9.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1116/2013

z dne 6. novembra 2013

o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 glede pojasnitve, uskladitve in poenostavitve nekaterih posebnih ukrepov za varnost letalstva

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (1) ter zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izkušnje z izvajanjem Uredbe Komisije (EU) št. 185/2010 z dne 4. marca 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (2) so pokazale na potrebo po manjših spremembah načinov izvajanja nekaterih skupnih osnovnih standardov.

(2)

Nekatere posebne ukrepe za varnost letalstva bi bilo treba pojasniti, uskladiti ali poenostaviti, da bi se izboljšala pravna jasnost, standardizirala skupna razlaga zakonodaje in dodatno zagotovilo najboljše izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva.

(3)

Spremembe se nanašajo na izvajanje omejenega števila ukrepov v zvezi z nadzorom dostopa, varnostno preiskavo zrakoplova, varnostnim pregledovanjem ročne in oddane prtljage, varnostnim nadzorom za tovor, pošto, zaloge za oskrbo med letom in zaloge za oskrbo na letališču, usposabljanjem oseb in varnostno opremo.

(4)

Uredbo (EU) št. 185/2010 bi bilo zato treba temu ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 185/2010 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 97, 9.4.2008, str. 72.

(2)  UL L 55, 5.3.2010, str. 1.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (EU) št. 185/2010 se spremeni:

1.

Poglavje 1 se spremeni:

(a)

doda se naslednja točka 1.0.4:

„1.0.4

‚Predmeti, ki jih nosijo osebe, ki niso potniki‘ so predmeti, namenjeni osebni uporabi osebe, ki jih nosi.“;

(b)

na koncu točke 1.2.1.1 se doda naslednji stavek:

„Za vodene oglede po letališču v spremstvu pooblaščenih oseb velja, da imajo utemeljen razlog.“;

(c)

na koncu točke 1.2.2.1 se doda naslednji stavek:

„Za vodene oglede po letališču v spremstvu pooblaščenih oseb velja, da imajo utemeljen razlog.“;

(d)

na koncu točke 1.2.7.2 se doda naslednji stavek:

„Oseba je lahko izvzeta iz zahtev v zvezi s spremstvom, če ima ta oseba pooblastilo in veljavno identifikacijsko priponko za letališče.“;

(e)

doda se naslednja točka 1.2.7.5:

„1.2.7.5

Če potnik ne potuje zaradi pogodbe za zračni prevoz, katere posledica je predaja vstopnega kupona ali enakovrednega dokumenta, je član posadke, ki spremlja takšnega potnika, lahko izvzet iz zahtev točke 1.2.7.3(a).“;

(f)

točka 1.3.1.5 se nadomesti z naslednjim:

„1.3.1.5

Točke 4.1.2.4–4.1.2.7 in 4.1.2.11 se uporabljajo za varnostni pregled osebnih predmetov, ki jih nosijo osebe razen potnikov.“

2.

Poglavje 3 se spremeni:

(a)

točka 3.1.1.3 se nadomesti z naslednjim:

„3.1.1.3

Na zrakoplovu, ki prihaja v kritični del iz tretje države, ki je ni na seznamu v Dodatku 3-B, se varnostna preiskava izvede po vsakem izkrcanju potnikov iz območja, ki ga je treba preiskati, in/ali raztovoru prtljažnega prostora.“;

(b)

točka 3.1.3 se spremeni:

(i)

druga in četrta alineja se črtata;

(ii)

tretja alineja se nadomesti z naslednjo:

„—

izhodiščni kraj prejšnjega leta.“;

(c)

točka 3.2.1.1(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

ima zunanja vrata zaprta. Kadar je zrakoplov v kritičnem delu, se zunanja vrata, ki osebi niso dostopna s tal, štejejo za zaprta, če so bila pomagala za dostop odstranjena in postavljena dovolj daleč od zrakoplova, da se tako osebi ustrezno prepreči dostop, ali“;

(d)

drugi stavek točke 3.2.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„Točka (a) ne velja za vrata, ki so osebi dostopna s tal.“;

(e)

točka 3.2.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.2.2

Kadar so pomagala za dostop odstranjena pri vratih, ki osebi niso dostopna s tal, morajo biti postavljena dovolj daleč od zrakoplova, da se tako ustrezno prepreči dostop.“

3.

Dodatek 3-B se nadomesti z naslednjim:

DODATEK 3-B

VARNOST ZRAKOPLOVOV

TRETJE DRŽAVE TER ČEZMORSKE DRŽAVE IN OZEMLJA, KI SO V SKLADU S POGODBO O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE V POSEBNIH ODNOSIH Z UNIJO IN ZA KATERE SE POGLAVJE O PROMETU IZ NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA TER ZA KATERE JE PRIZNANO, DA SE V NJIH UPORABLJAJO VARNOSTNI STANDARDI, ENAKOVREDNI SKUPNIM OSNOVNIM STANDARDOM.

