21.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/30


SKLEP SVETA 2014/22/SZVP

z dne 20. januarja 2014

o spremembi Sklepa 2013/353/SZVP o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 28, člena 31(2) in člena 33 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. avgusta 2011 sprejel Sklep 2011/518/SZVP (1) o imenovanju Philippa LEFORTA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji.

(2)

Svet je 2. julija 2013 sprejel Sklep 2013/353/SZVP (2), s katerim je bil mandat PPEU podaljšan do 30. junija 2014 in referenčni finančni znesek zagotovljen do 31. decembra 2013.

(3)

Za obdobje od 1. januarja 2014 do 30. junija 2014 bi bilo treba zagotoviti nov referenčni finančni znesek –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 5 Sklepa 2013/353/SZVP se spremeni:

(a)

odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU za obdobje od 1. januarja 2014 do 30. junija 2014, je 1 040 000 EUR.“

(b)

v odstavku 2 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v prvem pododstavku odstavka 1, so upravičeni od 1. julija 2013.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

V Bruslju, 20. januarja 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Sklep Sveta 2011/518/SZVP z dne 25. avgusta 2011 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji (UL L 221, 27.8.2011, str. 5).

(2)  Sklep Sveta 2013/353/SZVP z dne 2. julija 2013 o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji (UL L 185, 4.7.2013, str. 9).