26.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 315/34


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1197/2013

z dne 25. novembra 2013

o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (1), zlasti člena 31(1) Uredbe,

po posvetovanju z Znanstvenim odborom za varstvo potrošnikov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po objavi znanstvene študije z naslovom „Uporaba trajnih barv za lase in tveganje za nastanek raka na mehurju“ leta 2001 je Znanstveni odbor za kozmetične in neprehrambne proizvode, namenjene potrošnikom, ki ga je pozneje v skladu s Sklepom Komisije 2004/210/ES z dne 3. marca 2004 o ustanovitvi znanstvenih odborov na področju varstva potrošnikov, javnega zdravja in okolja (2) nadomestil Znanstveni odbor za potrošniške proizvode (ZOPP), ugotovil, da je treba morebitna tveganja pri uporabi barv za lase jemati resno. ZOPP je v svojih mnenjih predlagal, da Komisija sprejme nadaljnje ukrepe za nadzor uporabe snovi za barvanje las.

(2)

ZOPP je priporočil tudi celostno strategijo ocenjevanja varnosti snovi za barvanje las, vključno z zahtevami za preskušanje snovi, ki se uporabljajo v izdelkih za barvanje las, glede njihove morebitne genotoksičnosti ali mutagenosti.

(3)

Na podlagi mnenj ZOPP se je Komisija z državami članicami in zainteresiranimi stranmi dogovorila o celostni strategiji za zakonsko urejanje snovi, ki se uporabljajo v izdelkih za barvanje las, v skladu s katero mora industrija predložiti dokumentacijo s posodobljenimi znanstvenimi podatki o varnosti snovi za barvanje las, da ZOPP lahko pripravi oceno tveganja.

(4)

ZOPP, ki ga je pozneje v skladu s Sklepom Komisije 2008/721/ES z dne 5. avgusta 2008 o vzpostavitvi svetovalne strukture znanstvenih odborov in strokovnjakov na področju varstva potrošnikov, javnega zdravja in okolja ter razveljavitvi Sklepa 2004/210/ES (3) nadomestil Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (ZOVP), je ocenil varnost posameznih snovi, za katere je industrija predložila posodobljene informacije.

(5)

Kar zadeva oceno morebitnih tveganj za varnost potrošnikov v zvezi z reakcijskimi produkti, ki nastanejo med barvanjem las z oksidativnimi snovmi za barvanje las, ZOVP v svojem mnenju z dne 21. septembra 2010 na podlagi razpoložljivih podatkov ni izrazil resne zaskrbljenosti glede genotoksičnosti in rakotvornosti barv za lase in njihovih reakcijskih produktov, ki se trenutno uporabljajo v EU.

(6)

Da bi zagotovili, da bodo izdelki za barvanje las varni za zdravje ljudi, je primerno določiti najvišje dovoljene koncentracije 21 ocenjenih snovi za barvanje las in jih vključiti v Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1223/2009, ob upoštevanju končnih mnenj ZOVP glede njihove varnosti.

(7)

Glede na oceno ZOVP o snovi toluen-2,5-diamin iz vnosa 9a Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 je primerno spremeniti njegovo najvišjo dovoljeno koncentracijo v končnem kozmetičnem izdelku.

(8)

Iz opredelitve izdelka za lase v Uredbi (ES) št. 1223/2009 je bila izključena njegova uporaba na trepalnicah. Razlog za to je dejstvo, da je stopnja tveganja pri uporabi kozmetičnih izdelkov na laseh in na trepalnicah različna. Zato je bila za uporabo snovi za barvanje las na trepalnicah potrebna posebna ocena varnosti.

(9)

ZOVP je v svojem mnenju z dne 12. oktobra 2012 o oksidativnih snoveh za barvanje las in vodikovem peroksidu, ki se uporabljajo v izdelkih za barvanje trepalnic, ugotovil, da poklicni uporabniki oksidativne snovi v barvah za lase p-Phenylenediamine, Resorcinol, 6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl, m-Aminophenol, 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol, 4-Amino-2-Hydroxytoluene, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, 4-Amino-m-Cresol, 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole in 2,6-Diaminopyridine iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009, ki se štejejo za varne v izdelkih za barvanje las, v izdelkih za barvanje trepalnic lahko varno uporabljajo. Poleg tega je ZOVP ugotovil, da se vodikov peroksid iz vnosa 12 Priloge III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 pri uporabi za trepalnice lahko šteje za varnega za potrošnike, če njegova koncentracija ne presega 2 %.

