6.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 326/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1264/2013

z dne 3. decembra 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES (1), zlasti člena 4 Uredbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 474/2006 (3) je bil vzpostavljen seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Uniji, iz poglavja II Uredbe (ES) št. 2111/2005.

(2)

Nekatere države članice in Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: EASA) so Komisiji v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 2111/2005 sporočile informacije, ki so pomembne za posodobitev seznama Skupnosti. Pomembne informacije so predložile tudi tretje države. Na podlagi teh informacij bi bilo treba seznam Skupnosti posodobiti.

(3)

Komisija je vse zadevne letalske prevoznike neposredno ali prek organov, odgovornih za regulativni nadzor nad njimi, obvestila o bistvenih dejstvih in pomislekih, ki bi bili lahko podlaga za odločitev o uvedbi prepovedi opravljanja letov v Uniji ali za spremembo pogojev, ki zadevajo prepoved opravljanja letov za letalskega prevoznika, ki je vključen na seznam Skupnosti.

(4)

Komisija je zadevnim letalskim prevoznikom dala možnost vpogleda v dokumentacijo, ki so jo zagotovile države članice, ter jim omogočila, da predložijo pisne pripombe in pripravijo ustno predstavitev Komisiji in Odboru, ustanovljenemu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3922/1991 (v nadaljnjem besedilu: Odbor za varnost v zračnem prometu) (4).

(5)

Odbor za varnost v zračnem prometu je od Komisije prejel posodobitve v zvezi s tekočimi skupnimi posvetovanji (v okviru Uredbe (ES) št. 2111/2005 in njene izvedbene Uredbe (ES) št. 473/2006) s pristojnimi organi in letalskimi prevozniki držav Republika Gvineja, Indonezija, Kazahstan, Kirgizistan, Libanon, Iran, Madagaskar, Islamska republika Mavretanija, Mozambik, Nepal, Filipini in Zambija. Odbor za varnost v zračnem prometu je od Komisije prejel tudi informacije o Albaniji, Indiji, Jemnu in Zimbabveju. Odbor za varnost v zračnem prometu je od Komisije prejel tudi najnovejše podatke v zvezi s tehničnimi posvetovanji z Rusko federacijo in v zvezi s spremljanjem Libije.

(6)

Odbor za varnost v zračnem prometu je poslušal predstavitve EASA o izsledkih analize revizijskih poročil, ki jih je izvedla Mednarodna organizacija civilnega letalstva (v nadaljnjem besedilu: ICAO) v okviru svojega revizijskega programa splošnega pregleda varnostnih standardov (v nadaljnjem besedilu: USOAP). Države članice so bile pozvane, naj dajo prednost preverjanjem na ploščadi tistih letalskih prevoznikov, ki so licencirani v državah, kjer je ICAO izrazila resne pomisleke glede varnosti oziroma glede katerih je EASA zaključila, da imajo resne pomanjkljivosti v sistemu varnostnega nadzora. Poleg posvetovanj, ki jih je izvedla Komisija v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005, bo tudi prednostno preverjanje na ploščadi omogočilo pridobivanje nadaljnjih informacij o varnosti letalskih prevoznikov, ki so licencirani v navedenih državah.

(7)

Odbor za varnost v zračnem prometu je poslušal predstavitve EASA o izsledkih analize preverjanj na ploščadi, izvedenih v okviru programa ocenjevanja tujih zrakoplovov (v nadaljnjem besedilu: SAFA) v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 965/2012 (5).

(8)

Odbor za varnost v zračnem prometu je prav tako poslušal predstavitve EASA o projektih tehnične pomoči, ki se izvajajo v državah, ki jih zadevajo ukrepi ali se spremljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005. Obveščen je bil o načrtih EASA in prošnjah za nadaljnjo tehnično pomoč ter sodelovanje za izboljšanje upravne in tehnične zmogljivosti organov za civilno letalstvo, da bi lahko pomagali pri odpravljanju kakršnih koli neskladnosti z veljavnimi mednarodnimi standardi. Države članice so bile prav tako pozvane, naj se na navedene zahteve odzovejo dvostransko, ob usklajevanju s Komisijo in EASA. Komisija je v zvezi s tem poudarila, kako pomembno je, da se, zlasti prek podatkovne zbirke ICAO SCAN, mednarodni letalski skupnosti zagotavljajo informacije o tehnični pomoči, ki jo Unija in njene države članice nudijo za izboljšanje varnosti v letalstvu po svetu.

(9)

Odbor za varnost v zračnem prometu je poslušal tudi predstavitev Eurocontrola o statusu in razvoju sistema obveščanja, ki podpira program SAFA (program EU). Posebna pozornost je bila namenjena statistiki obvestil o prepovedanih prevoznikih in možnim izboljšavam.

(10)

Na podlagi analize, ki jo je izvedla EASA v zvezi z rezultati preverjanj na ploščadi, opravljenih v okviru programa SAFA na zrakoplovih letalskih prevoznikov Unije, oziroma v zvezi s pregledi standardiziranja, ki jih je opravila EASA, ter posebnimi pregledi in revizijami, ki so jih opravili nacionalni organi za letalstvo, je več držav članic sprejelo določene izvršilne ukrepe ter o njih obvestilo Komisijo in Odbor za varnost v zračnem prometu. Romunija je sporočila odvzem spričevala letalskega prevoznika Jetran Air, Španija pa je sporočila, da je spričevalo letalskega prevoznika IMD Airways poteklo in je v postopku odvzema.

(11)

Države članice so ponovno izrazile svojo pripravljenost, da bodo v primeru kakršnih koli ustreznih varnostnih informacij o tem, da obstajajo neposredna varnostna tveganja, ker letalski prevozniki Unije ne izpolnjujejo ustreznih varnostnih standardov, primerno ukrepale.

(12)

Kot je bilo januarja 2013 dogovorjeno na sestanku v Bruslju, so pristojni organi Republike Gvineje redno poročali o tekočem izvajanju načrta korekcijskih ukrepov, ki ga je ICAO odobrila decembra 2012, kot tudi o vseh z njim povezanih dejavnostih.

(13)

V zadnjem poročilu o napredku, prejetem 15. oktobra 2013, so opisani najnovejše dejavnosti in napredek pri izvajanju načrta korekcijskih ukrepov. Prevod predpisov Republike Gvineje o civilnem letalstvu v francoski jezik (nastal je na podlagi obstoječih predpisov v sosednjih angleško govorečih državah) je bil končan na začetku avgusta 2013. Revidirani zakon o civilnem letalstvu je bil 21. avgusta 2013 predložen parlamentu v sprejetje. Sprejet je bil sistem za usposabljanje inšpektorjev, ki ga je predlagala organizacija za varnostni nadzor v letalstvu Banjul Accord Group (v nadaljnjem besedilu: BAGASOO). Gvineja je določila svojo informacijsko točko za nevarno blago in jo sporočila ICAO 3. septembra 2013.

(14)

Pristojni organi Republike Gvineje so 30. avgusta 2013 ICAO predložili revidiran in posodobljen načrt korekcijskih ukrepov. Izvedeni so bili vsi korekcijski ukrepi, načrtovani za leto 2012 in prvo polovico leta 2013, ukrepi za tretje in četrto četrtletje leta 2013 pa se še izvajajo. Potrditev teh ukrepov s strani ICAO je v teku.

(15)

Ker so bila vsa prejšnja spričevala letalskih prevoznikov konec marca 2013 začasno odvzeta, trenutno poteka celotni in z ICAO skladni petstopenjski postopek certifikacije nacionalnega letalskega prevoznika (PROBIZ Guinée, ki opravlja lete z enim zrakoplovom Beechcraft King Air 90), ob pomoči in s podporo misije CAFAC/BAGASOO, hkrati pa poteka tudi usposabljanje na delovnem mestu za inšpektorje pristojnih organov Republike Gvineje o celotnem postopku. PROBIZ ne opravlja letov v Unijo.

(16)

Pristojni organi Republike Gvineje so zahtevali izvedbo misije ICAO za usklajevanje in potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: ICVM), da se potrdi napredek pri izvajanju načrta korekcijskih ukrepov. ICAO jo namerava izvesti v maju 2014.

(17)

V primeru, da kakršne koli pomembne varnostne informacije nakažejo, da obstajajo neposredna varnostna tveganja, ki so posledica neizpolnjevanja mednarodnih varnostnih standardov, bi bila Komisija prisiljena sprejeti ukrepe v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

(18)

Komisija je poročala o svojem rednem sodelovanju z indijskimi organi, kar zadeva nadzor indijskih letalskih prevoznikov. Komisija je oktobra 2007 in januarja 2010 pisala generalnemu direktoratu za civilno letalstvo Indije (v nadaljnjem besedilu: DGCA) glede nekaterih prevoznikov, ki so pod regulativno pristojnostjo DGCA. S prejetimi odgovori je bila zadovoljna.

