3.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/15


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1232/2013

z dne 28. novembra 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije, da bi se lahko uporabljali tarifni in drugi ukrepi v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je v stolpcu 2, zaradi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 (2) še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo. Določiti bi bilo treba, da navedeno obdobje znaša.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je mogoče še tri mesece od začetka veljavnosti te uredbe sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Brezalkoholna pijača, primerna za takojšnje uživanje, ki vsebuje (v mas. %):

breskov pire

31

koncentrat korenčkovega soka

28

koncentrat jabolčnega soka

12

hruškov pire

7

koncentrat ananasovega soka

7

koncentrat grenivkinega soka

4

koncentrat hruškovega soka

3

ter pomarančno pulpo, koncentrat pireja antilske češnje, jabolčne vlaknine in koncentrat limoninega soka.

Sestavine tega proizvoda so pasterizirane, prodaja pa se na drobno v majhni embalaži (100 ml).

2202 90 10

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opombo 3 k poglavju 22 in besedilom oznak KN 2202, 2202 90 in 2202 90 10.

Ker je proizvod mešanica več koncentratov sadnih sokov in koncentrata zelenjavnega soka z dodanimi sadnimi pireji, je izgubil svoj originalni značaj sadnega soka iz tarifne številke 2009 (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 2009).

Proizvod je predstavljen kot nealkoholna pijača iz koncentratov sadnih sokov, koncentrata zelenjavnega soka in sadnih pirejev.

Proizvod se zato uvrsti pod oznako KN 2202 90 10.