28.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/86


UREDBA SVETA (EU) št. 1385/2013

z dne 17. decembra 2013

o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 349 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski Svet je s Sklepom Evropskega sveta 2012/419/EU (3) spremenil položaj Mayotta v razmerju do Unije z učinkom od 1. januarja 2014. Mayotte od tega dne ne bo več čezmorska država ali ozemlje in bo postal najbolj oddaljena regija Unije v smislu člena 349 in člena 355(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Na podlagi te spremembe pravnega položaja Mayotta se od 1. januarja 2014 za Mayotte uporablja pravo Unije. Zaradi posebnih strukturno pogojenih socialnih in gospodarskih razmer na Mayottu, ki jih še otežujejo dejavniki, kot so oddaljenost, otoška lega, majhnost, težavna topografija in podnebje, je primerno določiti določene posebne ukrepe na več področjih.

(2)

Na področju ribištva in zdravja živali bi bilo treba spremeniti naslednje uredbe.

(3)

Kar zadeva Uredbo Sveta (ES) št. 850/98 (4), bi bilo treba vode okoli Mayotta kot nove najbolj oddaljene regije vključiti v področje uporabe te uredbe in prepovedati uporabo zapornih plavaric pri lovu na jate tunov ali tunom podobnih rib na območju znotraj 24 milj od temeljnih črt otoka, da bi ohranili jate velikih rib selivk v bližini otoka Mayotte.

(4)

Kar zadeva Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5), bi uporaba pravil o označevanju ribiških proizvodov zaradi zelo razdrobljenih in slabo razvitih sistemov trženja na Mayottu trgovcem na drobno povzročila breme, nesorazmerno glede na informacije, ki bi bile posredovane potrošniku. Zato je primerno, da se določi začasno odstopanje od pravil o označevanju ribiških proizvodov, namenjenih prodaji na drobno končnemu potrošniku na Mayottu.

(5)

Kar zadeva Uredbo (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (6), bi bilo treba uvesti posebne ukrepe glede ribolovne zmogljivosti in registra flote.

(6)

Velik del flote, ki pluje pod francosko zastavo in opravlja dejavnost v francoskem departmaju Mayotte, sestavljajo plovila, ki so krajša od 10 metrov, so razpršena okrog otoka, nimajo opredeljenega posebnega mesta iztovarjanja in jih je še treba identificirati, izmeriti in opremiti z minimalno varnostno opremo, da bi se lahko vključila v register ribolovne flote Unije. Posledično Francija ne bo mogla dopolniti tega registra do 31. decembra 2021. Francija bi kljub temu morala voditi začasni register flote, ki bi zagotavljal minimalno identifikacijo plovil tega segmenta, da bi se preprečilo širjenje neprijavljenih ribiških plovil.

(7)

Glede na dejstvo, da je Francija Komisiji za tune v Indijskem oceanu (IOTC) predložila razvojni načrt, ki opisuje okvirno velikost flote na Mayottu in pričakovan razvoj slabo razvite flote plovil z mehaničnim parangalom dolžine krajše od 23 metrov in zapornih plavaric na Mayottu, ki je njena nova najbolj oddaljena regija, in kateremu nobena od pogodbenic IOTC, vključno z Unijo, ni ugovarjala, je primerno upoštevati referenčne ravni iz navedenega načrta kot zgornje vrednosti za zmogljivost flote mehaničnih parangalk dolžine krajše od 23 metrov in zapornih plavaric, registrirane v pristaniščih Mayotta. Z odstopanjem od splošno veljavnih pravil Unije bi bilo treba zaradi trenutnih posebnih socialnih in gospodarskih razmer na Mayottu zagotoviti dovolj časa, da lahko Francija poveča zmogljivosti slabo razvitega segmenta svoje flote manjših plovil do leta 2025.