Kar zadeva varnost zrakoplovov, je za naslednje tretje države ter čezmorske države in ozemlja, ki so v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije v posebnih odnosih z Unijo in za katere se poglavje o prometu iz navedene pogodbe ne uporablja, priznano, da se v njih uporabljajo varnostni standardi, enakovredni skupnim osnovnim standardom:

Združene države Amerike

Komisija nemudoma uradno obvesti ustrezne organe držav članic, če ima informacije o tem, da varnostni standardi, ki jih uporablja tretja država in ki bistveno vplivajo na splošno varnost letalstva v Uniji, niso več enakovredni skupnim osnovnim standardom Unije.

Ustrezni organi držav članic so nemudoma uradno obveščeni, če ima Komisija informacije o ukrepih, vključno z nadomestnimi ukrepi, ki potrjujejo, da je ponovno vzpostavljena enakovrednost ustreznih varnostnih standardov, ki jih uporablja tretja država.“

4.

Točka 4.1.2.11 v poglavju 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.1.2.11

Osebe, ki ročno prtljago varnostno pregledujejo z rentgenskim aparatom ali sistemi za odkrivanje eksploziva, si slik običajno ne smejo ogledovati več kot 20 minut neprekinjeno. Po vsakem takšnem ogledovanju si pregledovalec slik ne sme ogledovati najmanj 10 minut. Ta zahteva velja le, če je treba pregledovati neprekinjen tok slik.

Pregledovalce ročne prtljage nadzoruje nadzornik, da se zagotovijo optimalna sestava skupine, kakovost dela, usposabljanje, podpora in ocena.“

5.

Dodatek 4-B se nadomesti z naslednjim:

DODATEK 4-B

POTNIKI IN ROČNA PRTLJAGA

TRETJE DRŽAVE TER ČEZMORSKE DRŽAVE IN OZEMLJA, KI SO V SKLADU S POGODBO O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE V POSEBNIH ODNOSIH Z UNIJO IN ZA KATERE SE POGLAVJE O PROMETU IZ NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA TER ZA KATERE JE PRIZNANO, DA SE V NJIH UPORABLJAJO VARNOSTNI STANDARDI, ENAKOVREDNI SKUPNIM OSNOVNIM STANDARDOM.

Kar zadeva potnike in ročno prtljago, je za naslednje tretje države ter čezmorske države in ozemlja, ki so v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije v posebnih odnosih z Unijo in za katere se poglavje o prometu iz navedene pogodbe ne uporablja, priznano, da se v njih uporabljajo varnostni standardi, enakovredni skupnim osnovnim standardom:

Združene države Amerike

Komisija nemudoma uradno obvesti ustrezne organe držav članic, če ima informacije o tem, da varnostni standardi, ki jih uporablja tretja država in ki bistveno vplivajo na splošno varnost letalstva v Uniji, niso več enakovredni skupnim osnovnim standardom Unije.

Ustrezni organi držav članic so nemudoma uradno obveščeni, če ima Komisija informacije o ukrepih, vključno z nadomestnimi ukrepi, ki potrjujejo, da je ponovno vzpostavljena enakovrednost ustreznih varnostnih standardov, ki jih uporablja tretja država.“

6.

V poglavju 5 se doda naslednja točka 5.1.7:

„5.1.7

Osebe, ki oddano prtljago varnostno pregledujejo z rentgenskim aparatom ali sistemi za odkrivanje eksploziva, si slik običajno ne smejo ogledovati več kot 20 minut neprekinjeno. Po vsakem takšnem ogledovanju si pregledovalec slik ne sme ogledovati najmanj 10 minut. Ta zahteva velja le, če je treba pregledovati neprekinjen tok slik.

Pregledovalce oddane prtljage nadzoruje nadzornik, da se zagotovijo optimalna sestava skupine, kakovost dela, usposabljanje, podpora in ocena.“

7.

Dodatek 5-A se nadomesti z naslednjim:

DODATEK 5-A

ODDANA PRTLJAGA

TRETJE DRŽAVE TER ČEZMORSKE DRŽAVE IN OZEMLJA, KI SO V SKLADU S POGODBO O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE V POSEBNIH ODNOSIH Z UNIJO IN ZA KATERE SE POGLAVJE O PROMETU IZ NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA TER ZA KATERE JE PRIZNANO, DA SE V NJIH UPORABLJAJO VARNOSTNI STANDARDI, ENAKOVREDNI SKUPNIM OSNOVNIM STANDARDOM.

Kar zadeva oddano prtljago, je za naslednje tretje države ter čezmorske države in ozemlja, ki so v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije v posebnih odnosih z Unijo in za katere se poglavje o prometu iz navedene pogodbe ne uporablja, priznano, da se v njih uporabljajo varnostni standardi, enakovredni skupnim osnovnim standardom:

Združene države Amerike

Komisija nemudoma uradno obvesti ustrezne organe držav članic, če ima informacije o tem, da varnostni standardi, ki jih uporablja tretja država in ki bistveno vplivajo na splošno varnost letalstva v Uniji, niso več enakovredni skupnim osnovnim standardom Unije.