(19)

Kar se tiče najnovejših dogodkov, je decembra 2012 potekala ICVM, ki je privedla do izdaje dveh resnih varnostnih pomislekov. Prvi se je nanašal na postopek certifikacije za spričevala letalskih prevoznikov, drugi pa na odobritev sprememb in popravil tujih zrakoplovov, ki imajo certifikat tipa in so registrirani v Indiji. Komisija je indijskim organom spet pisala 30. aprila 2013, da bi izvedela več o resnih varnostnih pomislekih in opozorila na druga vprašanja, ki zadevajo rutinsko spremljanje varnostnih informacij o varnostnem nadzoru znotraj indijske države s strani EASA. DGCA je v svojem odgovoru z dne 10. maja 2013 podrobno opisala korekcijske ukrepe za resna varnostna pomisleka. ICAO je avgusta 2013 v Indiji opravila drugo ICVM, da bi preverila, ali je Indija uspešno izvedla korekcijske ukrepe, o katerih se je dogovorila z ICAO. Po tej ICVM je ICAO umaknila resna varnostna pomisleka. Celotno poročilo o ICVM še ni na voljo.

(20)

Pomembno je tudi dejstvo, da je Zvezna uprava za letalstvo ZDA (v nadaljnjem besedilu: FAA) avgusta 2013 izvedla oceno varnosti v mednarodnem letalskem prometu (IASA). V okviru te ocene je Indija glede na svoje sedanje razmere pri FAA ohranila status usklajenosti kategorije 1. Če bi v prihodnosti prišlo do poslabšanja statusa, bi morala Komisija razmisliti o začetku uradnih posvetovanj z indijskimi organi v skladu s členom 3(2) Uredbe št. 473/2006.

(21)

Države članice bodo v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 še naprej preverjale dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih indijskih prevoznikov.

(22)

Posvetovanja s pristojnimi organi Indonezije (v nadaljnjem besedilu: DGCA) se nadaljujejo z namenom spremljanja napredka DGCA pri zagotavljanju, da se varnostni nadzor nad letalskimi prevozniki, ki so certificirani v Indoneziji, izvaja v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi.

(23)

Letalski prevoznik PT. Citilink Indonesia je 2. avgusta 2013 pisal Komisiji in zahteval, da se ga črta iz Priloge A. Dopisu je bila priložena obsežna dokumentacija o zaključenem petstopenjskem postopku certifikacije.

(24)

Da bi se pregledala obsežna dokumentacija, ki jo je predložila letalska družba, je 5. novembra 2013 v Bruslju potekal tehnični sestanek, ki so se ga udeležili Citilink Indonesia, Komisija, EASA in države članice. Na ta sestanek je bil povabljen tudi DGCA, vendar se je odločil, da njegova udeležba ni nujno potrebna. Komisija bo na podlagi tega sestanka v sodelovanju z DGCA skušala pridobiti vsa potrebna pojasnila, potrebna za odločitev o tem, ali in kdaj bi lahko predlagala odpravo omejitev za Citilink Indonesia.

(25)

DGCA je v svojem dopisu z dne 23. oktobra 2013 predložil tudi najnovejše informacije v zvezi z drugimi letalskimi prevozniki pod svojim nadzorom. Komisijo je obvestil, da je bilo 23. aprila 2013 prevozniku PT Batik Air Indonesia izdano spričevalo letalskega prevoznika št. 121-050. Ker pa DGCA ni predložil dokazov, da se varnostni nadzor nad tem letalskim prevoznikom izvaja v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi, se na podlagi skupnih meril ocenjuje, da bi bilo treba tega prevoznika vključiti v Prilogo A.

(26)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu še naprej spodbujata prizadevanja DGCA za izpolnitev cilja vzpostavitve letalskega sistema, ki bo v celoti skladen s standardi ICAO.

(27)

Komisija se še naprej aktivno posvetuje s pristojnimi organi Kazahstana, da bi pridobila informacije in spremljala napredek teh organov pri njihovem dolgoročnem zagotavljanju, da se varnostni nadzor nad vsemi letalskimi prevozniki, ki so certificirani v Kazahstanu, izvaja v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi.

(28)

Kazahstanska komisija za civilno letalstvo je v dopisu z dne 8. avgusta 2013 obvestila o tekočih dejavnostih za ponovno certifikacijo, s katerimi želi postopke in prakse za izdajo in nadzor spričeval letalskega prevoznika v Kazahstanu uskladiti s postopki in praksami ICAO. Kazahstanska komisija za civilno letalstvo je prav tako navedla, da so bila zato spričevala več letalskih prevoznikov začasno odvzeta ali odvzeta.

(29)

Komisija je 18. oktobra 2013 prejela dokumente v zvezi s potrditvijo odvzema šestih spričeval letalskih prevoznikov, ki so pripadala letalskim prevoznikom „Mega“, „Samal“, „Euro-Asia Air International“, „Asia Continental Airlines“, „Deta Air“ in „Kazair West“ (ki so že bili ponovno certificirani v okviru dela v zraku in odstranjeni iz Priloge A (6)) ter v zvezi z začasnim odvzemom spričeval letalskega prevoznika (do 4. avgusta 2013) prevoznikoma „Semeyavia“ in „Irtysh Air“. Kazahstanska komisija za civilno letalstvo je pozneje tudi sporočila, da je spričevalo letalskega prevoznika „Semeyavia“ medtem poteklo in da prevoznik ni zaprosil za podaljšanje ali ponovno izdajo. Spričevalo letalskega prevoznika „Irtysh Air“ je bilo znova začasno odvzeto za nedoločen čas. Ker je začasen odvzem spričeval letalskih prevoznikov začasen ukrep, ki ne povzroči nujno prenehanja izvajanja letov letalskega prevoznika, bi moral „Irtysh Air“ ostati v Prilogi A. Zato se na podlagi skupnih meril ocenjuje, da bi bilo treba šest letalskih prevoznikov – „Mega“, „Samal“, „Euro-Asia Air International“, „Asia Continental Airlines“, „Deta Air“ in „Semeyavia“ – črtati iz Priloge A.

(30)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu podpirata ukrepe, ki so jih pristojni organi Kazahstana sprejeli za vzpostavitev sistema nadzora nad civilnim letalstvom, skladnega z mednarodnimi varnostnimi standardi. V zvezi s tem jih poziva, naj pospešijo in okrepijo prizadevanja za izvajanje načrta korekcijskih ukrepov, dogovorjenega z ICAO, pri čemer naj se osredotočijo na takojšnjo odpravo dveh resnih varnostnih pomislekov. Komisija prav tako spodbuja aktivno udeležbo Kazahstana v projektu Unije za varnost v letalstvu na območju TRACECA, da bi se izboljšalo znanje in obogatile izkušnje varnostnih inšpektorjev kazahstanske komisije za civilno letalstvo.

(31)

Komisija je še naprej pripravljena organizirati, ob pomoči EASA in podpori držav članic, obisk na kraju samem v Kazahstanu ter z Odborom za varnost v zračnem prometu pripraviti ponoven pregled primera, ko bo dosežen zadosten napredek pri odpravljanju pomanjkljivosti.

(32)

Države članice in EASA so v zvezi z letalskimi operacijami prevoznika Air Astana v Unijo potrdile, da med pregledi na ploščadi v okviru programa SAFA, ki so bili opravljeni na letališčih Unije, niso ugotovile posebnih pomanjkljivosti. Pristojni organi držav članic bodo v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 še naprej preverjali dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih letalskega prevoznika Air Astana. Na podlagi tega bo Komisija za naslednjo sejo Odbora za varnost v zračnem prometu pripravila ponovni pregled sedanjih omejitev, ki veljajo za opravljanje letov prevoznika Air Astana.

(33)

Med Komisijo in pristojnimi organi Kirgizistana potekajo posvetovanja z namenom opredelitve morebitnih letalskih prevoznikov, katerih certifikacija in nadzor izpolnjujeta mednarodne varnostne standarde ter za katere bi se lahko načrtovala postopna sprostitev omejitev.

(34)

Vendar organi Kirgizistana tako kot za sejo Odbora za varnost v zračnem prometu, ki je potekala junija 2013, tudi za novembrsko sejo (2013) niso predložili dokumentov, na podlagi katerih bi Komisija lahko pripravila ponoven pregled primera. Poleg tega Komisija zaradi pomanjkanja dokazov s strani Kirgizistana ne more predlagati, naj se s seznama Skupnosti črtajo kirgiški letalski prevozniki, ki jim spričevala letalskega prevoznika ne dovoljujejo izvajati komercialnega zračnega prevoza.

