14.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1269/2013

z dne 5. decembra 2013

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 802/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah) (1) in zlasti člena 23(1) Uredbe,

po posvetu s Svetovalnim odborom za koncentracije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 802/2004 (2) predpisuje uporabo standardnih obrazcev za priglasitev koncentracij v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 139/2004 in za utemeljene vloge za napotitev koncentracij Komisiji ali državi članici v skladu s členom 4(4) ali (5) Uredbe (ES) št. 139/2004. Ti obrazci so v prilogah k Uredbi (ES) št. 802/2004.

(2)

Da bi se poenostavila in pospešila obravnava priglasitev koncentracij in utemeljenih vlog ter upoštevale izkušnje, pridobljene s standardnimi obrazci za priglasitve koncentracij in za predložitve utemeljenih vlog, bi bilo treba zahteve po podatkih v teh obrazcih posodobiti in poenotiti ter zmanjšati njihovo število. Hkrati bi bilo treba zagotoviti, da se z obrazci pridobi dovolj podatkov o strukturi koncentracije in da podjetja, ki nameravajo izvesti koncentracijo, predložijo najpomembnejšo notranjo dokumentacijo, v kateri je koncentracija obravnavana.

(3)

Da bi se poenostavila in pospešila obravnava koncentracij, ki verjetno ne bodo sporne z vidika konkurence, je poleg tega zaželeno predpisati, da se lahko s poenostavljenim obrazcem iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 802/2004 priglasi večje število koncentracij.

(4)

Komisija bi morala imeti možnost, da občasno podrobneje določi ali spremeni predpisani format in število kopij, ki jih morajo predložiti priglasitelji, druge zainteresirane strani in tretji, pri čemer upošteva razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije ter potrebo, da se kopije nekaterih dokumentov posredujejo državam članicam. To velja zlasti za priglasitve, utemeljene vloge, mnenja priglasiteljev o pripombah, ki jih nanje naslovi Komisija, ter zaveze, ki jih ponudijo zadevna podjetja v skladu s členom 6(2) ali členom 8(2) Uredbe (ES) št. 139/2004. Podrobnosti o številu kopij in formatu podatkov ter o dokumentih, ki se predložijo, bi morale biti objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Da bi lahko Komisija brez zadržkov in zaupno izmenjavala mnenja v zvezi z obravnavo priglašenih koncentracij z organi za varstvo konkurence zunaj Evropskega gospodarskega prostora, pravica do dostopa do dokumentacije Komisije ne bi smela zajemati korespondence med Komisijo in temi organi.

(6)

Treba bi bilo na primer pojasniti, da morajo pri priglasitvah, ki jih podpišejo pooblaščeni zunanji zastopniki oseb ali podjetij, ti zastopniki predložiti pisno dokazilo, da so pooblaščeni za zastopanje. Prav tako bi bilo treba pojasniti, da morajo priglasitve vsebovati podatke, zahtevane v ustreznih obrazcih iz prilog I in II k Uredbi (ES) št. 802/2004. Člen 12 Uredbe (ES) št. 802/2004 bi bilo treba spremeniti, da bi se skliceval na razveljavitev začasnega sklepa in ne na njegovo odpravo. Na koncu bi bilo treba pojasniti, da se možnost podaljšanja roka za sprejetje sklepa v skladu s členom 8(1), (2) in (3) Uredbe (ES) št. 139/2004, kakor je določena v drugem stavku člena 10(3) navedene uredbe, uporablja tudi, kadar zadevna podjetja ponudijo zaveze v skladu z drugim pododstavkom člena 8(2) iste uredbe v manj kot 55 delovnih dneh od začetka postopka, vendar predložijo spremenjeno različico zavez v 55 ali več delovnih dneh po začetku postopka.

(7)

Uredbo (ES) št. 802/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 802/2004 se spremeni:

1.

v členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Če priglasitve podpišejo pooblaščeni zunanji zastopniki oseb ali podjetij, morajo ti zastopniki predložiti pisno dokazilo, da so pooblaščeni za zastopanje.“;

2.

v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija v Uradnem listu Evropske unije občasno določi format in število kopij obrazca CO ter dodatne dokumentacije, ki se ji predložijo. Priglasitev se pošlje na naslov iz člena 23(1).“;

3.

v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Priglasitve vsebujejo podatke in dokumente, zahtevane v ustreznih obrazcih iz prilog I in II. Predloženi podatki morajo biti točni in popolni.“;

4.

v členu 6(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„2.   Člen 2, tretji stavek člena 3(1), člen 3(2) do (5), člen 4, člen 5(1) do (4), člen 21 in člen 23 te uredbe se smiselno uporabljajo za utemeljene vloge v smislu člena 4(4) in (5) Uredbe (ES) št. 139/2004.“;

5.

v členu 12(2) se prvi stavek drugega pododstavka nadomesti z naslednjim:

„Potem ko stranke, ki priglašajo, in druge udeležene stranke izrazijo svoje mnenje, Komisija sprejme končni sklep, s katerim razveljavi, spremeni ali potrdi začasni sklep.“;

6.

v členu 13 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Stranke, na katere je Komisija naslovila pripombe ali ki so bile o teh pripombah obveščene, lahko o njih pisno izrazijo svoje mnenje v predpisanem roku. V svojem pisnem mnenju lahko predstavijo vse, kar jim je znano in je pomembno za njihovo obrambo, ter priložijo vse ustrezne dokumente v podporo predstavljenim dejstvom. Lahko tudi predlagajo, da Komisija zasliši osebe, ki lahko ta dejstva potrdijo. Mnenje posredujejo Komisiji na naslov iz člena 23(1). Format, v katerem se ta mnenja posredujejo, in število zahtevanih kopij periodično določi Komisija v Uradnem listu Evropske unije. Komisija nemudoma pošlje kopije takšnih pisnih mnenj pristojnim organom držav članic.“;

7.

v členu 17 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pravica do dostopa do dokumentacije se ne nanaša na zaupne podatke ali na interno dokumentacijo Komisije ali pristojnih organov držav članic. Pravica do dostopa do dokumentacije se prav tako ne nanaša na korespondenco med Komisijo in pristojnimi organi držav članic, med samimi pristojnimi organi držav članic ter med Komisijo in drugimi organi, pristojnimi za konkurenco.“;

8.

v členu 19(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„2.   Zaveze, ki jih ponudijo udeležena podjetja v skladu s členom 8(2) Uredbe (ES) št. 139/2004, se predložijo Komisiji v največ 65 delovnih dneh od datuma začetka postopka.

Kadar zadevna podjetja prvič ponudijo zaveze v manj kot 55 delovnih dneh od datuma začetka postopka, vendar naknadno predložijo spremenjeno različico zavez v 55 ali več delovnih dneh od navedenega datuma, se spremenjene zaveze štejejo za nove zaveze za namene uporabe drugega stavka člena 10(3) Uredbe (ES) št. 139/2004.“;

9.

v členu 20 se odstavka 1 in 1a nadomestita z naslednjim:

„1.   Zaveze, ki jih udeležena podjetja ponudijo v skladu s členom 6(2) ali členom 8(2) Uredbe (ES) št. 139/2004, se Komisiji pošljejo na naslov iz člena 23(1), pri čemer se upoštevata format in število kopij, ki ju Komisija občasno določi v Uradnem listu Evropske unije. Komisija nemudoma pošlje kopije takšnih zavez pristojnim organom držav članic.

1a.   Poleg zahtev iz odstavka 1 udeležena podjetja, ko ponudijo zaveze v skladu s členom 6(2) ali členom 8(2) Uredbe (ES) št. 139/2004, hkrati predložijo tudi en izvirnik podatkov in dokumentov, predpisanih v obrazcu RM v zvezi s korektivnimi ukrepi, kakor je določeno v Prilogi IV k tej uredbi, ter število kopij, ki ga Komisija periodično določi v Uradnem listu Evropske unije. Predloženi podatki morajo biti točni in popolni.“;

10.

člen 21 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija lahko listine in vabila pošlje naslovnikom na katerega koli od naslednjih načinov:

(a)

z osebno vročitvijo proti potrdilu o prejemu;

(b)

s priporočeno pošto s potrdilom o prejemu;

(c)

po telefaksu s prošnjo za potrdilo o prejemu;

(d)

z elektronsko pošto s prošnjo za potrdilo o prejemu.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Če se listina pošlje po telefaksu ali elektronski pošti, se šteje, da jo je naslovnik prejel na dan, ko je bila poslana.“;

11.

v členu 23 se doda odstavek 4:

„4.   Za listine ali dodatne kopije teh listin, ki jih je treba Komisiji posredovati elektronsko, Komisija občasno določi format v Uradnem listu Evropske unije. Predložitve po elektronski pošti se pošljejo na elektronski naslov, ki ga Komisija občasno objavi v Uradnem listu Evropske unije.“;

12.

priloge I, II in III se nadomestijo z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL C 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 802/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 133, 30.4.2004, str. 1).


PRILOGA

PRILOGA I

OBRAZEC CO ZA PRIGLASITEV KONCENTRACIJE V SKLADU Z UREDBO (ES) št. 139/2004

UVOD

1.1   Namen tega obrazca CO

V tem obrazcu CO so podrobneje opredeljeni podatki, ki jih morajo priglasitelji zagotoviti ob predložitvi priglasitve predlagane združitve, prevzema ali druge koncentracije Evropski komisiji. Sistem nadzora Evropske unije nad združitvami je določen z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o združitvah) in Uredbo Komisije (ES) št. 802/2004 (2) (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba), ki ji je priložen ta obrazec CO. Besedila teh uredb in drugih relevantnih dokumentov so na voljo na spletišču Europa, na Komisijini spletni strani o konkurenci. Opozarjamo vas tudi na ustrezne določbe Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) (3).

Da bi Evropska unija omejila čas in stroške, povezane s spoštovanjem različnih postopkov nadzora nad združitvami v različnih državah, je vzpostavila sistem nadzora nad združitvami, v katerem Evropska komisija koncentracije z razsežnostjo Unije (4) (običajno tiste, pri katerih udeleženci koncentracije dosegajo določene pragove prometa) (5) presoja v okviru enega samega postopka (načelo ‚vse na enem mestu‘). Koncentracije, pri katerih zadevni pragovi prometa niso doseženi, so lahko v pristojnosti organov držav članic in/ali organov držav Efte, pristojnih za nadzor nad združitvami.

Uredba o združitvah določa, da mora Komisija odločitev sprejeti v predpisanem roku. Komisija ima v začetni fazi običajno na voljo 25 delovnih dni, da se odloči, ali bo koncentracijo odobrila, ali pa bo ‚začela postopek‘, torej poglobljeno preiskavo (6). Če se odloči za začetek postopka, mora končno odločitev o operaciji običajno sprejeti najpozneje v 90 delovnih dneh po datumu začetka postopka (7).

Glede na te roke in zaradi učinkovitega delovanja načela ‚vse na enem mestu‘ je izredno pomembno, da Komisija pravočasno prejme zahtevane podatke za izvedbo potrebne preiskave in oceno učinka koncentracije na zadevne trge. Zato mora biti ob priglasitvi predložena določena količina podatkov.

1.2   Stiki pred priglasitvijo

Podatki, ki se zahtevajo v tem obrazcu CO, so nedvomno obsežni. Vendar izkušnje kažejo, da – odvisno od značilnosti posameznega primera – za ustrezno preučitev predlagane koncentracije niso vedno potrebni vsi podatki. Če v skladu s tem menite, da posamezni podatki, zahtevani v tem obrazcu CO, niso potrebni za preučitev primera s strani Komisije, vam svetujemo, da Komisijo zaprosite za oprostitev obveznosti predložitve takšnih podatkov. Za podrobnejše informacije Glej točko 1.4(g) tega uvodnega dela.

Možnost vzpostavitve stikov pred priglasitvijo je storitev na prostovoljni osnovi, ki jo Komisija zagotavlja priglasiteljem pri pripravi uradnega postopka pregleda združitve. Stiki pred priglasitvijo sicer niso obvezni, vendar so lahko izredno koristni tako za priglasitelje kot tudi za Komisijo pri določanju natančnega obsega podatkov, potrebnih za priglasitev, in bodo v večini primerov omogočili občutno zmanjšanje zahtevanih podatkov.

Zato priglasitelje kljub temu, da se sami odločijo, ali bodo navezali pred priglasitvijo in kdaj natančno bodo priglasili koncentracijo, spodbujamo, da se prostovoljno posvetujejo s Komisijo o primernosti obsega in vrste podatkov, ki naj bi bili podlaga za njihovo priglasitev.

Poleg tega je treba opozoriti, da se lahko za priglasitev nekaterih koncentracij, za katere je malo verjetno, da bodo sporne z vidika konkurence, uporabi poenostavljeni obrazec CO, ki je priložen kot Priloga II k Izvedbeni uredbi.

Priglasitelji si lahko pomagajo s priročnikom ‚Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings‘ (najboljše prakse pri vodenju postopkov nadzora nad združitvami v ES), ki ga je pripravil Generalni direktorat Komisije za konkurenco (v nadaljnjem besedilu: GD za konkurenco) ter je objavljen na njegovi spletni strani in periodično posodobljen. Priročnik vsebuje navodila za stike pred priglasitvijo in pripravo priglasitev.

1.3   Kdo mora priglasiti

V primeru združitve v smislu člena 3(1)(a) Uredbe o združitvah ali pridobitve skupnega nadzora nad podjetjem v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah morajo priglasitev skupaj opraviti udeleženci združitve ali udeleženci, ki pridobijo skupni nadzor, odvisno od primera (8).

Pri pridobitvi nadzornega deleža v nekem drugem podjetju mora priglasitev opraviti podjetje, ki prevzema nadzorni delež.

Pri javni ponudbi za prevzem podjetja mora priglasitev opraviti ponudnik.

Vsak priglasitelj je odgovoren za točnost podatkov, ki jih zagotovi.

1.4   Zahteva po pravilni in popolni priglasitvi

Vsi podatki, zahtevani v tem obrazcu CO, morajo biti pravilni in popolni. Navedeni morajo biti v ustreznih oddelkih.

Pri tem vas opozarjamo zlasti na naslednje:

(a)

V skladu s členom 10(1) Uredbe o združitvah ter členom 5(2) in (4) Izvedbene uredbe roki iz Uredbe o združitvah, povezani s priglasitvijo, ne začnejo teči, dokler Komisija ne prejme vseh podatkov, ki jih je treba posredovati s priglasitvijo. Namen te zahteve je zagotoviti, da lahko Komisija priglašeno koncentracijo presodi v strogih rokih iz Uredbe o združitvah.

(b)

Priglasitelji morajo med pripravo svoje priglasitve preveriti, ali so imena in številke kontaktnih oseb, zlasti številke telefaksov in elektronski naslovi, ki jih posredujejo Komisiji, točni, ustrezni in posodobljeni (9).

(c)

Napačni ali zavajajoči podatki v priglasitvi se štejejo za nepopolne (člen 5(4) Izvedbene uredbe).

(d)

Če je priglasitev nepopolna, Komisija o tem nemudoma pisno obvesti priglasitelje ali njihove zastopnike. Priglasitev začne veljati šele na dan, ko Komisija prejme popolne in točne podatke (člen 10(1) Uredbe o združitvah, člen 5(2) in (4) Izvedbene uredbe).

(e)

Po členu 14(1)(a) Uredbe o združitvah se lahko priglasitelji, ki namenoma ali zaradi malomarnosti zagotovijo napačne ali zavajajoče podatke, kaznujejo z denarno kaznijo v višini do 1 % skupnega prometa zadevnega podjetja. Poleg tega lahko Komisija v skladu s členom 6(3)(a) in členom 8(6)(a) Uredbe o združitvah prekliče svoj sklep o združljivosti priglašene koncentracije, če temelji na napačnih podatkih, za katere je odgovorno eno od podjetij.

(f)

Priglasitelji lahko Komisijo pisno zaprosite, da prizna priglasitev kot popolno, čeprav niste zagotovili podatkov, zahtevanih v tem obrazcu CO, če vam ti podatki iz upravičenih razlogov delno ali v celoti niso dostopni (na primer zaredi nedostopnosti podatkov o ciljnem podjetju v primeru izpodbijane ponudbe).

Komisija bo vašo prošnjo preučila, če navedete razloge za nedostopnost podatkov in jih nadomestite z najboljšimi možnimi ocenami za manjkajoče podatke ter navedete vire ocen. Poleg tega je treba po možnosti navesti, kje bi Komisija lahko pridobila podatke, ki vam niso dostopni.

(g)

Komisija lahko v skladu s členom 4(2) Izvedbene uredbe opusti obveznost zagotovitve posameznih podatkov v priglasitvi, vključno z dokumenti, ali katero koli drugo zahtevo iz tega obrazca CO, če meni, da izpolnitev teh obveznosti ali zahtev ni potrebna za preučitev zadeve. Zato lahko v obdobju pred priglasitvijo Komisijo pisno zaprosite za opustitev obveznosti zagotovitve posameznih podatkov, če menite, da niso potrebni za njeno preučitev zadeve.

Izkušnje Komisije kažejo, da nekatere kategorije podatkov, zahtevanih v tem obrazcu CO, v nekaterih primerih sicer potrebuje za svojo preučitev, v številnih drugih pa za njeno preučitev morda niso potrebne. V tem obrazcu CO so te kategorije podatkov izrecno navedene (Glej opombe 15, 16, 18, 20, 23, 27, 28, 30 in 31). Še posebej vas vabimo, da razmislite o vložitvi prošnje za opustitev za katero koli od teh kategorij podatkov.

Prošnje za opustitev je treba predložiti skupaj z osnutkom obrazca CO, da lahko Komisija ugotovi, ali zadevne podatke dejansko potrebuje za preučitev zadeve. Tovrstne prošnje je treba bodisi vključiti v besedilo samega osnutka obrazca CO ali pa jih poslati po elektronski ali navadni pošti, naslovljeni na uradnika, odgovornega za zadevo, in/ali vodjo enote.

Komisija bo vašo prošnjo preučila, če boste ustrezno utemeljili, zakaj zadevni podatki niso potrebni za preučitev zadeve. Prošnja bo obravnavana med pregledom osnutka obrazca CO, zato GD za konkurenco v skladu s svojim priročnikom o najboljših praksah pri vodenju postopkov nadzora nad združitvami v ES običajno potrebuje pet delovnih dni, da odgovori na prošnje za opustitev.

Zaradi nedvoumnosti je treba opozoriti, da Komisiji dejstvo, da se je strinjala o nepotrebnosti posameznih podatkov, zahtevanih v tem obrazcu CO, za popolno priglasitev koncentracije na podlagi obrazca CO v ničemer ne preprečuje, da bi te podatke kadar koli zahtevala, zlasti z zahtevo po podatkih v skladu s členom 11 Uredbe o združitvah.