Ustrezni organi držav članic so nemudoma uradno obveščeni, če ima Komisija informacije o ukrepih, vključno z nadomestnimi ukrepi, ki potrjujejo, da je ponovno vzpostavljena enakovrednost ustreznih varnostnih standardov, ki jih uporablja tretja država.“

8.

Poglavje 6 se spremeni:

(a)

v točkah 6.3.1.2(c), 6.3.1.2(d), 6.3.1.5, 6.4.1.2(c), 6.4.1.2(e), 6.4.1.5, 6.8.1.4, 6.8.1.5, 6.8.4.1, 6.8.5.1.2, 6.8.5.1.3, 6.8.5.2, dodatku 6-A, dodatku 6-H1 ter točkah 11.6.4.1 in 11.6.4.3 se sklic na „bazo podatkov ES o reguliranih agentih in znanih pošiljateljih“ oziroma „bazo podatkov Unije o reguliranih agentih in znanih pošiljateljih“ nadomesti s sklicem na „bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige“;

(b)

doda se naslednja točka 6.2.1.4:

„6.2.1.4

Osebe, ki tovor varnostno pregledujejo z rentgenskim aparatom ali sistemi za odkrivanje eksploziva, si slik običajno ne smejo ogledovati več kot 20 minut neprekinjeno. Po vsakem takšnem ogledovanju si pregledovalec slik ne sme ogledovati najmanj 10 minut. Ta zahteva velja le, če je treba pregledovati neprekinjen tok slik.“;

(c)

točka 6.3.2.4 se nadomesti z naslednjim:

„6.3.2.4

Po izvedbi varnostnega nadzora iz točk 6.3.2.1 do 6.3.2.3 te uredbe in točke 6.3. Sklepa Komisije 2010/774/EU regulirani agent poskrbi:

(a)

da je dostop brez spremstva do teh pošiljk omejen na pooblaščene osebe; in

(b)

da so pošiljke zavarovane pred nepooblaščenim posegom do izročitve drugemu reguliranemu agentu ali letalskemu prevozniku. Pošiljke tovora in pošte, ki so v kritičnem delu varnostnega območja omejenega gibanja, veljajo za zavarovane pred nepooblaščenim posegom. Pošiljke tovora in pošte, ki so v delu, ki ni kritični del varnostnega območja omejenega gibanja, se nahajajo v prostorih reguliranega agenta z nadzorovanim dostopom ali so, ko se ne nahajajo v takšnih delih:

fizično zaščitene, da se prepreči vnos prepovedanih predmetov, ali

se ne pustijo brez nadzora, dostop pa je omejen na osebe, povezane z varovanjem tovora in ravnanjem z njim.“;

(d)

na koncu točke 6.3.2.6 se doda naslednji stavek:

„Regulirani agent, ki pošiljke preda drugemu reguliranemu agentu ali letalskemu prevozniku, se lahko odloči tudi, da bo posredoval le podatke iz točk (a) do (e) in (g) ter zadržal podatke iz točke (f) za čas trajanja letov oziroma za 24 ur, kar je dlje.“;

(e)

doda se naslednja točka 6.3.2.9:

„6.3.2.9

Regulirani agent poskrbi, da je vse osebje, ki izvaja varnostni nadzor, zaposleno in usposobljeno v skladu z zahtevami poglavja 11, ter da je bilo vse osebje, ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora ali opredeljive zračne pošte, za katero je bil izveden obvezni varnostni nadzor, zaposleno in deležno usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti v skladu z zahtevami poglavja 11.“;

(f)

točka 6.4.2.1 (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

da je vse osebje, ki izvaja varnostni nadzor, zaposleno in usposobljeno v skladu z zahtevami poglavja 11, ter da je bilo vse osebje, ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora ali opredeljive zračne pošte, za katero je bil izveden obvezni varnostni nadzor, zaposleno in deležno usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti v skladu z zahtevami poglavja 11; in“;

(g)

naslov točke 6.6.2 se nadomesti z naslednjim:

„6.6.2   Varovanje tovora in pošte, ki se natovarja na zrakoplov, na letališčih“;

(h)

točka 6.6.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„6.6.2.2

Pošiljke tovora in pošte, ki so v delu, ki ni kritični del varnostnega območja omejenega gibanja, se nahajajo v prostorih reguliranega agenta z nadzorovanim dostopom, če se ne nahajajo v takšnih delih, zanje velja, da so zaščitene pred nepooblaščenim posegom, če:

(a)

so fizično zaščitene, da se prepreči vnos prepovedanih predmetov; ali

(b)

se ne pustijo brez nadzora, dostop pa je omejen na osebe, povezane z varovanjem in natovarjanjem tovora in pošte na zrakoplov.“;

(i)

na koncu točke 6.8.2.2 se doda naslednji stavek:

„Ustrezni organ lahko sprejme poročilo o potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU subjekta tretje države za imenovanje ACC3 v primerih, ko ta subjekt izvaja celotno tovorno operacijo, vključno z natovarjanjem v prtljažni prostor zrakoplova, v imenu ACC3, poročilo o potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU pa zajema vse te dejavnosti.“;

(j)

točka 6.8.3.2 se nadomesti z naslednjim:

„6.8.3.2

Do 30. junija 2014 zahteve glede varnostnega pregleda izpolnjujejo vsaj standarde ICAO. Po tem datumu se tovor in pošta, ki se prevažata v Unijo, varnostno pregledata z enim od načinov ali metod iz točke 6.2.1 Sklepa 2010/774/EU do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da ne vsebujeta nobenih prepovedanih predmetov.“

9.

