22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/40


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1186/2013

z dne 21. novembra 2013

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Orkney Scottish Island Cheddar (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1151/2012 je razveljavila in nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (2).

(2)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Združenega kraljestva za registracijo imena „Orkney Scottish Island Cheddar“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(3)

Združenja Dairy Australia, Dairy Companies Association of New Zealand in Consortium for Common Food Names so v skladu s členom 7(3)(b) Uredbe (ES) št. 510/2006 nasprotovala tej registraciji. Ti ugovori so se na podlagi člena 7(3) navedene uredbe šteli za sprejemljive.

(4)

Zgoraj navedeni ugovori zlasti poudarjajo, da bi registracija zadevnega imena ogrozila obstoj imen, blagovnih znamk ali proizvodov, ki so bili zakonito na trgu vsaj pet let pred dnevom objave iz člena 6(2), ter da je ime, predlagano za registracijo, generično.

(5)

Komisija je v dopisu z dne 20. marca 2013 zainteresirane strani povabila, naj se ustrezno posvetujejo.

(6)

Združeno kraljestvo in stranke, ki so vložile ugovor, so se v treh mesecih sporazumeli in 8. julija 2013 o tem uradno obvestili Komisijo.

(7)

Iz zgoraj navedenih posvetovanj izhaja, da je glavni pomislek nasprotnikov status izraza „Cheddar“, ki je del sestavljenega imena „Orkney Scottish Island Cheddar“. Vendar proizvajalčeva zahteva za zaščito zajema le navedeno sestavljeno ime v celoti. V skladu z zadnjim pododstavkom člena 13(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 se lahko ime „Cheddar“ še naprej uporablja na ozemlju Evropske unije, če se spoštujejo veljavna načela in pravila iz pravnega reda Unije.

(8)

Zato je treba ime „Orkney Scottish Island Cheddar“ vnesti v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Ne glede na prvi odstavek se lahko ime „Cheddar“ še naprej uporablja na ozemlju Unije, če se upoštevajo veljavna načela in pravila iz pravnega reda Unije.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(3)  UL C 239, 9.8.2012, str. 5.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.3.   Siri

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Orkney Scottish Island Cheddar (ZGO)