1.5   Postopek priglasitve

Priglasitev mora biti opravljena v enem od uradnih jezikov Evropske unije, ki je nato jezik postopka za vse priglasitelje. Če se priglasitev opravi v skladu s členom 12 Protokola 24 k Sporazumu EGP v uradnem jeziku države Efte, ki ni eden od uradnih jezikov Unije, ji je treba istočasno priložiti prevod v enega od uradnih jezikov Unije.

Podatki, zahtevani v tem obrazcu CO, morajo biti predloženi v skladu z oštevilčenjem oddelkov in odstavkov iz obrazca CO, skupaj s podpisano izjavo iz oddelka 11 in priloženo dodatno dokumentacijo. Izvirnik obrazca CO morajo podpisati osebe, ki so zakonsko pooblaščene za zastopanje posameznih priglasiteljev, ali eden ali več pooblaščenih zunanjih zastopnikov priglasiteljev. Priglasitelje vabimo, da pri izpolnjevanju oddelkov 7 do 9 tega obrazca razmislijo, ali je zaradi preglednosti te podatke bolje predstaviti v skladu z oštevilčenjem oddelkov ali pa jih združiti za vsak posamezni prizadeti trg (ali skupino prizadetih trgov).

Zaradi preglednosti so lahko določeni podatki navedeni v prilogah. Vendar je zelo pomembno, da so vsi ključni podatki, zlasti podatki o tržnih deležih udeležencev in njihovih največjih konkurentov, navedeni v glavnem delu obrazca CO. Priloge k temu obrazcu se smejo uporabiti samo za dopolnitev podatkov, navedenih v samem obrazcu CO.

Kontaktni podatki morajo biti navedeni v formatu, ki ga določi GD za konkurenco na svoji spletni strani. Za pravilen preiskovalen proces je bistveno, da so kontaktni podatki točni. Priglasitev se lahko zaradi več primerov napačnih kontaktnih podatkov razglasi za nepopolno.

Dodatna dokumentacija se predloži v izvirnem jeziku, če pa to ni eden od uradnih jezikov Unije, mora biti prevedena v jezik postopka (člen 3(4) Izvedbene uredbe).

Dodatna dokumentacija so lahko izvirniki ali njihove kopije. Pri kopijah mora priglasitelj potrditi, da so verodostojne in popolne.

GD za konkurenco mora prejeti en izvirnik ter zahtevano število kopij obrazca CO in dodatne dokumentacije. Zahtevano število in format kopij (na papirju in/ali v elektronski obliki) bosta periodično objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani GD za konkurenco.

Priglasitev mora biti poslana na naslov iz člena 23(1) Izvedbene uredbe. Ta naslov je objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani GD za konkurenco. Priglasitev mora biti Komisiji dostavljena na delovni dan, kot je določeno v členu 24 Izvedbene uredbe, med delovnim časom, navedenim na spletni strani GD za konkurenco. Upoštevati je treba varnostna navodila, objavljena na spletni strani GD za konkurenco.

Vse elektronske kopije obrazca CO in dodatne dokumentacije morajo biti predložene v formatu, ki omogoča urejanje in iskanje posameznih postavk, kot je določeno na spletni strani GD za konkurenco.

1.6   Zaupnost podatkov

V skladu s členom 17(2) Uredbe o združitvah ter ustreznimi določbami Sporazuma EGP (10) Komisija, države članice, Nadzorni organ Efte in države Efte, njihovi uradniki ter drugi uslužbenci ne smejo razkriti podatkov, ki so jih pridobili pri uporabi navedene uredbe in za katere velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti. Isto načelo velja tudi pri varovanju zaupnosti med priglasitelji.

Če menite, da bi bili vaši interesi oškodovani, če bi bili kateri od podatkov, ki ste jih morali predložiti, objavljeni ali kako drugače razkriti drugim udeležencem, jih predložite ločeno ter na vsaki strani jasno označite ‚poslovna skrivnost“. Navesti morate tudi razloge, zakaj ti podatki ne smejo biti razkriti ali objavljeni.

Pri združitvah ali skupnih prevzemih ali v drugih primerih, v katerih priglasitev opravi več priglasiteljev, se lahko poslovne skrivnosti predložijo ločeno, priglasitev pa se nanje sklicuje kot na prilogo. Vse te priloge je treba predložiti ob priglasitvi, da se ta šteje za popolno.

1.7   Opredelitve pojmov in navodila za namene tega obrazca CO

Priglasitelj(i): če priglasitev vloži samo eno od podjetij, ki so udeležena v operaciji, se izraz ‚priglasitelji“ uporablja samo za podjetje, ki dejansko vlaga priglasitev.

Udeleženec ali udeleženci koncentracije: ta izraza se nanašata na stranke prevzemnice, pa tudi na prevzete stranke ali stranke združitve, vključno z vsemi podjetji, v katerih se pridobi nadzorni delež ali ki so predmet objave javne ponudbe.

Če ni drugače določeno, izrazi priglasitelj (priglasitelji) in udeleženec (udeleženci) koncentracije pomenijo vsa podjetja, ki spadajo v isto skupino kot ti priglasitelji oziroma udeleženci.

Prizadeti trgi: v oddelku 6 tega obrazca CO morajo priglasitelji opredeliti upoštevne proizvodne trge in navesti, za katere od njih je verjetno, da bodo prizadeti zaradi priglašene operacije. Ta opredelitev prizadetega trga se uporablja kot osnova za zahteve po podatkih o vrsti drugih vprašanj v tem obrazcu CO. Izraz se lahko nanaša tako na upoštevne proizvodne kot na upoštevne storitvene trge.

Leto: če ni drugače določeno, se vse navedbe besede leto v tem obrazcu CO razumejo v pomenu koledarskega leta. Če ni drugače določeno, se vsi podatki, zahtevani v tem obrazcu CO, nanašajo na leto pred letom priglasitve.

Finančni podatki, zahtevani v oddelku 4, morajo biti navedeni v eurih po povprečnem menjalnem tečaju v zadevnih letih ali drugih obdobjih.

Če ni drugače navedeno, se vsi sklici na zakonske določbe v tem obrazcu CO nanašajo na ustrezne člene in odstavke Uredbe o združitvah.

1.8   Opis kvantitativnih gospodarskih podatkov, ki jih zbirajo udeležena podjetja

Kadar je verjetno, da bo analiza kvantitativnih gospodarskih podatkov koristna, na kratko opišite podatke, ki jih vsako udeleženo podjetje zbira in hrani med svojim običajnim poslovanjem in bi lahko koristili pri takšni analizi.

V nadaljevanju so ponazorjeni trije primeri s podatki, ki bi lahko bili koristni pri takšni analizi: koncentracija, kjer sta udeležena dva ponudnika storitev, ki jih kupci kupujejo na podlagi strukturiranih postopkov javnega naročanja, kjer ponudniki tekmujejo s ponudbami in kjer ponudniki ali kupci zbirajo podatke o razpisih, se pravi podatke o sodelujočih, ponudbah in rezultatih preteklih postopkov javnega naročanja; koncentracija, kjer so udeleženi proizvajalci maloprodajnih proizvodov, ki se prodajajo končnim kupcem in kjer se s snemanjem črtnih kod v prodajalnah zbirajo podatki o potrošniških nakupih v daljšem obdobju; koncentracija, kjer so udeleženi ponudniki storitev mobilne telefonije končnim kupcem in kjer regulativni organi za telekomunikacije zbirajo podatke o kupcih, ki menjavajo ponudnike storitev mobilne telefonije.

Opis podatkov naj zlasti vključuje informacije o vrsti takšnih podatkov (podatki o prodaji ali ponudbah, stopnjah dobička, podrobnostih postopka javnega naročanja itd.), ravni razčlenitve (po državah, proizvodih, kupcih, pogodbah itd.), obdobju, za katerega so podatki na voljo, in njihovi obliki.

Podatki, zahtevani v skladu točko 1.8. tega uvodnega dela, niso nujni, da bi se priglasitev na obrazcu CO štela za popolno. Vendar se glede na zakonske roke v okviru nadzora Unije nad združitvami priglasiteljem priporoča, da v primerih in za trge, ko je verjetno, da bo analiza kvantitativnih gospodarskih podatkov koristna, čim prej zagotovijo takšne opise.

Udeležena podjetja lahko najdejo dodatna navodila v priročniku GD za konkurenco ‚Best Practices for the submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of articles 101 and 102 TFEU and in merger cases‘ (najboljše prakse za predložitev gospodarskih dokazov in za zbiranje podatkov v primerih, ki so povezani z uporabo členov 101 in 102 PDEU, in v primeru združitve), kakor je objavljen na spletni strani GD za konkurenco in periodično posodobljen.

1.9   Mednarodno sodelovanje med Komisijo in drugimi organi za nadzor konkurence

Komisija udeleženim podjetjem priporoča, naj olajšajo mednarodno sodelovanje med njo in drugimi organi za nadzor konkurence, ki presojajo isto koncentracijo. Po izkušnjah Komisije se z dobrim sodelovanjem med njo in organi za nadzor konkurence v jurisdikcijah zunaj EGP zagotovijo občutne koristi za udeležena podjetja. Komisija zato priglasitelje spodbuja, naj skupaj s tem obrazcem CO predložijo seznam jurisdikcij zunaj EGP, v katerih morajo koncentracijo pred zaključkom ali po njem v skladu s pravili o nadzoru nad združitvami odobriti pristojni organi.

Komisija udeležena podjetja prav tako spodbuja, naj dovolijo opustitev zaupnosti, ki ji bo omogočila deliti podatke z drugimi organi za nadzor konkurence zunaj EGP, ki presojajo isto koncentracijo. Vsaka dovoljena opustitev zaupnosti olajša skupno razpravo o koncentraciji in njeno analizo, saj Komisiji omogoča, da zadevne podatke, vključno z zaupnimi poslovnimi informacijami, pridobljenimi od udeleženih podjetij, deli z drugim organom za nadzor konkurence, ki presoja isto koncentracijo. Komisija zato spodbuja udeležena podjetja, naj uporabijo njen vzorec dovoljenja za opustitev zaupnosti, ki je objavljen na spletni strani GD za konkurenco in občasno posodobljen.

1.10   Obveščanje zaposlenih in njihovih predstavnikov

Komisija želi opozoriti na obveznosti, ki bi lahko veljale za udeležence koncentracije po predpisih Unije in/ali nacionalnih predpisih o obveščanju zaposlenih oz. njihovih zastopnikov in posvetovanju z njimi v zvezi s transakcijami, ki imajo naravo koncentracije.

ODDELEK 1

Opis koncentracije

1.1

Na kratko opišite koncentracijo ter pri tem navedite udeležence koncentracije, naravo koncentracije (npr, združitev, prevzem ali skupno podjetje), področja dejavnosti udeležencev koncentracije, trge, na katere bo vplivala koncentracija (vključno z glavnimi prizadetimi trgi (11)) ter strateško in gospodarsko utemeljitev koncentracije.

1.2

Na kratko povzemite (do 500 besed) podatke iz oddelka 1.1. Ta povzetek je namenjen objavi na spletni strani GD za konkurenco ob priglasitvi. Povzetek mora biti sestavljen tako, da ne vsebuje zaupnih podatkov ali poslovnih skrivnosti.

ODDELEK 2

Podatki o priglasiteljih in udeležencih koncentracije

2.1   Podatki o priglasiteljih in drugih udeležencih koncentracije  (12)

Za vsakega priglasitelja in vsakega drugega udeleženca koncentracije navedite:

2.1.1

ime podjetja:

2.1.2

ime, naslov, telefonsko številko, številko telefaksa in elektronski naslov ter položaj ustrezne kontaktne osebe; navedeni naslov mora biti naslov za vročanje, na katerega se lahko pošiljajo dokumenti in zlasti sklepi Komisije ter drugi postopkovni dokumenti, navedena kontaktna oseba pa mora biti pooblaščena za sprejem vročitev;

2.1.3

če je imenovan vsaj en pooblaščen zunanji zastopnik podjetja, za zastopnika ali zastopnike, ki se jim lahko vročijo dokumenti ter zlasti sklepi Komisije in drugi postopkovni dokumenti:

2.1.3.1

ime, naslov, telefonsko številko, številko telefaksa, elektronski naslov in položaj vsakega zastopnika ter

2.1.3.2

izvirno pisno dokazilo, da je vsak zastopnik pooblaščen za ukrepanje (na podlagi vzorca pooblastila, ki je na voljo na spletni strani GD za konkurenco).

2.2   Vrsta poslovne dejavnosti priglasiteljev in udeležencev koncentracije

Za vsakega priglasitelja in drugega udeleženca koncentracije opišite vrsto poslovne dejavnosti podjetja.

ODDELEK 3

Podrobnosti o koncentraciji, lastništvu in nadzoru  (13)

V tem oddelku zahtevani podatki so lahko prikazani v obliki organigramov ali diagramov, iz katerih je razvidna lastniška in nadzorna struktura pred izvedbo koncentracije in po njej.

3.1

Opišite naravo koncentracije, ki jo priglašate. S sklicevanjem na ustrezna merila iz Uredbe o združitvah in Prečiščenega obvestila Komisije o pravni pristojnosti (14):

3.1.1

za vsako udeleženo podjetje navedite podjetja ali osebe, ki ga izključno ali skupno, neposredno ali posredno nadzirajo, ter opišite njegovo lastniško in nadzorno strukturo pred izvedbo koncentracije;

3.1.2

pojasnite, ali je predlagana koncentracija:

(i)

popolna združitev;

(ii)

pridobitev izključnega ali skupnega nadzora ali

(iii)

pogodba ali drugo sredstvo, ki podeljuje neposredni ali posredni nadzor v smislu člena 3(2) Uredbe o združitvah;

(iv)

če je koncentracija pridobitev skupnega nadzora v polno delujočem skupnem podjetju v smislu člena 3(4) Uredbe o združitvah, navedite razloge, zaradi katerih se skupno podjetje šteje za polno delujoče (15);

3.1.3

pojasnite, kako bo izvedena koncentracija (na primer s sklenitvijo sporazuma, objavo javne ponudbe itd.);

3.1.4

s sklicevanjem na člen 4(1) Uredbe o združitvah pojasnite, kaj od naslednjega se je zgodilo ob priglasitvi:

(i)

sklenitev sporazuma;

(ii)

pridobitev nadzornega deleža;

(iii)

napoved (namere objave) javne ponudbe ali

(iv)

udeležena podjetja so izkazala dober namen glede sklenitve sporazuma;

3.1.5

navedite pričakovani datum vseh pomembnejših dogodkov, s katerimi naj bi se izvedla koncentracija;

3.1.6

pojasnite lastniško in nadzorno strukturo vsakega udeleženega podjetja po izvedeni koncentraciji.

3.2

Navedite gospodarsko utemeljitev koncentracije.

3.3

Navedite vrednost transakcije (nakupna cena (ali vrednost vseh vključenih sredstev, odvisno od primera); pojasnite, ali je to v obliki lastniškega kapitala, gotovine ali drugih sredstev).

3.4

Opišite vsako finančno ali drugo pomoč, ki jo je kateri koli priglasitelj ali udeleženec prejel iz javnega vira, ter naravo in višino te pomoči.

3.5

Za vse udeležence koncentracije (razen prodajalca) predložite seznam vseh drugih podjetij, ki so dejavna na prizadetih trgih, na katerih imajo podjetja skupine ali posamezne osebe skupine posamezno ali skupno najmanj 10 % glasovalnih pravic, izdanega delniškega kapitala ali drugih vrednostnih papirjev, ter pri tem na seznamu navedite imetnika in njegov delež (16) ter

3.6

Navedite podrobnosti o prevzemih podjetij, dejavnih na prizadetih trgih (17), ki so jih skupine, opredeljene v oddelku 2.1, izvedle v zadnjih treh letih.

ODDELEK 4

Promet

Za vsako udeleženo podjetje navedite naslednje podatke za zadnje poslovno leto  (18):

4.1

svetovni promet;

4.2

promet v EU;

4.3

promet v EGP (EU in Efti);

4.4

promet v vsaki državi članici (po potrebi navedite državo članico, v kateri sta doseženi več kot dve tretjini prometa v EU);

4.5

promet v Efti;

4.6

promet v vsaki državi Efte (po potrebi navedite državo Efte, v kateri sta doseženi več kot dve tretjini prometa v Efti; navedite tudi, ali znaša skupni promet udeleženih podjetij na ozemlju držav Efte 25 % ali več njihovega celotnega prometa na ozemlju EGP).

Podatki o prometu morajo biti predloženi v vzorčni tabeli Komisije, ki je na voljo na spletni strani GD za konkurenco.

ODDELEK 5

Dodatna dokumentacija

Priglasitelji morajo predložiti naslednje:

5.1

kopije končnih ali najnovejših različic vseh dokumentov, na podlagi katerih je prišlo do koncentracije, na glede na to, ali je do nje prišlo s sporazumom med udeleženci koncentracije, s pridobitvijo nadzornega deleža ali javno ponudbo;

5.2

pri javni ponudbi kopijo ponudbe; če ta v času priglasitve ni na voljo, morajo predložiti kopijo najnovejšega dokumenta, iz katerega je razvidna namera o objavi javne ponudbe, kopijo ponudbe pa takoj, ko je mogoče, in ne pozneje, kot je bila poslana delničarjem;

5.3

spletni naslov, če obstaja, na katerem so na voljo najnovejša letna poročila in računovodski izkazi vseh udeležencev koncentracije; če takšnega spletnega naslova ni, kopije najnovejših letnih poročil in računovodskih izkazov udeležencev koncentracije in

5.4

kopije naslednjih dokumentov, ki so bili pripravljeni za katerega koli člana upravnega odbora ali nadzornih organov ali ki jih je tak član pripravil ali prejel, kot je veljavno v skladu z upravljavsko strukturo podjetja, ali za druge osebe, ki opravljajo podobne naloge (ali ki so jim bile dodeljene ali zaupane takšne naloge), ali ki so jih take osebe pripravile ali prejele, ali za skupščino delničarjev:

(i)

zapisnikov sestankov upravnega odbora, nadzornega sveta in skupščine delničarjev, na katerih se je razpravljalo o transakciji, ali izvlečkov takih zapisnikov, povezanih z razpravo o transakciji;

(ii)

analiz, poročil, študij, raziskav, predstavitev in vseh primerljivih dokumentov za namen presoje ali analize koncentracije v zvezi z njeno utemeljitvijo (vključno z dokumenti, v katerih je transakcija obravnavana v zvezi s potencialnimi alternativnimi prevzemi), tržnimi deleži, konkurenčnimi pogoji, konkurenti (dejanskimi in potencialnimi), možnostmi za povečanje prodaje ali širitev na druge proizvodne ali geografske trge in/ali splošnimi tržnimi pogoji (19);

(iii)

analiz, poročil, študij, raziskav in vseh primerljivih dokumentov za zadnji dve leti za namen presoje posameznih prizadetih trgov (20) v zvezi s tržnimi deleži, konkurenčnimi pogoji, konkurenti (dejanskimi in potencialnimi) in/ali možnostmi za povečanje prodaje ali širitev na druge proizvodne ali geografske trge (21).

