26.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 315/67


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1198/2013

z dne 25. novembra 2013

o ustavitvi protisubvencijskega postopka v zvezi z uvozom biodizla s poreklom iz Argentine in Indonezije in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 330/2013 o uvedbi registracije za takšen uvoz

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), ter zlasti členov 14 in 24 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je 27. septembra 2012 prejela pritožbo o domnevnem škodljivem subvencioniranju proizvodnje biodizla s poreklom iz Argentine in Indonezije, ki jo je v skladu s členom 10 osnovne uredbe vložil Evropski odbor za biodizel („pritožnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo več kot 25 % celotne proizvodnje biodizla v Uniji.

(2)

Pritožba je vsebovala dokaze prima facie o subvencioniranju navedenega izdelka in o znatni škodi, ki je zaradi tega nastala, kar je zadostovalo za utemeljitev začetka preiskave.

(3)

Komisija je 10. novembra 2012 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije („obvestilo o začetku“), napovedala začetek protisubvencijskega postopka v zvezi z uvozom biodizla s poreklom iz Argentine in Indonezije v Unijo (2).

(4)

Komisija je o začetku preiskave uradno obvestila pritožnika, druge znane proizvajalce Unije, znane proizvajalce izvoznike v Argentini in Indoneziji, znane uvoznike, dobavitelje, distributerje, uporabnike in združenja, za katere je znano, da jih to zadeva, ter organe Argentine in Indonezije. Zainteresirane strani so bile pozvane, da predstavijo svoja stališča v pisni obliki in zahtevajo zaslišanje v roku iz obvestila o začetku.

(5)

Vsem zainteresiranim stranem, ki so zahtevale zaslišanje in dokazale, da zanj obstajajo posebni razlogi, je bilo zaslišanje odobreno.

(6)

Komisija je 10. aprila 2013 z Uredbo (EU) št. 330/2013 z dne 10. Aprila 2013 (3) uvedla obvezno registracijo za uvoz biodizla s poreklom iz Argentine in Indonezije.

2.   UMIK PRITOŽBE IN USTAVITEV POSTOPKA

(7)

Pritožnik je v pismu Komisiji z dne 7. oktobra 2013 uradno umaknil svojo pritožbo.

(8)

V skladu s členom 14(1) osnovne uredbe se postopek lahko ustavi, če se pritožba umakne, razen če taka ustavitev ne bi bila v interesu Unije.

(9)

V preiskavi ni bilo ugotovljeno, da bi bila taka ustavitev v nasprotju z interesi Unije. Komisija je zato menila, da bi bilo sedanji postopek treba ustaviti. Zainteresirane strani so bile o tem obveščene in so imele možnost predložiti pripombe. Vendar pa Komisija ni prejela pripomb, ki bi kazale, da takšen zaključek ne bi bil v interesu Unije.

(10)

Komisija zato ugotavlja, da bi bilo treba protisubvencijski postopek v zvezi z uvozom v Unijo biodizla s poreklom iz Argentine in Indonezije ustaviti.

(11)

Z registracijo uvoza biodizla s poreklom iz Argentine in Indonezije, določeno v skladu s členom 1 Uredbe Komisije (EU) št. 330/2013, bi bilo treba prenehati, navedeno uredbo pa razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Protisubvencijski postopek v zvezi z uvozom monoalkilnih estrov maščobnih kislin in/ali parafinskih plinskih olj, pridobljenih s sintezo in/ali hidrotretiranjem, nefosilnega izvora, v čisti obliki ali mešanici, ki so trenutno uvrščene pod oznake KN ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 in ex 3826 00 90, se ustavi.

Člen 2

Carinskim organom se odreja, da prenehajo z registracijo uvoza, določeno v skladu s členom 1 Uredbe Komisije (EU) št. 330/2013.

Člen 3

Uredba Komisije (EU) št. 330/2013 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

(2)  UL C 342, 10.11.2012, str. 12.

(3)  UL L 102, 11.4.2013, str. 13.