(35)

Komisija je 24. oktobra 2013 prejela izvode spričeval letalskega prevoznika in operativnih specifikacij na novo certificiranega letalskega prevoznika TEZ JET, ki je začel izvajati komercialne lete 1. avgusta 2013. Ni pa prejela izvodov dokumentov treh drugih nedavno certificiranih prevoznikov, tj. Kyrgyz Airlines, S. Group International in Heli Sky, ki so sicer navedeni na uradni spletni strani pristojnega organa Kirgizistana. Ker pristojni organi Kirgizistana niso uspeli predložili dokazov, da se varnostni nadzor nad temi štirimi letalskimi prevozniki izvaja v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi, se na podlagi skupnih meril ocenjuje, da bi bilo treba prevoznike Kyrgyz Airlines, S. Group International in Heli Sky vključiti v Prilogo A.

(36)

Komisija poziva pristojne organe Kirgizistana, naj okrepijo prizadevanja za odpravo varnostnih pomanjkljivosti, tudi tistih, ki jih je ugotovila ICAO, in da Komisijo redno obveščajo o napredku v zvezi z varnostnim nadzorom nad letalskimi prevozniki, certificiranimi v Kirgizistanu, da bi Komisija lahko nato Odboru za varnost v zračnem prometu predlagala ponoven pregled primera. Pod tem pogojem bo Komisija še naprej pripravljena ob pomoči EASA in podpori držav članic organizirati obisk za oceno varnosti na kraju samem, na podlagi katere bo lahko potrdila, da so pristojni organi Kirgizistana zmožni izvrševati svoje funkcije nadzora v skladu z mednarodnimi standardi, in pripravila pregled primera v Odboru za varnost v zračnem prometu.

(37)

ICAO je med 5. in 11. decembrom 2012 v Libanonu opravila ICVM in proučila napredek pri odpravljanju pomanjkljivosti, ugotovljenih med revizijo USOAP, ki jo je ICAO opravila za letalski sistem v Libanonu med 1. in 9. julijem 2008. Po tej ICVM se je na splošno nezadostno učinkovito izvajanje osmih ključnih elementov rahlo izboljšalo.

(38)

Med misijo je ekipa ICVM ugotovila, da obstaja resen varnostni pomislek, povezan s postopkom certifikacije letalskega prevoznika. Ugotovljeno je bilo, da je Libanon izdal ali obnovil spričevalo letalskega prevoznika in operativne specifikacije dveh rednih mednarodnih prevoznikov in več manjših imetnikov spričeval letalskih prevoznikov, ki opravljajo mednarodne letalske operacije, ne da bi izvedel katero koli od zahtevanih dejavnosti za certifikacijo. Odbor ICAO za potrjevanje resnih pomislekov glede varnosti je 31. januarja 2013 potrdil, da so ti pomisleki še vedno upravičeni.

(39)

Komisija, EASA in države članice so opravile analizo končnega poročila o misiji ICVM, ki jo je izvedla ICAO decembra 2012. Analiza je pokazala, da ima Libanon težave pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja standardov in priporočenih praks na dveh od analiziranih področij USOAP, tj. na področjih plovnosti in preiskovanja nesreč. Poleg tega je sposobnost države pod vprašajem zaradi pomembnih ugotovitev na še štirih drugih analiziranih področjih USOAP.

(40)

Komisija je 12. novembra 2013 povabila pristojne organe Libanona na tehnični posvetovalni sestanek, kjer sta bila prisotna tudi EASA in predstavnik ene od držav članic EU. Pristojni organi Libanona so na sestanku poročali o novem zakonu o letalstvu (zakon št. 481/2002), v katerem je predvidena ustanovitev neodvisnega organa za civilno letalstvo, vendar ta zakon ni bil sprejet zaradi politične nestabilnosti v državi. Sprejetje zakona je odvisno od sestave nove vlade, ki bo nato omogočila imenovanje novega upravnega odbora organa, in sicer predvidoma leta 2014. Pristojni organi so poročali, da so po hitrem postopku sprejeli ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljene v načrtu korekcijskih ukrepov ICAO. Pristojni organi Libanona so bili na podlagi tega sestanka pozvani, naj predložijo informacije v zvezi z nadzorom nad svojimi letalskimi prevozniki. Komisija in EASA bosta ocenili prejeto dokumentacijo in pri tem upoštevali dodatne informacije ICAO v zvezi s prizadevanji za odpravo resnih varnostnih pomislekov. Komisija prav tako spodbuja dejavno udeležbo Libanona pri varnostni celici, ki jo je Unija vzpostavila na področju letalstva za sredozemske države (Mediterranean Aviation Safety Cell (MASC)), s čimer želi spodbuditi oblikovanje državnega varnostnega programa in okrepiti regulativni okvir za varnost letalstva v Libanonu.

(41)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu na podlagi stanja, opisanega v uvodnih izjavah od (37) do (40), menita, da je treba nadaljevati posvetovanja z organi Libanona v skladu s členom 3(2) Uredbe št. 473/2006.

(42)

Posvetovanja s pristojnimi organi Libije (v nadaljnjem besedilu: LYCAA) se nadaljujejo, njihov cilj pa je, da se potrdi napredek Libije pri reformiranju njenega varnostnega sistema za civilno letalstvo, in zlasti, da se zagotovi, da je varnostni nadzor nad vsemi letalskimi prevozniki, certificiranimi v Libiji, skladen z mednarodnimi varnostnimi standardi.

(43)

Komisija je 7. oktobra 2013 pisala LYCAA in zahtevala najnovejše podatke v zvezi s ponovno certifikacijo libijskih letalskih prevoznikov. LYCAA je v svojem odgovoru z dne 29. oktobra 2013 zaprosil, da bi na sestanku s Komisijo predstavili svoj napredek, poleg tega pa je želel novembra nastopiti pred Odborom za varnost v zračnem prometu.

(44)

LYCAA je v svojem dopisu z dne 29. oktobra 2013 Komisiji potrdil, da bo obdržal sedanje omejitve za lete znotraj Unije za vse letalske prevoznike ter da bo kakršna koli sprememba teh omejitev predmet sporazuma med LYCAA, Komisijo in Odborom za varnost v zračnem prometu.

(45)

Komisija, EASA in predstavniki držav članic so na sestanku 7. novembra 2013 razpravljali z LYCAA ter prevoznikoma Libyan Airlines in Afriqyiah Airways. V teh razpravah je LYCAA menil, da je zaključil petstopenjski postopek ponovne certifikacije za Libyan Airlines in da bi bilo treba tej letalski družbi dovoliti opravljanje letov v Uniji. Dokumentacija o dejavnostih, ki jih je LYCAA izvedel v okviru postopka ponovne certifikacije, je bila Komisiji izročena na sestanku.

(46)

LYCAA in Libyan Airlines sta 19. novembra 2013 nastopila pred Odborom za varnost v zračnem prometu. LYCAA je Odbor za varnost v zračnem prometu obvestil, da je petstopenjski postopek ponovne certifikacije za Libyan Airlines zaključen in da bi bilo treba po njegovem mnenju temu letalskemu prevozniku dovoliti opravljanje letov znotraj Unije.

(47)

Vendar je LYCAA Komisiji in Odboru za varnost v zračnem prometu tudi izrecno potrdil, da bo vsaka sprostitev obstoječih omejitev za letenje v Uniji predmet sporazuma med LYCAA, Komisijo in Odborom za varnost v zračnem prometu.

(48)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu sta ugotovila naslednje:

podporni dokumenti za ponovno certifikacijo Libyan Airlines so bili predloženi Odboru, vendar jih ni bilo možno pravočasno zadovoljivo oceniti za sejo odbora;

med izpraševanjem članov Odbora se je izkazalo, da inšpektorjev LYCAA ni dovolj, da bi opravili naloge organa;

komercialnih zračnih reševalnih prevozov, ki so jih izvedli libijski letalski prevozniki, LYCAA ni dovolj omejil znotraj zračnega prostora Unije, kar krši sporazum med LYCAA, Komisijo in Odborom za varnost v zračnem prometu;

nekateri od teh letov so bili predmet preverjanja na ploščadi in v številnih primerih so bile odkrite znatne pomanjkljivosti.

(49)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu sta navedla, da mora LYCAA, preden namerava prevoznikom izdati dovoljenje za opravljanje letov v Unijo, Komisiji in Odboru za varnost v zračnem prometu zadovoljivo dokazati, da je bil postopek ponovne certifikacije uspešno zaključen in da je vzpostavljen trajnostni stalni nadzor v skladu s standardi ICAO. Če to Komisiji in Odboru za varnost v zračnem prometu ne bo zadovoljivo dokazano, bo morala Komisija sprejeti takojšnje ukrepe, ki bodo letalskim prevoznikom preprečili opravljanje letov znotraj Unije.