Priložite seznam dokumentov, navedenih v tem oddelku 5.4, ter pri tem za vsak dokument navedite datum njegovega nastanka ter ime in položaj naslovnika ali naslovnikov.

ODDELEK 6

Opredelitve trgov

Z upoštevnimi proizvodnimi in geografskimi trgi se opredeli obseg, v katerem se mora presoditi tržna moč novega subjekta, ki nastane s koncentracijo (22). Priglasitelji morajo ob predstavitvi upoštevnih proizvodnih in geografskih trgov poleg opredelitev vseh proizvodnih in geografskih trgov, ki so po njihovem mnenju upoštevni, predložiti tudi vse verjetne alternativne opredelitve proizvodnih in geografskih trgov. Verjetne alternativne opredelitve proizvodnih in geografskih trgov je mogoče določiti na podlagi prejšnjih sklepov Komisije in sodb sodišč Unije ter (zlasti, kjer ni precedenčne prakse Komisije ali sodišč) s sklicevanjem na poročila industrijskih panog, tržne študije in notranje dokumente priglasiteljev.

Priglasitelji morajo predložiti podatke, zahtevane v tem obrazcu CO, ob upoštevanju naslednjih opredelitev:

6.1   Upoštevni proizvodni trgi

Upoštevni proizvodni trg obsega vse proizvode in/ali storitve, ki so za potrošnika glede na svoje značilnosti, ceno ali namen uporabe zamenljivi ali nadomestljivi. Upoštevni proizvodni trg lahko v nekaterih primerih sestavlja več posameznih proizvodov in/ali storitev, ki imajo v glavnem enake fizične ali tehnične značilnosti in so medsebojno zamenljivi.

Med dejavniki, pomembnimi za presojo upoštevnih proizvodnih trgov, je tudi analiza o tem, zakaj so nekateri proizvodi ali storitve na teh trgih vključeni, drugi pa izključeni, pri čemer se uporabi zgornja opredelitev in upoštevajo, na primer, zamenljivost proizvodov in storitev, cene, navzkrižna cenovna elastičnost povpraševanja ali drugi upoštevni dejavniki (kot je zamenljivost na strani ponudbe v ustreznih primerih).

6.2   Upoštevni geografski trgi

Upoštevni geografski trg obsega območje, na katerem so udeležena podjetja vključena v ponudbo in povpraševanje po upoštevnih proizvodih ali storitvah, na katerem so pogoji konkurence dovolj homogeni in ki ga je mogoče razlikovati od sosednjih geografskih območij zato, ker so zlasti pogoji konkurence na teh območjih občutno drugačni.

Med dejavniki, pomembnimi za presojo upoštevnega geografskega trga, so med drugim vrsta in značilnosti zadevnih proizvodov ali storitev, vstopne ovire, prednostne izbire kupcev, občutne razlike v tržnih deležih podjetja na sosednjih geografskih območjih ali zelo različne cene.

6.3   Prizadeti trgi

Za namene tega obrazca CO prizadeti trgi, za katere je treba predložiti podatke, obsegajo vse upoštevne proizvodne in geografske trge ter verjetne alternativne upoštevne proizvodne in geografske trge, na podlagi katerih na ozemlju EGP:

(a)

dva ali več udeležencev koncentracije posluje na istem upoštevnem trgu in bo koncentracija privedla do najmanj 20-odstotnega skupnega tržnega deleža. To so horizontalna razmerja;

(b)

en ali več udeležencev koncentracije posluje na upoštevnem trgu, ki je v medsebojnem vertikalnem razmerju z upoštevnim trgom, na katerem posluje kateri od drugih udeležencev koncentracije, in kateri koli od njihovih posamičnih ali skupnih tržnih deležev na eni ali drugi ravni znaša najmanj 30 %, ne glede na to, ali med udeleženci koncentracije obstaja kakršen koli odnos med ponudnikom in kupcem ali ne (23). To so vertikalna razmerja.

Na podlagi opredelitev in mejnih tržnih deležev, navedenih v oddelku 6, določite vse prizadete trge (24).

6.4   Drugi trgi, na katerih bi lahko imela priglašena operacija občuten vpliv

Na podlagi opredelitev iz oddelka 6 opišite proizvodni in geografski obseg v okviru vseh verjetnih alternativnih opredelitev trgov (če takšni trgi v celoti ali delno vključujejo EGP), na katerih bi lahko imela priglašena operacija občuten vpliv, razen prizadetih trgov, opredeljenih v oddelku 6.1. Na primer:

(a)

če ima kateri koli udeleženec koncentracije več kot 30-odstotni tržni delež in če je kateri koli drugi udeleženec koncentracije potencialni konkurent na tem trgu. Udeleženec se lahko obravnava kot potencialni konkurent, zlasti če načrtuje vstop na trg ali če je pripravil ali izvajal takšne načrte v zadnjih treh letih;

(b)

če ima kateri koli udeleženec koncentracije več kot 30-odstotni tržni delež in če ima kateri koli drugi udeleženec koncentracije pomembne pravice intelektualne lastnine na tem trgu;

(c)

če je kateri koli udeleženec koncentracije prisoten na proizvodnem trgu, ki je sosednji trg in tesno povezan s proizvodnim trgom, na katerem je dejaven kateri koli drug udeleženec koncentracije, pri čemer znašajo posamični ali skupni tržni deleži udeležencev na katerem koli od teh trgov najmanj 30 %. Proizvodni trgi so tesno povezani sosednji trgi, če se proizvodi medsebojno dopolnjujejo (25) ali če spadajo v paleto proizvodov, ki jih običajno kupuje ista skupina kupcev za isto končno uporabo (26).

Da bi lahko Komisija od samega začetka obravnavala vpliv predlagane koncentracije na konkurenco na trgih, opredeljenih v oddelku 6.4, priglasitelje vabimo, da podatke iz oddelkov 7 in 8 tega obrazca CO predložijo tudi za te trge.

ODDELEK 7

Podatki o prizadetih trgih

Za vsak horizontalno prizadeti trg, za vsak vertikalno prizadeti trg in za vsak drug trg, na katerega bi lahko imela priglašena operacija občuten vpliv, za vsako od zadnjih treh let (27) navedite:

7.1

za vsakega udeleženca koncentracije vrsto poslovne dejavnosti podjetja, glavne aktivne podrejene družbe in/ali znamke, imena proizvodov in/ali blagovne znamke, ki se prodajajo na vsakem od teh trgov;

7.2

oceno skupne velikosti trga po vrednosti prodaje (v eurih) in obsegu (v enotah) (28). Navedite podlago in vire za izračune ter predložite razpoložljive dokumente, ki jih potrjujejo;

7.3

obseg in vrednost prodaje ter oceno tržnih deležev za vsakega udeleženca koncentracije;

7.4

oceno tržnih deležev po vrednosti (in po potrebi po količini) vseh konkurentov (vključno z uvozniki), katerih tržni delež na obravnavanem upoštevnem trgu dosega najmanj 5 %. Navedite vire, uporabljene za izračun teh tržnih deležev, ter predložite razpoložljive dokumente, ki jih potrjujejo;

7.5

oceno skupnih zmogljivosti na ravni Unije in ozemlja EGP. Kolikšni deli teh zmogljivosti se za zadnja tri leta pripisujejo posameznim udeležencem koncentracije in kakšne so bile stopnje izrabe teh zmogljivosti? Po potrebi navedite lokacijo in zmogljivost proizvodnih obratov za vsakega udeleženca koncentracije na prizadetih trgih (29).

ODDELEK 8

Struktura ponudbe na prizadetih trgih

8.1

Na kratko opišite strukturo ponudbe na vsakem prizadetem trgu. Zlasti navedite:

(a)

kako udeleženci koncentracije izdelujejo proizvode in zagotavljajo storitve ter kako jim določajo cene in jih prodajajo; na primer, ali proizvajajo, prodajajo in določajo cene na lokalni ravni;

(b)

vrsto in obseg vertikalne integracije za vsakega udeleženca koncentracije v primerjavi z njihovimi največjimi konkurenti;

(c)

distribucijske sisteme, ki prevladujejo na trgu, in njihov pomen, ter v kakšnem obsegu distribucijo izvajajo tretja podjetja in/ali podjetja, ki spadajo v isto skupino kot udeleženci, ter pomen ekskluzivnih pogodb o distribuciji in drugih vrst dolgoročnih pogodb ter

(d)

prevladujoče mreže storitev (na primer vzdrževanje in popravila) in njihov pomen na teh trgih. V kakšnem obsegu te storitve izvajajo tretja podjetja in/ali podjetja, ki spadajo v isto skupino kot udeleženci?

Če menite, da so pomembni še kaki drugi vidiki ponudbe, jih podrobno določite.

Struktura povpraševanja na prizadetih trgih

8.2

Na kratko opišite strukturo povpraševanja na vsakem prizadetem trgu, pri čemer zlasti navedite:

(a)

cikel trgov, na primer v zagonu, širitvi, zrelosti in upadu, ter napovejte stopnjo rasti povpraševanja;

(b)

pomen preferenc kupcev, na primer glede zvestobe blagovni znamki, izvajanja pred- in poprodajnih storitev, ponudbe celotne palete proizvodov ali mrežnih učinkov;

(c)

vlogo stroškov menjave (v časovnem in stroškovnem smislu) za kupce, ko zamenjajo enega ponudnika za drugega

(i)

za obstoječe proizvode in

(ii)

za nove proizvode, ki nadomestijo obstoječe proizvode (vključno z običajnim časom trajanja pogodb, sklenjenih s kupci);

(d)

stopnjo koncentracije ali razpršenosti kupcev;

(e)

kako kupci kupujejo zadevne proizvode ali storitve, zlasti ali uporabljajo metode javnega naročanja, kot so zahtevki za oddajo predlogov in javni razpisi.

Diferenciacija proizvodov in intenzivnost konkurence

8.3

Na kratko opišite stopnjo diferenciacije proizvodov na vsakem prizadetem trgu, pri čemer zlasti navedite:

(a)

vlogo in pomen diferenciacije proizvodov z vidika kakovosti (‚vertikalna diferenciacija‘) in drugih značilnosti proizvodov (‚horizontalna“ in ‚prostorska“ diferenciacija);

(b)

razdelitev kupcev v različne skupine z opisom ‚tipičnega kupca‘ za vsako skupino in

(c)

tekmovalnost med udeleženci koncentracije na splošno ter raven zamenljivosti proizvodov udeležencev koncentracije, tudi za vsako skupino kupcev in ‚tipične kupce‘, opredeljene v odgovoru na vprašanje v točki (b).

Vstop na trg in umik z njega

8.4

Ali je v zadnjih petih letih prišlo do kakšnega pomembnega vstopa na katerega od prizadetih trgov?

Če je tako, navedite podjetja, ki so vstopila, in ocene trenutnih tržnih deležev za vsakega od njih.

8.5

Ali po mnenju priglasiteljev obstajajo podjetja (vključno s tistimi, ki trenutno poslujejo le zunaj EU ali EGP), za katera je verjetno, da bodo vstopila na katerega od prizadetih trgov?

Če je tako, pojasnite, zakaj je tak vstop verjeten, in ocenite čas, v katerem bo do vstopa verjetno prišlo.

8.6

Na kratko opišite glavne dejavnike, ki vplivajo na vstop na prizadete trge, pri čemer upoštevajte tako geografski kot proizvodni vidik. Pri tem po potrebi upoštevajte:

(a)

skupne stroške vstopa (raziskave in razvoj, proizvodnja, vzpostavitev distribucijskih sistemov, promocija, oglaševanje, vzdrževanje in tako naprej), ocenjene glede na pomembnega sposobnega konkurenta, pri čemer navedite njegov tržni delež;

(b)

morebitne pravne ali regulativne ovire za vstop, kot so na primer dovoljenja javnih organov ali obstoječi standardi v kakršni koli obliki;

(c)

kakršne koli ovire pri dostopu do kupcev, na primer tiste, ki so posledica postopkov za certifikacijo proizvodov, ali pomembnost ugleda in potreba po dokazanih referencah;

(d)

vsako potrebo in možnost za pridobitev dostopa do patentov, znanja in izkušenj ter drugih pravic intelektualne lastnine na teh trgih;

(e)

obseg, v katerem je vsak od udeležencev koncentracije imetnik, dajalec ali pridobitelj licence za patente, znanje in izkušnje ter drugih pravic na upoštevnih trgih;

(f)

pomen ekonomije obsega, ekonomije razpona in učinkov mrežnega povezovanja za proizvodnjo ali distribucijo proizvodov in/ali storitev na prizadetih trgih ter

(g)

dostop do virov nabave, na primer razpoložljivost surovin in potrebna infrastruktura.

8.7

Pojasnite, ali ima kateri od udeležencev koncentracije ali kateri od konkurentov proizvode, ki bodo verjetno kratkoročno ali srednjeročno dani na trg (‚proizvodi v pripravi‘), ali načrte za razširitev proizvodnih ali prodajnih zmogljivosti na katerem od prizadetih trgov. Če je tako, navedite oceno načrtovane prodaje in tržnih deležev udeležencev koncentracije v naslednjih treh do petih letih.

8.8

Ali je v zadnjih petih letih prišlo do kakšnega pomembnega umika s katerega od prizadetih trgov?

Če je tako, navedite podjetje, ki se je umaknilo s trga, in oceno njegovega tržnega deleža v letu pred umikom.

Raziskave in razvoj

8.9

Opišite pomen raziskav in razvoja za dolgoročno zmogljivost konkuriranja podjetij na prizadetih trgih. Pojasnite naravo raziskav in razvoja, ki jih na prizadetih trgih opravljajo udeleženci koncentracije.

Pri tem po potrebi upoštevajte naslednje:

(a)

smeri in intenzivnost raziskav in razvoja na teh trgih (30) in za udeležence koncentracije;

(b)

potek tehnološkega razvoja za te trge v ustreznem časovnem obdobju (vključno s pogostostjo uvajanja novih proizvodov in/ali storitev, razvijanjem proizvodov in/ali storitev, proizvodnih postopkov, distribucijskih sistemov itn.) ter

(c)

načrte in prednostne naloge udeležencev koncentracije na področju raziskav v naslednjih treh letih.

Sporazumi o sodelovanju

8.10

V kakšnem obsegu obstajajo na prizadetih trgih sporazumi o sodelovanju (horizontalni, vertikalni ali drugi)?

8.11

Če je relevantno, podrobno opišite najpomembnejše sporazume o sodelovanju, ki so jih sklenili udeleženci koncentracije na prizadetih trgih, na primer sporazume o raziskavah in razvoju, licenciranju, skupni proizvodnji, specializaciji, distribuciji, dolgoročni ponudbi in izmenjavi podatkov, ter priložite kopije teh sporazumov, kjer se vam zdi koristno (31).

Trgovina med državami članicami in uvoz iz držav zunaj EGP

8.12

Pojasnite, v kolikšnem obsegu na trgovino z zadevnimi proizvodi na ozemlju EGP vplivajo transportni in drugi stroški.

8.13

Za prizadete trge navedite oceno skupne vrednosti in količine ter vir uvoza iz držav zunaj ozemlja EGP in navedite:

(a)

delež takega uvoza, ki izhaja iz skupin, v katere spadajo udeleženci koncentracije;

(b)

oceno vpliva vseh kvot, tarif in netarifnih ovir pri trgovanju na takšen uvoz;

(c)

oceno vpliva transportnih in drugih stroškov na takšen uvoz.

Trgovinska združenja

8.14

Glede trgovinskih združenj na prizadetih trgih navedite:

(a)

združenja, v katera so včlanjeni udeleženci koncentracije;

(b)

najpomembnejša trgovinska združenja, v katera so včlanjeni kupci udeležencev koncentracije, in

(c)

imena, naslove, telefonske številke, številke telefaksa in elektronske naslove ustreznih kontaktnih oseb za vsa trgovinska združenja, našteta v tem oddelku (31).

Podatki o kontaktni osebi

8.15

Navedite ime, naslov, telefonsko številko, številko telefaksa in elektronski naslov vodje pravnega oddelka (ali druge osebe, ki opravlja podobne naloge, oz. če ni take osebe, izvršnega direktorja) za (32):

(a)

konkurente, navedene v oddelku 7.4;

(b)

vsakega od petih največjih kupcev udeležencev koncentracije na vsakem prizadetem trgu;

(c)

konkurente, navedene v oddelku 8.4, ki so vstopili na trg pred kratkim, in

(d)

potencialne konkurente, navedene v oddelku 8.5.

Podatki o kontaktnih osebah morajo biti predloženi na predlogi Komisije, ki je na voljo na spletni strani GD za konkurenco.

ODDELEK 9

Povečanje učinkovitosti

Če izrecno želite, da Komisija že od začetka (33) presoja, ali je verjetno, da bo povečana učinkovitost, ki bo posledica koncentracije, povečala sposobnost novega subjekta in ga spodbudila k prokonkurenčnemu ravnanju v korist potrošnikov, predložite opis in dodatno dokumentacijo za vsako vrsto povečanja učinkovitosti (vključno s prihranki pri stroških, uvedbo novih proizvodov ter izboljšavo storitev ali proizvodov), ki bo po pričakovanjih udeležencev posledica predlagane koncentracije, in sicer za vsak upoštevni proizvod (34).

Za vsako navedeno povečanje učinkovitosti navedite:

(i)

podrobno obrazložitev, kako bo predlagana koncentracija omogočila novemu subjektu, da bo povečal učinkovitost. Podrobno navedite ukrepe, ki jih nameravajo udeleženci sprejeti za povečanje učinkovitosti, s tem povezana tveganja ter potrebni čas in stroške;

(ii)

če je to razumno mogoče, količinsko opredelitev povečanja učinkovitosti in podrobno obrazložitev izračuna količinske opredelitve. Kjer je relevantno, dodajte tudi oceno pomembnosti povečanja učinkovitosti, povezanega z uvedbo novih proizvodov ali izboljšanjem kakovosti. Za povečanje učinkovitosti, ki je povezano s prihranki pri stroških, posebej navedite enkratni prihranek pri fiksnih stroških, ponavljajoče se prihranke pri fiksnih stroških in prihranke pri variabilnih stroških (v eurih na enoto in eurih na leto);

(iii)

obseg verjetnih koristi povečanja učinkovitosti za kupce in podrobno obrazložitev, kako ste to ugotovili, ter

(iv)

razlog, zaradi katerega udeleženec ali udeleženci koncentracije ne morejo doseči podobnega povečanja učinkovitosti drugače kot s predlagano koncentracijo in na način, za katerega bi bilo verjetno, da ni sporen z vidika konkurence.

