20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/29


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1373/2013

z dne 19. decembra 2013

o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju prašičjega mesa

(kodificirano besedilo)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) in zlasti člena 161(3), prvega odstavka člena 170 in člena 192(2), v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1518/2003 z dne 28. avgusta 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju prašičjega mesa (2) je bila večkrat bistveno spremenjena (3). Zaradi jasnosti in racionalnosti je treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Za sektor prašičjega mesa je treba določiti posebna izvedbena pravila za izvozna dovoljenja, predvsem določbe glede vložitve zahtevkov in glede podatkov, ki morajo biti navedeni v zahtevkih in dovoljenjih, poleg tistih, ki so zajeti v Uredbi Komisije (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4).

(3)

Da bi zagotovili ustrezno upravljanje sistema izvoznih dovoljenj, je treba določiti stopnjo varščine za izvozna dovoljenja v okviru tega sistema. Glede na nevarnost špekulacij znotraj sistema v sektorju prašičjega mesa, izvozna dovoljenja ne smejo biti prenosljiva, določiti pa je treba tudi natančne pogoje glede pristopa izvajalcev v ta sistem.

(4)

V skladu s členom 169 Uredbe (ES) št. 1234/2007 je treba upoštevanje obveznosti, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih na podlagi člena 218 Pogodbe, glede količine izvoza, zagotoviti na podlagi izvoznih dovoljenj. Zato je treba določiti podroben način za vložitev zahtevkov in za izdajo dovoljenj.

(5)

Poleg tega je treba odločitev glede zahtevkov za izvozna dovoljenja priglasiti šele po določenem času, v katerem se zahtevek preuči. V tem času naj bi Komisija ovrednotila zahtevane količine, kakor tudi zadevne stroške, in naj bi, če je primerno, sprejela posebne ukrepe zlasti za zahtevke, ki še niso rešeni. V interesu izvajalcev je, da se zahtevek za dovoljenje po določitvi odstotka odobritve umakne.

(6)

Za upravljanje sistema dovoljenj mora imeti Komisija natančne informacije o zahtevkih za dovoljenja ter uporabi izdanih dovoljenj. Za učinkovito upravljanje morajo države članice uporabljati informacijski sistem v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (5).

(7)

Pri zahtevkih za količine, enake ali manjše od 25 ton, je treba izvozno dovoljenje, če ga izvajalec zahteva, izdati takoj. V tem primeru se za dovoljenja ne sprejmejo nobeni posebni ukrepi Komisije.

(8)

Da bi zagotovili natančno upravljanje količin za izvoz, je treba določiti odstopanje od pravil glede dovoljenih odstopanj iz Uredbe (ES) št. 376/2008.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za vse izvoze proizvodov iz sektorja prašičjega mesa, za katere se zahteva izvozno nadomestilo, je treba predložiti izvozno dovoljenje z vnaprej določenim nadomestilom.

Člen 2

1.   Izvozna dovoljenja so veljavna 90 dni od dneva izdaje v smislu člena 22(2) Uredbe (ES) št. 376/2008.

2.   Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja vsebujejo v oddelku 15 poimenovanje proizvoda, v oddelku 16 pa 12–številčno oznako proizvoda iz nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila.

3.   Kategorije proizvodov iz drugega pododstavka člena 13(1) Uredbe (ES) št. 376/2008, kakor tudi stopnje varščine za izvozna dovoljenja so navedena v Prilogi I k tej uredbi.

4.   V zahtevkih za dovoljenja in v dovoljenjih so v oddelku 20 navedene najmanj navedbe iz Priloge II.

Člen 3

1.   Zahtevki za izvozna dovoljenja se lahko vložijo pri pristojnih organih vsak teden od ponedeljka do petka.

2.   Vlagatelji zahtevkov za izvozna dovoljenja morajo biti fizične ali pravne osebe, ki lahko ob vložitvi zahtevkov pristojnim organom v državah članicah dokažejo, da so vsaj v zadnjih 12 mesecih trgovali v sektorju prašičjega mesa. Vendar pa trgovine na drobno ali restavracije, ki prodajajo svoje proizvode končnim uporabnikom, ne morejo vložiti zahtevkov.

3.   Izvozna dovoljenja se izdajo prvo sredo po preteku obdobja iz odstavka 1, pod pogojem, da Komisija v tem času ni uvedla nobenega posebnega ukrepa iz odstavka 4.

4.   Kadar bi izdajanje izvoznih certifikatov povzročilo, ali bi lahko povzročilo preseganje razpoložljivih proračunskih sredstev ali izčrpanje največjih količin, ki se lahko z nadomestilom izvozijo v zadevnem obdobju, in ob upoštevanju omejitev iz člena 169 Uredbe (ES) št. 1234/2007, ali ko z izdajo izvoznih certifikatov ne bi bilo več možno zagotoviti neprekinjenega izvoza v preostanku tega obdobja, lahko Komisija:

(a)

določi enotni odstotek odobritve zahtevanih količin;

(b)

zavrne zahteve, za katere izvozni certifikati še niso bili odobreni;

(c)

začasno prekine sprejemanje zahtev po izvoznih certifikatih za obdobje največ petih delovnih dni, ki ga je mogoče podaljšati v skladu s postopkom iz člena 195(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007.