(50)

Države članice so v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 preverile dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov, in sicer s preverjanji na ploščadi, opravljenimi na zrakoplovih, licenciranih v Mavretaniji. Najnovejša analiza SAFA, ki jo je opravila EASA, kaže, da je bilo na zrakoplovu Mauritania Airlines International opravljenih pet preverjanj. EASA je analizirala vrzeli, ugotovljene med temi pregledi SAFA, ta analiza pa je razkrila nezaželen trend. S pregledi so bile razkrite številne pomanjkljivosti, med katerimi nekatere vplivajo na varnost, zlasti tiste, ki zadevajo pogoje vzdrževanja. Analizi sta oktobra 2013 sledila še dva pregleda, ki sta potrdila že ugotovljeni trend in naravo pomanjkljivosti.

(51)

EASA je o teh nezadostnih rezultatih preverjanj SAFA obvestila nacionalne organe Mavretanije (v nadaljnjem besedilu: ANAC). ANAC je bil pozvan, naj sprejme korekcijske ukrepe in o njih obvesti Agencijo. ANAC je 14. oktobra 2013 odgovoril, da je bil prvi let v Evropo opravljen 8. maja 2013 in da je bilo na podlagi njegovega kazalnika lahko zaznati izboljšanje trenda. Inšpektorji ANAC za varnost so dobili posebna navodila, naj za zrakoplove, ki se v skladu z ugotovitvami SAFA uvrščajo v kategorijo 2 ali 3, prepovejo polete v Evropo.

(52)

Španija je obvestila Odbor za varnost v zračnem prometu, da je nedavno še štiri inšpektorje ANAC seznanila s pregledi SAFA, s čimer bi se morale razmere izboljšati.

(53)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu sta ugotovila, da si morajo ANAC in Mauritania Airlines International še naprej prizadevati za izboljšanje razmer. Poleg tega bo Komisija Mavretanijo ponovno spomnila na pomembnost zavez, ki jih je slednja sprejela v zvezi z svojim načrtom korekcijskih ukrepov, in pomembnost izvedbe analize poglavitnih vzrokov, od ANAC in Mauritania Airlines International pa bo zahtevala redna poročila.

(54)

Če rezultati prihodnjih preverjanj na ploščadi v okviru SAFA ali kakršne koli druge zadevne informacije o varnosti pokažejo, da so se varnostni standardi poslabšali in so pod sprejemljivo ravnijo, bo morala Komisija razmisliti o ukrepih v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

(55)

Pristojni organi Mozambika (v nadaljnjem besedilu: IACM) so poročali o tekočem izvajanju načrta korekcijskih ukrepov, ki je bil predložen ICAO in ga je ta odobrila. V najnovejšem poročilu o napredku, prejetem 29. oktobra 2013, je navedeno, da IACM še naprej odpravlja pomanjkljivosti, ugotovljene z USOAP, z odgovori na vprašanja protokola USOAP, vendar ICAO še ni zaključila postopka za potrditev sporočenega napredka, bo pa njegovo potrditev sporočila čim prej. IACM je vzpostavil politiko usposabljanja in ustrezen program usposabljanja že poteka.

(56)

IACM je hkrati tudi sporočil, da je nadaljeval postopek ponovne certifikacije letalskih prevoznikov ob polnem upoštevanju ustreznih standardov in priporočenih praks ICAO, do zdaj pa je bilo v skladu s predloženim seznamom IACM ponovno certificiranih dvanajst prevoznikov (CFM – Transportes e Trabalho Aéreo S.A., Coastal Aviation, CR Aviation, ETA- Air Charter, Helicópteros Capital, Kaya Airlines Lda, Linhas Aéreas de Moçambique LAM, Moçambique Expresso SARL Mex, OHI, Safari Air, Solenta Aviation (prej CFA-Mozambique) in TTA SARL). Ker pristojni organi Mozambika niso uspeli predložiti dokazov, da se varnostni nadzor nad temi dvanajstimi letalskimi prevozniki izvaja v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi, se na podlagi splošnih meril ocenjuje, da bi bilo treba prevoznike CFM – Transportes e Trabalho Aéreo S.A., Coastal Aviation, CR Aviation, ETA- Air Charter, Helicópteros Capital, Kaya Airlines Lda, Linhas Aéreas de Moçambique LAM, Moçambique Expresso SARL Mex, OHI, Safari Air, Solenta Aviation (prej CFA-Mozambique) in TTA SARL vključiti v Prilogo A.

(57)

Preostalih pet prevoznikov, ki so že bili vključeni v Prilogo A (Aero-Serviços SARL, Aerovisão de Moçambique, Emílio Air Charter Lda, Unique Air Charter in VR Cropsprayers Lda), ni bilo ponovno certificiranih. Čeprav ti prevozniki niso bili vključeni na seznam ponovno certificiranih prevoznikov, ki so ga predložili organi, so še vedno navedeni na spletni strani IACM. Ker pristojni organi Mozambika niso uspeli predložili dokazov, da se varnostni nadzor nad temi petimi letalskimi prevozniki izvaja v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi, se na podlagi splošnih meril ocenjuje, da bi morali biti prevozniki Aero-Serviços SARL, Aerovisão de Moçambique, Emílio Air Charter Lda, Unique Air Charter in VR Cropsprayers Lda še naprej vključeni v Prilogo A.

(58)

Nadaljuje se krepitev zmogljivosti s predvideno zaposlitvijo 15 nacionalnih strokovnjakov pred koncem leta 2013 (za okrepitev na naslednjih področjih: letalske operacije in licenciranje, navigacijske službe in aerodromi, plovnost, določanje predpisov in njihovo izvajanje, sporazumi o zračnem prometu ter uprava) in nadaljnjih 4 strokovnjakov leta 2014 (navigacijske službe in aerodromi). Da bi se ta področja okrepila, je ICAO finančno podprla projekt, v okviru katerega je od oktobra 2013 na voljo strokovnjak za aerodrome, zračne poti in zemeljska sredstva.

(59)

IACM je prav tako sporočil, da letalski prevoznik Linhas Aéreas de Moçambique nadaljuje z izvajanjem višjih faz, predvsem faze III, njegovega sistema za upravljanje varnosti. Upravljavci varnosti in strokovnjaki za varnost so bili imenovani za vsa področja delovanja, potekata pa tudi izobraževanje o sistemu za upravljanje varnosti in nakup orodij informacijske tehnologije za vključitev sistema kakovosti v sistem za upravljanje varnosti. Istočasno je prevoznik Linhas Aéreas de Moçambique po uspešni reviziji, izvedeni junija 2013, obnovil svoj certifikat IOSA (program IATA za revizijo operativne varnosti), ki je zdaj veljaven do oktobra 2015. Sistem kakovosti prevoznika Linhas Aéreas de Moçambique je avgusta 2013 prav tako uspešno prestal revizijo in njegov certifikat ISO 9001 je bil ponovno potrjen.

(60)

IACM je zahteval misijo ICVM, da se potrdi napredek pri izvajanju načrta korekcijskih ukrepov. ICAO jo namerava izvesti aprila 2014.

(61)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu sta pozdravila napredek, o katerem so poročali pristojni organi Mozambika, pri odpravljanju pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila ICAO, zlasti tistih, ki zadevajo krepitev notranjih zmogljivosti, ter spodbudila njihova prizadevanja za dokončno vzpostavitev letalskega sistema, ki bo v celoti skladen s standardi ICAO.

(62)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu sta tudi potrdila in pozdravila trajne izboljšave v okviru stalnih prizadevanj za upoštevanje in sprejem mednarodnih varnostnih standardov, o katerih poroča Linhas Aéreas de Moçambique.

(63)

Rezultati revizije ICAO, izvedene maja 2009, so potrdili, da je Nepal pri izvajanju mednarodnih varnostnih standardov sorazmerno zelo nizko pod svetovnim povprečjem.

(64)

Revizija je pokazala, da pristojni organ Nepala (v nadaljnjem besedilu: CAAN) ni zmožen zagotoviti učinkovitega izvajanja mednarodnih varnostnih standardov na področju letalskih operacij, plovnosti in preiskovanja nesreč, ter da obstajajo znatne pomanjkljivosti, ki vplivajo na sposobnost države tudi na področjih primarne letalske zakonodaje in predpisov v zvezi s civilnim letalstvom, organizacije civilnega letalstva ter licenciranja in usposabljanja osebja.