ODDELEK 10

Skupni učinki skupnega podjetja

10. V primeru skupnega podjetja za namene člena 2(4) Uredbe o združitvah odgovorite na naslednja vprašanja:

(a)

Ali dve ali več matičnih družb v precejšnem obsegu ohranjata dejavnost na istem trgu kot skupno podjetje ali na trgu, ki je v medsebojnem vertikalnem razmerju s trgom skupnega podjetja ali je njegov tesno povezan sosednji trg (35)?

Če je odgovor pritrdilen, za vsakega od naštetih trgov navedite:

promet vsake matične družbe v predhodnem poslovnem letu,

gospodarski pomen dejavnosti skupnega podjetja glede na ta promet,

tržni delež posamezne matične družbe.

(b)

Če je odgovor na vprašanje pod (a) pritrdilen in po vašem mnenju ustanovitev skupnega podjetja ne vodi v usklajevanje med neodvisnimi podjetji, ki bi omejevalo konkurenco v smislu člena 101(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (‚PDEU‘), in, kadar je primerno, ustreznih določb Sporazuma EGP (36), navedite razloge za tako mnenje.

(c)

Če menite, da se uporabljajo merila iz člena 101(3) PDEU in, kadar je primerno, ustrezne določbe Sporazuma EGP (37), ne glede na odgovore na vprašanji pod (a) in (b) in da bi zagotovili, da lahko Komisija opravi popolno presojo zadeve, pojasnite, zakaj menite tako. V skladu s členom 101(3) PDEU se za določbe člena 101(1) PDEU lahko razglasi, da se ne uporabljajo, če operacija:

(i)

prispeva k izboljšanju proizvodnje ali distribucije blaga ali pospeševanju tehničnega ali gospodarskega napredka;

(ii)

potrošnikom omogoča pravični delež doseženih koristi;

(iii)

udeleženim podjetjem ne postavlja omejitev, ki niso nujne za doseganje teh ciljev in

(iv)

takim podjetjem ne daje možnosti, da bi izključila konkurente pri občutnem deležu zadevnih proizvodov.

ODDELEK 11

Izjava

Priglasitev se mora zaključiti z naslednjo izjavo, ki mora biti podpisana s strani in v imenu vseh priglasiteljev:

‚Priglasitelj ali priglasitelji izjavljajo, da so po njihovi najboljši veri in prepričanju podatki v tej priglasitvi resnični, pravilni in popolni, da so priložene kopije dokumentov, ki jih zahteva ta poenostavljeni obrazec CO, verodostojne in popolne, da so vse ocene opredeljene kot take in so najboljše možne ocene na podlagi razpoložljivih dejstev ter da so vsa izražena mnenja iskrena.

Seznanjeni so z določbami člena 14(1)(a) Uredbe o združitvah.‘

PRILOGA II

POENOSTAVLJENI OBRAZEC CO ZA PRIGLASITEV KONCENTRACIJE V SKLADU Z UREDBO (ES) Št. 139/2004

UVOD

1.1   Namen poenostavljenega obrazca CO

V poenostavljenem obrazcu CO so podrobneje opredeljeni podatki, ki jih morajo zagotoviti priglasitelji, ko Evropski komisiji priglasijo nekatere predlagane združitve, prevzeme in druge koncentracije, ki verjetno ne bodo sporni z vidika konkurence.

Pri izpolnjevanju tega poenostavljenega obrazca CO upoštevajte Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (38) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o združitvah) in Uredbo Komisije (ES) št. 802/2004 (39) (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba), ki ji je priložen ta poenostavljeni obrazec CO. Besedila navedenih uredb in drugih relevantnih dokumentov so na voljo na spletišču Europa, na Komisijini spletni strani o konkurenci. Opozarjamo vas tudi na ustrezne določbe Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (40) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP). Pri izpolnjevanju tega poenostavljenega obrazca CO vas opozarjamo še na Obvestilo Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (41).

Praviloma se sme poenostavljeni obrazec CO uporabiti za priglasitev koncentracije, kadar je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

1.

skupno podjetje ne izvaja in ne načrtuje dejavnosti na ozemlju Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali pa so te dejavnosti zanemarljive. Do takšnih primerov pride, če:

(a)

je promet skupnega podjetja in/ali promet prispevanih dejavnosti na ozemlju EGP v času priglasitve manjši od 100 milijonov EUR ter

(b)

je skupna vrednost sredstev, prenesenih na skupno podjetje, v času priglasitve na ozemlju EGP nižja od 100 milijonov EUR,

2.

dve ali več podjetij se združi ali pa eno ali več podjetij pridobi izključni ali skupni nadzor nad drugim podjetjem, če noben udeleženec koncentracije ne opravlja poslovnih dejavnosti na istem proizvodnem in geografskem trgu (42) ali na proizvodnem trgu, ki je v medsebojnem vertikalnem razmerju s proizvodnim trgom, na katerem posluje kateri koli drug udeleženec koncentracije (43)  (44);

3.

dve ali več podjetij se združi ali pa eno ali več podjetij pridobi izključni ali skupni nadzor nad drugim podjetjem in:

(a)

skupni tržni delež vseh udeležencev koncentracije, ki opravljajo poslovne dejavnosti na istem proizvodnem in geografskem trgu (horizontalna razmerja), ne dosega 20 % (45) ter

(b)

posamični ali skupni tržni deleži vseh udeležencev koncentracije, ki opravljajo poslovne dejavnosti na proizvodnem trgu, ki je v medsebojnem vertikalnem razmerju s proizvodnim trgom, na katerem posluje kateri koli drugi udeleženec koncentracije (vertikalna razmerja), ne dosegajo 30 % (46);

kar zadeva pogoja iz točke 3(a) in (b), se pri pridobitvi skupnega nadzora razmerja, ki obstajajo samo med podjetji, ki pridobijo skupni nadzor, ne štejejo za horizontalna ali vertikalna razmerja za namene tega poenostavljenega obrazca CO, vendar bodo morda obravnavana kot koncentracije, če bi lahko povzročila usklajevanje;

4.

udeleženec pridobi izključni nadzor nad podjetjem, nad katerim že ima skupni nadzor.

Komisija lahko sprejme poenostavljeni obrazec CO tudi, kadar sta dva ali več udeležencev koncentracije v horizontalnem razmerju (47), če povečanje (‚delta‘) Herfindahl-Hirschmanovega indeksa, ki izhaja iz koncentracije, ne dosega 150 (48) in je skupni tržni delež udeležencev manjši od 50 % (49). Komisija bo v vsakem posameznem primeru odločila, ali je v posebnih okoliščinah obravnavanega primera povečanje stopnje tržne koncentracije, merjeno z delto Herfindahl-Hirschmanovega indeksa, takšno, da lahko sprejme poenostavljeni obrazec CO. Manj verjetno je, da bo Komisija sprejela poenostavljeni obrazec CO, če so prisotne katere koli od posebnih okoliščin, navedenih v njenih smernicah o presoji horizontalnih združitev (50); na primer kadar je trg že koncentriran, kadar se s koncentracijo odpravlja pomemben konkurenčni dejavnik, kadar koncentracija združuje dva pomembna inovatorja, kadar koncentracija vključuje podjetje, ki načrtuje obetavne proizvode, in v nekaterih drugih primerih.

Komisija lahko vedno zahteva priglasitev na obrazcu CO, če se zdi, da pogoji za uporabo poenostavljenega obrazca CO niso izpolnjeni, ali izjemoma, če kljub izpolnjenim pogojem oceni, da je priglasitev na obrazcu CO potrebna za ustrezno preučitev morebitne spornosti z vidika konkurence.

Priglasitev na podlagi obrazca CO je na primer lahko potrebna za koncentracije, pri katerih je težko opredeliti upoštevne trge (na primer na hitro rastočih trgih ali če ni uveljavljene prakse na tem področju); kadar je udeleženec nov ali možen tekmec ali imetnik pomembnih patentov; kadar tržnih deležev udeležencev ni mogoče ustrezno določiti; na trgih z visokimi vstopnimi ovirami, z visoko stopnjo koncentracije ali znanimi težavami na področju konkurence; kadar sta vsaj dva udeleženca koncentracije prisotna na tesno povezanih sosednjih trgih (51); in kadar bi lahko prišlo do usklajevanja, kakor je navedeno v členu 2(4) Uredbe o združitvah. Podobno se lahko zahteva priglasitev na obrazcu CO, kadar udeleženec pridobi izključni nadzor nad skupnim podjetjem, v katerem ima trenutno skupni nadzor, če imata ta udeleženec in skupno podjetje skupaj močen položaj na trgu ali na vertikalno povezanih trgih (52).

1.2   Odločitev o uporabi rednega postopka in priglasitev na podlagi obrazca CO

Komisija bo pri presojanju, ali se sme koncentracija priglasiti na poenostavljenem obrazcu CO, poskrbela, da so dovolj jasno ugotovljene vse pomembne okoliščine, za zagotovitev pravilnih in popolnih podatkov pa so odgovorni priglasitelji.

Če Komisija po priglasitvi koncentracije meni, da priglasitev na poenostavljenem obrazcu CO v posameznem primeru ni primerna, lahko zahteva podrobno priglasitev ali po potrebi delno priglasitev na obrazcu CO. To je možno, kadar:

(a)

se zdi, da niso izpolnjeni pogoji za uporabo poenostavljenega obrazca CO;

(b)

se zdi, da je kljub izpolnitvi pogojev za uporabo poenostavljenega obrazca CO potrebna podrobna ali delna priglasitev na obrazcu CO, da se ustrezno preučijo morebitne spornosti z vidika konkurence ali da se ugotovi, ali se transakcija šteje za koncentracijo v smislu člena 3 Uredbe o združitvah;

(c)

poenostavljeni obrazec CO vsebuje napačne ali zavajajoče podatke;

(d)

država članica ali država Efte izrazi utemeljene pomisleke glede morebitne spornosti priglašene koncentracije z vidika konkurence v 15 delovnih dneh po prejemu kopije priglasitve ali

(e)

tretja oseba izrazi utemeljene pomisleke glede morebitne spornosti priglašene koncentracije v roku, ki ga za takšne pripombe določi Komisija.

V takšnih primerih se lahko v skladu s členom 5(2) Izvedbene uredbe šteje, da je priglasitev v bistvenih točkah nepopolna. Komisija o tem nemudoma pisno obvesti priglasitelje ali njihove zastopnike. Priglasitev postane veljavna šele na dan, ko so prejeti vsi zahtevani podatki.

1.3   Stiki pred priglasitvijo

Podatki, ki se zahtevajo v tem poenostavljenem obrazcu CO, so nedvomno obsežni. Vendar izkušnje kažejo, da – odvisno od značilnosti posameznega primera – za ustrezno preučitev predlagane koncentracije niso vedno potrebni vsi podatki. Če v skladu s tem menite, da posamezni podatki, zahtevani v tem poenostavljenem obrazcu CO, niso potrebni za preučitev primera s strani Komisije, vam svetujemo, da Komisijo zaprosite za oprostitev obveznosti predložitve takšnih podatkov. Za podrobnejše informacije Glej točko 1.6(g) tega uvodnega dela.

Na podlagi Uredbe o združitvah lahko priglasitelji kadar koli priglasijo koncentracijo, če je priglasitev popolna. Možnost vzpostavitve stikov pred priglasitvijo je storitev na prostovoljni osnovi, ki jo Komisija zagotavlja priglasiteljem pri pripravi uradnega postopka pregleda združitve. Stiki pred priglasitvijo sicer niso obvezni, vendar so lahko izredno koristni tako za priglasitelje kot tudi za Komisijo pri določanju natančnega obsega podatkov, potrebnih za priglasitev, in bodo v večini primerov omogočili občutno zmanjšanje zahtevanih podatkov.

Zato priglasitelje kljub temu, da se sami odločijo, ali bodo navezali stike pred priglasitvijo in kdaj natančno bodo priglasili koncentracijo, spodbujamo, da se posvetujejo s Komisijo o primernosti obsega in vrste podatkov, ki naj bi bili podlaga za njihovo priglasitev. Prav tako priglasitelje, ki želijo predložiti priglasitev na poenostavljenem obrazcu CO, spodbujamo, naj s Komisijo predhodno navežejo stike, da se ugotovi, ali je za dani primer ustrezno uporabiti poenostavljeni obrazec CO.

Predhodni stiki s Komisijo se priporočajo priglasiteljem, ki želijo predložiti poenostavljeni obrazec CO v primerih, ko sta dva ali več udeležencev koncentracije v horizontalnem razmerju in delta Herfindahl-Hirschmanovega indeksa, ki izhaja iz koncentracije, ne dosega 150.

Vendar pa so lahko stiki pred priglasitvijo, zlasti predložitev osnutka priglasitve, morda manj koristni v primerih, zajetih v točki 5(b) Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij. To zadeva primere, v katerih udeleženci ne opravljajo poslovnih dejavnosti na istem proizvodnem in geografskem trgu ali na proizvodnem trgu, ki je v medsebojnem vertikalnem razmerju s proizvodnim trgom, na katerem posluje kateri koli drug udeleženec koncentracije. V takšnih primerih se bodo priglasitelji morda odločili za takojšnjo priglasitev brez predhodne predložitve osnutka priglasitve (53).

Priglasitelji si lahko pomagajo s priročnikom ‚Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings‘ (najboljše prakse pri vodenju postopkov nadzora nad združitvami v ES), ki ga je pripravil GD za konkurenco ter je objavljen na njegovi spletni strani in periodično posodobljen. Priročnik vsebuje navodila za stike pred priglasitvijo in pripravo priglasitev.

1.4   Kdo mora priglasiti

V primeru združitve v smislu člena 3(1)(a) Uredbe o združitvah ali pridobitve skupnega nadzora nad podjetjem v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah morajo priglasitev skupaj opraviti udeleženci združitve ali udeleženci, ki pridobijo skupni nadzor, odvisno od primera (54).

Pri pridobitvi nadzornega deleža v nekem drugem podjetju mora priglasitev opraviti podjetje, ki prevzema nadzorni delež.

Pri javni ponudbi za prevzem podjetja mora priglasitev opraviti ponudnik.

Vsak priglasitelj je odgovoren za točnost podatkov, ki jih zagotovi.

1.5   Zahtevani podatki

Izpolniti je treba različne oddelke tega poenostavljenega obrazca CO, in sicer glede na razloge (55), zaradi katerih se za koncentracijo lahko uporabita poenostavljena obravnava in priglasitev na podlagi poenostavljenega obrazca CO:

(a)

oddelke 1, 2, 3, 4, 5 in 10 je treba vedno izpolniti. Oddelek 9 je treba izpolniti pri skupnem podjetju;

(b)

kadar s koncentracijo nastane en ali več trgov, ki jih je treba prijaviti (56), je treba izpolniti oddelka 6 in 7;

(c)

kadar s koncentracijo ne nastanejo trgi, ki bi jih bilo treba prijaviti (57), je treba izpolniti oddelek 8; oddelkov 6 in 7 ni treba izpolniti.

1.6   Zahteva po pravilni in popolni priglasitvi

Vsi podatki, zahtevani v tem poenostavljenem obrazcu CO, morajo biti pravilni in popolni. Navedeni morajo biti v ustreznih oddelkih obrazca.

Pri tem vas opozarjamo zlasti na naslednje:

(a)

V skladu s členom 10(1) Uredbe o združitvah ter členom 5(2) in (4) Izvedbene uredbe roki iz Uredbe o združitvah, povezani s priglasitvijo, ne začnejo teči, dokler Komisija ne prejme vseh podatkov, ki jih je treba posredovati s priglasitvijo. Namen te zahteve je zagotoviti, da lahko Komisija priglašeno koncentracijo presodi v strogih rokih iz Uredbe o združitvah.

(b)

Priglasitelji morajo pri pripravi svoje priglasitve preveriti, ali so imena in številke kontaktnih oseb, zlasti številke telefaksov in elektronski naslovi, ki jih posredujejo Komisiji, točni, ustrezni in posodobljeni (58).

(c)

Napačni ali zavajajoči podatki v priglasitvi se štejejo za nepopolne (člen 5(4) Izvedbene uredbe).

(d)

Če je priglasitev nepopolna, Komisija o tem nemudoma pisno obvesti priglasitelje ali njihove zastopnike. Priglasitev začne veljati šele na dan, ko Komisija prejme popolne in točne podatke (člen 10(1) Uredbe o združitvah ter člen 5(2) in (4) Izvedbene uredbe).

(e)

Po členu 14(1)(a) Uredbe o združitvah se lahko priglasitelji, ki namenoma ali zaradi malomarnosti zagotovijo napačne ali zavajajoče podatke, kaznujejo z denarno kaznijo v višini do 1 % skupnega prometa zadevnega podjetja. Poleg tega lahko Komisija v skladu s členom 6(3)(a) in členom 8(6)(a) Uredbe o združitvah prekliče svoj sklep o združljivosti priglašene koncentracije, če temelji na napačnih podatkih, za katere je odgovorno eno od podjetij.

(f)

Priglasitelji lahko Komisijo pisno zaprosite, da prizna priglasitev kot popolno, čeprav niste zagotovili podatkov, zahtevanih v tem poenostavljenem obrazcu CO, če vam ti podatki iz upravičenih razlogov delno ali v celoti niso dostopni (na primer zaredi nedostopnosti podatkov o ciljnem podjetju v primeru izpodbijane ponudbe).

Komisija bo vašo prošnjo preučila, če navedete razloge za nedostopnost podatkov in jih nadomestite z najboljšimi možnimi ocenami za manjkajoče podatke ter navedete vire ocen. Poleg tega po možnosti navedite, kje bi Komisija lahko pridobila podatke, ki vam niso dostopni.

(g)

Komisija lahko v skladu s členom 4(2) Izvedbene uredbe opusti obveznost zagotovitve posameznih podatkov v priglasitvi, vključno z dokumenti, ali katero koli drugo zahtevo iz tega poenostavljenega obrazca CO, če meni, da izpolnitev teh obveznosti ali zahtev ni potrebna za preučitev zadeve. Zato lahko v obdobju pred priglasitvijo Komisijo pisno zaprosite za opustitev obveznosti zagotovitve posameznih podatkov, če menite, da niso potrebni za njeno preučitev zadeve.

Prošnje za opustitev je treba predložiti sočasno z osnutkom poenostavljenega obrazca CO, da lahko Komisija ugotovi, ali zadevne podatke dejansko potrebuje za preučitev zadeve. Tovrstne prošnje je treba bodisi vključiti v besedilo samega osnutka poenostavljenega obrazca CO ali pa jih poslati po elektronski ali navadni pošti, naslovljeni na uslužbenca, odgovornega za zadevo, in/ali vodjo enote.