Dodatek 6-B se nadomesti z naslednjim:

DODATEK 6-B

SMERNICE ZA ZNANE POŠILJATELJE

Te smernice vam bodo pomagale oceniti vašo obstoječo varnostno ureditev v primerjavi z zahtevanimi merili za znane pošiljatelje, opisanimi v Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in njenih izvedbenih aktih. To bi vam moralo omogočiti, da zagotovite izpolnjevanje zahtev, preden se dogovorite za uradni validacijski obisk na kraju samem.

Pomembno je, da ima potrjevalec med validacijskim obiskom možnost pogovora s pravimi ljudmi (npr. z osebo, odgovorno za varnost, in osebo, pristojno za zaposlovanje osebja). Potrjevalec bo svoje ugotovitve beležil na kontrolni seznam EU. Potem ko bo validacijski kontrolni seznam izpolnjen, se bodo podatki na njem obravnavali kot tajni podatki.

Prosimo, upoštevajte, da so na kontrolnem seznamu EU vprašanja dveh vrst: 1. tista, pri katerih bo negativni odgovor avtomatično pomenil, da ne morete biti sprejeti kot znani pošiljatelj, in 2. tista, s pomočjo katerih bo oblikovana splošna slika vaših varnostnih določb, ki bo potrjevalcu omogočila sprejetje splošnega sklepa. Področja, na katerih bo avtomatično zabeležena ocena ‚neuspešno‘, so označena z zahtevami, navedenimi v krepkem tisku spodaj. Če se za zahteve, navedene v krepkem tisku, dodeli ocena ‚neuspešno‘, vam bodo predstavljeni razlogi in dani nasveti o popravkih, nujnih za uspešno potrditev.

Uvod

Tovor mora izvirati iz vašega podjetja na lokaciji, na kateri bo potekalo preverjanje. To zajema proizvodnjo na lokaciji ter postopke izbire in pakiranja, kadar predmeti niso opredeljivi kot zračni tovor, dokler niso izbrani z namenom izpolnitve naloga. (Glej tudi opombo.)

Morali boste opredeliti, kje pošiljka tovora/pošte postane opredeljiva kot zračni tovor/zračna pošta, in dokazati, da imate vzpostavljene ustrezne ukrepe za njeno zavarovanje pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem. To bo vključevalo podrobnosti o pripravi, pakiranju, skladiščenju in/ali odpremi.

Organizacija in odgovornosti

Posredovati boste morali podatke o svoji organizaciji (ime, številko DDV ali številko registracije pri gospodarski zbornici ali matično številko podjetja, če je primerno), naslov lokacije, ki jo je treba validirati, in glavni naslov organizacije (če je drugačen od naslova lokacije, ki jo je treba validirati). Zahtevajo se tudi datum prejšnjega validacijskega obiska in zadnja enotna črkovno-številčna oznaka (če je primerno) ter narava poslovne dejavnosti, približno število zaposlenih na lokaciji, ime in priimek ter naziv osebe, odgovorne za varnost zračnega tovora/zračne pošte, ter kontaktni podatki.

Postopek za zaposlovanje osebja

Posredovati boste morali podrobnosti o svojih postopkih zaposlovanja za vse osebje (stalno, začasno ali osebje agencij, voznike) z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte. Postopek zaposlovanja obsega preverjanje predhodnih zaposlitev ali preverjanje preteklosti v skladu s točko 11.1 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010. Validacijski obisk na kraju samem bo vključeval razgovor z osebo, pristojno za zaposlovanje osebja. Ta bo morala predložiti dokazila (npr. prazne obrazce), ki utemeljujejo postopke podjetja. Ta postopek zaposlovanja je treba uporabljati za osebje, zaposleno po 29. aprilu 2010.

Postopek usposabljanja osebja na področju varovanja

Dokazati boste morali, da je bilo vse osebje (stalno, začasno ali osebje agencij, vozniki) z dostopom do zračnega tovora/zračne pošte deležno ustreznega usposabljanja za boljšo osveščenost na področju varnosti. To usposabljanje se izvaja v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010. O dosežkih posameznikov na področju usposabljanja je treba voditi evidenco. Poleg tega boste morali dokazati, da je bilo vse ustrezno osebje, ki izvaja varnostni nadzor, deležno usposabljanja ali periodičnega usposabljanja v skladu s poglavjem 11 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010.

