14.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 335/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1333/2013

z dne 13. decembra 2013

o spremembi uredb (ES) št. 1709/2003, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 972/2006, (ES) št. 341/2007, (ES) št. 1454/2007, (ES) št. 826/2008, (ES) št. 1296/2008, (ES) št. 1130/2009, (EU) št. 1272/2009 in (EU) št. 479/2010 glede obveznosti sporočanja v okviru skupne ureditve kmetijskih trgov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1), ter zlasti člena 192(2) v povezavi s členom 4 Uredbe.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 (2) določa skupna pravila za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji. Ta pravila zajemajo predvsem obveznost držav članic, da uporabljajo informacijske sisteme, ki jih zagotovi Komisija, in potrdijo pravice do dostopa organov ali posameznikov, pooblaščenih za pošiljanje informacij. Uredba (ES) št. 792/2009 določa tudi skupna načela, ki veljajo za informacijske sisteme, tako da zagotavljajo dolgoročno verodostojnost, celovitost in čitljivost dokumentov, ter zagotavlja zaščito osebnih podatkov. Obveznost uporabe teh informacijskih sistemov bi morala biti določena v vsaki uredbi, ki uvaja posebne obveznosti obveščanja.

(2)

Komisija je razvila informacijski sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje dokumentov in postopkov v okviru lastnih notranjih delovnih postopkov in odnosov z organi, pristojnimi za skupno kmetijsko politiko.

(3)

Številne obveznosti sporočanja in obveščanja je mogoče izpolniti prek navedenega sistema, zlasti tiste iz uredb Komisije (ES) št. 1709/2003 (3), (ES) št. 1345/2005 (4), (ES) št. 972/2006 (5), (ES) št. 341/2007 (6), (ES) št. 1454/2007 (7), (ES) št. 826/2008 (8), (ES) št. 1296/2008 (9), (ES) št. 1130/2009 (10), (EU) št. 1272/2009 (11) in (EU) št. 479/2010 (12).

(4)

Zaradi učinkovitega upravljanja in upoštevanja pridobljenih izkušenj bi bilo treba nekatera sporočila in obvestila poenostaviti ali opredeliti.

(5)

Da bi izboljšali spremljanje stanja na trgu v sektorju oljčnega olja in glede na izkušnje, pridobljene na tem področju, je treba pojasniti nekatere obveznosti sporočanja držav članic, naštetih v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 826/2008. V ta namen se mora pogostnost sporočanja ocene o proizvodnji in porabi oljčnega olja ter končnih zalogah povečati, obveznost sporočanja pa se omeji na države članice, ki proizvajajo oljčno olje. Sprememba bi se morala uporabljati od 1. januarja 2014, ker je to pričakovani datum začetka uporabe nove skupne ureditve trgov.

(6)

Uredbe (ES) št. 1709/2003, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 972/2006, (ES) št. 341/2007, (ES) št. 1454/2007, (ES) št. 826/2008, (ES) št. 1296/2008, (ES) št. 1130/2009, (EU) št. 1272/2009 in (EU) št. 479/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1709/2003 se spremeni:

1.

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

1.   Države članice s proizvajalci riža ali rižarnami Komisijo obvestijo:

(a)

do 15. novembra o informacijah iz Prilog I in II, ki izhajajo iz povzetka podatkov iz prijav, navedenih v členih 1(a) in 2;

(b)

do 15. decembra o informacijah iz Priloge III, ki izhajajo iz povzetka podatkov iz prijav o pridelovanju, navedenih v členu 1(b), in ocenjenega predvidenega pridelka celih zrn za letino.

Posredovani podatki se lahko spremenijo najpozneje do 15. januarja.

2.   Obvestila iz odstavka 1 in člena 4 se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (13).

2.

v Prilogah I, II in III se besede iz uvodnega stavka „na naslednji e-naslov v skladu s členom 3(2): AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT“ črtajo.

Člen 2

V členu 4 Uredbe (ES) št. 1345/2005 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Obvestila iz odstavka 1 se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (14).

Člen 3

Člen 5 Uredbe (ES) št. 972/2006 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Države članice Komisijo obvestijo:

(a)

najpozneje v dveh delovnih dneh po zavrnitvi o količinah, za katere so bili zahtevki za uvozna dovoljenja za riž basmati zavrnjeni, z navedbo datuma in razlogov za zavrnitev, oznake KN, države porekla, organa izdaje in številke potrdila o pristnosti ter imena in naslova imetnika;

(b)

najpozneje v dveh delovnih dneh po izdaji dovoljenj o količinah, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja za riž basmati, z navedbo datuma, oznake KN, države porekla, organa izdaje in številke potrdila o pristnosti ter imena in naslova imetnika;

(c)

v primeru razveljavitve dovoljenja najpozneje v dveh delovnih dneh po razveljavitvi o količinah, za katere so bila dovoljenja razveljavljena, ter imena in naslove imetnikov razveljavljenih dovoljenj;

(d)

zadnji delovni dan vsakega meseca, ki sledi mesecu sprostitve v prosti promet, o količinah, ki so bile dejansko sproščene v prosti promet, z navedbo oznake KN, države porekla, organa izdaje in številke potrdila o pristnosti.