(8)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (7), bi bilo treba opozoriti, da Mayotte nima industrijskih zmogljivosti za predelavo živalskih stranskih proizvodov. Zato je primerno, da se Franciji odobri petletno obdobje za vzpostavitev infrastrukture, potrebne za identifikacijo, prevoz, obdelavo in odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov na Mayottu ter ravnanje z njimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009.

(9)

Kar zadeva Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009 (8), se zdi, da Francija ne bo zmogla izpolniti vseh obveznosti nadzora Unije za segment flote „Mayotte: pelagične in pridnene vrste; dolžina < 10 m“ do datuma, ko bo Mayotte postal najbolj oddaljena regija. Plovila iz tega segmenta, razpršena okrog otoka, nimajo opredeljenega posebnega mesta iztovarjanja in jih je še treba identificirati. Poleg tega je treba usposobiti ribiče in nadzornike ter vzpostaviti ustrezno upravno in fizično infrastrukturo. Zato je treba omogočiti začasno odstopanje od nekaterih pravil v zvezi z nadzorom ribiških plovil in njihovih značilnosti, njihovih dejavnosti na morju, njihovega ribolovnega orodja in ulova na vseh stopnjah – od plovila do trga – za ta segment flote. Da bi Francija kljub temu dosegla vsaj nekaj najpomembnejših ciljev Uredbe (ES) št. 1224/2009, bi morala vzpostaviti nacionalni nadzorni sistem, ki bi omogočal nadzor in spremljanje dejavnosti tega segmenta flote ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Unije glede poročanja.

(10)

Uredbe (ES) št. 850/98, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1224/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 850/98

Uredba (ES) št. 850/98 se spremeni:

(1)

v členu 2(1) se točka (h) nadomesti z naslednjim:

„(h)

Regija 8

Vse vode ob obalah francoskih departmajev Réunion in Mayotte, ki spadajo pod suverenost ali jurisdikcijo Francije.“;

(2)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 34g

Omejitve ribolovnih dejavnosti v coni štiriindvajsetih milj okrog Mayotta

Plovilom je prepovedana uporaba kakršnih koli zapornih plavaric pri lovu na jate tunov ali tunom podobnih rib na območju znotraj štiriindvajsetih milj od obal Mayotta, kot najbolj oddaljene regije v smislu člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, merjeno od temeljnih črt, od katerih se merijo teritorialne vode.“.

Člen 2

Spremembe Uredbe (EU) št. 1379/2013

V členu 35 Uredbe (EU) št. 1379/2013 se vstavi naslednji odstavek:

„6.   Do 31. decembra 2021 se odstavki 1, 2 in 3 ne uporabljajo za proizvode, namenjene prodaji na drobno končnemu potrošniku na Mayottu, kot najbolj oddaljeni regiji v smislu člena 349 PDEU.“.

Člen 3

Spremembe Uredbe (EU) št. 1380/2013

Uredba (EU) št. 1380/2013 se spremeni:

(1)

v členu 23 se vstavi nov odstavek:

„4.   Z odstopanjem od odstavka 1 se Franciji do 31. decembra 2025 dovoli uvedba novih zmogljivosti brez umika enakovrednih zmogljivosti za različne segmente iz Priloge II na Mayottu, kot najbolj oddaljeni regiji v smislu člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Mayotte).“

(2)

v členu 36 se dodata naslednja odstavka:

„5.   Z odstopanjem od odstavka 1 je Francija do 31. decembra 2021 izvzeta iz obveznosti, da v svoj register ribiških plovil Unije vključi tista plovila, katerih celotna dolžina je krajša od 10 metrov in ki opravljajo dejavnost na Mayottu..

6.   Francija do 31. decembra 2021 vodi začasni register ribiških plovil, katerih celotna dolžina je krajša od 10 metrov in ki opravljajo dejavnost na Mayottu. V tem registru je za vsako plovilo navedeno vsaj ime, celotna dolžina in identifikacijska koda. Plovila, registrirana v začasnem registru, štejejo za plovila, registrirana na Mayottu.“;

(3)

Vnosi glede Mayotta iz Priloge k tej uredbi se vstavijo v tabelo v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 1380/2013, in sicer za vnosom "Guadeloupe: pelagične vrste; D > 12 m".

