalni ukrepi iz navedenega skupnega stališča.

(7)

Seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, bi bilo treba ustrezno posodobiti, Sklep 2013/395/SZVP pa bi bilo treba razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, je določen v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Sklep 2013/395/SZVP se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. februarja 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Skupno stališče Sveta 2001/931/SZVP z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (UL L 344, 28.12.2001, str. 93).

(2)  Sklep Sveta 2013/395/SZVP z dne 25. julija 2013 o posodobitvi in spremembi seznama oseb, skupin in organizacij, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in razveljavitvi Sklepa 2012/765/SZVP (UL L 201, 26.7.2013, str. 57).


PRILOGA

Seznam oseb, skupin in subjektov iz člena 1

1.   OSEBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), rojen 11. 8. 1960 v Iranu. Št. potnega lista: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rojen v Al Ihsi (Saudova Arabija); državljan Saudove Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rojen 16. 10. 1966 v Tarutu (Saudova Arabija); državljan Saudove Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), rojen 6. ali 15. 3. 1955 v Iranu; državljan Irana in Združenih držav Amerike. Št. potnega lista: C2002515 (Iran); št. potnega lista: 477845448 (ZDA). Št. nacionalne osebne izkaznice: 07442833, datum izteka veljavnosti: 15. marec 2016 (vozniško dovoljenje ZDA).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), rojen 8. 3. 1978 v Amsterdamu (Nizozemska) – član skupine „Hofstadgroep“.

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, rojen 10. 9. 1971 v Alžiru (Alžirija) – član skupin „al-Takfir“ in „al-Hijra“.

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, rojen leta 1963 v Libanonu; državljan Libanona.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), rojen 14. 4. 1965 ali 1. 3. 1964 v Pakistanu. Št. potnega lista: 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), rojen okoli leta 1957 v Iranu. Naslova: (1) Kermanshah, Iran; (2) vojaško oporišče Mehran, provinca Ilam, Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, rojen okoli leta 1965 v Teheranu, Iran.

11.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), rojen 11. 3. 1957 v Iranu. Državljan Irana. Št. potnega lista: 008827 (iranski, diplomatski), izdan leta 1999. Naziv: generalmajor.

2.   SKUPINE IN SUBJEKTI

1.

„Abu Nidal Organisation“ (Organizacija Abu Nidal) – „ANO“ (alias „Fatah Revolutionary Council“ (Revolucionarni svet Fataha), alias „Arab Revolutionary Brigades“ (Arabske revolucionarne brigade), alias „Black September“ (Črni september), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“ (Revolucionarna organizacija socialističnih muslimanov)).

2.

„Al-Aqsa Martyr’s Brigade“ (Brigada mučenikov Al Akse).

3.

„Al-Aksa e.V.“

4.

„Al-Takfir“ in „Al-Hijra“.

5.

„Babbar Khalsa“.

6.

„Communist Party of the Philippines“ (Komunistična partija Filipinov), vključno z „New Peoples Army“ (Nova ljudska vojska) – „NPA“, Filipini.

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (alias „Al-Gama’a al-Islamiyya“) („Islamic Group“ (Islamistična skupina) – „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Great Islamic Eastern Warriors Front“ (Fronta islamskih bojevnikov velikega vzhoda)).

9.

„Hamas“, vključno s „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

10.

„Hizballah Military Wing“ (alias „Hezbollah Military Wing“, alias „Hizbullah Military Wing“, alias „Hizbollah Military Wing“, alias „Hezballah Military Wing“, alias „Hisbollah Military Wing“, alias „Hizbu’llah Military Wing“, alias „Hizb Allah Military Wing“, alias „Jihad Council“ (in vse enote, ki ji poročajo, vključno s službo za zunanjo varnost)).

11.

„Hizbul Mujahideen“ – „HM“.

12.

„Hofstadgroep“.

13.

„Holy Land Foundation for Relief and Development“ (Fundacija Svete dežele za pomoč in razvoj).

14.

„International Sikh Youth Federation“ – „ISYF“ (Mednarodna federacija sikhovske mladine).

15.

„Khalistan Zindabad Force“ – „KZF“.

16.

„Kurdistan Workers‘ Party“ (Delavska stranka Kurdistana) – „PKK“ (alias „KADEK“, alias „KONGRA-GEL“).

17.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ (Osvobodilni tigri tamilskega Eelama) – „LTTE“.

18.

„Ejército de Liberación Nacional“ („National Liberation Army“ (Nacionalna osvobodilna vojska)).

19.

„Palestinian Islamic Jihad“ (Palestinski islamski džihad) – „PIJ“.

20.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine) – „PFLP“.

21.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine – glavno poveljstvo) (alias „PFLP – General Command“ (PFLP – glavno poveljstvo)).

22.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – „FARC“ („Revolutionary Armed Forces of Colombia“ (Oborožene revolucionarne sile Kolumbije)).

23.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (alias „Devrimci Sol“ („Revolutionary Left“ (Revolucionarna levica)), alias „Dev Sol“) („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party“ (Revolucionarna ljudska osvobodilna vojska/fronta/stranka)).

24.

„Sendero Luminoso“ – „SL“ („Shining Path“ (Sijoča pot)).

25.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (alias „Kurdistan Freedom Falcons“, alias „Kurdistan Freedom Hawks“ (Kurdistanski sokoli svobode)).