6.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 326/1


UREDBA SVETA (EU) št. 1261/2013

z dne 2. decembra 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 723/2009 o pravnem okviru Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 187 in 188 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po predložitvi osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 723/2009 (2) določa pravni okvir, ki opredeljuje zahteve in postopke za ustanovitev in delovanje Konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC).

(2)

Podpora raziskovalnim infrastrukturam v Evropi in njihov razvoj je stalen cilj Unije, kot je bilo nazadnje izraženo v Sklepu št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), zlasti v Odločbi Sveta 2006/974/ES (4).

(3)

Evropski strateški forum za raziskovalno infrastrukturo (ESFRI) in posvetovalna skupina za e-infrastrukturo (e-IRG) sta izdelala in posodobila prvi evropski načrt za raziskovalne infrastrukture.

(4)

Od začetka veljavnosti pravnega okvira Skupnosti za ERIC leta 2009 sta status ERIC dobili dve evropski raziskovalni infrastrukturi.

(5)

Članstvo v ERIC je odprto za države članice, pridružene države, tretje države, ki niso pridružene države, in medvladne organizacije.

(6)

Pridružene države imajo ključno vlogo pri pripravah in izvajanju evropskih raziskovalnih infrastruktur ter bi morale imeti enake možnosti sodelovanja v projektih ERIC, kot jih imajo države članice, saj s svojo podporo prispevajo k znanstveni odličnosti raziskav Unije in konkurenčnosti gospodarstva Unije.

(7)

Za lažje sodelovanje pridruženih držav v projektih ERIC bi bilo treba spremeniti člen 9(2) in (3) Uredbe (ES) št. 723/2009, tako da se bodo prispevki pridruženih držav v celoti odražali v smislu članstva in glasovalnih pravic –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 9 Uredbe (ES) št. 723/2009 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim besedilom:

„2.   V ERIC morajo biti včlanjene vsaj ena država članica in dve drugi državi, ki sta bodisi državi članici bodisi pridruženi državi. Druge države članice ali pridružene države se lahko včlanijo kadar koli pod poštenimi in razumnimi pogoji iz Statuta, lahko pa se priključijo tudi kot opazovalke, brez glasovalnih pravic in v skladu s pogoji iz navedenega Statuta. Včlanijo se lahko tudi tretje države, ki niso pridružene države, pa tudi medvladne organizacije, če to odobri skupščina članic iz člena 12(a) v skladu s pogoji in postopki za spremembe članstva iz Statuta.

3.   Države članice ali pridružene države imajo skupaj večino glasov v skupščini članic. Predlogi sprememb Statuta ERIC, ki je na ozemlju države članice, se sprejemajo z večino glasov držav članic, ki so članice tega ERIC.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 2. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

E. GUSTAS


(1)  UL C 161, 6.6.2013, p. 58.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 723/2009 z dne 25. junija 2009 o pravnem okviru Skupnosti za Konzorcij evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC) (UL L 206, 8.8.2009, str. 1).

(3)  Sklep št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 412, 30.12.2006, str. 1).

(4)  Odločba Sveta 2006/974/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu Zmogljivosti za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (UL L 54, 22.2.2007, str. 101).