3.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1234/2013

z dne 2. decembra 2013

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1020/2012 o sprejetju načrta za dodeljevanje sredstev državam članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Evropski uniji za proračunsko leto 2013

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(f) in (g) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 27 Uredbe (ES) št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 121/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2), je določen program za razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji za leti 2012 in 2013, ki se uporablja do dokončanja letnega načrta za leto 2013.

(2)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1020/2012 (3) je bil sprejet načrt za dobavo hrane najbolj ogroženim osebam, dodeljena pa so bila tudi ustrezna finančna sredstva za proračunsko leto 2013. V skladu s členom 3(1) Uredbe Komisije (EU) št. 807/2010 (4) se obdobje izvajanja letnega načrta začne 1. oktobra in konča 31. decembra naslednje leto. Za zagotovitev nemotenega prehoda na Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim, ko bo ustanovljen leta 2014, zlasti v smislu zagotavljanja podpore, in v skladu z zahtevami, ki jih je Komisija prejela od Španije, Poljske in Slovenije, se zdi ustrezno podaljšati obdobje izvajanja letnega načrta za razdeljevanje hrane v korist najbolj ogroženih oseb za leto 2013. Da bi zagotovili enako obravnavo, bi se moralo podaljšanje uporabljati za vse države članice.

(3)

Zaradi sodnih postopkov, sproženih proti razpisnim postopkom, je v Grčiji prišlo do zamud pri podpisu pogodb o izvedbi javnih naročil in država je zato zaprosila za podaljšanje roka za vložitev zahtevkov za plačila iz prvega odstavka člena 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 1020/2012. Glede na to zahtevo in na težke finančne razmere v Grčiji je primerno to podaljšanje dovoliti. Da bi zagotovili enako obravnavo, bi se moralo odstopanje uporabljati za vse države članice. Ker je bil rok, določen za vložitev zahtevkov za plačila, 30. september, bi bilo treba to odstopanje uporabiti za nazaj.

(4)

Za računovodske namene bi bilo treba predplačila plačilnih agencij upravičencem in obračun predplačil na ravni upravičencev vknjižiti v letne računovodske izkaze Komisije. Zato je primerno, da države članice določijo datum, do katerega bi morali upravičenci do navedenih plačil predložiti izjave o stroških in nekatere druge informacije v zvezi s predplačili. Poleg tega je za predložitev podatkov držav članic Komisiji primerno določiti rok 1. februarja 2014, ki ustreza roku za predložitev računovodskih informacij iz člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 (5).

(5)

Izvedbeno Uredbo (EU) št. 1020/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 1020/2012 se spremeni:

1.

vstavi se naslednji člen 1a:

„Člen 1a

Z odstopanjem od člena 3(1) Uredbe (EU) št. 807/2010 se obdobje izvajanja letnega načrta razdeljevanja za leto 2013 zaključi 28. februarja 2014.“;

2.

v členu 4 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od člena 9 Uredbe (EU) št. 807/2010 se za načrt razdeljevanja za leto 2013 zahtevki za plačila vložijo pri pristojnih organih posameznih držav članic do 15. oktobra 2013.“;

3.

člen 5 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

sprejeli vse ukrepe, da bi zagotovili, da se izvajanje zaključi najpozneje 28. februarja 2014.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek 5a:

„5a.   Izvajalci, izbrani v skladu s členom 4(4) in (6) Uredbe (EU) št. 807/2010 ter imenovane organizacije iz člena 27(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 pristojnemu organu države članice, ki je dodelil predplačilo, predložijo naslednje informacije:

(a)

izjave o stroških, ki po posameznih postavkah upravičujejo uporabo predplačil do 15. oktobra 2013, in

(b)

potrdilo o stanju neuporabljenih predplačil po posameznih postavkah na dan 15. oktobra 2013.

Države članice določijo datum predložitve informacij iz prvega pododstavka, da se te lahko vključijo v obvestilo iz odstavka 6.“;

(c)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Države članice Komisiji najpozneje do 1. februarja 2014 skupaj z informacijami iz člena 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 (6) sporočijo skupni znesek predplačil, izplačanih do 15. oktobra 2013 v skladu z odstavkom 2 tega člena, ki še niso potrjena in se nanašajo na nezaključene dejavnosti.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1(2) se uporablja od 30. septembra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 121/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2012 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 1234/2007 glede razdeljevanja prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim osebam v Uniji (UL L 44, 16.2.2012, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1020/2012 z dne 6. novembra 2012 o sprejetju načrta za dodeljevanje sredstev državam članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Evropski uniji za proračunsko leto 2013 in o odstopanju od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 807/2010 (UL L 307, 7.11.2012, str. 62).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 807/2010 z dne 14. septembra 2010 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Uniji (UL L 242, 15.9.2010, str. 9).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 171, 23.6.2006, str. 90).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 171, 23.6.2006, str. 90).“