28.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/85


UREDBA (EU) št. 1384/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. decembra 2013

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 55/2008 (2) je bila uvedena posebna shema avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo (v nadaljnjem besedilu: Moldavija). Shema ponuja prost dostop do trgov Unije za vse izdelke s poreklom iz Moldavije, razen za nekatere kmetijske proizvode iz Priloge I k navedeni uredbi, za katere so bile določene omejene koncesije v obliki oprostitev plačila carin v mejah tarifnih kvot ali v obliki znižanja carine.

(2)

Moldavija je v okviru evropske sosedske politike (ESP), akcijskega načrta ESP med EU in Moldavijo ter vzhodnega partnerstva sprejela ambiciozen načrt za politično združevanje in nadaljnje gospodarsko povezovanje z Unijo. Moldavija je tudi že močno napredovala pri približevanju pravne ureditve, ki vodi do konvergence s pravom in standardi Unije.

(3)

Pogajanja med Unijo in Moldavijo o novem pridružitvenem sporazumu, vključno z oblikovanjem poglobljenega in celovitega območja proste trgovine, so se začela januarja 2010 in zaključila julija 2013. Navedeni sporazum določa popolno liberalizacijo dvostranske trgovine z vinom.

(4)

Za podporo prizadevanj Moldavije v skladu z ESP in vzhodnim partnerstvom ter za zagotovitev privlačnega in zanesljivega trga za njen izvoz vina bi bilo treba uvoz iz Moldavije v Unijo brez odlašanja liberalizirati.

(5)

Za zagotavljanje nadaljevanja trgovinskih tokov iz Moldavije in pravne varnosti za gospodarske subjekte se morajo avtonomni trgovinski preferenciali neprekinjeno uporabljati do datuma prenehanja njihove veljavnosti iz Uredbe (ES) št. 55/2008.

(6)

Uredbo (ES) št. 55/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 55/2008 se spremeni:

(1)

v členu 16 se črtajo tretji, četrti in peti odstavek;

(2)

v tabeli v točki 1 Priloge I se črta zadnja vrstica, ki zadeva zaporedno številko 09.0514 „Vino iz svežega grozdja, razen penečih vin“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 10. decembra 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 16. decembra 2013.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 55/2008 z dne 21. januarja 2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo ter o spremembi Uredbe (ES) št. 980/2005 in Sklepa Komisije 2005/924/ES (UL L 20, 24.1.2008, str. 1).