12.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/68


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1322/2013

z dne 11. decembra 2013

o odobritvi neomejenega in dajatev prostega dostopa do Unije za leto 2014 za nekatero blago s poreklom z Norveške, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 1216/2009

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1216/2009 z dne 30. novembra 2009 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2004/859/ES z dne 25. oktobra 2004 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o Protokolu 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (2) ter zlasti člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (3) z dne 14. maja 1973 ter Protokol 3 k Sporazumu EGP, kakor je bil spremenjen s sklepoma Skupnega odbora EGP št. 140/2001 (4) in št. 138/2004 (5), (v nadaljnjem besedilu: Protokol 3 k Sporazumu EGP) določata trgovinske režime za nekatere kmetijske in predelane kmetijske proizvode med pogodbenicami.

(2)

Protokol 3 k Sporazumu EGP določa carinsko stopnjo nič, ki se uporablja za vode, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, uvrščene pod tarifno oznako KN 2202 10 00, in druge brezalkoholne pijače, ki vsebujejo sladkor ali druga sladila ali arome, ki ne vsebujejo proizvodov iz tarifnih številk 0401 do 0404 ali maščob, pridobljenih iz proizvodov iz tarifnih številk 0401 do 0404, uvrščene pod tarifno oznako KN 2202 90 10.

(3)

Carinska stopnja nič za vode in druge zadevne pijače je bila za Norveško začasno preklicana s Sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o Protokolu 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (6) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum v obliki izmenjave pisem), odobrenim s Sklepom 2004/859/ES. V skladu s Sporazumom v obliki izmenjave pisem je dajatev prost uvoz blaga, uvrščenega pod tarifni oznaki KN 2202 10 00 in ex 2202 90 10, s poreklom z Norveške dovoljen le v mejah dajatev proste tarifne kvote, medtem ko je treba za uvoz zunaj dodeljene tarifne kvote plačati dajatev.

(4)

Poleg tega Sporazum v obliki izmenjave pisem določa, da je treba zadevnim izdelkom odobriti neomejen in dajatev prost dostop do Unije, če tarifna kvota do 31. oktobra prejšnjega leta ni bila izčrpana. Glede na podatke, predložene Komisiji, letna kvota za leto 2013 za vode in zadevne pijače, odprta z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1085/2012 (7), do 31. oktobra 2013 ni bila izčrpana. Zato bi bilo treba zadevnim izdelkom od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 odobriti neomejen in dajatev prost dostop do Unije.

(5)

Zato se začasen preklic oprostitve dajatev, ki se uporablja v skladu s Protokolom št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško z dne 14. maja 1973, ne sme uporabljati za leto 2014.

(6)

Zaradi pravne varnosti je ustrezno razveljaviti določbe zakonodaje Unije, ki nimajo več pravnih učinkov glede sedanjih in prihodnjih okoliščin. Izvedbeno uredbo (EU) št. 1085/2012 bi bilo zato treba razveljaviti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja o trgovini s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za blago, uvrščeno pod oznaki KN 2202 10 00 (vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome) in ex 2202 90 10 (druge brezalkoholne pijače, ki vsebujejo sladkor (saharoza ali invertni sladkor)), s poreklom z Norveške se odobri neomejeni in dajatev prost dostop do Unije za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2014.

2.   Za blago iz odstavka 1 se vzajemno uporabljajo pravila o poreklu iz Protokola št. 3 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško z dne 14. maja 1973.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) št. 1085/2012 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 328, 15.12.2009, str. 10.

(2)  UL L 370, 17.12.2004, str. 70.

(3)  UL L 171, 27.6.1973, str. 2.

(4)  Sklep Skupnega odbora EGP št. 140/2001 z dne 23. novembra 2001 o spremembah Protokolov 2 in 3 k Sporazumu EGP o predelanih in drugih kmetijskih proizvodih (UL L 22, 24.1.2002, str. 34).

(5)  Sklep Skupnega odbora EGP št. 138/2004 z dne 29. oktobra 2004 o spremembi Protokola 3 k Sporazumu EGP o izdelkih iz člena 8(3)(b) Sporazuma (UL L 342, 18.11.2004, str. 30).

(6)  UL L 370, 17.12.2004, str. 72.

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1085/2012 z dne 20. novembra 2012 o odprtju tarifne kvote za leto 2013 za uvoz v Evropsko unijo nekaterega blaga s poreklom iz Norveške, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 1216/2009 (UL L 322, 21.11.2012, str. 2).