20.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 310/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1172/2013

z dne 18. novembra 2013

o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Kiwi de l’Adour (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 53(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (ES) št. 1151/2012 preučila vlogo Francije za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno geografsko označbo „Kiwi de l’Adour“, registrirano na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 419/2009 (2).

(2)

Namen zahtevka je spremeniti specifikacijo tako, da se določi način gnojenja rastline. Navedena sprememba ni povzročila spremembe objavljenega povzetka (3).

(3)

Komisija je zadevno spremembo proučila in sklenila, da je upravičena. Ker je sprememba manjša v smislu tretjega pododstavka člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, jo Komisija lahko odobri brez uporabe postopka iz členov 50 do 52 Uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Specifikacija za zaščiteno geografsko označbo „Kiwi de l’Adour“ se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 125, 21.5.2009, str. 60.

(3)  UL C 263, 16.10.2008, str. 5.


PRILOGA

V specifikaciji zaščitene geografske označbe „Kiwi de l’Adour“ se odobrijo naslednje spremembe:

Metoda pridobivanja

Besedilo „Vnos dušika (v obliki topljivega gnojila) ne sme presegati 6 kg na tono pridelanih sadežev, oziroma vnos dušika na hektar je omejen na 200 enot dušika, za pred tem navedene izjemne sadovnjake pa na 250 enot“, se glasi „Vnos dušika (v obliki topljivega gnojila) ne sme presegati 70 enot dušika na hektar in na leto (potrebnih za razvoj rastline) ter 4 enot na tono sadežev, pridelanih na hektar in na leto, z omejitvijo 250 enot dušika na hektar in na leto“.

Sprememba zadeva razvoj načina gnojenja rastline „Kiwi de l’Adour“ glede na potrebe rastline in potrebe sadeža. Da bi se proizvajalcu omogočila večja prožnost pri zagotavljanju gnojenja, še zlasti ob upoštevanju podnebnih razmer, navedena sprememba dodatno upošteva porazdelitev vnosov.

Sklic na objavo specifikacije: http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20130206_cdc_kiwideladour_bo_cle8134b7.pdf