Komisija bo vašo prošnjo preučila, če boste ustrezno utemeljili, zakaj zadevni podatki niso potrebni za preučitev zadeve. Prošnja bo obravnavana v okviru pregleda osnutka poenostavljenega obrazca CO. GD za konkurenco bo zato v skladu s svojim priročnikom o najboljših praksah pri vodenju postopkov nadzora nad združitvami v ES običajno potrebuje pet delovnih dni, da odgovori na prošnje za opustitev.

Zaradi nedvoumnosti je treba opozoriti, da dejstvo, da posamezen oddelek ni omenjen v točki 1.5. tega uvodnega dela, niti dejstvo, da je Komisija morda v skladu s točko 1.6. odločila, da posamezni podatki, ki se zahtevajo v poenostavljenem obrazcu CO, niso potrebni za popolno priglasitev koncentracije na podlagi poenostavljenega obrazca CO, Komisiji v ničemer ne preprečuje, da bi te podatke kadar koli zahtevala, zlasti z zahtevo po podatkih v skladu s členom 11 Uredbe o združitvah.

1.7   Postopek priglasitve

Priglasitev mora biti predložena v enem od uradnih jezikov Evropske unije, ki je nato jezik postopka za vse priglasitelje. Če se priglasitev opravi v skladu s členom 12 Protokola 24 k Sporazumu EGP v uradnem jeziku države Efte, ki ni eden od uradnih jezikov Unije, ji je treba istočasno predložiti prevod v enega od uradnih jezikov Unije.

Podatki, zahtevani v tem poenostavljenem obrazcu CO, morajo biti predloženi v skladu z oštevilčenjem oddelkov in odstavkov iz poenostavljenega obrazca CO, skupaj s podpisano izjavo iz oddelka 10 in priloženo dodatno dokumentacijo. Izvirnik poenostavljenega obrazca CO morajo podpisati osebe, ki so zakonsko pooblaščene za zastopanje posameznih priglasiteljev, ali eden ali več pooblaščenih zunanjih zastopnikov priglasiteljev. Priglasitelje vabimo, da pri izpolnjevanju oddelka 7 tega poenostavljenega obrazca CO razmislijo, ali je zaradi preglednosti podatke v tem oddelku bolje predstaviti po številčnem zaporedju ali pa jih združiti za vsak posamezen trg, ki ga je treba prijaviti (ali skupino trgov, ki jih je treba prijaviti).

Zaradi preglednosti so lahko določeni podatki navedeni v prilogah. Vendar je zelo pomembno, da so vsi ključni podatki, zlasti podatki o tržnih deležih udeležencev in njihovih največjih konkurentov, navedeni v glavnem delu poenostavljenega obrazca CO. Priloge k temu poenostavljenemu obrazcu CO se smejo uporabiti samo za dopolnitev podatkov, navedenih v samem poenostavljenem obrazcu CO.

Kontaktni podatki morajo biti navedeni v formatu, ki ga določi GD za konkurenco na svoji spletni strani. Za pravilen preiskovalen proces je bistveno, da so kontaktni podatki točni. Priglasitev se lahko zaradi več primerov napačnih kontaktnih podatkov razglasi za nepopolno.

Dodatna dokumentacija se predloži v izvirnem jeziku, če pa to ni eden od uradnih jezikov Unije, mora biti prevedena v jezik postopka (člen 3(4) Izvedbene uredbe).

Dodatna dokumentacija so lahko izvirniki ali njihove kopije. Pri kopijah mora priglasitelj potrditi, da so verodostojne in popolne.

GD za konkurenco mora prejeti en izvirnik ter zahtevano število kopij poenostavljenega obrazca CO in dodatne dokumentacije. Komisija je zahtevano število in format kopij (na papirju ali v elektronski obliki) objavila v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani GD za konkurenco.

Priglasitev mora biti poslana na naslov iz člena 23(1) Izvedbene uredbe. Ta naslov je objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani GD za konkurenco. Priglasitev mora biti Komisiji dostavljena na delovni dan, kot je določeno v členu 24 Izvedbene uredbe, med delovnim časom, navedenim na spletni strani GD za konkurenco. Upoštevati je treba varnostna navodila, objavljena na spletni strani GD za konkurenco.

Vse elektronske kopije poenostavljenega obrazca CO in dodatne dokumentacije morajo biti predložene v formatu, ki omogoča urejanje in iskanje posameznih postavk, kot je določeno na spletni strani GD za konkurenco.

1.8   Zaupnost podatkov

V skladu s členom 339 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in členom 17(2) Uredbe o združitvah ter ustreznimi določbami Sporazuma EGP (59) Komisija, države članice, Nadzorni organ Efte in države Efte, njihovi uradniki in drugi uslužbenci ne smejo razkriti podatkov, ki so jih pridobili pri uporabi navedene uredbe in za katere velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti. Isto načelo velja tudi pri varovanju zaupnosti med priglasitelji.

Če menite, da bi bili vaši interesi oškodovani, če bi bili kateri od podatkov, ki ste jih morali predložiti, objavljeni ali kako drugače razkriti drugim udeležencem, jih predložite ločeno ter na vsaki strani jasno označite ‚poslovna skrivnost‘. Navesti morate tudi razloge, zakaj ti podatki ne smejo biti razkriti ali objavljeni.

Pri združitvah ali skupnih prevzemih ali v drugih primerih, v katerih priglasitev opravi več priglasiteljev, se lahko poslovne skrivnosti predložijo ločeno, priglasitev pa se nanje sklicuje kot na prilogo. Vse te priloge je treba predložiti ob priglasitvi, da se ta šteje za popolno.

1.9   Opredelitve pojmov in navodila za namene tega poenostavljenega obrazca CO

Priglasitelj(i): če priglasitev vloži samo eno od podjetij, ki so udeležena v operaciji, se izraz ‚priglasitelji‘ uporablja samo za podjetje, ki dejansko vlaga priglasitev.

Udeleženec ali udeleženci koncentracije: ta izraza se nanašata na stranke prevzemnice, pa tudi na prevzete stranke ali stranke združitve, vključno z vsemi podjetji, v katerih se pridobi nadzorni delež ali ki so predmet objave javne ponudbe.

Če ni drugače določeno, izrazi priglasitelj (priglasitelji) in udeleženec (udeleženci) koncentracije pomenijo vsa podjetja, ki spadajo v isto skupino kot ti priglasitelji oziroma udeleženci.

Leto: če ni drugače navedeno, se vse navedbe besede leto v tem poenostavljenem obrazcu CO razumejo v pomenu koledarskega leta. Če ni drugače določeno, se vsi podatki, zahtevani v tem poenostavljenem obrazcu CO, nanašajo na leto pred letom priglasitve.

Finančni podatki, zahtevani v oddelku 4, morajo biti navedeni v eurih po povprečnem menjalnem tečaju v zadevnih letih ali drugih obdobjih.

Če ni drugače navedeno, se vsi sklici na pravne določbe iz tega poenostavljenem obrazcu CO nanašajo na ustrezne člene in odstavke Uredbe o združitvah.

1.10   Mednarodno sodelovanje med Komisijo in drugimi organi za nadzor konkurence

Komisija udeleženim podjetjem priporoča, naj olajšajo mednarodno sodelovanje med Komisijo in drugimi organi za nadzor konkurence, ki presojajo isto koncentracijo. Po izkušnjah Komisije se z dobrim sodelovanjem med njo in organi za nadzor konkurence v jurisdikcijah zunaj EGP zagotovijo občutne koristi za udeležena podjetja. Komisija zato priglasitelje spodbuja, naj skupaj s tem poenostavljenim obrazcem CO predložijo seznam jurisdikcij zunaj EGP, v katerih morajo koncentracijo pred zaključkom ali po njem v skladu s pravili o nadzoru nad združitvami odobriti pristojni organi.

1.11   Obveščanje zaposlenih in njihovih predstavnikov

Komisija želi opozoriti na obveznosti, ki bi lahko veljale za udeležence koncentracije po predpisih Unije in/ali nacionalnih predpisih o obveščanju zaposlenih oz. njihovih zastopnikov in posvetovanju z njimi v zvezi s transakcijami, ki imajo naravo koncentracije.

ODDELEK 1

Opis koncentracije

1.1

Na kratko opišite koncentracijo ter pri tem navedite udeležence koncentracije, naravo koncentracije (npr. združitev, prevzem ali skupno podjetje), področja dejavnosti udeležencev koncentracije, trge, na katere bo vplivala koncentracija (vključno z glavnimi trgi, ki jih je treba prijaviti (60)) ter strateško in gospodarsko utemeljitev koncentracije.

1.2

Vključite povzetek nezaupnih podatkov (do 500 besed) iz oddelka 1.1. Ta povzetek bo z dnem priglasitve objavljen na spletni strani GD za konkurenco. Povzetek mora biti sestavljen tako, da ne vsebuje zaupnih podatkov ali poslovnih skrivnosti.

1.3

Pojasnite razloge za poenostavljeno obravnavo koncentracije s sklicevanjem na ustrezne določbe Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004.

ODDELEK 2

Podatki o priglasiteljih in udeležencih koncentracije

Za vsakega priglasitelja in vsakega drugega udeleženca koncentracije (61) navedite:

2.1.1

ime podjetja;

2.1.2

ime, naslov, telefonsko številko, številko telefaksa in elektronski naslov ter položaj ustrezne kontaktne osebe; navedeni naslov mora biti naslov za vročanje, na katerega se lahko pošiljajo dokumenti in zlasti sklepi Komisije ter drugi postopkovni dokumenti, navedena kontaktna oseba pa mora biti pooblaščena za sprejem vročitev;

2.1.3

če je imenovan vsaj en pooblaščen zunanji zastopnik podjetja, za zastopnika ali zastopnike, ki se jim lahko vročijo dokumenti ter zlasti sklepi Komisije in drugi postopkovni dokumenti:

2.1.3.1

ime, naslov, telefonsko številko, številko telefaksa, elektronski naslov in položaj vsakega zastopnika ter

2.1.3.2

izvirno pisno dokazilo, da je vsak zunanji zastopnik pooblaščen za ukrepanje (na podlagi vzorca pooblastila, ki je na voljo na spletni strani GD za konkurenco).

ODDELEK 3

Podrobnosti o koncentraciji, lastništvu in nadzoru  (62)

V tem oddelku zahtevani podatki so lahko prikazani v obliki organigramov ali diagramov, iz katerih je razvidna lastniška in nadzorna struktura pred izvedbo koncentracije in po njej.

3.1

Opišite naravo koncentracije, ki jo priglašate. S sklicevanjem na ustrezna merila iz Uredbe o združitvah in Prečiščenega obvestila Komisije o pravni pristojnosti (63):

3.1.1

za vsako udeleženo podjetje navedite podjetja ali osebe, ki ga izključno ali skupno, neposredno ali posredno nadzirajo, ter opišite njegovo lastniško in nadzorno strukturo pred izvedbo koncentracije;

3.1.2

pojasnite, ali je predlagana koncentracija:

(i)

popolna združitev;

(ii)

pridobitev izključnega ali skupnega nadzora ali

(iii)

pogodba ali drugo sredstvo, ki podeljuje neposredni ali posredni nadzor v smislu člena 3(2) Uredbe o združitvah, ali

(iv)

če je koncentracija pridobitev skupnega nadzora v polno delujočem skupnem podjetju v smislu člena 3(4) Uredbe o združitvah, navedite razloge, zaradi katerih se skupno podjetje šteje za polno delujoče (64);

3.1.3

pojasnite, kako bo izvedena koncentracija (na primer s sklenitvijo sporazuma, objavo javne ponudbe itd.);

3.1.4

s sklicevanjem na člen 4(1) Uredbe o združitvah pojasnite, kaj od naslednjega se je zgodilo ob priglasitvi:

(i)

sklenitev sporazuma;

(ii)

pridobitev nadzornega deleža;

(iii)

napoved (namere objave) javne ponudbe ali

(iv)

udeležena podjetja so izkazala dober namen glede sklenitve sporazuma;

3.1.5

navedite pričakovani datum vseh pomembnejših dogodkov, s katerimi naj bi se izvedla koncentracija;

3.1.6

pojasnite lastniško in nadzorno strukturo vsakega udeleženega podjetja po izvedeni koncentraciji.

3.2

Navedite gospodarsko utemeljitev koncentracije.

3.3

Navedite vrednost transakcije (nakupna cena (ali vrednost vseh vključenih sredstev, odvisno od primera); pojasnite, ali je to v obliki lastniškega kapitala, gotovine ali drugih sredstev).

3.4

Opišite vsako finančno ali drugo pomoč, ki jo je kateri koli priglasitelj ali udeleženec prejel iz javnega vira, ter naravo in višino te pomoči.

ODDELEK 4

Promet

Za vsako udeleženo podjetje navedite naslednje podatke za zadnje poslovno leto (65):

4.1

svetovni promet;

4.2

promet v EU;

4.3

promet v EGP (EU in Efta);

4.4

promet v vsaki državi članici (po potrebi navedite državo članico, v kateri sta doseženi več kot dve tretjini prometa v EU);

4.5

promet v Efti;

4.6

promet v vsaki državi Efte (po potrebi navedite državo Efte, v kateri sta doseženi več kot dve tretjini prometa v Efti; navedite tudi, ali znaša skupni promet udeleženih podjetij na ozemlju držav Efte 25 % ali več njihovega celotnega prometa na ozemlju EGP).

Podatki o prometu morajo biti predloženi v vzorčni tabeli Komisije, ki je na voljo na spletni strani GD za konkurenco.

ODDELEK 5

Dodatna dokumentacija

Priglasitelji morajo predložiti naslednje:

5.1

kopije končnih ali najnovejših različic vseh dokumentov, na podlagi katerih je prišlo do koncentracije, na glede na to, ali je do nje prišlo s sporazumom med udeleženci koncentracije, s pridobitvijo nadzornega deleža ali javno ponudbo, ter

5.2

spletni naslov, če obstaja, na katerem so na voljo najnovejša letna poročila in računovodski izkazi vseh udeležencev koncentracije; če takšnega spletnega naslova ni, kopije najnovejših letnih poročil in računovodskih izkazov udeležencev koncentracije.

5.3

Naslednje podatke je treba predložiti samo, če s koncentracijo nastane eden ali več trgov v EGP, ki jih je treba prijaviti: kopije vseh predstavitev, v katerih je analizirana priglašena koncentracija in so bile pripravljene za katerega koli člana upravnega odbora, poslovodnega odbora oziroma nadzornih organov ali ki jih je tak član pripravil ali prejel, kot je veljavno v skladu z upravljavsko strukturo podjetja, ali za druge osebe, ki opravljajo podobne naloge (ali ki so jim bile dodeljene ali zaupane takšne naloge), ali ki so jih take osebe pripravile, ali za skupščino delničarjev.

Priložite seznam dokumentov, navedenih v tem oddelku 5.3, ter pri tem za vsak dokument navedite datum njegovega nastanka ter ime in položaj naslovnika ali naslovnikov.

ODDELEK 6

Opredelitve trgov

Ta oddelek je treba izpolniti za koncentracije, s katerimi nastane najmanj en trg, ki ga je treba prijaviti (66).

6.1   Opredelitve trgov

Z upoštevnimi proizvodnimi in geografskimi trgi se opredeli obseg, v katerem se mora presoditi tržna moč novega subjekta, ki nastane s koncentracijo (67).

Priglasitelji morajo predložiti podatke, zahtevane v tem poenostavljenem obrazcu CO, ob upoštevanju naslednjih opredelitev:

6.1.1   Upoštevni proizvodni trgi

Upoštevni proizvodni trg obsega vse proizvode in/ali storitve, ki so za potrošnika glede na svoje značilnosti, ceno ali namen uporabe zamenljivi ali nadomestljivi. Upoštevni proizvodni trg lahko v nekaterih primerih sestavlja več posameznih proizvodov in/ali storitev, ki imajo v glavnem enake fizične ali tehnične značilnosti in so medsebojno zamenljivi.

Med dejavniki, pomembnimi za presojo upoštevnih proizvodnih trgov, je tudi analiza o tem, zakaj so nekateri proizvodi ali storitve na teh trgih vključeni, drugi pa izključeni, pri čemer se uporabi opredelitev in upoštevajo, na primer, zamenljivost, cene, navzkrižna cenovna elastičnost povpraševanja ali drugi upoštevni dejavniki (kot je zamenljivost na strani ponudbe v ustreznih primerih).

6.1.2   Upoštevni geografski trgi

Upoštevni geografski trg obsega območje, na katerem so udeležena podjetja vključena v ponudbo in povpraševanje po upoštevnih proizvodih ali storitvah, na katerem so pogoji konkurence dovolj homogeni in ki ga je mogoče razlikovati od sosednjih geografskih območij zato, ker so zlasti pogoji konkurence na teh območjih občutno drugačni.

Med dejavniki, pomembnimi za presojo upoštevnega geografskega trga, so vrsta in značilnosti zadevnih proizvodov ali storitev, vstopne ovire, prednostne izbire kupcev, občutne razlike v tržnih deležih podjetja na sosednjih geografskih območjih ali zelo različne cene.

6.2   Trgi, ki jih je treba prijaviti

Za namene tega poenostavljenega obrazca CO trgi, ki jih je treba prijaviti, obsegajo vse upoštevne proizvodne in geografske trge ter verjetne alternativne upoštevne proizvodne in geografske trge (68), na podlagi katerih na ozemlju EGP:

(a)

dva ali več udeležencev koncentracije (pri pridobitvi skupnega nadzora v skupnem podjetju sta to skupno podjetje in vsaj ena od strank prevzemnic) posluje na istem upoštevnem trgu (horizontalna razmerja);

(b)

en ali več udeležencev koncentracije (pri pridobitvi skupnega nadzora v skupnem podjetju sta to skupno podjetje in vsaj ena od strank prevzemnic) posluje na proizvodnem trgu, ki je v medsebojnem vertikalnem razmerju s trgom, na katerem posluje kateri koli drug udeleženec koncentracije, ne glede na to, ali med udeleženci koncentracije obstaja kakršen koli odnos med ponudnikom in kupcem ali ne (vertikalna razmerja).

Na podlagi opredelitev iz oddelka 6 navedite vse trge, ki jih je treba prijaviti.

Če je koncentracija zajeta v točki 5(c) Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004, morate potrditi, da v okviru nobene opredelitve verjetnega proizvodnega ali geografskega trga ni prizadetega trga, kakor je opredeljen v oddelku 6.3 obrazca CO.

ODDELEK 7

Podatki o trgih

Ta oddelek je treba izpolniti pri koncentracijah, s katerimi nastane en ali več trgov, ki jih je treba prijaviti.