Obvestila se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (15).

Člen 4

Člen 12 Uredbe (ES) št. 341/2007 se spremeni:

1.

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Obvestila in sporočila Komisiji“;

2.

zadnji stavek odstavka 2 se črta;

3.

doda se naslednji odstavek 3:

„3.   Obvestila in sporočila se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (16).

Člen 5

V členu 10 Uredbe (ES) št. 1454/2007 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Informacije iz odstavka 3 se sporočijo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (17).

Člen 6

Uredba (ES) št. 826/2008 se spremeni:

1.

v členu 35 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Obvestila iz odstavka 1 se sporočijo v skladu z Uredbo (ES) št. 792/2009.“;

2.

Del A Priloge III se spremeni:

(a)

drugi odstavek točke (b) se črta;

(b)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

od oktobra do maja vsakega tržnega leta, najpozneje do 15. dne vsakega meseca, države članice proizvajalke obvestijo Komisijo:

(i)

o mesečni oceni količine oljčnega olja, proizvedenega od začetka tržnega leta do vključno preteklega meseca;

(ii)

o oceni celotne proizvodnje in notranje porabe oljčnega olja v celotnem tržnem letu ter o oceni zalog na koncu tržnega leta.“

Člen 7

Uredba (ES) št. 1296/2008 se spremeni:

1.

v poglavju IV se vstavi člen 21a:

„Člen 21a

Obvestila iz členov 3, 14 in 16 se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (18).

2.

v Prilogi I se črta besede „(obrazec poslati na naslov: agri-cl@ ec.europa.eu)“.

Člen 8

V členu 25 Uredbe (ES) št. 1130/2009 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Sporočila in obvestila o informacijah iz členov 2 in 7 ter tega člena se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (19).

Člen 9

Člen 58 Uredbe (EU) št. 1272/2009 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 58

Metoda, ki se uporablja za obveznosti obveščanja

1.   Obvestila iz te uredbe, razen iz členov 16(7), 18, 45, 56(3) in 56(4), se izvedejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (20).

2.   Obvestila iz členov 16(7), 18, 45, 56(3) in 56(4) se izvedejo po elektronski poti z uporabo obrazca, ki ga državam članicam da na voljo Komisija. Oblika in vsebina obvestil se določita na podlagi vzorcev ali metod, ki jih pristojnim organom da na voljo Komisija. Ti vzorci in metode se prilagodijo in posodobijo po obvestitvi odbora iz člena 195(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 ali zadevnih pristojnih organov, kot je ustrezno. Za izvajanje obveščanja so odgovorni pristojni organi, ki jih določijo države članice.

Člen 10

Uredba (EU) št. 479/2010 se spremeni:

1.

v členu 7 se črta odstavek 3;

2.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

1.   Obvestila iz členov 1, 3, 5 in 7 se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (21).

2.   Obvestila iz členov 2, 4 in 6 države članice izvedejo po elektronski poti z uporabo obrazca, ki jim ga da na voljo Komisija. Oblika in vsebina obvestil se določita na podlagi vzorcev ali metod, ki jih pristojnim organom da na voljo Komisija. Ti vzorci in metode se prilagodijo in posodobijo po obvestitvi odbora iz člena 195(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 ali zadevnih pristojnih organov, kot je ustrezno.

Člen 11

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2014.

Vendar se člen 3 uporablja od 1. septembra 2014, člen 6(2) od 1. januarja 2014 in člen 9 od 1. julija 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (UL L 228, 1.9.2009, str. 3).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1709/2003 z dne 26. septembra 2003 o prijavi pridelka in zalog riža (UL L 243, 27.9.2003, str. 92).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1345/2005 z dne 16. avgusta 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih dovoljenj za sektor oljčnega olja (UL L 212, 17.8.2005, str. 13).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 972/2006 z dne 29. junija 2006 o določitvi posebnih pravil za uvoz riža basmati in sistemu prehodnega preverjanja za določanje njegovega porekla (UL L 176, 30.6.2006, str. 53).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 z dne 29. marca 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav (UL L 90, 30.3.2007, str. 12).

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 1454/2007 z dne 10. decembra 2007 o določitvi skupnih pravil za uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode (UL L 325, 11.12.2007, str. 69).

(8)  Uredba Komisije (ES) št. 826/2008 z dne 20. avgusta 2008 o skupnih pravilih za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje za nekatere kmetijske proizvode (UL L 223, 21.8.2008, str. 3).

(9)  Uredba Komisije (ES) št. 1296/2008 z dne 18. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot za uvoz koruze in sirka v Španijo in uvoz koruze na Portugalsko (UL L 340, 19.12.2008, str. 57).

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 1130/2009 z dne 24. novembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za preverjanje uporabe in/ali namena intervencijskih proizvodov (UL L 310, 25.11.2009, str. 5).

(11)  Uredba Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (UL L 349, 29.12.2009, str. 1).

(12)  Uredba Komisije (EU) št. 479/2010 z dne 1. junija 2010 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede uradnih obvestil držav članic Komisiji v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (UL L 135, 2.6.2010, str. 26).

(13)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“;

(14)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(15)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(16)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(17)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(18)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“;

(19)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(20)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(21)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“