V primeru iz prve alinee točke (c) so zahteve po izvoznih certifikatih, ki so predložene v obdobju začasne prekinitve, neveljavne.

Ukrepi iz prve alinee se lahko sprejmejo ali spremenijo po kategoriji izdelka in po končnem cilju.

5.   Ukrepi, ki so določeni v odstavku 4, se lahko prav tako sprejmejo, kadar se povpraševanje po izvoznih certifikatih nanaša na količine, ki presegajo, ali bi lahko presegale količine običajnega pretoka za enega od končnih ciljev, ali če izdajanje zahtevanih certifikatov predstavlja nevarnost špekulacij, izkrivljanja konkurence med izvajalci ali motenj zadevnih izmenjav ali notranjega trga.

6.   Kadar so zahtevane količine zavrnjene ali zmanjšane, se varščine za neodobrene količine nemudoma sprostijo.

7.   Ne glede na odstavek 3 se, kadar je določen enotni odstotek odobritve manjši od 80 %, dovoljenje izda najpozneje enajsti delovni dan po objavi odstotka v Uradnem listu Evropske unije. V 10 delovnih dneh po objavi lahko izvajalec:

(a)

umakne svoj zahtevek in v tem primeru se varščina nemudoma sprosti; ali

(b)

zahteva takojšnjo izdajo dovoljenja in v tem primeru ga pristojni organ izda takoj, vendar ne pred običajnim dnem izdaje v zadevnem tednu.

8.   Z odstopanjem od odstavka 3 lahko Komisija za izdajo izvoznih dovoljenj določi kak drug dan poleg srede, kadar tega dneva ni mogoče spoštovati.

Člen 4

1.   Na zahtevo izvajalca, zahtevki za dovoljenja za do 25 ton proizvodov niso predmet nobenih posebnih ukrepov, navedenih v členu 3(4), in zahtevana dovoljenja se izdajo takoj.

V takih primerih je, ne glede na člen 2(1), rok veljavnosti dovoljenja omejen na pet delovnih dni od dneva dejanske izdaje v smislu člena 22(2) Uredbe (ES) št. 376/2008 in oddelek 20 zahtevkov za dovoljenje ter dovoljenj vsebuje vsaj eno od navedb iz Priloge III.

2.   Komisija lahko, kadar je potrebno, odloži uporabo tega člena.

Člen 5

Izvozna dovoljenja niso prenosljiva.

Člen 6

1.   Količine, izvožene v okviru dovoljenega odstopanja iz člena 7(4) Uredbe (ES) št. 376/2008, niso upravičene do plačila nadomestila.

2.   V oddelku 22 dovoljenja se navede vsaj eno od navedb iz Priloge IV.

Člen 7

1.   Države članice vsak teden do petka Komisiji sporočijo naslednje informacije:

(a)

zahtevki za izvozna dovoljenja, kot je navedeno v členu 1, vloženi od ponedeljka do petka istega tedna, z navedbo ali spadajo v področje uporabe člena 4 ali ne;

(b)

količine, zajete v izvozna dovoljenja, izdana prejšnjo sredo, brez tistih, ki so bila po členu 4 izdana takoj;

(c)

količine, za katere so bili v predhodnem tednu zahtevki za izvozna dovoljenja skladno s členom 3(7) umaknjeni.

2.   V obvestilu o zahtevkih iz točke (a) odstavka 1 je navedeno:

(a)

količina v masi proizvoda za vsako kategorijo iz člena 2(3);

(b)

razčlenitev količine po namembnih krajih za vsako kategorijo v primeru, ko se stopnja nadomestila razlikuje glede na namembni kraj;

(c)

stopnja uporabljenega nadomestila;

(d)

celotni znesek vnaprej določenega nadomestila v eurih glede na kategorijo.

3.   Države članice po izteku veljavnosti izvoznih dovoljenj mesečno obvestijo Komisijo o neuporabljeni količini izvoznih dovoljenj.

4.   Obvestila iz te uredbe, vključno z obvestilom o ničnih zahtevkih, se pošljejo v skladu z Uredbo (ES) št. 792/2009.

Člen 8

Uredba (ES) št. 1518/2003 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se štejejo kakor sklici na to uredbo in se berejo v skladu s tabelo ujemanja iz Priloge VI.

Člen 9

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 217, 29.8.2003, str. 35.

(3)  Glej Prilogo V.

(4)  UL L 114, 26.4.2008, str. 3.

(5)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.