7.1

Za vsak trg, ki je opisan v oddelku 6 in ga je treba prijaviti, navedite naslednje podatke za leto pred operacijo:

7.1.1

za vsakega udeleženca koncentracije navedite vrsto poslovne dejavnosti podjetja, glavne aktivne podrejene družbe in/ali znamke, imena proizvodov in/ali blagovne znamke, ki se prodajajo na vsakem od teh trgov;

7.1.2

oceno skupne velikosti trga po vrednosti prodaje (v eurih) in obsegu (v enotah) (69). Navedite podlago in vire za izračune ter predložite razpoložljive dokumente, ki jih potrjujejo;

7.1.3

obseg in vrednost prodaje ter oceno tržnih deležev za vsakega udeleženca koncentracije. Navedite, ali je v zadnjih treh poslovnih letih prišlo do občutnih sprememb v prodaji in tržnih deležih, ter

7.1.4

za horizontalna in vertikalna razmerja navedite oceno vrednosti (in po potrebi obsega) tržnega deleža treh največjih konkurentov (z navedbo podlage za oceno). Navedite ime, naslov, telefonsko številko, številko telefaksa in elektronski naslov vodje pravnega oddelka (ali druge osebe, ki opravlja podobne naloge, oz. če ni take osebe, izvršnega direktorja) za te konkurente.

7.2

Če je koncentracija zajeta v točki 6 Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004, za vsak trg, ki ga je treba prijaviti in na katerem skupni tržni delež udeležencev dosega najmanj 20 %, pojasnite naslednje:

7.2.1

navedite, ali je prisotna katera koli od posebnih okoliščin, navedenih v točki 20 Smernic Komisije o presoji horizontalnih združitev (70); zlasti opišite stopnjo koncentracije trga, ali bi predlagana koncentracija združila pomembne inovatorje, ali bi bil s predlagano koncentracijo odpravljen pomemben konkurenčni dejavnik in ali predlagana koncentracija vključuje podjetje, ki načrtuje obetavne proizvode;

7.2.2

navedite obseg in vrednost prodaje ter oceno tržnih deležev za vsakega udeleženca koncentracije za vsako od zadnjih treh let;

7.2.3

za vsakega udeleženca koncentracije na kratko opišite:

7.2.3.1

intenzivnost raziskav in razvoja (71);

7.2.3.2

glavne inovacije v proizvodih in/ali storitvah, ki so bili v zadnjih treh letih dani na trg, proizvode v pripravi, ki bodo dani na trg v naslednjih treh letih, ter pomembne pravice intelektualne lastnine v lasti ali pod nadzorom udeleženca.

ODDELEK 8

Dejavnosti ciljnega podjetja, kadar ni trgov, ki bi jih bilo treba prijaviti

Ta oddelek je treba izpolniti za koncentracije, s katerimi ne nastanejo trgi, ki bi jih bilo treba prijaviti.

8.1   Poslovne dejavnosti udeleženca oz. udeležencev, ki pridobijo nadzor

Za vsakega udeleženca, ki pridobi nadzor, opišite naravo poslovnih dejavnosti podjetja.

8.2   Poslovne dejavnosti ciljnega podjetja

8.2.1

Pojasnite tekoče in prihodnje poslovne dejavnosti podjetja oz. podjetij, nad katerimi se pridobi nadzor.

8.2.2

Pri skupnem podjetju brez dejanskih ali načrtovanih dejavnosti na ozemlju EGP v smislu točke 5(a) Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 zadostuje, da opišete:

8.2.2.1

proizvode in dejavnosti, ki jih skupno podjetje trenutno zagotavlja oz. jih bo zagotavljalo v prihodnosti, in

8.2.2.2

zakaj skupno podjetje ne bo imelo nobenega neposrednega ali posrednega vpliva na trge znotraj EGP.

8.3   Neobstoj trgov, ki bi jih bilo treba prijaviti

Pojasnite, zakaj po vašem mnenju s predlagano koncentracijo ne nastanejo trgi v EGP, ki bi jih bilo treba prijaviti.

ODDELEK 9

Skupni učinki skupnega podjetja

V primeru skupnega podjetja za namene člena 2(4) Uredbe o združitvah odgovorite na naslednja vprašanja:

(a)

Ali dve ali več matičnih družb v precejšnem obsegu ohranjata dejavnost na istem trgu kot skupno podjetje ali na trgu, ki je v medsebojnem vertikalnem razmerju s trgom skupnega podjetja ali je njegov tesno povezan sosednji trg (72)?

Če je odgovor pritrdilen, za vsakega od naštetih trgov navedite:

(i)

promet vsake matične družbe v predhodnem poslovnem letu;

(ii)

gospodarski pomen dejavnosti skupnega podjetja glede na ta promet;

(iii)

tržni delež posamezne matične družbe.

(b)

Če je odgovor na vprašanje (a) pritrdilen in merila iz člena 101(1) PDEU ter ustreznih določb Sporazuma EGP (73), če se uporabljajo, po vašem mnenju niso izpolnjena, navedite razloge.

(c)

Če menite, da se uporabljajo merila iz člena 101(3) PDEU in, kadar je primerno, ustrezne določbe Sporazuma EGP (74), ne glede na odgovore na vprašanji pod (a) in (b) in da bi zagotovili, da lahko Komisija opravi popolno presojo primera, pojasnite, zakaj menite tako. V skladu s členom 101(3) PDEU se za določbe člena 101(1) PDEU lahko razglasi, da se ne uporabljajo, če operacija:

(i)

prispeva k izboljšanju proizvodnje ali distribucije blaga ali pospeševanju tehničnega ali gospodarskega napredka;

(ii)

potrošnikom omogoča pravični delež doseženih koristi;

(iii)

udeleženim podjetjem ne postavlja omejitev, ki niso nujne za doseganje teh ciljev, ter

(iv)

takim podjetjem ne daje možnosti, da bi izključila konkurente pri občutnem deležu zadevnih proizvodov.

ODDELEK 10

Izjava

Priglasitev se mora zaključiti z naslednjo izjavo, ki mora biti podpisana s strani in v imenu vseh priglasiteljev:

‚Priglasitelj ali priglasitelji izjavljajo, da so po njihovi najboljši veri in prepričanju podatki v tej priglasitvi resnični, pravilni in popolni, da so priložene kopije dokumentov, ki jih zahteva ta poenostavljeni obrazec CO, verodostojne in popolne, da so vse ocene opredeljene kot take in so najboljše možne ocene na podlagi razpoložljivih dejstev ter da so vsa izražena mnenja iskrena.

Seznanjeni so z določbami člena 14(1)(b) Uredbe o združitvah.‘

PRILOGA III

OBRAZEC RS

(RS = utemeljena vloga v skladu s členom 4(4) in (5) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004)

OBRAZEC RS, KI SE NANAŠA NA UTEMELJENE VLOGE

V SKLADU S ČLENOM 4(4) IN (5) UREDBE (ES) št. 139/2004

UVOD

1.1   Namen tega obrazca RS

V tem obrazcu RS so podrobno opredeljeni podatki, ki jih morajo zagotoviti vložniki v okviru utemeljene vloge za napotitev pred priglasitvijo v skladu s členom 4(4) ali (5) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (75) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o združitvah).

Pri izpolnjevanju tega obrazca upoštevajte Uredbo o združitvah in Uredbo Komisije (ES) št. 802/2004 (76) (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba), ki ji je priložen ta obrazec RS. Besedila navedenih uredb in drugih relevantnih dokumentov so na voljo spletišču Europa, na Komisijini spletni strani o konkurenci. Opozarjamo vas tudi na ustrezne določbe Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (77) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP).

Podatki, ki se zahtevajo v tem obrazcu RS, so nedvomno obsežni. Vendar izkušnje kažejo, da – odvisno od značilnosti posameznega primera – za ustrezno utemeljeno vlogo niso vedno potrebni vsi podatki. Če v skladu s tem menite, da posamezni podatki, zahtevani v tem obrazcu RS, v vašem primeru niso potrebni za utemeljeno vlogo, vam svetujemo, da Komisijo zaprosite za oprostitev obveznosti predložitve takšnih podatkov. Za podrobnejše informacije Glej točko 1.3(e) tega uvodnega dela.

Možnost vzpostavitve stikov pred priglasitvijo je storitev na prostovoljni osnovi, ki jo Komisija zagotavlja vložnikom pri pripravi uradne predložitve tega obrazca RS. Stiki pred priglasitvijo so izredno koristni za vložnike in za Komisijo pri določanju natančnega obsega podatkov, potrebnih za vložitev utemeljene vloge, in bodo v večini primerov omogočili občutno zmanjšanje zahtevanih podatkov. Zato vložnike spodbujamo, da se s Komisijo in zadevnimi državami članicami oz. državami Efte prostovoljno posvetujejo o primernosti obsega in vrste podatkov, ki naj bi bili podlaga za njihovo utemeljeno vlogo.

Vložniki si lahko pomagajo s priročnikom,Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings‘ (najboljše prakse pri vodenju postopkov nadzora nad združitvami v ES), ki ga je pripravil Generalni direktorat Komisije za konkurenco (v nadaljnjem besedilu: GD za konkurenco) ter je objavljen na njegovi spletni strani in periodično posodobljen. Priročnik vsebuje navodila za stike pred priglasitvijo ter pripravo priglasitev in utemeljenih vlog.

1.2   Osebe, ki lahko vložijo utemeljeno vlogo

V primeru združitve v smislu člena 3(1)(a) Uredbe o združitvah ali pridobitve skupnega nadzora nad podjetjem v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah morajo utemeljeno vlogo skupaj vložiti udeleženci združitve ali udeleženci, ki pridobijo skupni nadzor, odvisno od primera.

Pri pridobitvi nadzornega deleža v nekem drugem podjetju mora utemeljeno vlogo vložiti podjetje, ki prevzema nadzorni delež.

Pri javni ponudbi za prevzem podjetja mora utemeljeno vlogo vložiti ponudnik.

Vsak vložnik utemeljene vloge je odgovoren za točnost podatkov, ki jih zagotovi.

1.3   Zahteva po točni in popolni utemeljeni vlogi

Vsi podatki, zahtevani v tem obrazcu RS, morajo biti pravilni in popolni. Navedeni morajo biti v ustreznih oddelkih obrazca.

Napačni ali zavajajoči podatki v utemeljeni vlogi se štejejo za nepopolne (člen 5(4) Izvedbene uredbe).

Pri tem vas opozarjamo zlasti na naslednje:

(a)

V skladu s členom 4(4) in (5) Uredbe o združitvah mora Komisija državam članicam in državam EFTE nemudoma posredovati utemeljene vloge. Roki za presojo utemeljene vloge bodo pričeli teči po prejemu vloge s strani ustreznih držav članic ali držav Efte. O odobritvi utemeljene vloge se praviloma odloča na podlagi podatkov, ki jih vloga vsebuje, brez nadaljnjih preiskav s strani zadevnih organov.

(b)

Vložniki morajo zato pri pripravi utemeljene vloge preveriti, ali so vsi podatki in argumenti, na katere se sklicujejo, v zadostni meri podprti z neodvisnimi viri.

(c)

Po členu 14(1)(a) Uredbe o združitvah se lahko vložniki, ki v utemeljeni vlogi namenoma ali zaradi malomarnosti zagotovijo nepravilne ali zavajajoče podatke, kaznujejo z globo v višini do 1 % skupnega prometa zadevnega podjetja.

(d)

Komisija lahko v skladu z Izvedbeno uredbo opusti obveznost zagotovitve posameznih podatkov v utemeljeni vlogi ali katero koli drugo zahtevo iz tega obrazca RS. Zato lahko Komisijo pisno zaprosite za opustitev obveznosti zagotovitve takšnih podatkov, ki vam iz upravičenih razlogov delno ali v celoti niso dostopni (na primer zaredi nedostopnosti podatkov o ciljnem podjetju v primeru izpodbijane ponudbe).

Tovrstne prošnje je treba predložiti sočasno z osnutkom obrazca RS. Vključiti jih je treba v besedilo samega osnutka obrazca RS ali pa jih poslati po elektronski ali navadni pošti, naslovljeni na uslužbenca, odgovornega za zadevo, in/ali vodjo enote.

Komisija bo vašo prošnjo preučila, če navedete razloge za nedostopnost podatkov ter zagotovite najboljše možne ocene za manjkajoče podatke in navedete vire ocen. Poleg tega po možnosti navedite, kje bi Komisija ali zadevne države članice in države Efte lahko pridobile podatke, ki vam niso dostopni.

GD za konkurenco bo v skladu s svojim priročnikom o najboljših praksah pri vodenju postopkov nadzora nad združitvami v ES na vašo prošnjo običajno odgovoril v petih delovnih dneh.

(e)

Komisija lahko v skladu z Izvedbeno uredbo opusti obveznost zagotovitve posameznih podatkov v utemeljeni vlogi ali katero koli drugo zahtevo iz tega obrazca RS, če meni, da izpolnitev teh obveznosti ali zahtev ni potrebna za preučitev vloge za napotitev pred priglasitvijo. Zato lahko Komisijo pisno zaprosite za opustitev obveznosti zagotovitve posameznih podatkov iz tega obrazca RS, če menite, da jih Komisija ali zadevne države članice ali države Efte ne potrebujejo za preučitev vloge za napotitev pred priglasitvijo.

Prošnje za opustitev je treba predložiti skupaj z osnutkom obrazca RS, da lahko Komisija ugotovi, ali zadevne podatke dejansko potrebuje za preučitev vloge za napotitev pred priglasitvijo. Tovrstne prošnje je treba vključiti v besedilo samega osnutka obrazca RS ali pa jih poslati po elektronski ali navadni pošti, naslovljeni na uslužbenca, odgovornega za zadevo, in/ali vodjo enote.

Komisija bo vašo prošnjo preučila, če boste ustrezno utemeljili, zakaj zadevni podatki niso potrebni za preučitev vaše vloge za napotitev pred priglasitvijo. Preden se Komisija odloči, ali bo ugodila taki prošnji, se lahko posvetuje z ustreznimi organi držav članic ali držav Efte.

GD za konkurenco bo zato v skladu s svojim priročnikom o najboljših praksah pri vodenju postopkov nadzora nad združitvami v ES na vašo prošnjo običajno odgovoril v petih delovnih dneh.

Zaradi nedvoumnosti je treba opozoriti, da Komisiji dejstvo, da se je strinjala, da posamezni podatki iz tega obrazca RS niso potrebni, da bi utemeljena vloga veljala za popolno, v ničemer ne preprečuje, da bi te podatke kadar koli zahtevala, zlasti z zahtevo po podatkih v skladu s členom 11 Uredbe o združitvah.

1.4   Priprava utemeljene vloge

Utemeljena vloga mora biti vložena v enem od uradnih jezikov Evropske unije, ki je nato jezik postopka za vse vložnike.

Da bi organom držav članic in držav Efte olajšali obravnavo podatkov iz obrazca RS, vložnikom močno priporočamo, da Komisiji predložijo prevod utemeljene vloge v jeziku ali jezikih, ki jih bodo razumeli vsi naslovniki. Glede vlog za napotitev na države članice ali države Efte se vložnikom močno priporoča, da priložijo kopijo vloge v jeziku ali jezikih držav članic in držav Efte, na katere se nanaša napotitev.

Podatki, zahtevani v tem obrazcu RS, morajo biti predloženi v skladu z oštevilčenjem oddelkov in odstavkov iz obrazca RS, skupaj s podpisano končno izjavo in priloženo dodatno dokumentacijo. Izvirnik obrazca RS morajo podpisati osebe, ki so zakonsko pooblaščene za zastopanje vseh posameznih vložnikov, ali eden ali več pooblaščenih zunanjih zastopnikov vložnikov.

Zaradi preglednosti so lahko določeni podatki navedeni v prilogah. Vendar je zelo pomembno, da so vsi ključni podatki navedeni v glavnem delu obrazca RS. Priloge k temu obrazcu RS se smejo uporabiti samo za dopolnitev podatkov, navedenih v samem obrazcu RS.

Dodatna dokumentacija se predloži v izvirnem jeziku, če pa to ni eden od uradnih jezikov Evropske unije, mora biti prevedena v jezik postopka.

Dodatna dokumentacija so lahko izvirniki ali njihove kopije. Pri kopijah mora vložnik potrditi, da so verodostojne in popolne.

Komisija mora prejeti en izvirnik ter zahtevano število kopij obrazca RS in dodatne dokumentacije. Zahtevano število in format kopij (na papirju in/ali v elektronski obliki) bosta periodično objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani GD za konkurenco.

Vloga mora biti poslana na naslov iz člena 23(1) Izvedbene uredbe. Ta naslov je objavljen v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani GD za konkurenco. Vloga mora biti Komisiji dostavljena na delovni dan, kot je določeno v členu 24 Izvedbene uredbe, med delovnim časom, navedenim na spletni strani GD za konkurenco. Upoštevati je treba varnostna navodila, objavljena na spletni strani GD za konkurenco.

Vse elektronske kopije obrazca RS in dodatne dokumentacije morajo biti predložene v formatu, ki omogoča urejanje in iskanje posameznih postavk, kot je določeno na spletni strani GD za konkurenco.

1.5   Zaupnost podatkov

V skladu s členom 287 Pogodbe in členom 17(2) Uredbe o združitvah ter ustreznimi določbami Sporazuma EGP (78) Komisija, države članice, nadzorni organ Efte in države Efte, njihovi uradniki in drugi uslužbenci ne smejo razkriti podatkov, ki so jih pridobili pri uporabi navedene uredbe in za katere velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti. Isto načelo velja tudi pri varovanju zaupnosti med vložniki.

Če menite, da bi bili vaši interesi oškodovani, če bi bili kateri od predloženih podatkov objavljeni ali kako drugače razkriti drugim udeležencem, jih predložite ločeno ter na vsaki strani jasno označite „poslovna skrivnost“. Navesti morate tudi razloge, zakaj ti podatki ne smejo biti razkriti ali objavljeni.

Pri združitvah ali skupnih prevzemih ali v drugih primerih, v katerih utemeljeno vlogo vloži več vložnikov, se lahko poslovne skrivnosti predložijo v ločenih prilogah, vloga pa se nanje sklicuje kot na prilogo. Vse take priloge morajo biti vključene v utemeljeno vlogo.

1.6   Opredelitve pojmov in navodila za izpolnitev obrazca RS

Vložnik(i): če utemeljeno vlogo vloži samo eno od podjetij, ki so udeležena v operaciji, se izraz „vložniki“ uporablja samo za podjetje, ki vlogo dejansko vloži.

Udeleženec ali udeleženci koncentracije: ta izraza se nanašata na stranke prevzemnice, pa tudi na prevzete stranke ali stranke združitve, vključno z vsemi podjetji, v katerih se pridobi nadzorni delež ali ki so predmet objave javne ponudbe.

Če ni drugače določeno, izrazi vložnik (vložniki) in udeleženec (udeleženci) koncentracije pomenijo vsa podjetja, ki spadajo v isto skupino kot ti vložniki oziroma udeleženci.