(10)

Uporaba navedenih snovi v izdelkih za barvanje trepalnic bi morala biti na podlagi njihove znanstvene ocene dovoljena v enakih koncentracijah kot v izdelkih za barvanje las. Da pa bi se izognili kakršnemu koli tveganju, povezanemu s samouporabo izdelkov za barvanje trepalnic, bi morali biti ti dovoljeni samo za poklicno uporabo. Da bi poklicni uporabniki potrošnike lahko obvestili o morebitnih škodljivih učinkih barvanja trepalnic in da bi zmanjšali tveganja preobčutljivosti kože pri uporabi navedenih izdelkov, bi bilo treba na njihove etikete natisniti ustrezna opozorila.

(11)

Uredbo (ES) št. 1223/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Da bi se izognili motnjam na trgu zaradi prehoda od Direktive Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (4) k Uredbi (ES) št. 1223/2009, bi to uredbo morali začeti uporabljati isti dan kot Uredbo (ES) št. 1223/2009.

(13)

Določiti bi bilo treba dovolj dolgo prehodno obdobje, da bodo gospodarski subjekti lahko zagotovili skladnost z novimi opozorili za izdelke za barvanje trepalnic.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kozmetične izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 11. julija 2013.

Naslednje določbe iz Priloge pa se uporabljajo od 1. julija 2014:

(a)

določbe v stolpcu „i“ točke 1 in točk 3 do 9 v zvezi z uporabo snovi v izdelkih za barvanje trepalnic;

(b)

točki 2 in 10.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 342, 22.12.2009, str. 59.

(2)  UL L 66, 4.3.2004, str. 45.

(3)  UL L 241, 10.9.2008, str. 21.

(4)  UL L 262, 27.9.1976, str. 169.


PRILOGA

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se spremeni:

(1)

vstavi se naslednji vnos 8b:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„8b

p-fenilendiamin in njegove soli

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1

izdelki za barvanje trepalnic

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na trepalnicah, ne sme preseči 2 %, preračunano na prosto bazo.

Samo za poklicno uporabo.

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

„Samo za poklicno uporabo.

ImageTa izdelek lahko povzroči resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Trepalnic se ne sme barvati, če:

ima potrošnik izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

je potrošnik kadar koli po barvanju las ali trepalnic že imel reakcijo,

je potrošnik v preteklosti imel reakcijo na začasni tatu s črno kano.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.

Vsebuje fenilendiamine.

Uporabljajte ustrezne rokavice.“ “

(2)

vnos 9a se nadomesti z naslednjim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„9a

1,4-benzendiamin, 2-metil-

2,5-diaminotoluen sulfat

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine sulfate (1)

95-70-5

615-50-9

202-442-1

210-431-8

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

splošna uporaba

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

Vsebuje fenilendiamine (toluendiamine).

Ne uporabljajte za barvanje trepalnic ali obrvi.“

(b)

poklicna uporaba

Za (a) in (b): po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 2 % (preračunano na prosto bazo) ali 3,6 % (računano kot sulfatna sol).

(b)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

„Samo za poklicno uporabo.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

Vsebuje fenilendiamine (toluendiamine).

Uporabljajte ustrezne rokavice.“ “

(3)

vnos 12 se nadomesti z naslednjim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„12

vodikov peroksid in druge spojine ali zmesi, ki sproščajo vodikov peroksid, vključno s karbamidovim peroksidom in cinkovim peroksidom

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

(a)

izdelki za lase

(a)

12 % H2O2 (40 vol. %), prisoten ali sproščen

 

Za (a) in (f): uporabljajte ustrezne rokavice.

Za (a), (b), (c) in (e):

vsebuje vodikov peroksid.

Preprečite stik z očmi.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.

(b)

izdelki za kožo

(b)

4 % H2O2, prisoten ali sproščen

(c)

izdelki za utrjevanje nohtov

(c)

2 % H2O2, prisoten ali sproščen

(d)

izdelki za usta, vključno z ustno vodico, zobno pasto in izdelki za beljenje zob

(d)

≤ 0,1 % H2O2, prisoten ali sproščen

(e)

izdelki za beljenje zob

(e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, prisoten ali sproščen

(e)

Prodaja se lahko samo zobozdravnikom.

Za vsako obdobje uporabe, prva uporaba dovoljena zobozdravnikom, kakor so opredeljeni v Direktivi 2005/36/ES (1), ali pod njihovim neposrednim nadzorom, če je zagotovljena ista raven varnosti. Nato se potrošniku zagotovi, da zaključi obdobje uporabe.