(65)

V Nepalu se je v dveh letih (od avgusta 2010 do septembra 2012) zgodilo pet nesreč s smrtnim izidom z zrakoplovi, registriranimi v Nepalu, v katerih so bili udeleženi številni državljani Unije. Poleg tega so se v letu 2013 zgodile še tri nesreče. Visoka stopnja nesreč kaže na obstoj sistemskih varnostnih pomanjkljivosti.

(66)

Odbor za varnost v zračnem prometu je na podlagi informacij iz posvetovanj med CAAN ter Komisijo in EASA junija 2013 na svoji seji prvič proučil varnostne razmere v letalstvu v Nepalu.

(67)

Kljub resnim pomanjkljivostim, ki so bile ugotovljene, in velikemu številu letalskih nesreč, je Odbor za varnost v zračnem prometu z optimizmom pozdravil pobude pristojnih organov, vendar je dodal, da bi pregled rezultatov ICVM ICAO in druge informacije o varnosti lahko privedli do ukrepanja Komisije v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

(68)

ICAO je julija 2013 izvedla ICVM, ki je privedla do izdaje resnega varnostnega pomisleka, povezanega z letalskimi operacijami. Prvotni načrt korekcijskih ukrepov, ki ga je CAAN predložil ICAO, da bi z njim odpravil pomanjkljivosti, navedene v resnem varnostnem pomisleku, ni bil zaključen v določenem času, zato resni varnostni pomislek velja še naprej. Celotno poročilo o ICVM še ni na voljo.

(69)

Odbor za varnost v zračnem prometu je 19. novembra 2013 poslušal predstavitve CAAN o njegovih ukrepih za izboljšanje varnosti v letalstvu v Nepalu. Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu sta ugotovila, da kljub znatnim prizadevanjem CAAN še vedno obstajajo pomisleki glede tveganj za varnost v letalstvu, ki niso v zadostni meri obvladana.

(70)

Odbor za varnost v zračnem prometu je poslušal predstavitve Airlines Operator Association of Nepal, Nepal Airlines, Buddha Air, Yeti Airlines, Tara Air in Shree Airlines.

(71)

Predstavitve letalskih prevoznikov so zajemale zlasti upravljanje varnosti in usposabljanje pilotov. Odbor za varnost v zračnem prometu je bil zadovoljen s profesionalnim odnosom letalskih prevoznikov do varnosti v letalstvu na splošno.

(72)

Kljub prizadevanjem CAAN ni na voljo dovolj dokazov o jasnem in trajnem napredku. Ta ugotovitev se potrjuje tudi z izdajo resnega varnostnega pomisleka ICAO ter s pomanjkanjem zmožnosti za učinkovito odpravo ugotovljenih težav.

(73)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu sta opozorila, da čeprav menita, da je CAAN v fazi krepitve zmogljivosti, le-ta nima potrebnih zmožnosti za izpolnjevanje svojih mednarodnih obveznosti.

(74)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu menita, da imajo nekateri letalski prevozniki morda dovolj sredstev za upravljanje varnosti v skladu s svojimi obveznostmi, vendar pomanjkljivosti CAAN privedejo do razmer, v katerih CAAN ne more zagotoviti varnosti svojih prevoznikov.

(75)

Na podlagi stanja, opisanega v uvodnih izjavah od (63) do (74), in na podlagi skupnih meril se ocenjuje, da noben letalski prevoznik, certificiran v Nepalu, ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov, zato bi jim bilo treba prepovedati opravljanje letov in jih vključiti v Prilogo A.

(76)

Komisija je pripravljena s pomočjo EASA in držav članic opraviti obisk na kraju samem v Nepalu, po možnosti pred naslednjo sejo Odbora za varnost v zračnem prometu, da bi dodatno ocenila zmožnosti CAAN in velikih letalskih prevoznikov v Nepalu ter ugotovila, ali bi bila možna kakršna koli sprostitev prepovedi opravljanja letov.

(77)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu priznavata težave, s katerimi se srečuje CAAN, ter bosta proučila možnosti za razširitev že obstoječega tehničnega programa sodelovanja med CAAN in EASA.

(78)

Prevoznik Cebu Pacific se je odločil, da se ne bo udeležil junijskega sestanka Odbora za varnost v zračnem prometu, in sicer zaradi nesreče prevoznika 2. junija 2013 na mednarodnem letališču Davao, ki je povzročila izlet zrakoplova z vzletno-pristajalne steze.

(79)

Od junijske seje Odbora za varnost v zračnem prometu sta filipinski organ za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: CAAP) in letalski prevoznik Cebu Pacific predložila določeno dokumentacijo, da bi Komisija dobila jasnejši vpogled v varnostne ukrepe Cebu Pacific in CAAP v zvezi z nesrečo. Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu sta pozdravila pozitivna prizadevanja CAAP in transparentno sodelovanje s Komisijo v zvezi z nesrečo.

(80)

Komisija je predstavnike CAAP in Cebu Pacific povabila na tehnični sestanek, na katerem bi podrobno obravnavali te varnostne ukrepe in druge dejavnike v zvezi z nesrečo.

(81)

Države članice so ugotovile, da je prevoznik Philippine Airlines 4. novembra 2013 ponovno začel opravljati lete v Unijo, potem ko je bil julija 2013 črtan iz Priloge A seznama EU. Države članice bodo v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 še naprej preverjale dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi.

(82)

Zrakoplovi, ki jih upravljajo nekateri letalski prevozniki, ki so certificirani v Ruski federaciji in letijo na letališča Unije, so predmet prednostno razvrščenih preverjanj na ploščadi v okviru SAFA, s katerimi se preverja njihova skladnost z mednarodnimi varnostnimi standardi. Pristojni organi držav članic in EASA še naprej obveščajo pristojne organe Ruske federacije o ugotovljenih težavah ter jih pozivajo k sprejetju ukrepov za odpravo kakršne koli neskladnosti s standardi ICAO.

(83)

Komisija medtem s pristojnimi organi Ruske federacije nadaljuje dialog o vprašanjih letalske varnosti, da se zagotovi zlasti ustrezno obvladovanje kakršnih koli obstoječih tveganj, ki izhajajo iz nezadostne varnosti letalskih prevoznikov, certificiranih v Ruski federaciji.

(84)

Komisija je 7. novembra 2013 ob pomoči EASA in številnih držav članic imela sestanek s predstavniki Ruske zvezne agencije za zračni promet (v nadaljnjem besedilu: FATA), na katerem je FATA predstavila svoje ukrepe in ukrepe zadevnih letalskih prevoznikov za odpravljanje pomanjkljivosti, ugotovljenih med preverjanji na ploščadi v okviru SAFA. FATA je zlasti navedla, da nadzira učinkovitost letalskih prevoznikov in je po potrebi pripravljena posredovati. Pri postopku pregleda za certifikacijo ali pri izdaji posebnih dovoljenj redno uporablja rezultate SAFA, da bi preverila skladnost letalskega prevoznika.

(85)

Za rešitev vprašanj, povezanih z velikim povečanjem razmerja SAFA, so bili na sestanek 7. novembra 2013 povabljeni tudi predstavniki letalskega prevoznika Kogalymavia. Ruski pristojni organ je obvestil, da je izvedel nenapovedan pregled prevoznika Kogalymavia, ki je pokazal na zaskrbljujoče pomanjkljivosti na področju plovnosti, letalskih operacij in upravljanja varnosti. Letalski prevoznik je dobil na voljo en mesec, da odpravi vse pomanjkljivosti. FATA bo nato v dveh tednih izvedla nadaljnji pregled in se odločila, ali naj omeji, začasno odvzame ali odvzame njegovo spričevalo letalskega prevoznika. Komisija je poudarila, da je treba floto in operacije tega letalskega prevoznika temeljito pregledati ter hkrati okrepiti stalni nadzor, da se lahko potrdi, da se tehnično stanje letal in varnost poletov hitro izboljšujeta. Če se razmere pri prevozniku Kogalymavia ne bodo izboljšale ali ukrepi organov ne bodo primerni, bo Komisija ustrezno ukrepala. Ker je del flote registriran na Irskem, bo irski pristojni organ (IAA) sprejel ustrezne ukrepe.

(86)

Komisija in EASA bosta še naprej pozorno spremljali varnost letalskih prevoznikov, ki so certificirani v Ruski federaciji in opravljajo letalske prevoze v Unijo. V ta namen bodo pristojni organi držav članic preverjali dejansko izpolnjevanje ustreznih varnostnih standardov s prednostno razvrstitvijo preverjanj na ploščadi, ki jih je treba opraviti na zrakoplovih teh prevoznikov v skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012. Komisija si bo z ruskimi pristojnimi organi še naprej izmenjevala informacije v zvezi z varnostjo za potrditev, da so zadevni letalski prevozniki ustrezno odpravili pomanjkljivosti, ugotovljene med preverjanji na ploščadi v okviru SAFA.

