20.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/22


SKLEP SVETA 2014/21/SZVP

z dne 20. januarja 2014

o spremembi Sklepa Sveta 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. julija 2010 sprejel Sklep 2010/413/SZVP (1) o omejevalnih ukrepih proti Iranu.

(2)

Kitajska, Francija, Nemčija, Ruska federacija, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike, ob podpori visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 24. novembra 2013, so z Iranom dosegle dogovor o skupnem načrtu ukrepanja, v katerem je določen pristop za uresničitev dolgoročne celostne rešitve iranskega jedrskega vprašanja. Dogovorjeno je bilo, da bodo v proces, ki bo vodil do te celostne rešitve, v prvi fazi vključeni začetni vzajemno dogovorjeni ukrepi, ki jih bosta morali obe strani izvajati šest mesecev in bodo z njunim soglasjem podaljšani.

(3)

Iran naj bi v okviru te prve faze izvedel več prostovoljnih ukrepov, ki so opredeljeni v skupnem načrtu ukrepanja. V zameno naj bi se izvedlo več prostovoljnih ukrepov, kar med drugim za Unijo pomeni začasno prekinitev omejevalnih ukrepov v zvezi z prepovedjo opravljanja storitev zavarovanja in pozavarovanja ter prevoza iranske surove nafte, prepovedjo uvoza, nakupa ali prevoza iranskih petrokemičnih proizvodov in opravljanja z njimi povezanih storitev in prepovedjo trgovanja z zlatom in žlahtnimi kovinami z iransko vlado, iranskimi javnimi organi in Centralno banko Irana ali z osebami in subjekti, ki delujejo v njihovem imenu. Prekinitev navedenih omejevalnih ukrepov traja šest mesecev, v katerih naj bi se izvedle ustrezne pogodbe.

(4)

Poleg tega je v skupnem načrtu ukrepanja predvideno tudi, da se bodo za desetkrat povišali pragovi za dovoljenja v zvezi s prenosom sredstev v Iran in iz njega.

(5)

Za izvajanje določenih ukrepov iz tega sklepa je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije.

(6)

Sklep 2010/413/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklepu 2010/413/SZVP se doda naslednji člen:

„Člen 26a

1.   Prepoved iz člena 3a(1) se začasno prekine do 20. julija 2014 v zvezi s prevozom iranske surove nafte.

2.   Prepoved iz člena 3a(2) se začasno prekine do 20. julija 2014 v zvezi z opravljanjem storitev zavarovanja in pozavarovanja, povezanih z uvozom, nakupom ali prevozom iranske surove nafte.

3.   Prepoved iz člena 3b se začasno prekine do 20. julija 2014.

4.   Prepoved iz člena 4c se začasno prekine do 20. julija 2014 v zvezi z zlatom in žlahtnimi kovinami.

5.   Člen 10(3)(a), (b) in (c) se nadomesti z naslednjimi točkami do 20. julija 2014:

"(a)

prenosi na podlagi nakazil v zvezi z živili, zdravstvenim varstvom, medicinsko opremo ali v kmetijske ali humanitarne namene v vrednosti pod 1 000 000 EUR ter prenosi v zvezi z osebnimi nakazili v vrednosti pod 400 000 EUR potekajo brez predhodnega dovoljenja. O prenosu nad 10 000 EUR se obvesti pristojni organ zadevne države članice;

(b)

za prenose na podlagi nakazil v zvezi z živili, zdravstvenim varstvom, medicinsko opremo ali v kmetijske ali humanitarne namene v vrednosti nad 1 000 000 EUR ter za prenose v zvezi z osebnimi nakazili v vrednosti nad 400 000 EUR je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega organa zadevne države članice. Zadevna država članica obvesti druge države članice o vseh izdanih dovoljenjih;

(c)

za vsak drug prenos nad 100 000 EUR je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega organa zadevne države članice. Zadevna država članica obvesti druge države članice o vseh izdanih dovoljenjih.".

6.   Člen 10(4)(b) in (c) se nadomesti z naslednjima točkama do 20. julija 2014:

"(b)

vsak drug prenos v vrednosti pod 400 000 EUR se izvede brez predhodnega dovoljenja. O prenosu nad 10 000 EUR se obvesti pristojni organ zadevne države članice;

(c)

za vsak drug prenos nad 400 000 EUR je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega organa zadevne države članice. Šteje se, da je dovoljenje odobreno v štirih tednih, razen če je pristojni organ zadevne države članice v istem roku odločil nasprotno. Zadevna država članica obvesti druge države članice o vseh zavrnjenih dovoljenjih.".

7.   Prepoved iz člena 18b se začasno prekine do 20. julija 2014.

8.   Prepoved iz člena 20(1)(b) in (c) ter iz člena 20(2) v zvezi z ministrstvom za nafto, navedenim v Prilogi II, se začasno prekine do 20. julija 2014, v kolikor je to potrebno za izvajanje, do 20. julija 2014, pogodb o uvozu ali nakupu iranskih petrokemičnih proizvodov.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. januarja 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 195, 27.7.2010, str. 39.