Člen 4

Sprememba Uredbe (ES) št. 1069/2009

V Uredbi (ES) št. 1069/2009 se člen 56 nadomesti z naslednjim:

„Člen 56

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 4. marca 2011.

Člen 4 pa se za Mayotte, kot najbolj oddaljeno regijo v smislu člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Mayotte), uporablja od 1 januarja 2021. Živalski stranski proizvodi in pridobljeni proizvodi, ustvarjeni na Mayottu pred 1. januarjem 2021, se odstranijo v skladu s členom 19(1)(b) te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.“.

Člen 5

Sprememba Uredbe (ES) št. 1224/2009

V Uredbi (ES) št. 1224/2009 se doda naslednji člen:

„Člen 2a

Uporaba nadzornega sistema Unije za nekatere segmente flote Mayotta kot najbolj oddaljene regije

1.   Do 31. decembra 2021 se člen 5(3) ter členi 6, 8, 41, 56, 58 do 62, 66, 68 in 109 ne uporabljajo za Francijo v zvezi z ribiškimi plovili, katerih celotna dolžina je krajša od 10 metrov in ki opravljajo dejavnost na Mayottu, najbolj oddaljeni regiji v smislu člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Mayotte), in v zvezi z dejavnostmi in ulovom takih ribiških plovil.

2.   Francija do 30. septembra 2014 vzpostavi poenostavljen in začasen nadzorni sistem za ribiška plovila, katerih celotna dolžina je krajša od 10 metrov in ki opravljajo dejavnost na Mayottu. Ta sistem obravnava naslednja vprašanja:

a)

poznavanje ribolovne zmogljivosti;

b)

dostop do voda Mayotta;

c)

izpolnjevanje obveznosti v zvezi z deklaracijami;

d)

imenovanje organov, odgovornih za izvajanje nadzornih dejavnosti;

e)

ukrepi, ki zagotavljajo nediskriminacijsko izvajanje nadzora nad plovili, daljšimi od 10 metrov.

Francija do 30. septembra 2020 Komisiji predloži akcijski načrt z ukrepi, ki jih je treba sprejeti za zagotovitev doslednega izvajanja Uredbe (ES) št. 1224/2009 od 1. januarja 2022 glede ribiških plovil, katerih celotna dolžina je krajša od 10 metrov in ki opravljajo dejavnost na Mayottu. Ta akcijski načrt je predmet dialoga med Francijo in Komisijo. Francija sprejme vse potrebne ukrepe za izvedbo tega akcijskega načrta.“

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  Mnenje z 12 decembra 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C, 341, 21.11.2013, str.97.

(3)  Sklep Evropskega sveta z dne 11. julija 2012 o spremembi položaja Mayotteja v razmerju do Evropske unije (UL L 204, 31.7.2012, str.131).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov

(UL L 125, 27.4.1998, str. 1).

(5)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(6)  Glej stran 22 tega Uradnega lista.

(7)  Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L 300, 14.11.2009, str.1).

(8)  Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str.1).


PRILOGA

ZGORNJE MEJE RIBOLOVNE ZMOGLJIVOSTI ZA FLOTE, REGISTRIRANE NA MAYOTTE, KOT NAJBOLJ ODDALJENI REGIJI V SMISLU ČLENA 349 PDEU

Mayotte: plovila s potegalkami

13 916 (1)

24 000 (1)

Mayotte:

plovila z mehaničnim parangalom; D < 23 m

2 500 (1)

8 500 (1)

Mayotte:

pridnene in pelagične vrste; plovila < 10 m

p.m. (2)

p.m. (2)


(1)  V skladu z razvojnim načrtom, ki je bil 7. januarja 2011 predstavljen IOTC.

(2)  Zgornje meje bodo navedene v tej tabeli, ko bodo pripravljene, in sicer najpozneje do 31. decembra 2025.