Uporaba prepovedana za osebe, mlajše od 18 let.

(e)

Koncentracija H2O2, prisotnega ali sproščenega, v odstotkih.

Uporaba prepovedana za osebe, mlajše od 18 let.

Prodaja se lahko samo zobozdravnikom. Za vsako obdobje uporabe, prva uporaba dovoljena samo zobozdravnikom ali pod njihovim neposrednim nadzorom, če je zagotovljena ista raven varnosti. Nato se potrošniku zagotovi, da zaključi obdobje uporabe.

(f)

izdelki za trepalnice

(f)

2 % H2O2, prisoten ali sproščen

(f)

Samo za poklicno uporabo.

(f)

Na etiketo natisnite:

„Samo za poklicno uporabo.

Preprečite stik z očmi.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.

Vsebuje vodikov peroksid.“

(4)

vnos 22 se nadomesti z naslednjim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„22

1,3-benzendiol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Za (a) in (b):

po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh ali trepalnicah, ne sme preseči 1,25 %.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

Vsebuje resorcinol.

Po uporabi lase dobro izprati.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.

Ne uporabljajte za barvanje obrvi ali trepalnic.“

(b)

izdelki za barvanje trepalnic

(b)

Samo za poklicno uporabo.

(b)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

‚Samo za poklicno uporabo.

Vsebuje resorcinol.

ImageTa izdelek lahko povzroči resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Trepalnic se ne sme barvati, če:

ima potrošnik izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

je potrošnik kadar koli po barvanju las ali trepalnic že imel reakcijo,

je potrošnik v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.‘

(c)

losjoni za lase in šamponi

(c)

0,5 %

 

(c)

Vsebuje resorcinol.“

(5)

vnos 203 se nadomesti z naslednjim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„203

6-metoksi-N2-metil-2,3-piridindiamin hidroklorid in sol dihidroklorida (17)

6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl

90817-34-8 / 83732-72-3

– / 280-622-9

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Za (a) in (c): po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh ali trepalnicah, ne sme preseči 0,68 %, preračunano na prosto bazo (1,0 % kot dihidroklorid).

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

0,68 % kot prosta baza (1,0 % kot dihidroklorid)

Za (a), (b) in (c):

ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki,

ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki, – največja vsebnost nitrozamina: 50 μg/kg,

hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov.

(b)

Lahko povzroči alergično reakcijo.

(c)

izdelki za barvanje trepalnic

 

(c)

Samo za poklicno uporabo.

(c)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

„Samo za poklicno uporabo.

ImageTa izdelek lahko povzroči resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Trepalnic se ne sme barvati, če:

ima potrošnik izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

je potrošnik kadar koli po barvanju las ali trepalnic že imel reakcijo,

je potrošnik v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.“ “

(6)

vnos 217 se nadomesti z naslednjim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„217

m-aminofenol in njegove soli

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 /38171-54-9

209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Za (a) in (b): po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh ali trepalnicah, ne sme preseči 1,2 %.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

izdelki za barvanje trepalnic

(b)

Samo za poklicno uporabo.

(b)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

„Samo za poklicno uporabo.

ImageTa izdelek lahko povzroči resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Trepalnic se ne sme barvati, če:

ima potrošnik izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

je potrošnik kadar koli po barvanju las ali trepalnic že imel reakcijo,

je potrošnik v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.“ “

(7)

vnos 229 se nadomesti z naslednjim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„229

5-[(2-hidroksietil)amino]-o-krezol

2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol

55302-96-0

259-583-7

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Za (a) in (b): po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh ali trepalnicah, ne sme preseči 1,5 %.

Ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki,

največja vsebnost nitrozamina: 50 μg/kg,

hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

izdelki za barvanje trepalnic

(b)

Samo za poklicno uporabo.

(b)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

„Samo za poklicno uporabo.

ImageTa izdelek lahko povzroči resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Trepalnic se ne sme barvati, če:

ima potrošnik izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

je potrošnik kadar koli po barvanju las ali trepalnic že imel reakcijo,

je potrošnik v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.“ “

(8)

vnosa 241 in 242 se nadomestita z naslednjim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„241

5-amino-o-krezol

4-Amino-2-Hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Za (a) in (b): po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh ali trepalnicah, ne sme preseči 1,5 %.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

izdelki za barvanje trepalnic

(b)

Samo za poklicno uporabo.