Fizična varnost

Dokazati boste morali, kako je zavarovana vaša lokacija (npr. fizična ograja ali pregrada) in da imate vzpostavljene ustrezne postopke nadzora dostopa. Kjer je primerno, boste morali posredovati podrobnosti o vsakem morebitnem alarmnem sistemu in/ali sistemu video nadzora. Bistvenega pomena je, da je dostop na območje, na katerem se obdeluje ali skladišči zračni tovor/zračna pošta, pod nadzorom. Vsa vrata, okna in druge točke dostopa do zračnega tovora/zračne pošte morajo biti varni oziroma pod nadzorom dostopa.

Priprava (kjer je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na območje priprave pod nadzorom in da se proces priprave nadzoruje. Če je mogoče izdelek v postopku priprave opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, potem boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

Pakiranje (kjer je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na območje pakiranja pod nadzorom in da se proces pakiranja nadzoruje. Če je mogoče izdelek v postopku pakiranja opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, potem boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

Posredovati boste morali podrobnosti o svojem procesu pakiranja in dokazati, da se pred pakiranjem vsi končni izdelki pregledajo.

Opisati boste morali končno zunanje pakiranje in dokazati njegovo vzdržljivost. Dokazati morate tudi, kako končno zunanje pakiranje zaščitite tako, da ga ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, na primer z uporabo oštevilčenih pečatov, varnostnega traku, posebnih žigov ali škatel iz lepenke, prelepljenih z lepilnim trakom. Dokazati morate tudi, da slednje, kadar se ne uporabljajo, hranite na varnem in da nadzirate njihovo izdajanje.

Skladiščenje (kjer je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na območje skladiščenja pod nadzorom. Če je mogoče izdelek med skladiščenjem opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, potem boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

In končno, dokazati boste morali, da se končni in zapakirani zračni tovor/zračna pošta pred odpremo pregleda.

Odprema (kjer je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na odpremno območje pod nadzorom. Če je mogoče izdelek v postopku odpreme opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, potem boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

Prevoz

Posredovati boste morali podrobnosti o načinu prevoza tovora/pošte do reguliranega agenta.

Če uporabljate lastni prevoz, boste morali dokazati, da je usposobljenost vaših voznikov na zahtevani ravni. Če vaše podjetje uporablja pogodbenega izvajalca, boste morali zagotoviti, (a) da zračni tovor/pošto zapečatite ali zapakirate tako, da zagotovite, da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, in (b) da je izjavo prevoznika, vsebovano v Dodatku 6-E Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010, podpisal prevoznik.

Če ste odgovorni za prevoz zračnega tovora/zračne pošte, boste morali dokazati, da je prevozna sredstva mogoče zavarovati, bodisi z uporabo pečatov, če je to izvedljivo, bodisi s katero koli drugo metodo. Kadar se uporabljajo oštevilčeni pečati, boste morali dokazati, da je dostop do pečatov pod nadzorom in da se številke beležijo; če se uporabljajo druge metode, boste morali dokazati, kako tovor/pošto zaščitite tako, da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, in/ali kako zagotovite njegovo/njeno zaščito. Poleg tega boste morali dokazati, da so vzpostavljeni ukrepi za preverjanje identitete voznikov vozil, ki prevzemajo vaš zračni tovor/zračno pošto. Dokazati boste morali tudi, da zagotavljate, da je tovor/pošta, ko zapusti prostore, varen(-na). Dokazati boste morali, da je zračni tovor/zračna pošta med prevozom zavarovan(-a) pred nepooblaščenim posegom.

Ne bo vam treba predložiti dokazil o usposabljanju voznikov ali kopije izjave prevoznika, kadar je prevoz za prevzem zračnega tovora/zračne pošte iz vaših prostorov uredil regulirani agent.

Odgovornosti pošiljatelja

Izjaviti boste morali, da boste dovolili nenapovedane inšpekcijske preglede s strani inšpektorjev pristojnega organa za namen spremljanja teh standardov.

Izjaviti boste morali tudi, da boste [ime pristojnega organa] posredovali ustrezne podatke takoj oziroma najpozneje v 10 delovnih dneh, če:

(a)

je splošna odgovornost za varnost dodeljena komur koli drugemu, razen imenovani osebi;

(b)

obstajajo še kakršne koli druge spremembe prostorov ali postopkov, ki utegnejo pomembno vplivati na varnost;

(c)

bo vaše podjetje prenehalo s poslovanjem, se ne bo več ukvarjalo z zračnim tovorom/zračno pošto ali ne bo moglo več izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje EU.

In končno, izjaviti boste morali, da boste vzdrževali standarde varnosti do naslednjega validacijskega obiska in/ali inšpekcijskega pregleda na kraju samem.

Nato boste morali prevzeti polno odgovornost za izjavo in podpisati validacijski dokument.

OPOMBE

Eksplozivne in zažigalne naprave

Sestavljene eksplozivne in zažigalne naprave se lahko prenašajo v pošiljkah tovora, če so zahteve vseh varnostnih predpisov v celoti izpolnjene.