Prizadeti trgi: v oddelku 4 tega obrazca RS morajo vložniki opredeliti upoštevne proizvodne trge in navesti, na katere od njih bo verjetno vplivala operacija. Ta opredelitev prizadetega trga se uporablja kot osnova za zahteve po podatkih pri vrsti drugih vprašanj v tem obrazcu RS. Tako opredeljeni trgi s strani vložnikov v tem obrazcu RS poimenovani z izrazom prizadeti trgi. Izraz se lahko nanaša tako na upoštevne proizvodne kot na upoštevne storitvene trge.

Leto: če ni drugače navedeno, se vse navedbe besede leto v tem obrazcu RS razumejo v pomenu koledarskega leta. Če ni drugače določeno, se vsi podatki, zahtevani v tem obrazcu RS, nanašajo na leto pred letom vložitve utemeljene vloge.

Finančni podatki, zahtevani v tem obrazcu RS, morajo biti navedeni v eurih po povprečnem menjalnem tečaju v zadevnih letih ali drugih obdobjih.

Če ni drugače navedeno, se vsi sklici v tem obrazcu RS nanašajo na ustrezne člene in odstavke Uredbe o združitvah.

1.7   Mednarodno sodelovanje med Komisijo in drugimi organi za nadzor konkurence

Komisija udeleženim podjetjem priporoča, naj olajšajo mednarodno sodelovanje med Komisijo in drugimi organi za nadzor konkurence, ki presojajo isto koncentracijo. Po izkušnjah Komisije se z dobrim sodelovanjem med njo in organi za nadzor konkurence v jurisdikcijah zunaj EGP zagotovijo občutne koristi za udeležena podjetja. Komisija zato vložnike spodbuja, naj skupaj s tem obrazcem RS predložijo seznam jurisdikcij zunaj EGP, v katerih morajo koncentracijo pred zaključkom ali po njem v skladu s pravili o nadzoru nad združitvami odobriti pristojni organi.

ODDELEK 1

1.1   Osnovni podatki

1.1.1

Na kratko opišite koncentracijo ter pri tem navedite udeležence koncentracije, naravo koncentracije (npr. združitev, prevzem ali skupno podjetje), področja dejavnosti udeležencev koncentracije, trge, na katere bo vplivala koncentracija (vključno z glavnimi prizadetimi trgi) ter strateško in gospodarsko utemeljitev koncentracije.

1.1.2

Navedite, ali se utemeljena vloga vlaga na podlagi člena 4(4) ali (5) Uredbe o združitvah in/ali v skladu z določbami Sporazuma EGP:

napotitev državi članici oz. državam članicam na podlagi člena 4(4) in/ali napotitev državi oz. državam Efte,

napotitev Komisiji na podlagi člena 4(5).

1.2   Podatki o vložnikih in drugih udeležencih koncentracije  (79)

Za vsakega vložnika utemeljene vloge in vsakega drugega udeleženca koncentracije navedite:

1.2.1

ime podjetja;

1.2.2

ime, naslov, telefonsko številko, številko telefaksa in elektronski naslov ter položaj ustrezne kontaktne osebe; navedeni naslov mora biti naslov za vročanje, na katerega se lahko pošiljajo dokumenti in zlasti sklepi Komisije ter drugi postopkovni dokumenti, navedena kontaktna oseba pa mora biti pooblaščena za sprejem vročitev;

1.2.3

če so imenovani pooblaščeni zunanji zastopniki podjetja, ki se jim lahko vročijo dokumenti ter zlasti sklepi Komisije in drugi postopkovni dokumenti:

1.2.3.1

ime, naslov, telefonsko številko, številko telefaksa, elektronski naslov in položaj vsakega zastopnika ter

1.2.3.2

izvirno pisno dokazilo, da je vsak zunanji zastopnik pooblaščen za ukrepanje (na podlagi vzorca pooblastila, ki je na voljo na spletni strani GD za konkurenco).

ODDELEK 2

Splošni osnovni podatki in podrobnosti koncentracije

V tem oddelku zahtevani podatki so lahko prikazani v obliki organigramov ali diagramov, iz katerih je razvidna lastniška in nadzorna struktura.

2.1

Opišite naravo koncentracije, ki jo priglašate. S sklicevanjem na ustrezna merila iz Uredbe o združitvah in Prečiščenega obvestila Komisije o pravni pristojnosti (80):

2.1.1

za vsako udeleženo podjetje navedite podjetja ali osebe, ki ga izključno ali skupno, neposredno ali posredno nadzirajo, ter opišite njegovo lastniško in nadzorno strukturo pred izvedbo koncentracije;

2.1.2

pojasnite, ali je predlagana koncentracija:

(i)

popolna združitev;

(ii)

pridobitev izključnega ali skupnega nadzora ali

(iii)

pogodba ali drugo sredstvo, ki podeljuje neposredni ali posredni nadzor v smislu člena 3(2) Uredbe o združitvah;

(iv)

če je koncentracija pridobitev skupnega nadzora v polno delujočem skupnem podjetju v smislu člena 3(4) Uredbe o združitvah, navedite razloge, zaradi katerih se skupno podjetje šteje za polno delujoče (81);

2.1.3

pojasnite, kako bo izvedena koncentracija (na primer s sklenitvijo sporazuma, objavo javne ponudbe itd.);

2.1.4

s sklicevanjem na člen 4(1) Uredbe o združitvah pojasnite, kaj od naslednjega za izvedbo koncentracije se je zgodilo v času priglasitve:

(i)

sklenitev sporazuma;

(ii)

pridobitev nadzornega deleža;

(iii)

napoved (namere objave) javne ponudbe ali

(iv)

udeležena podjetja so izkazala dober namen glede sklenitve sporazuma;

2.1.5

navedite pričakovani datum vseh pomembnejših dogodkov, s katerimi naj bi se izvedla koncentracija;

2.1.6

pojasnite lastniško in nadzorno strukturo vsakega udeleženega podjetja po izvedeni koncentraciji.

2.2

Navedite gospodarsko utemeljitev koncentracije.

2.3

Navedite vrednost koncentracije (nakupna cena (ali vrednost vseh vključenih sredstev, odvisno od primera); pojasnite, ali je to v obliki lastniškega kapitala, gotovine ali drugih sredstev).

2.4

Opišite vsako finančno ali drugo pomoč, ki jo je kateri koli udeleženec ali drug udeleženec prejel iz javnega vira, ter naravo in višino te pomoči.

2.5

Navedite zadostne finančne ali druge podatke, da prikažete, ali koncentracija dosega pragove iz člena 1 Uredbe o združitvah ALI ne, tako da za vsako udeleženo podjetje navedete naslednje podatke za zadnje poslovno leto (82):

2.5.1

svetovni promet;

2.5.2

promet v EU;

2.5.3

promet v EGP (EU in Efta);

2.5.4

promet v vsaki državi članici (po potrebi navedite državo članico, v kateri sta doseženi več kot dve tretjini prometa v EU);

2.5.5

promet v Efti;

2.5.6

promet v vsaki državi Efte (po potrebi navedite državo Efte, v kateri sta doseženi več kot dve tretjini prometa v Efti; navedite tudi, ali znaša skupni promet udeleženih podjetij na ozemlju držav Efte 25 % ali več njihovega celotnega prometa na ozemlju EGP).

Podatki o prometu morajo biti predloženi v vzorčni tabeli Komisije, ki je na voljo na spletni strani GD za konkurenco.

ODDELEK 3

Opredelitve trgov

Z upoštevnimi proizvodnimi in geografskimi trgi se opredeli obseg, v katerem se mora presoditi tržna moč novega subjekta, ki nastane s koncentracijo (83). Vložniki morajo ob predstavitvi upoštevnih proizvodnih in geografskih trgov poleg opredelitev vseh proizvodnih in geografskih trgov, ki so po njihovem mnenju upoštevni, predložiti tudi vse verjetne alternativne opredelitve proizvodnih in geografskih trgov. Verjetne alternativne opredelitve proizvodnih in geografskih trgov je mogoče določiti na podlagi prejšnjih sklepov Komisije in sodb sodišč Unije ter (zlasti kjer ni precedenčne prakse Komisije ali sodišč) s sklicevanjem na poročila industrijskih panog, tržne študije in notranje dokumente vložnikov.

Vložniki morajo predložiti podatke, zahtevane v tem obrazcu RS, ob upoštevanju naslednjih opredelitev:

3.1   Upoštevni proizvodni trgi

Upoštevni proizvodni trg obsega vse proizvode in/ali storitve, ki so za potrošnika glede na svoje značilnosti, ceno ali namen uporabe zamenljivi ali nadomestljivi. Upoštevni proizvodni trg lahko v nekaterih primerih sestavlja več posameznih proizvodov in/ali storitev, ki imajo v glavnem enake fizične ali tehnične značilnosti in so medsebojno zamenljivi.

Med dejavniki, pomembnimi za presojo upoštevnih proizvodnih trgov, je tudi analiza o tem, zakaj so nekateri proizvodi ali storitve na teh trgih vključeni, drugi pa izključeni, pri čemer se uporabi opredelitev in upoštevajo, na primer, zamenljivost proizvodov in storitev, cene, navzkrižna cenovna elastičnost povpraševanja ali drugi upoštevni dejavniki (kot je zamenljivost na strani ponudbe v ustreznih primerih).

3.2   Upoštevni geografski trgi

Upoštevni geografski trg obsega območje, na katerem so udeležena podjetja vključena v ponudbo in povpraševanje po upoštevnih proizvodih ali storitvah, na katerem so pogoji konkurence dovolj homogeni in ki ga je mogoče razlikovati od sosednjih geografskih območij zato, ker so zlasti pogoji konkurence na teh območjih občutno drugačni.

Med dejavniki, pomembnimi za presojo upoštevnega geografskega trga, so med drugim vrsta in značilnosti zadevnih proizvodov ali storitev, vstopne ovire, prednostne izbire kupcev, občutne razlike v tržnih deležih podjetij na sosednjih geografskih območjih ali zelo različne cene.

3.3   Prizadeti trgi

Za namene tega obrazca RS prizadeti trgi, za katere je treba predložiti podatke, obsegajo vse upoštevne proizvodne in geografske trge ter verjetne alternativne upoštevne proizvodne in geografske trge, na podlagi katerih na ozemlju EGP:

(a)

dva ali več udeležencev koncentracije posluje na istem upoštevnem trgu in bo koncentracija privedla do najmanj 20-odstotnega skupnega tržnega deleža. To so horizontalna razmerja;

(b)

en ali več udeležencev koncentracije posluje na upoštevnem trgu, ki je v medsebojnem vertikalnem razmerju z upoštevnim trgom, na katerem posluje kateri od drugih udeležencev koncentracije, in kateri koli od njihovih posamičnih ali skupnih tržnih deležev na eni ali drugi ravni znaša najmanj 30 %, ne glede na to, ali med udeleženci koncentracije obstaja kakršen koli odnos med ponudnikom in kupcem ali ne (84). To so vertikalna razmerja.

Na podlagi opredelitev iz oddelka 3 (vključno z vsemi verjetnimi alternativnimi opredelitvami trga) in mejnih tržnih deležev opredelite vse prizadete trge (85).

ODDELEK 4

Podatki o prizadetih trgih

Za vsak prizadeti trg navedite naslednje podatke za zadnje poslovno leto:

4.1

za vsakega udeleženca koncentracije navedite vrsto poslovne dejavnosti podjetja, glavne aktivne podrejene družbe in/ali znamke, imena proizvodov in/ali blagovne znamke, ki se prodajajo na vsakem od teh trgov;

4.2

oceno skupne velikosti trga po vrednosti prodaje (v eurih) in obsegu (v enotah) (86). Navedite podlago in vire za izračune ter predložite razpoložljive dokumente, ki jih potrjujejo;

4.3

obseg in vrednost prodaje ter oceno tržnih deležev za vsakega udeleženca koncentracije. če v odgovoru na to vprašanje niste navedli tržnih deležev na ravni držav članic, za vsakega udeleženca koncentracije navedite geografski položaj njegovih petih največjih kupcev;

4.4

oceno vrednosti (in po potrebi obsega) tržnega deleža treh največjih konkurentov (z navedbo podlage za oceno).

4.5

Ali v primeru, da je koncentracija skupno podjetje, dve ali več matičnih družb v znatnem obsegu ohranja dejavnosti na istem trgu kot skupno podjetje ali na trgu, ki je v medsebojnem vertikalnem razmerju s trgom skupnega podjetja? (87)

4.6

Opišite verjetni vpliv predlagane koncentracije na konkurenco na prizadetih trgih, ter kako bi lahko predlagana koncentracija prizadela interese vmesnih in končnih potrošnikov.

ODDELEK 5

Podrobnosti v zvezi z vlogo za napotitev in razlogi za napotitev zadeve

5.1

Navedite, ali se utemeljena vloga vlaga v skladu s členom 4(4) ali 4(5) Uredbe o združitvah in/ali v skladu z določbami Sporazuma EGP, ter izpolnite le ustrezni pododdelek:

napotitev državi članici oz. državam članicam na podlagi člena 4(4) in/ali napotitev državi oz. državam Efte,

napotitev Komisiji na podlagi člena 4(5).

5.2

(za napotitve na podlagi člena 4(4) in/ali napotitve v skladu z določbami Sporazuma EGP)

5.2.1

Navedite države članice in države Efte, ki naj bi v skladu s členom 4(4) Uredbe o združitvah na podlagi vaše napotitve pregledale koncentracijo, in navedite, ali ste s temi državami članicami in državami Efte vzpostavili neformalni stik.

5.2.2

Pojasnite, ali zahtevate napotitev celotne zadeve ali njenega dela.

Če zahtevate napotitev dela zadeve, jasno navedite del oziroma dele zadeve, na katere se nanaša vaša vloga za napotitev.

Če zahtevate napotitev celotne zadeve kateri od držav članic in držav Efte, morate potrditi, da zunaj ozemlja teh držav ni prizadetih trgov.

5.2.3

Pojasnite, na kakšen način vsak od prizadetih trgov v državah članicah in državah Efte, na katere se nanaša napotitev, predstavlja vse značilnosti samostojnega trga v smislu člena 4(4) Uredbe o združitvah.

5.2.4

Pojasnite, kako bi lahko bila konkurenca na vsakem od zgoraj navedenih samostojnih trgov v smislu člena 4(4) Uredbe o združitvah občutno prizadeta (88).

5.2.5

Ali se strinjate, da se države članice in/ali države Efte v primeru, ko na podlagi napotitve v skladu s členom 4(4) Uredbe o združitvah postanejo pristojne za pregled celotne zadeve ali njenega dela, pri vodenju svojih nacionalnih postopkov v zvezi s to zadevo ali njenim delom sklicujejo na podatke iz tega obrazca RS? DA ali NE.

5.3

(za napotitve na podlagi člena 4(5) in/ali napotitve v skladu z določbami Sporazuma EGP)

5.3.1

Za vsako državo članico in/ali državo Efte navedite, ali njena nacionalna zakonodaja o konkurenci omogoča pregled koncentracije. Ti podatki morajo biti predloženi v vzorčni tabeli Komisije, ki je na voljo na spletni strani GD za konkurenco. Pri vsaki državi članici in/ali državi Efte morate označiti po eno okence (89).

5.3.2

Za vsako državo članico in/ali državo Efte navedite zadostne finančne ali druge podatke, iz katerih je razvidno, ali koncentracija izpolnjuje ustrezna pravna merila po veljavni nacionalni zakonodaji o konkurenci ali ne.

5.3.3

Obrazložite, zakaj naj bi zadevo pregledala Komisija. Zlasti pojasnite, ali bi koncentracija lahko prizadela konkurenco zunaj ozemlja ene od držav članic in/ali držav Efte (90).

ODDELEK 6

Izjava

Utemeljena vloga se mora zaključiti z naslednjo izjavo, ki mora biti podpisana s strani in v imenu vseh vložnikov:

 

‚Vložnik ali vložniki po skrbnem preverjanju izjavljajo, da so po njihovi najboljši veri in prepričanju podatki v tej priglasitvi resnični, pravilni in popolni, da so priložene kopije dokumentov, ki se zahtevajo v skladu s tem obrazcem RS, verodostojne in popolne, da so vse ocene opredeljene kot take in so najboljše možne ocene na podlagi razpoložljivih dejstev ter da so vsa izražena mnenja iskrena.

 

Seznanjeni so z določbami člena 14(1)(a) Uredbe o združitvah.‘


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL L 133, 30.4.2004, str. 1.

(3)  Glej zlasti člen 57 Sporazuma EGP, točko 1 Priloge XIV k Sporazumu EGP, protokola 21 in 24 k Sporazumu EGP ter Protokol 4 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o nadzornem organu in sodišču). Sklicevanje na države Efte pomeni tiste države Efte, ki so pogodbenice Sporazuma EGP. Od 1. maja 2004 so te države Islandija, Lihtenštajn in Norveška.

(4)  S Pogodbo o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) so bile s 1. decembrom 2009 uvedene določene spremembe, kot je nadomestitev izrazov ‚Skupnost‘ in ‚skupni trg‘ z izrazoma ‚Unija‘ in ‚notranji trg‘. Izraza iz PDEU se uporabljata tudi v tem obrazcu CO.

(5)  Izraz ‚koncentracija‘ je opredeljen v členu 3 Uredbe o združitvah, izraz ‚razsežnost Unije‘ pa v njenem členu 1. Poleg tega člen 4(5) določa, da lahko priglasitelji v nekaterih okoliščinah, ko niso doseženi pragovi prometa, določeni na ravni Unije, zahtevajo, da Komisija njihovo predlagano koncentracijo obravnava kot koncentracijo z razsežnostjo Unije.

(6)  Glej člen 10(1) Uredbe o združitvah.

(7)  Glej člen 10(3) Uredbe o združitvah.

(8)  Glej člen 4(2) Uredbe o združitvah.

(9)  Vsi osebni podatki, predloženi v tem obrazcu CO, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(10)  Glej zlasti člen 122 Sporazuma EGP, člen 9 Protokola 24 k Sporazumu EGP in člen 17(2) Poglavja XIII Protokola 4 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (Sporazum o nadzornem organu in sodišču).

(11)  Za opredelitev prizadetih trgov Glej oddelek 6.3.

(12)  Pri izpodbijani ponudbi to vključuje tudi ciljno podjetje prevzema; v tem primeru je treba navesti čim več podatkov.

(13)  Glej člene 3(3), 3(4) in 3(5) ter člen 5(4) Uredbe o združitvah.

(14)  Glej Prečiščeno obvestilo Komisije o pravni pristojnosti v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL C 95, 16.4.2008, str. 1).

(15)  Glej oddelek B IV Prečiščenega obvestila o pravni pristojnosti.

(16)  Kot je omenjeno v točkah 1.2 in 1.4(g) uvodnega dela, se bodo morda želeli priglasitelji pred priglasitvijo posvetovati s Komisijo o primernem obsegu oprostitve obvezne predložitve nekaterih zahtevanih podatkov (opustitev) (v tem kontekstu podatkov o udeležbah v drugih podjetjih).