(87)

Če rezultati preverjanj na ploščadi ali kakršne koli druge zadevne varnostne informacije pokažejo, da mednarodni varnostni standardi niso izpolnjeni, bo morala Komisija ukrepati v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

(88)

Preiskovalno poročilo v zvezi z nesrečo prevoznika Yemen Airways („Yemenia“) v mestu Moroni na Komorih 29. junija 2009 (2254 UTC) je bilo objavljeno 25. junija 2013. V skladu z mednarodnimi standardi je poročilo objavila država Komori v sodelovanju z drugimi državami, kot so Francija, ZDA in Jemen. Nekateri udeleženci so imeli pomisleke zaradi časa, ki je pretekel med samo nesrečo in objavo končnega poročila.

(89)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu sta pozdravila objavo končnega poročila. V sklepnih ugotovitvah poročila je v zvezi s prevoznikom Yemenia navedeno, da je nesreča posledica neustreznega ukrepanja posadke pri nadzoru poti leta zrakoplova, zaradi česar je prišlo do nepovratne porušitve vzgona zrakoplova, kar je povzročilo trk z morjem. Pred porušitvijo vzgona je prišlo do nenadzorovanega vizualnega manevriranja med nočnim postopkom kroženja. Poročilo nadalje navaja, da posadka Yemenie verjetno mentalno ni bila sposobna, da bi se ustrezno odzvala na različne alarme v pilotski kabini. Poleg tega poročilo navaja, da ni bilo jasnega postopka, v skladu s katerim bi posadka morala ravnati v primeru, če bi bili ena ali obe priletni luči (luči „RAIL“) neuporabni.

(90)

Poročilo o nesreči vsebuje tri glavna priporočila: prvič, naj organi Komorov sprejmejo nujne stalne ukrepe za iskanje in reševanje v primeru nesreče zrakoplova v morju blizu letališč Komorov; drugič, naj organi Jemna zagotovijo, da so vsi člani posadke, ki opravljajo lete v Moroni, ustrezno usposobljeni za vizualno manevriranje s predpisanimi postopki za pot letala; in tretjič, naj organi Jemna ponovno pregledajo usposabljanje pilotov Yemenie, zlasti v zvezi z njihovo sposobnostjo odzivanja v izrednih razmerah.

(91)

Po objavi poročila je Komisija 1. julija 2013 organizirala sestanek v Bruslju, ki so se ga udeležili predstavniki arabskega odbora za civilno letalstvo ter organ za civilno letalstvo in meteorologijo iz Jemna (v nadaljnjem besedilu: CAMA). Sestanek je bil organiziran zato, da bi imel CAMA priložnost izraziti svoje mnenje o glavnih zaključkih in priporočilih poročila o nesreči. Komisija je v dopisu z dne 10. septembra pojasnila, da se ne želi osredotočiti na tehnične podrobnosti poročila o nesreči, temveč na varnost Yemenie in na njen varnostni nadzor, zlasti ker ta letalski prevoznik redno prevaža evropske državljane. Komisija je navedla, da želi predvsem izvedeti več o dejanskih ukrepih, ki sta jih sprejela CAMA in Yemenia po objavi poročila o nesreči.

(92)

Ker ni prejela odgovora, je Komisija 30. oktobra 2013 poslala še en dopis in v njem poudarila, da je odgovor nujno potreben za izognitev pozivu iz člena 7 Uredbe (ES) št. 2111/2005.

(93)

CAMA je 7. novembra 2013 odgovorila z dopisom, v katerem je navedla nekaj podrobnosti v zvezi s svojimi varnostnimi ukrepi, sprejetimi zaradi nesreče. Ti podatki bodo morali biti osnova za sestanek, ki bo potekal s predstavniki CAMA in Yemenia. Glede na rezultat tega sestanka se bo Komisija še naprej uradno posvetovala z odgovornimi za regulativni nadzor nad letalskimi prevozniki, certificiranimi v Jemnu, in prevoznikom Yemenia, ali pa bo morala razmisliti o možnosti poziva iz člena 7 Uredbe (ES) št. 2111/2005.

(94)

Uredba Komisije (ES) št. 619/2009 z dne 13. julija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 navaja, da bi morali biti vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Zambije, odgovorni za regulativni nadzor, vključeni v Prilogo A.

(95)

Vključitev v seznam v skladu s skupnimi merili iz Uredbe (ES) št. 2111/2005 podpirajo dokazi, ki vključujejo ugotovitve revizije USOAP, ki jo je februarja 2009 izvedla ICAO in je bila podlaga za objavo resnega varnostnega pomisleka v zvezi z letalskimi operacijami, certifikacijo in nadzorom, ki ga izvaja zambijski organ za civilno letalstvo.

(96)

ICAO je nato decembra 2012 obiskala Zambijo v okviru misije za usklajevanje in potrjevanje ICAO (ICVM). Področje misije ICVM ni vključevalo prvotnega resnega varnostnega pomisleka, nastalega na podlagi revizije USOAP ICAO februarja 2009, in korekcijskih ukrepov, ki so jih organi Zambije predložili glede tega pomisleka. Odbor za potrditev resnih varnostnih pomislekov ICAO je po ICVM sklenil, da se lahko resni varnostni pomisleki umaknejo.

(97)

Komisija je Odbor za varnost v zračnem prometu obvestila o svoji nedavni korespondenci z zambijskimi organi.

(98)

Komisija in Odbor za varnost v zračnem prometu sta zadovoljna z napredkom zambijske službe za civilno letalstvo in sta organe Zambije spodbudila, naj nadaljujejo svoje delo, da bi bila v primernem trenutku in po potrebni preveritvi možna sprostitev sedanjih omejitev opravljanja letov.

(99)

Člen 8(2) Uredbe (ES) št. 2111/2005 priznava potrebo, da se zaradi varnostnih posledic odločitve sprejemajo hitro in, kjer je to potrebno, po nujnem postopku. Zato je za zaščito občutljivih informacij ter za čim večje zmanjšanje gospodarskih vplivov bistveno, da se odločitve, sprejete v okviru posodobitve seznama letalskih prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov ali omejitev znotraj Unije, objavijo in začnejo veljati nemudoma po njihovem sprejetju.

(100)

Uredbo (ES) št. 474/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(101)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za varnost v zračnem prometu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 474/2006 se spremeni:

1.

Priloga A se nadomesti z besedilom iz Priloge A k tej uredbi.

2.

Priloga B se nadomesti z besedilom iz Priloge B k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. decembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 344, 27.12.2005, str. 15.

(2)  UL L 143, 30.4.2004, str. 76.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 474/2006 z dne 22. marca 2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005, UL L 84, 23.3.2006, str. 14.

(4)  Uredba Sveta (EGS) št. 3922/1991 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva, UL L 373, 31.12.1991, str. 4.

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta UL L 296, 25.10.2012, str. 1.

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1146/2012 z dne 3. decembra 2012 (UL L 333, 5.12.2012, str. 7).


PRILOGA A

SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, ZA KATERE VELJA PREPOVED OPRAVLJANJA LETOV V EU ZA VSE DEJAVNOSTI  (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je drugačno)

Številka spričevala letalskega prevoznika (AOC) ali številka operativne licence

Oznaka letalske družbe ICAO

Država letalskega prevoznika

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republika Gana

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Afganistana, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Islamska republika Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamska republika Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamska republika Afganistan

PAMIR AIRLINES

neznan

PIR

Islamska republika Afganistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamska republika Afganistan

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Angole, odgovorni za regulativni nadzor, razen prevoznika TAAG Angola Airlines, vključenega v Prilogo B, vključno z

 

 

Republika Angola

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Republika Angola

AIR GICANGO

009

neznan

Republika Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republika Angola

AIR NAVE

017

neznan

Republika Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republika Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

neznan

Republika Angola

DIEXIM

007

neznan

Republika Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

neznan

Republika Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republika Angola

HELIANG

010

neznan

Republika Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

neznan

Republika Angola

MAVEWA

016

neznan

Republika Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republika Angola

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Benina, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Republika Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republika Benin

AFRICA AIRWAYS

neznan

AFF

Republika Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

neznan

Republika Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republika Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republika Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republika Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republika Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republika Benin

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Republike Kongo, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Republika Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republika Kongo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

neznan

Republika Kongo

EMERAUDE

RAC06-008

neznan

Republika Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republika Kongo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Republika Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

neznan

Republika Kongo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

neznan

Republika Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Republika Kongo

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Demokratične republike Kongo (DRK), odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Demokratična republika Kongo (DRK)

AFRICAN AIR SERVICE COMMUTER

104/CAB/MIN/TVC/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR BARAKA

409/CAB/MIN/TVC/002/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR CASTILLA