Pošiljke iz drugih virov

Znani pošiljatelj lahko pošiljke, ki jih ni poslal sam, preda reguliranemu agentu, če:

(a)

so ločene od pošiljk, ki jih je poslal sam; in

(b)

je izvor jasno označen na pošiljki ali na spremni dokumentaciji.

Vse take pošiljke je treba varnostno pregledati, preden se natovorijo na zrakoplov.“

10.

Dodatek 6-C se nadomesti z naslednjim:

DODATEK 6-C

VALIDACIJSKI KONTROLNI SEZNAM ZA ZNANE POŠILJATELJE

Navodila za izpolnjevanje

Pri izpolnjevanju tega obrazca, prosimo, upoštevajte, da:

Točke, označene z zvezdico*, pomenijo zahtevane podatke in jih MORATE izpolniti.

Če je odgovor na katero koli vprašanje v krepkem tisku NE, validacija MORA biti ocenjena kot NEUSPEŠNO. To ne velja za vprašanja, ki se ne uporabljajo.

Splošna ocena je lahko določena kot USPEŠNO šele potem, ko je pošiljatelj podpisal izjavo o obveznostih na zadnji strani.

Prvotno izjavo o obveznostih mora obdržati pristojni organ ali jo imeti na voljo, dokler validacija ne preneha veljati. Kopijo izjave je treba dati tudi pošiljatelju.

DEL 1

Organizacija in odgovornosti

1.1   

Datum validacije*

Prosimo, navedite točen datum, npr. 01/10/2010

dd/mm/llll

 

1.2   

Datum prejšnje validacije in enotna oznaka, kjer je primerno.

dd/mm/llll

 

Enotna številčna oznaka

 

1.3   

Ime organizacije, ki jo je treba validirati*

Ime

DDV številka/številka registracije pri gospodarski zbornici/matična številka podjetja (če je primerno)

1.4   

Naslov lokacije, ki jo je treba validirati*

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Država

 

1.5   

Glavni naslov organizacije (če je drugačen od naslova lokacije, ki jo je treba validirati, in je v isti državi)

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Država

 

1.6

Vrsta poslovne(-ih) dejavnosti – vrste tovora, ki se obdeluje

1.7   

Ali je prosilec odgovoren za …?

(a)

Pripravo

(b)

Pakiranje

(c)

Skladiščenje

(d)

Odpremo

(e)

Drugo, navedite

 

1.8

Približno število zaposlenih na lokaciji

1.9   

Ime in priimek ter naziv osebe, odgovorne za varnost zračnega tovora/zračne pošte

Ime

 

Naziv delovnega mesta

 

1.10   

Kontaktna telefonska številka

Tel. št.

 

1.11   

E-poštni naslov*

E-pošta

 

DEL 2

Opredeljiv letalski tovor/letalska pošta (‚možnost ciljnega usmerjanja‘)

Namen: določiti točko (ali: kraj), kjer tovor/pošta postane opredeljiv(-a) kot zračni tovor/pošta. Možnost ciljnega usmerjanja pomeni zmožnost oceniti, kdaj/kje postane tovor/pošta opredeljiv(-a) kot letalski tovor/letalska pošta.

2.1

Z inšpekcijskim pregledom priprave, pakiranja, skladiščenja, izbire, odpreme in vseh drugih ustreznih področij ugotovite, kje in kako pošiljka zračnega tovora/zračne pošte postane opredeljiva kot taka.

Opišite:

OPOMBA: deli od 5 do 8 morajo vsebovati podrobne podatke o zavarovanju opredeljivega letalskega tovora/letalske pošte pred nepooblaščenimi posegi ali nedovoljenim odpiranjem.

DEL 3

Zaposlovanje in usposabljanje osebja

Namen: zagotoviti, da se je pri vsem osebju (stalno in začasno osebje, osebje agencije, vozniki), ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte, opravilo ustrezno preverjanje predhodnih zaposlitev in/ali preverjanje preteklosti ter da je usposobljeno v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010. Nadaljnji namen je zagotoviti, da je vse osebje, ki izvaja varnostni nadzor nad zalogami, usposobljeno v skladu s poglavjem 11 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010.

Ali sta vprašanji 3.1 in 3.2 v krepkem tisku ali ne (torej vprašanji, pri katerih je treba odgovor NE oceniti kot neuspešno), je odvisno od veljavnih nacionalnih predpisov države, v kateri se nahaja lokacija. Toda najmanj eno od teh dveh vprašanj mora biti v krepkem tisku, pri čemer pa je treba dovoliti tudi, da če je bilo izvedeno preverjanje preteklosti, preverjanje predhodnih zaposlitev ni več obvezno. Oseba, odgovorna za izvajanje varnostnega nadzora, mora vedno imeti opravljeno preverjanje preteklosti.

3.1   

Ali obstaja postopek zaposlovanja za vse osebje z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte, ki obsega preverjanje predhodnih zaposlitev v skladu s točko 11.1.4 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010? To velja za osebje, zaposleno po [datumu začetka uporabe Uredbe (ES) št. 300/2008].