Po drugi strani lahko Komisija pri specifičnih koncentracijah za popolno priglasitev na podlagi tega obrazca CO zahteva: za udeležence koncentracije in za vsako podjetje ali osebo, opredeljeno v odgovorih v oddelku 3.1.1 ali 3.1.6, seznam članov njihovih upravnih odborov, ki so tudi člani upravnega odbora ali nadzornega sveta katerega koli drugega podjetja, dejavnega na prizadetih trgih, ter (če je to primerno) za vsako podjetje seznam članov njegovega nadzornega sveta, ki so tudi člani upravnega odbora katerega koli drugega podjetja, ki je dejavno na prizadetih trgih. V vsakem primeru navedite ime drugega podjetja in položaj člana upravnega odbora ali nadzornega sveta.

(17)  Kot je omenjeno v točkah 1.2 in 1.4(g) uvodnega dela, se bodo morda želeli priglasitelji pred priglasitvijo posvetovati s Komisijo o primernem obsegu oprostitve obvezne predložitve nekaterih zahtevanih podatkov (opustitev) (v tem kontekstu preteklih prevzemov podjetij).

(18)  Za pojem ‚udeleženo podjetje‘ in izračun prometa Glej Prečiščeno obvestilo Komisije o pravni pristojnosti v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL C 95, 16.4.2008, str. 1).

(19)  Kot je omenjeno v točkah 1.2 in 1.4(g) uvodnega dela, se bodo morda želeli priglasitelji pred priglasitvijo posvetovati s Komisijo o primernem obsegu oprostitve obvezne predložitve nekaterih zahtevanih podatkov (opustitev) (v tem kontekstu dokumentov).

(20)  Glej oddelek 6.3 glede opredelitve prizadetih trgov.

(21)  Kot je omenjeno v točkah 1.2 in 1.4(g) uvodnega dela, se bodo morda želeli priglasitelji pred priglasitvijo posvetovati s Komisijo o primernem obsegu oprostitve obvezne predložitve nekaterih zahtevanih podatkov (opustitev) (v tem kontekstu dokumentov).

(22)  Glej Obvestilo Komisije o opredelitvi upoštevnega trga za namene konkurenčnega prava Skupnosti (UL C 372, 9.12.1997, str. 5).

(23)  Če ima udeleženec koncentracije na višje ležečem trgu, na katerem posluje kateri drugi udeleženec, tržni delež večji od 30 %, sta prizadeta trga tako višje kot nižje ležeči trg. Podobno sta prizadeta trga tako višje kot nižje ležeči trg, če se vertikalno integrirano podjetje združuje z drugim udeležencem, ki posluje na nižje ležeči ravni, in zaradi koncentracije skupni tržni delež na nižje ležeči ravni znaša najmanj 30 %.

(24)  Kot je navedeno v priročniku GD za konkurenco o najboljših praksah pri vodenju postopkov nadzora nad združitvami v ES, se priglasiteljem priporoča, da v obdobju pred priglasitvijo razkrijejo informacije v zvezi z vsemi potencialno prizadetimi trgi, tudi če menijo, da ti niso prizadeti, in ne glede na njihov morebiti specifični pogled na vprašanje opredelitve trgov. Kot je omenjeno v točkah 1.2 in 1.4(g) uvodnega dela, se bodo morda želeli v zvezi s tem pred priglasitvijo posvetovati s Komisijo o primernem obsegu oprostitve obvezne predložitve nekaterih zahtevanih podatkov (opustitev) (v tem kontekstu za nekatere prizadete trge ali za nekatere druge trge, kot je opisano v oddelku 6.4).

(25)  Proizvodi (ali storitve) se obravnavajo kot dopolnjujoči, če na primer uporaba (ali poraba) enega proizvoda vključuje uporabo (ali porabo) drugega proizvoda, kot so spenjači in sponke ter tiskalniki in tiskalni vložki.

(26)  Primeri proizvodov takšne palete bi bili viski in brinjevec, ki se prodajata v točilnicah in restavracijah, ter različni materiali za embaliranje določenih kategorij blaga, ki se prodajajo proizvajalcem takšnega blaga.

(27)  Brez poseganja v člen 4(2) Izvedbene uredbe.

(28)  Vrednost in obseg trga morata odražati končno proizvodnjo, pri čemer se odšteje izvoz in prišteje uvoz za obravnavana geografska območja. Kot je omenjeno v točkah 1.2. in 1.4.(g) uvodnega dela se bodo morda želeli priglasitelji pred priglasitvijo posvetovati s Komisijo o primernem obsegu oprostitve obvezne predložitve nekaterih zahtevanih podatkov (opustitev) (v tem kontekstu podatkov na podlagi vrednosti ali obsega za velikosti trga in tržne deleže).

(29)  Kot je omenjeno v točkah 1.2. in 1.4.(g) uvodnega dela, se bodo morda želeli priglasitelji pred priglasitvijo posvetovati s Komisijo o primernem obsegu oprostitve obvezne predložitve nekaterih zahtevanih podatkov (opustitev) (v tem kontekstu podatkov o zmogljivosti). Razlog za opustitev bi lahko bil, da se zmogljivost ne zdi relevantna za konkurenco na zadevnem trgu.

(30)  Intenzivnost raziskav in razvoja je na primer mogoče prikazati z odhodki za raziskave in razvoj kot deležem prometa.

(31)  Kot je omenjeno v točkah 1.2 in 1.4(g) uvodnega dela, se bodo morda želeli priglasitelji pred priglasitvijo posvetovati s Komisijo o primernem obsegu oprostitve obvezne predložitve nekaterih zahtevanih podatkov (opustitev).

(32)  Komisija lahko kadar koli, tudi kot pogoj za popolnost priglasitve koncentracije na podlagi tega obrazca CO, zahteva več podatkov o kontaktnih osebah za vsako kategorijo udeležencev na trgu, opredeljeno v tem obrazcu CO, ter zahteva podatke o kontaktnih osebah za druge kategorije udeležencev na trgu, kot so ponudniki.

(33)  Treba je poudariti, da predložitev podatkov za oddelek 9 ni obvezna za popolnost priglasitve in je zato prostovoljna. Priglasiteljem ni treba utemeljevati, zakaj tega oddelka niso izpolnili. Če podatki o povečanju učinkovitosti niso podani, to ne pomeni, da predlagana koncentracija ne povečuje učinkovitosti ali da je namen koncentracije povečanje tržne moči. Če zahtevani podatki o povečanju učinkovitosti niso podani ob priglasitvi, to ne izključuje njihovega poznejšega posredovanja. Vendar velja, da prej, ko so podatki posredovani, bolje lahko Komisija preveri trditve o učinkovitosti.

(34)  Za nadaljnja navodila o ocenjevanju učinkovitosti Glej Smernice Komisije o presoji horizontalnih združitev na podlagi Uredbe Sveta o nadzoru koncentracij podjetij (UL C 31, 5.2.2004, str. 5).

(35)  Za opredelitve trga Glej oddelek 6.

(36)  Glej člen 53(1) Sporazuma EGP.

(37)  Glej člen 53(3) Sporazuma EGP.

(38)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(39)  UL L 133, 30.4.2004, str. 1.

(40)  Glej zlasti člen 57 Sporazuma EGP, točko 1 Priloge XIV k Sporazumu EGP, protokola 21 in 24 k Sporazumu EGP ter Protokol 4 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o nadzornem organu in sodišču). Sklicevanje na države Efte pomeni tiste države Efte, ki so pogodbenice Sporazuma EGP. Od 1. maja 2004 so te države Islandija, Lihtenštajn in Norveška.

(41)  Obvestilo Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (UL C, 366, 14.12.2013, str. 1).

(42)  Vsako sklicevanje v tem poenostavljenem obrazcu CO na dejavnosti podjetja na trgih je treba razumeti kot dejavnosti na trgih na ozemlju EGP ali trgih, ki zajemajo ozemlje EGP, vendar so lahko večji od ozemlja EGP.

(43)  Pri vertikalnem razmerju je proizvod ali storitev podjetja, ki je dejavno na zgornjem delu oskrbne verige, pomemben vložek za proizvod ali storitev podjetja, dejavnega na spodnjem delu oskrbne verige. Za podrobnejše informacije Glej točko 34 Smernic Komisije o presoji nehorizontalnih združitev na podlagi Uredbe Sveta o nadzoru koncentracij podjetij (UL C 265, 18.10.2008, str. 6).

(44)  Pri pridobitvi skupnega nadzora se razmerja, ki obstajajo samo med podjetji, ki pridobijo skupni nadzor, ne štejejo za horizontalna ali vertikalna razmerja za namene tega poenostavljenega obrazca CO, vendar bodo morda obravnavana kot koncentracije, če bi lahko povzročila usklajevanje.

(45)  Pragovi za horizontalna in vertikalna razmerja se uporabljajo za vse verjetne alternativne opredelitve proizvodnih in geografskih trgov, ki jih je treba obravnavati pri zadevnem primeru. Pomembno je, da so osnovne s tem povezane opredelitve trgov, navedene v priglasitvi, dovolj natančne, da utemeljujejo oceno, da ti pragovi niso doseženi, in da so navedene vse verjetne alternativne opredelitve trgov, ki jih bo morda treba obravnavati (vključno z geografskimi trgi, ki so manjši od nacionalnih).

(46)  Glej opombi 5 in 7.

(47)  Pri pridobitvi skupnega nadzora se razmerja, ki obstajajo samo med podjetji, ki pridobijo skupni nadzor, ne štejejo za horizontalna ali vertikalna razmerja za namene tega poenostavljenega obrazca CO, vendar bodo morda obravnavana kot koncentracije, če bi lahko povzročila usklajevanje.

(48)  Herfindahl-Hirschmanov indeks se izračuna kot vsota kvadratov posameznih tržnih deležev vseh podjetij na trgu; spremembo tega indeksa, ki izhaja iz koncentracije, je mogoče izračunati neodvisno od skupne koncentracije trga, in sicer zgolj na podlagi tržnih deležev udeležencev koncentracije. Glej točko 16 in opombo 19 Smernic Komisije o presoji horizontalnih združitev na podlagi uredbe Sveta o nadzoru koncentracij podjetij (UL C 31, 5.2.2004, str. 5). Vendar je za izračun delte Herfindahl-Hirschmanovega indeksa, ki izhaja iz koncentracije, dovolj, da se od vsote kvadratov tržnih deležev udeležencev koncentracije (drugače povedano, kvadrata tržnega deleža združenega subjekta po koncentraciji) odšteje vsota kvadratov tržnih deležev posameznih udeležencev (ker ostajajo tržni deleži vseh drugih konkurentov na trgu nespremenjeni in zato ne vplivajo na rezultat izračuna). Z drugimi besedami, delto Herfindahl-Hirschmanovega indeksa je mogoče izračunati samo na podlagi tržnih deležev udeležencev koncentracije in ni treba poznati tržnega deleža nobenega drugega udeleženca na trgu.

(49)  Glej opombo 7.

(50)  Glej Smernice Komisije o presoji horizontalnih združitev na podlagi uredbe Sveta o nadzoru koncentracij podjetij, zlasti točko 20.

(51)  Proizvodni trgi so tesno povezani sosednji trgi, če se proizvodi medsebojno dopolnjujejo ali če spadajo v paleto proizvodov, ki jih običajno kupuje ista skupina kupcev za isto končno uporabo; Glej točko 91 Smernic Komisije o presoji nehorizontalnih združitev na podlagi uredbe Sveta o nadzoru koncentracij podjetij (UL C 265, 18.10.2008, str. 11).

(52)  Glej točke 8 do 19 Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004.

(53)  Vendar Komisija v skladu s priročnikom GD za konkurenco o najboljših praksah pri vodenju postopkov nadzora nad združitvami v ES priglasitelje spodbuja, da vnaprej predložijo zahtevo za dodelitev ustrezne skupine uslužbencev v GD za konkurenco, ki bo obravnavala zadevo.

(54)  Glej člen 4(2) Uredbe o združitvah.

(55)  Glej pogoje v točkah 5 in 6 Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (UL C 366, 14.12.2013, str. 1).

(56)  Trgi, ki jih je treba prijaviti v skladu z oddelkom 6.

(57)  Trgi, ki jih je treba prijaviti v skladu z oddelkom 6.

(58)  Vsi osebni podatki, predloženi v tem poenostavljenem obrazcu CO, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(59)  Glej zlasti člen 122 Sporazuma EGP, člen 9 Protokola 24 k Sporazumu EGP in člen 17(2) Poglavja XIII Protokola 4 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (Sporazum o nadzornem organu in sodišču).

(60)  Za opredelitev trgov, ki jih je treba prijaviti, Glej oddelek 6.

(61)  Pri izpodbijani ponudbi to vključuje tudi ciljno podjetje prevzema; v tem primeru je treba navesti čim več podatkov.

(62)  Glej člene 3(3), 3(4) in 3(5) ter člen 5(4) Uredbe o združitvah.

(63)  Glej Prečiščeno obvestilo Komisije o pravni pristojnosti v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL C 95, 16.4.2008, str. 1).

(64)  Glej oddelek B IV Prečiščenega obvestila o pravni pristojnosti.

(65)  Za pojem ‚udeleženo podjetje‘ in izračun prometa Glej Prečiščeno obvestilo Komisije o pravni pristojnosti v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL C 95, 16.4.2008, str. 1).

(66)  Za opredelitev trgov, ki jih je treba prijaviti, Glej oddelek 6.

(67)  Glej Obvestilo Komisije o opredelitvi upoštevnega trga za namene konkurenčnega prava Skupnosti, UL C 372, 9.12.1997, str. 5.

(68)  Verjetne alternativne opredelitve proizvodnih in geografskih trgov je mogoče določiti na podlagi prejšnjih sklepov Komisije in sodb sodišč Unije ter (zlasti kjer ni precedenčne prakse Komisije ali sodišč) s sklicevanjem na poročila industrijskih panog, tržne študije in notranje dokumente priglasiteljev.

(69)  Vrednost in obseg trga morata odražati končno proizvodnjo, pri čemer se odšteje izvoz in prišteje uvoz za obravnavana geografska območja.

(70)  Glej Smernice Komisije o presoji horizontalnih združitev na podlagi Uredbe Sveta o nadzoru koncentracij podjetij (UL C 31, 5.2.2004, str. 5).

(71)  Intenzivnost raziskav in razvoja je na primer mogoče prikazati z odhodki za raziskave in razvoj kot deležem prometa.

(72)  Za opredelitve trga Glej oddelek 6.

(73)  Glej člen 53(1) Sporazuma EGP.

(74)  Glej člen 53(3) Sporazuma EGP.

(75)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(76)  UL L 133, 30.4.2004, str. 1.

(77)  Glej zlasti člen 57 Sporazuma EGP, točko 1 Priloge XIV k Sporazumu EGP, protokola 21 in 24 k Sporazumu EGP ter Protokol 4 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o nadzornem organu in sodišču). Sklicevanje na države Efte pomeni tiste države Efte, ki so pogodbenice Sporazuma EGP. Od 1. maja 2004 so te države Islandija, Lihtenštajn in Norveška.

(78)  Glej zlasti člen 122 Sporazuma EGP, člen 9 Protokola 24 k Sporazumu EGP in člen 17(2) Poglavja XIII Protokola 4 k Sporazumu o nadzornem organu in sodišču.

(79)  Pri izpodbijani ponudbi to vključuje tudi ciljno podjetje prevzema; v tem primeru je treba navesti čim več podatkov.

(80)  Glej Prečiščeno obvestilo Komisije o pravni pristojnosti v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL C 95, 16.4.2008, str. 1).

(81)  Glej oddelek B IV Prečiščenega obvestila o pravni pristojnosti.

(82)  Za pojem ‚udeleženo podjetje‘ in izračun prometa Glej Prečiščeno obvestilo Komisije o pravni pristojnosti v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL C 95, 16.4.2008, str. 1).

(83)  Glej Obvestilo Komisije o opredelitvi upoštevnega trga za namene konkurenčnega prava Skupnosti (UL C 372, 9.12.1997, str. 5).

(84)  Če ima stranka koncentracije tržni delež večji od 30 % na nabavnem trgu, na katerem deluje katera druga stranka, sta prizadeta trga tako nabavni kot prodajni trg. Podobno, če se vertikalno integrirano podjetje združuje z drugo stranko, ki deluje na prodajni ravni in združitev povzroči, da skupni prodajni tržni delež znaša 30 % ali več, sta prizadeta trga tako nabavni kot prodajni trg.

(85)  Kot je navedeno v priročniku GD za konkurenco o najboljših praksah pri vodenju postopkov nadzora nad združitvami v ES, se vložnikom priporoča, da razkrijejo informacije v zvezi z vsemi potencialno prizadetimi trgi, tudi če menijo, da ti niso prizadeti, in ne glede na morebiti specifični pogled, ki ga imajo na vprašanje opredelitve trgov.

(86)  Vrednost in obseg trga morata odražati končno proizvodnjo, pri čemer se odšteje izvoz in prišteje uvoz za obravnavana geografska območja. Kot je omenjeno v točkah 1.1 in 1.3(e) uvodnega dela, se bodo morda želeli vložniki pred priglasitvijo posvetovati s Komisijo o primernem obsegu oprostitve obvezne predložitve nekaterih zahtevanih podatkov (opustitev) (v tem kontekstu podatkov na podlagi vrednosti ali obsega za velikosti trga in tržne deleže).

(87)  Za opredelitve trga Glej oddelek 3.

(88)  Za usmeritve glede napotitve zadev Glej Sporočilo Komisije o napotitvi zadev o koncentracijah (Sporočilo o napotitvi) (UL C 56, 5.3.2005, str. 2). V praksi obstoj ‚prizadetih trgov‘ v smislu obrazca RS na splošne zadostuje za izpolnitev zahtev iz člena 4(4) v tem pogledu. Vendar pa obstoj ‚prizadetih trgov‘ v smislu obrazca RS ni nujni pogoj za izpolnitev teh zahtev. Glej tudi uvodno izjavo 17 in opombo 21 Obvestila o napotitvi.

(89)  Če pri kateri od držav članic in/ali držav Efte ne označite odgovora DA ali NE, se šteje, da je odgovor za to državo članico in/ali državo Efte pritrdilen (DA).

(90)  Za usmeritve glede napotitve zadev Glej Sporočilo Komisije o napotitvi zadev o koncentracijah (Sporočilo o napotitvi) (UL C 56, 5.3.2005, str. 2). Najustreznejše zadeve za napotitev Komisiji so tiste, v katerih so trgi, na katerih bi koncentracija lahko vplivala na konkurenco, v geografskem smislu večji od nacionalnega trga, ali v katerih so nekateri potencialno prizadeti trgi večji od nacionalnega in je glavni ekonomski učinek koncentracije povezan s takšnimi trgi. Glej uvodno izjavo 28 Obvestila o napotitvi.