409/CAB/MIN/TVC/007/2010

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR MALEBO

409/CAB/MIN/TVC/0122/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

ARMI GLOBAL BUSINESS AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/029/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

BIEGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/051/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Demokratična republika Kongo (DRK)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Demokratična republika Kongo (DRK)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

CETRACA

105/CAB/MIN/TVC/2012

CER

Demokratična republika Kongo (DRK)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TVC/0078/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

CONGO EXPRESS AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/059/2012

EXY

Demokratična republika Kongo (DRK)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

EAGLES SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/0196/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

EPHRATA AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/040/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/2008

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

FLY CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0126/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/0027/2008

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/0082/2010

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/0051/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

GTRA

409/CAB/MIN/TVC/0060/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/0065/2010

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

JET CONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/0011/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

KATANGA EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/0083/2010

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

KATANGA WINGS

409/CAB/MIN/TVC/0092/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Podpis ministra (odlok št. 78/205)

LCG

Demokratična republika Kongo (DRK)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

MAVIVI AIR TRADE

409/CAB/MIN/TVC/00/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

OKAPI AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/086/2011

OKP

Demokratična republika Kongo (DRK)

PATRON AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/0066/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

PEGASUS

409/CAB/MIN/TVC/021/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

SAFE AIR

409/CAB/MIN/TVC/021/2008

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

SION AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/0081/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

STELLAR AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/056/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0085/2010

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/004/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

neznan

Demokratična republika Kongo (DRK)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/2008

WDA

Demokratična republika Kongo (DRK)

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Džibutija, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Džibuti

DAALLO AIRLINES

neznan

DAO

Džibuti

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Ekvatorialne Gvineje, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Ekvatorialna Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatorialna Gvineja

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

neznan

Ekvatorialna Gvineja

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

neznan

Ekvatorialna Gvineja

TANGO AIRWAYS

neznan

neznan

Ekvatorialna Gvineja

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Eritreje, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Eritreja

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritreja

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritreja

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Gabonske republike, pristojni za regulativni nadzor, razen prevoznikov Gabon Airlines, Afrijet in SN2AG, vključenih v Prilogo B, vključno z

 

 

Gabonska republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonska republika

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Gabonska republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonska republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonska republika

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Gabonska republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonska republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonska republika

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Indonezije, odgovorni za regulativni nadzor, razen prevoznikov Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua in Indonesia Air Asia, vključno z

 

 

Republika Indonezija

AIR BORN INDONESIA

135-055

neznan

Republika Indonezija

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

neznan

Republika Indonezija

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

neznan

Republika Indonezija

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

neznan

Republika Indonezija

ASCO NUSA AIR

135-022

neznan

Republika Indonezija

ASI PUDJIASTUTI

135-028

neznan

Republika Indonezija

AVIASTAR MANDIRI

135-029

neznan

Republika Indonezija

BATIK AIR

121-050

BTK

Republika Indonezija

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Republika Indonezija

DABI AIR NUSANTARA

135-030

neznan

Republika Indonezija

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republika Indonezija

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republika Indonezija

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republika Indonezija

EASTINDO

135-038

neznan

Republika Indonezija

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

neznan

Republika Indonezija

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

neznan

Republika Indonezija

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republika Indonezija

HEAVY LIFT

135-042

neznan

Republika Indonezija

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Republika Indonezija

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

neznan

Republika Indonezija

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

neznan

Republika Indonezija

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Republika Indonezija

KAL STAR

121-037

KLS

Republika Indonezija

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republika Indonezija

KOMALA INDONESIA

135-051

neznan

Republika Indonezija

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republika Indonezija

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republika Indonezija

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

neznan

Republika Indonezija

MARTABUANA ABADION

135-049

neznan

Republika Indonezija

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

neznan

Republika Indonezija

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republika Indonezija

MIMIKA AIR

135-007

neznan

Republika Indonezija

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

neznan

Republika Indonezija

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

neznan

Republika Indonezija

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

neznan

Republika Indonezija

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

neznan

Republika Indonezija

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

neznan

Republika Indonezija

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republika Indonezija

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

neznan

Republika Indonezija

PURA WISATA BARUNA

135-025

neznan

Republika Indonezija

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republika Indonezija

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

neznan

Republika Indonezija

SKY AVIATION

135-044

neznan

Republika Indonezija

SMAC

135-015

SMC

Republika Indonezija

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republika Indonezija

SURVEI UDARA PENAS

135-006

neznan

Republika Indonezija

SURYA AIR

135-046

neznan

Republika Indonezija

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

neznan

Republika Indonezija

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

neznan

Republika Indonezija

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republika Indonezija

TRAVIRA UTAMA

135-009

neznan

Republika Indonezija

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republika Indonezija

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republika Indonezija

UNINDO

135-040

neznan

Republika Indonezija

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republika Indonezija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Kazahstana, odgovorni za regulativni nadzor, razen prevoznika Air Astana, vključno z

 

 

Republika Kazahstan

AIR ALMATY

AK-0453-11

LMY

Republika Kazahstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0455-12

RTR

Republika Kazahstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republika Kazahstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-067-12

SAP

Republika Kazahstan

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Republika Kazahstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0442-11

BBS

Republika Kazahstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0456-12

BRY

Republika Kazahstan

COMLUX-KZ

AK-0449-11

KAZ

Republika Kazahstan

EAST WING

AK-0465-12

EWZ

Republika Kazahstan

EURO-ASIA AIR

AK-0441-11

EAK

Republika Kazahstan

FLY JET KZ

AK-0446-11

FJK

Republika Kazahstan

INVESTAVIA

AK-0447-11

TLG

Republika Kazahstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republika Kazahstan

JET AIRLINES

AK-0459-12

SOZ

Republika Kazahstan

JET ONE

AK-0468-12

JKZ

Republika Kazahstan

KAZAIR JET

AK-0442-11

KEJ

Republika Kazahstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Republika Kazahstan

KAZAVIASPAS

AK-0452-11

KZS

Republika Kazahstan

LUK AERO (PREJ EASTERN EXPRESS)

AK-0464-12

LIS

Republika Kazahstan

PRIME AVIATION

AK-0448-11

PKZ

Republika Kazahstan

SCAT

AK-0460-12

VSV

Republika Kazahstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republika Kazahstan

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Kirgiške republike, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Kirgiška republika

AIR BISHKEK (PREJ EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgiška republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiška republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiška republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CRS

Kirgiška republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiška republika

HELI SKY

neznan

HAC

Kirgiška republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

CCC

Kirgiška republika

KYRGYZ AIRLINES

neznan

KGZ

Kirgiška republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgiška republika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgiška republika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgiška republika

S GROUP INTERNATIONAL

neznan

IND

Kirgiška republika

SKY BISHKEK

neznan

BIS

Kirgiška republika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgiška republika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgiška republika

STATE AVIATION ENTERPRISE UNDER THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS (SAEMES)

20

DAM

Kirgiška republika

SUPREME AVIATION

40

SGK

Kirgiška republika

TEZ JET

46

TEZ

Kirgiška republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgiška republika

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Liberije, odgovorni za regulativni nadzor.

 

 

Liberija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Republike Mozambik, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Republika Mozambik

AERO-SERVICOS SARL

MOZ-08

neznan

Republika Mozambik

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

neznan

neznan

Republika Mozambik

CFM-TRANSPORTES E TRABALHO AEREO SA

MOZ-07

neznan

Republika Mozambik

COASTAL AVIATION

MOZ-15

neznan

Republika Mozambik

CR AVIATION

MOZ-14

neznan

Republika Mozambik

EMILIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

neznan

Republika Mozambik

ETA - AIR CHARTER

MOZ-04

neznan

Republika Mozambik

HELICOPTEROS CAPITAL

MOZ-11

neznan

Republika Mozambik

KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Republika Mozambik

MOZAMBIQUE AIRLINES (LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE LAM, S.A.)