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kakšne vrste

 

3.2   Ali ta postopek zaposlovanja obsega tudi preverjanje preteklosti, vključno s preverjanjem kazenske evidence, v skladu s točko 11.1.3 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kakšne vrste

 

3.3   Ali proces imenovanja imenovane osebe, odgovorne za uporabo in nadzor izvajanja varnostnega nadzora na lokaciji, vključuje zahtevo za preverjanje preteklosti, vključno s preverjanjem kazenske evidence v skladu s točko 11.1.3 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

3.4   Ali je osebje z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte deležno usposabljanja za boljšo osveščenost na področju varnosti v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010, preden jim je omogočen dostop do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte? Ali je osebje, ki izvaja varnostni nadzor nad zalogami, deležno usposabljanja v skladu s poglavjem 11 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

3.5   Ali je osebje (kakor je navedeno zgoraj) deležno usposabljanja za osvežitev znanja v skladu s pogostostjo, določeno za to usposabljanje?

DA ali NE

 

3.6   Ocena - Ali ukrepi zadostujejo za zagotovitev, da je bilo vse osebje z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte in osebje, ki izvaja varnostni nadzor, ustrezno zaposleno in usposobljeno v skladu s poglavjem 11 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 4

Fizična varnost

Namen: ugotoviti, ali je na lokaciji ali v prostorih raven (fizične) varnosti zadostna za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom.

4.1   

Ali je lokacija zavarovana s fizično ograjo ali pregrado?

DA ali NE

 

4.2   

Ali se vse točke dostopa na lokacijo nadzirajo?

DA ali NE

 

4.3   

Če je odgovor DA, ali so točke dostopa …?

Preskrbljene z osebjem

 

Ročne

 

Avtomatske

 

Elektronske

Drugo, navedite.

4.4   

Ali je objekt trdne konstrukcije?

DA ali NE

 

4.5   

Ali ima objekt učinkovit alarmni sistem?

DA ali NE

 

4.6   

Ali ima objekt učinkovit alarmni sistem video nadzora?

DA ali NE

 

4.7   

Če je odgovor DA, ali se slike video nadzora snemajo?

DA ali NE

 

4.8   

Ali so vsa vrata, okna in druge točke dostopa do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte varni oziroma se nadzirajo?

DA ali NE

 

4.9

Če je odgovor NE, navedite razloge

4.10   Ocena: Ali ukrepi organizacije zadostujejo za preprečitev nepooblaščenega dostopa do tistih delov lokacije in prostorov, kjer se obdeluje ali skladišči zračni tovor/zračna pošta?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 5

Priprava

Namen: zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

Na ta vprašanja odgovorite, če je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru procesa priprave.

5.1   

Ali je dostop na območje priprave pod nadzorom?

DA ali NE

 

5.2

Če je odgovor DA, kako?

5.3   

Ali se proces priprave nadzoruje?

DA ali NE

 

5.4

Če je odgovor DA, kako?

5.5   

Ali je vzpostavljen nadzor za preprečitev odpiranja v fazi priprave?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

5.6   Ocena: Ali ukrepi organizacije zadostujejo za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom ali odpiranjem med pripravo?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 6

Pakiranje

Namen: zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

Na ta vprašanja odgovorite, če je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru procesa pakiranja.

6.1   

Ali se proces pakiranja nadzoruje?

DA ali NE

 

6.2

Če je odgovor DA, kako?

6.3   

Prosimo, opišite končno zunanje pakiranje:

(a)   

Ali je končno zunanje pakiranje vzdržljivo?

DA ali NE

 

Opišite:

 

(b)   

Ali je končno zunanje pakiranje takšno, da ga ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Opišite:

 

6.4(a)   

Ali uporabljate oštevilčene pečate, varnostni trak, posebne žige ali škatle iz lepenke, prelepljene z lepilnim trakom, da zračni tovor/zračno pošto zaščitite tako, da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA:

 

6.4(b)   

Ali se pečati, varnostni trak ali posebni žigi hranijo na varnem, kadar niso v uporabi?

DA ali NE

 

Opišite:

 

6.4(c)   

Ali se izdajanje oštevilčenih pečatov, varnostnega traku in/ali žigov nadzira?

DA ali NE

 

Opišite:

 

6.5

Če je odgovor na 6.4(a) DA, kako se nadzira?

6.6   Ocena: Ali postopki pakiranja zadostujejo za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom in/ali odpiranjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 7

Skladiščenje

Namen: zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

Na ta vprašanja odgovorite, če je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru procesa skladiščenja.

7.1   

Ali je končni(-a) in zapakirani(-a) zračni tovor/zračna pošta varno shranjen(-a) in pregledan(-a), da na njem/njej ni znakov odpiranja?

DA ali NE

 

7.2   Ocena: Ali postopki skladiščenja zadostujejo za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom in/ali odpiranjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

DEL 8

Odprema

Namen: zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

Na ta vprašanja odgovorite, če je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru procesa odpreme.