(b)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

„Samo za poklicno uporabo.

ImageTa izdelek lahko povzroči resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Trepalnic se ne sme barvati, če:

ima potrošnik izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

je potrošnik kadar koli po barvanju las ali trepalnic že imel reakcijo,

je potrošnik v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.“

242

2,4-diaminofenoksietanol, njegov hidroklorid in njegov sulfat

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate

70643-19-5/ 66422-95-5 / 70643-20-8

– / 266-357-1 / 274-713-2

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Za (a) in (b): po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh ali trepalnicah, ne sme preseči 2,0 % (kot hidroklorid)

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

izdelki za barvanje trepalnic

(b)

Samo za poklicno uporabo.

(b)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

„Samo za poklicno uporabo.

ImageTa izdelek lahko povzroči resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Trepalnic se ne sme barvati, če:

ima potrošnik izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

je potrošnik kadar koli po barvanju las ali trepalnic že imel reakcijo,

je potrošnik v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.“ “

(9)

vnosa 244 in 245 se nadomestita z naslednjim:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„244

4-amino-m-krezol

4-Amino-m-Cresol

2835-99-6

220-621-2

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Za (a) in (b): po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh ali trepalnicah, ne sme preseči 1,5 %.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

izdelki za barvanje trepalnic

(b)

Samo za poklicno uporabo.

(b)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

„Samo za poklicno uporabo.

ImageTa izdelek lahko povzroči resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Trepalnic se ne sme barvati, če:

ima potrošnik izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

je potrošnik kadar koli po barvanju las ali trepalnic že imel reakcijo,

je potrošnik v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.“

245

2-[(3amino-4-metoksifenil) amino]etanol in njegov sulfat

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate

83763-47-7 /

83763-48-8

280-733-2 /

280-734-8

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Za (a) in (b): po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh ali trepalnicah, ne sme preseči 1,5 % (kot sulfat)

Ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki,

največja vsebnost nitrozamina: 50 μg/kg,

hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

izdelki za barvanje trepalnic

(b)

Samo za poklicno uporabo.

(b)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

„Samo za poklicno uporabo.

ImageTa izdelek lahko povzroči resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Trepalnic se ne sme barvati, če:

ima potrošnik izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

je potrošnik kadar koli po barvanju las ali trepalnic že imel reakcijo,

je potrošnik v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.“ “

(10)

dodajo se naslednji vnosi 265 do 285:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„265

1,4-diaminoantrakinon

Disperse Violet 1

128-95-0

204-922-6

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

0,5 %

Nečistoča Disperse Red 15 v Disperse Violet 1 v formulacijah barv za lase mora biti < 1 % (m/m)

 

266

etanol, 2- ((4-amino-2-nitrofenil) amino)-

HC Red No 3

2871-01-4

220-701-7

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,45 %

Za (a):

Na etiketo natisnite: mešalno razmerje.

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

3,0 %

Za (a) in (b):

ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki,

največja vsebnost nitrozamina: 50 μg/kg,

hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov.

Za (a) in (b):

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije. Preberite in upoštevajte navodila. Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

267

[7-hidroksi-8-[(2-metoksifenil)azo]-2-naftil]trimetilamonijev klorid

Basic Red 76

68391-30-0

269-941-4

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

2,0 %

 

 

268

2- [[4-(dimetilamino)fenil]azo]-1,3-dimetil-1H-imidazolijev klorid

Basic Red 51

77061-58-6

278-601-4

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,5 %

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

1,0 %

 

 

269

fenol, 2-amino-5-etil-, hidroklorid

2-Amino-5-Ethylphenol HCl

149861-22-3

 

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,0 %.

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

270

fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrakloro-, dinatrijeva sol (CI 45410)

Acid Red 92

18472-87-2

242-355-6

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 2,0 %

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

0,4 %

 

 

271

mešanica (1), (2) in (3) v disperzijskem sredstvu (lignosulfat):

Disperse Blue 377 is a mixture of three dyes:

 

 

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

2,0 %

 

 

(1)

9,10-antracendion-1,4-bis[(2-hidroksietil)amino]

(1)

1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone

(1)

4471-41-4

(1)

224-743-7

(2)

9,10-antracendion-1- [(2-hidroksietil)amino]-4-[(3-hidroksipropil)amino]

(2)

1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

(2)

67674-26-4

(2)

266-865-3

(3)

9,10-antracendion-1,4-bis[(3-hidroksipropil)amino

(3)

1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone

(3)

67701-36-4

(3)

266-954-7

272

4-aminofenol

p-Aminophenol

123-30-8

204-616-2

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,9 %.