PRILOGA I

Oznaka proizvoda v skladu z nomenklaturo za izvozna nadomestila za kmetijske proizvode (1)

Kategorija

Znesek varščine (EUR/100 kg) Neto teža

0203 11 10 9000

0203 21 10 9000

1

10

0203 12 11 9100

0203 12 19 9100

0203 19 11 9100

0203 19 13 9100

0203 19 55 9110

0203 22 11 9100

0203 22 19 9100

0203 29 11 9100

0203 29 13 9100

0203 29 55 9110

2

10

0203 19 15 9100

0203 19 55 9310

0203 29 15 9100

3

6

0210 11 31 9110

0210 11 31 9910

4

14

0210 12 19 9100

5

0

0210 19 81 9100

6

14

0210 19 81 9300

7

14

1601 00 91 9120

8

5

1601 00 99 9110

9

4

1602 41 10 9110

10

8

1602 42 10 9110

11

6

1602 41 10 9130

1602 42 10 9130

1602 49 19 9130

12

5


(1)  Uredba Komisije (EGS) št. 3846/87 Sektor 6 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).


PRILOGA II

Navedbe iz člena 2(4)

:

V bolgarščini

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № […]

:

V španščini

:

Reglamento de Ejecución (UE) no […]

:

V češčini

:

Prováděcí nařízení (EU) č. […]

:

V danščini

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. […]

:

V nemščini

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. […]

:

V estonščini

:

Rakendusmäärus (EL) nr […]

:

V grščini

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]

:

V angleščini

:

Implementing Regulation (EU) No […]

:

V francoščini

:

Règlement d’exécution (UE) no […]

:

V hrvaščini

:

Provedbena uredba (EU) br. […]

:

V italijanščini

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. […]

:

V latvijščini

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. […]

:

V litovščini

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. […]

:

V madžarščini

:

…/…/EU végrehajtási rendelet

:

V malteščini

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru […]

:

V nizozemščini

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. […]

:

V poljščini

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr […]

:

V portugalščini

:

Regulamento de Execução (UE) n.o […]

:

V romunščini

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. […]

:

V slovaščini

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. […]

:

V slovenščini

:

Izvedbena uredba (EU) št. […]

:

V finščini

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o […]

:

V švedščini

:

Genomförandeförordning (EU) nr […]


PRILOGA III

Navedbe iz drugega pododstavka člena 4(1)

:

V bolgarščini

:

Лицензия, валидна пет работни дни

:

V španščini

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

V češčini

:

Licence platná pět pracovních dní

:

V danščini

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

V nemščini

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

V estonščini

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

V grščini

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

V angleščini

:

Licence valid for five working days

:

V francoščini

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

V hrvaščini

:

Dozvola vrijedi pet radnih dana

:

V italijanščini

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

V latvijščini

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darbdienas

:

V litovščini

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

V madžarščini

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

V malteščini

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

:

V nizozemščini

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

V poljščini

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

V portugalščini

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

V romunščini

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

:

V slovaščini

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

V slovenščini

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

V finščini

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

V švedščini

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar


PRILOGA IV

Navedbe iz člena 6(2)

:

V bolgarščini:

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

:

V španščini

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

:

V češčini

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

:

V danščini

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

:

V nemščini

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

:

V estonščini

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

:

V grščini

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

:

V angleščini

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

:

V francoščini

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

:

V hrvaščini:

:

Subvencija vrijedi za […] tona (količina za koju je izdana dozvola).

:

V italijanščini

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

:

V latvijščini

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

:

V litovščini

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

:

V madžarščini

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

:

V malteščini

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

:

V nizozemščini

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

:

V poljščini

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

:

V portugalščini

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

:

V romunščini

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

:

V slovaščini

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bola vydaná licencia).

:

V slovenščini

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

:

V finščini

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

:

V švedščini

:

Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).


PRILOGA V

Razveljavljena Uredba z njenimi zaporednimi spremembami

Uredba Komisije (ES) št. 1518/2003

(UL L 217, 29.8.2003, str. 35).

 

Uredba Komisije (ES) št. 130/2004

(UL L 19, 27.1.2004, str. 14)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1361/2004

(UL L 253, 29.7.2004, str. 9).

 

Uredba Komisije (ES) št. 1713/2006

(UL L 321, 21.11.2006, str. 11).

Samo člen 12

Uredba Komisije (EU) št. 557/2010

(UL L 159, 25.6.2010, str. 13).

Samo člen 1

Uredba Komisije (EU) št. 519/2013

(UL L 158, 10.6.2013, str. 74).

Samo točka 6.G.2. Priloge


PRILOGA VI

Korelacijska Tabela

Uredba (ES) št. 1518/2003

Ta Uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1) prvi pododstavek

Člen 2(1)

Člen 2(1) drugi pododstavek

Člen 2(2) in (3)

Člen 2(2) in (3)

Člen 2(4), uvodne besede

Člen 2(4)

Člen 2(4), prva do enajsta alinea

Priloga II

Člen 3(1) do (4)

Člen 3(1) do (4)

Člen 3(4a)

Člen 3(5)

Člen 3(5)

Člen 3(6)

Člen 3(6)

Člen 3(7)

Člen 3(7)

Člen 3(8)

Člen 4 in 5

Člen 4 in 5

Člen 6(1)

Člen 6(1)

Člen 6(2), uvodne besede

Člen 6(2)

Člen 6(2), prva do enajsta alinea

Priloga IV

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Priloga I

Priloga I

Priloga Ia

Priloga III

Priloga III

Priloga IV

Priloga V

Priloga VI