MOZ-01

LAM

Republika Mozambik

MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MEX

Republika Mozambik

OHI

MOZ-17

neznan

Republika Mozambik

SAFARI AIR

MOZ-12

neznan

Republika Mozambik

SOLENTA AVIATION (prej CFA – MOZAMBIQUE, SA)

MOZ-10

neznan

Republika Mozambik

TTA SARL

MOZ-16

neznan

Republika Mozambik

UNIQUE AIR CHARTER

MOZ-13

neznan

Republika Mozambik

VR CROPSPRAYERS LDA

MOZ-06

neznan

Republika Mozambik

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Nepala, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Republika Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035-01

neznan

Republika Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

neznan

Republika Nepal

BUDDHA AIR

014/96

neznan

Republika Nepal

BUDDHA AIR (INTERNATIONAL OPERATIONS)

058/2010

neznan

Republika Nepal

FISHTAIL AIR

017/01

neznan

Republika Nepal

GOMA AIR

064/2010

neznan

Republika Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

neznan

Republika Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

neznan

Republika Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

neznan

Republika Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORTATION

003/2000

RNA

Republika Nepal

SHREE AIRLINES

030/02

neznan

Republika Nepal

SHREE AIRLINES (INTERNATIONAL OPERATIONS)

059/2010

neznan

Republika Nepal

SIMRIK AIR

034/00

neznan

Republika Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

neznan

Republika Nepal

SITA AIR

033/2000

neznan

Republika Nepal

TARA AIR

053/2009

MNA

Republika Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

neznan

Republika Nepal

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Filipinov, odgovorni za regulativni nadzor, razen prevoznika Philippine Airlines, vključno z

 

 

Republika Filipini

AEROEQUIPEMENT AVIATION

2010037

neznan

Republika Filipini

AIR ASIA PHILIPPINES

2012047

APG

Republika Filipini

AIR JUAN AVIATION

2013053

neznan

Republika Filipini

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Republika Filipini

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

2012048

neznan

Republika Filipini

ASIAN AEROSPACE CORPORATION

2012050

neznan

Republika Filipini

ASTRO AIR INTERNATIONAL

2012049

neznan

Republika Filipini

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

neznan

Republika Filipini

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

2010026

neznan

Republika Filipini

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Republika Filipini

CM AERO SERVICES

20110401

neznan

Republika Filipini

CYCLONE AIRWAYS

2010034

neznan

Republika Filipini

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

neznan

Republika Filipini

INAEC AVIATION CORP.

2010028

neznan

Republika Filipini

INTERISLAND AIRLINES

2010023

neznan

Republika Filipini

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Republika Filipini

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

neznan

Republika Filipini

LION AIR

2009019

neznan

Republika Filipini

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

neznan

Republika Filipini

MAGNUM AIR

2012051

neznan

Republika Filipini

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

neznan

Republika Filipini

NORTHSKY AIR INC.

2011042

neznan

Republika Filipini

OMNI AVIATION CORP.

2010033

neznan

Republika Filipini

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

neznan

Republika Filipini

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

neznan

Republika Filipini

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES

2009 004

neznan

Republika Filipini

SOUTH EAST ASIAN AIRLINES (SEAIR) INTERNATIONAL

2012052

neznan

Republika Filipini

SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES

2011045

neznan

Republika Filipini

SUBIC SEAPLANE, INC.

2011035

neznan

Republika Filipini

WCC AVIATION COMPANY

2009015

neznan

Republika Filipini

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

EZD

Republika Filipini

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sao Tomeja in Principa, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Sao Tome in Principe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sao Tome in Principe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Sao Tome in Principe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Sao Tome in Principe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

neznan

Sao Tome in Principe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Sao Tome in Principe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

neznan

Sao Tome in Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tome in Principe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Sao Tome in Principe

TRANSCARG

01/AOC/2009

neznan

Sao Tome in Principe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TLZ

Sao Tome in Principe

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sierre Leone, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

neznan

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

neznan

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

neznan

neznan

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

neznan

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

neznan

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

neznan

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

neznan

neznan

Sierra Leone

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sudana, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Republika Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republika Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republika Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Republika Sudan

BENTIU AIR TRANSPORT

029

BNT

Republika Sudan

BLUE BIRD AVIATION

011

BLB

Republika Sudan

DOVE AIRLINES

052

DOV

Republika Sudan

ELIDINER AVIATION

008

DND

Republika Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

053

WHB

Republika Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

neznan

Republika Sudan

HELEJETIC AIR

057

HJT

Republika Sudan

KATA AIR TRANSPORT

009

KTV

Republika Sudan

KUSH AVIATION

060

KUH

Republika Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republika Sudan

MID AIRLINES

025

NYL

Republika Sudan

NOVA AIRLINES

046

NOV

Republika Sudan

SUDAN AIRWAYS

001

SUD

Republika Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republika Sudan

TARCO AIRLINES

056

TRQ

Republika Sudan

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Svazija, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Svazi

SWAZILAND AIRLINK

neznan

SZL

Svazi

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Zambije, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

 

 

Zambija

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambija


(1)  Letalskim prevoznikom iz Priloge A se lahko dovoli uveljavljanje prometnih pravic z uporabo zrakoplovov, zakupljenih skupaj s posadko (od) letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.


PRILOGA B

SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, ZA KATERE VELJAJO OMEJITVE PRI OPRAVLJANJU LETOV V EU  (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če je drugačno)

Številka spričevala letalskega prevoznika (AOC)

Oznaka letalske družbe ICAO

Država letalskega prevoznika

Vrsta zrakoplova z omejeno dejavnostjo

Registrske oznake in serijske številke, če so na voljo

Država registracije

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republika Angola

Vsa flota razen: 5 zrakoplovov vrste Boeing B777 in 4 zrakoplovov vrste Boeing B737-700

Vsa flota razen: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republika Angola

AIR ASTANA (2)

AK-0443-11

KZR

Kazahstan

Vsa flota razen: zrakoplova vrste Boeing B767, zrakoplova vrste Boeing 757, zrakoplova vrste Airbus A319/320/321

Vsa flota razen: zrakoplova iz flote Boeing B767, kot je navedeno na AOC; zrakoplova iz flote Boeing B757, kot je navedeno na AOC; zrakoplova iz flote Airbus A319/320/321, kot je navedeno na AOC

Aruba (Kraljevina Nizozemska)

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comoros

Vsa flota razen: LET 410 UVP

Vsa flota razen: D6-CAM (851336)

Komori

AFRIJET (3)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonska republika

Vsa flota razen: 2 zrakoplovov vrste Falcon 50; 2 zrakoplovov vrste Falcon 900

Vsa flota razen: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Gabonska republika

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonska republika

Vsa flota razen: 1 zrakoplova vrste Boeing B767-200

Vsa flota razen: TR-LHP

Gabonska republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonska republika

Vsa flota razen: 1 zrakoplova vrste Challenger CL-601; 1 zrakoplova vrste HS-125-800

Vsa flota razen: TR-AAG, ZS-AFG

Gabonska republika; Južnoafriška republika

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Republika Gana

Vsa flota razen: 2 zrakoplovov vrste DC8-63F

Vsa flota razen: 9G-TOP in 9G-RAC

Republika Gana

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Islamska republika Iran

Vsa flota razen: 14 zrakoplovov vrste Airbus A300, 8 zrakoplovov vrste Airbus A310, 1 zrakoplova vrste Boeing B737

Vsa flota razen:

 

EP-IBA

 

EP-IBB

 

EP-IBC

 

EP-IBD

 

EP-IBG

 

EP-IBH

 

EP-IBI

 

EP-IBJ

 

EP-IBM

 

EP-IBN

 

EP-IBO

 

EP-IBS

 

EP-IBT

 

EP-IBV

 

EP-IBX

 

EP-IBZ

 

EP-ICE

 

EP-ICF

 

EP-IBK

 

EP-IBL

 

EP-IBP

 

EP-IBQ

 

EP-AGA

Islamska republika Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Demokratična ljudska republika Koreja

Vsa flota razen: 2 zrakoplovov vrste Tu- 204

Vsa flota razen: P-632, P-633

Demokratična ljudska republika Koreja

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Vsa flota razen: 3 zrakoplovov vrste Boeing B737-300, 2 zrakoplovov vrste ATR 72-500, 1 zrakoplova vrste ATR 42-500, 1zrakoplova vrste ATR 42-320 in 3 zrakoplovov vrste DHC 6-300

Vsa flota razen: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MFL, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republika Madagaskar


(1)  Letalskim prevoznikom iz Priloge B se lahko dovoli uveljavljanje prometnih pravic z uporabo zrakoplovov, zakupljenih skupaj s posadko (od) letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.

(2)  Air Astana lahko za trenutno raven svojih dejavnosti v Uniji uporablja le navedene specifične vrste zrakoplovov, pod pogojem, da so zrakoplovi registrirani na Arubi in da so vse spremembe spričevala letalskega prevoznika pravočasno predložene Komisiji in Eurocontrolu.

(3)  Afrijet lahko za trenutno raven svojih dejavnosti v Evropski uniji uporablja le navedene specifične zrakoplove.

(4)  Gabon Airlines lahko za trenutno raven svojih dejavnosti v Evropski uniji uporablja le navedene specifične zrakoplove.

(5)  Iran Air lahko leti v Unijo le z določenimi zrakoplovi in pod pogoji iz uvodne izjave 69 Uredbe (EU) št. 590/2010, UL L 170, 6.7.2010, str. 15.