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

273

4,5-diamino-1-(2-hidroksietil)-1H-pirazolsulfat (1: 1)

1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate

155601-30-2

429-300-3

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 3,0 %.

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

274

kinolin, 4-formil-1-metil-, sol s 4-metilbenzensulfonsko kislino (1: 1)

4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate

223398-02-5

453-790-8

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 2,5 %.

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

275

piridin, 1- metil-4- [(metilfenilhidrazono)metil]-, metil sulfat

Basic Yellow 87

68259-00-7

269-503-2

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,0 %.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

1,0 %

 

 

276

2-[(4-aminofenil)azo]-1,3-dimetil-1H-imidazolijev klorid

Basic Orange 31

97404-02-9

306-764-4

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,5 %.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

1,0 %

 

 

277

2,6-piridindiamin, 3-(3-piridinilazo)

2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine

28365-08-4

421-430-9

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,25 %.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

0,25 %

 

 

278

4-((4-amino-3-metilfenil)(4-imino-3-metil-2,5-cikloheksadien-1-iliden)metil)-2-metilfenilamin monohidroklorid (CI 42520)

Basic Violet 2

3248-91-7

221-831-7

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,0 %.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

0,5 %

 

 

279

2,3-diamino-6,7-dihidro-1H,5H-pirazolo[1,2-a] pirazol-1-on dimetansulfonat

2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate

857035-95-1

469-500-8

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 2,0 %.

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

280

2-amino-4,6-dinitrofenol in 2-amino-4,6-dinitrofenol natrijeva sol

Picramic Acid and Sodium Picramate

96-91-3

831-52-7

202-544-6

212-603-8

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,6 %.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

0,6 %

 

 

281

1-metilamino-2-nitro-5-(2,3-dihidroksi-propiloksi)-benzen

2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline

80062-31-3

279-383-3

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,8 %.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

1,0 %

Za (a) in (b):

ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki,

največja vsebnost nitrozamina: 50 μg/kg,

hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov.

 

282

1-propanamin, 3-[[9,10-dihidro-4-(metilamino)-9,10-diokso-1-antracenil] amino]-N,N-dimetil-N-propil-, bromid

HC Blue 16

502453-61-4

481-170-7

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

3,0 %

Ne uporabljajte z nitrozirajočimi dejavniki,

največja vsebnost nitrozamina: 50 μg/kg,

hranite v posodah, ki ne vsebujejo nitritov.

 

283

3-amino-2-kloro-6-metilfenol

3-amino-4-kloro-6-metilfenol HCl

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl

84540-50-1

80419-48-3

283-144-9

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,0 %.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

0,5 %

 

 

284

fenol, 2,2'-metilenbis[4-amino-], dihidroklorid

2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl

27311-52-0

63969-46-0

440-850-3

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

(a)

Po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 1,0 %.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

snov za barvanje las v neoksidativnih izdelkih za barvanje las

(b)

1,0 %

 

 

285

piridin-2,6-diildiamin

2,6-Diaminopyridine

141-86-6

205-507-2

(a)

snov za barvanje las v oksidativnih izdelkih za barvanje las

 

Za (a) in (b): po mešanju pod oksidativnimi pogoji najvišja dovoljena koncentracija, ki se uporabi na laseh, ne sme preseči 0,15 %.

(a)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

ImageBarve za lase lahko povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Ne barvajte si las, če:

imate izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

ste kadar koli po barvanju las že imeli reakcijo,

ste v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.“

(b)

izdelki za barvanje trepalnic

(b)

Samo za poklicno uporabo.

(b)

Na etiketo natisnite:

mešalno razmerje.

„Samo za poklicno uporabo.

ImageTa izdelek lahko povzroči resne alergijske reakcije.

Preberite in upoštevajte navodila.

Ta izdelek ni namenjen za uporabo na osebah, mlajših od 16 let.

Začasni tatu s črno kano lahko poveča tveganje za alergije.

Trepalnic se ne sme barvati če:

ima potrošnik izpuščaj na obrazu ali občutljivo, razdraženo in poškodovano lasišče,

je potrošnik kadar koli po barvanju las ali trepalnic že imel reakcijo,

je potrošnik v preteklosti imeli reakcijo na začasni tatu s črno kano.

Če pride izdelek v stik z očmi, jih takoj izperite.“ “


(1)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22.“