8.1   

Ali je dostop na odpremno območje pod nadzorom?

DA ali NE

 

8.2

Če je odgovor DA, kako?

8.3   

Kdo ima dostop do odpremnega območja?

Zaposleni?

DA ali NE

 

Vozniki?

DA ali NE

 

Obiskovalci?

DA ali NE

 

Pogodbeni izvajalci?

DA ali NE

 

8.4   Ocena: Ali varovanje zadostuje za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem na odpremnem območju?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

DEL 8A

Pošiljke iz drugih virov

Namen: določiti postopke za obravnavo nezavarovanih pošiljk.

Na ta vprašanja odgovorite samo, če se pošiljke za zračni prevoz prevzemajo od drugih podjetij.

8A.1   Ali podjetje prevzema pošiljke tovora, namenjene za zračni prevoz, od katerih koli drugih podjetij?

DA ali NE

 

8A.2

Če je odgovor DA, kako so ločene od lastnega tovora podjetja in kako so označene za reguliranega agenta/prevoznika?

DEL 9

Prevoz

Namen: zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim posegom oziroma odpiranjem.

9.1   

Kako je zračni tovor/zračna pošta prepeljan(-a) do reguliranega agenta?

(a)   

S strani reguliranega agenta ali v njegovem imenu?

DA ali NE

 

(b)   

Lastni prevoz pošiljatelja?

DA ali NE

 

(c)   

Pogodbeni izvajalec, ki ga uporablja pošiljatelj?

DA ali NE

 

9.2   Kadar pošiljatelj uporablja pogodbenega izvajalca:

DA ali NE

 

Na naslednja vprašanja odgovorite le, kadar se uporablja 9.1(b) ali 9.1(c)

9.3   

Ali je tovorišče transportnega vozila mogoče zavarovati?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite, kako.

9.4(a)   

Kadar je tovorišče transportnega vozila mogoče zavarovati, ali se uporabljajo oštevilčeni pečati?

DA ali NE

 

9.4(b)   

Kadar se uporabljajo oštevilčeni pečati, ali je dostop do pečatov pod nadzorom in se številke ob izdaji beležijo?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite, kako.

 

9.5   

Kadar tovorišča transportnega vozila ni mogoče zavarovati, ali je zračni tovor/zračna pošta tak(-a), da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

9.6

Če je odgovor DA, kako poskrbite za to, da zračnega tovora/zračne pošte ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

9.7

Če je odgovor NE, kako zagotovite njegovo/njeno zaščito?

9.8   Ocena: Ali so ti ukrepi zadostni za zavarovanje letalskega tovora/pošte pred nepooblaščenimi posegi med prevozom?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Izjava o obveznostih

Izjavljam naslednje:

Dovolil bom nenapovedane inšpekcijske preglede s strani inšpektorjev pristojnega organa za namen spremljanja teh standardov. Če inšpektor odkrije morebitne hujše pomanjkljivosti na področju varnosti, to lahko privede do preklica mojega statusa znanega pošiljatelja.

[Ime pristojnega organa] bom posredoval ustrezne podatke takoj oziroma najpozneje v 10 delovnih dneh, če:

bo splošna odgovornost za varnost dodeljena komur koli drugemu, razen osebi, imenovani v točki 1.9,

obstajajo še kakršne koli druge spremembe prostorov ali postopkov, ki utegnejo pomembno vplivati na varnost, in

bo podjetje prenehalo s poslovanjem, se ne bo več ukvarjalo z zračnim tovorom/zračno pošto ali ne bo moglo več izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje EU.

Vzdrževal bom standarde varnosti do naslednjega validacijskega obiska in/ali inšpekcijskega pregleda na kraju samem.

Za to izjavo prevzemam polno odgovornost.

Podpis

Položaj v podjetju

 

Ocenjevanje (in obveščanje)

Uspešno/neuspešno

 

Če je splošna ocena neuspešno, spodaj navedite področja, na katerih pošiljatelj ne dosega zahtevanih varnostnih standardov ali je posebej ranljiv. Navedite tudi nasvete glede popravkov, nujnih za dosego zahtevanega standarda in s tem ocene uspešno.

Podpis

(Ime in priimek potrjevalca)

11.

Dodatek 6-C3 se spremeni:

(a)

besede: „Sklic: točka 6.8.3.1“ v petem odstavku dela 4 se črtajo;

(b)

sedmi odstavek dela 5 se nadomesti z naslednjim:

„Sklic: točka 6.8.3“;

(c)

peti odstavek dela 7 se nadomesti z naslednjim:

„Sklic: točke 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 ter tudi točki 6.2.1 in 6.7“;

(d)

prvi odstavek dela 11 se nadomesti z naslednjim:

„Cilj: Ko je potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ocenil prejšnjih deset delov tega kontrolnega seznama, mora ugotoviti, ali njegovo preverjanje na kraju samem ustreza vsebini dela programa varovanja letalskega prevoznika, ki opisuje ukrepe za letalski tovor/letalsko pošto, namenjeno v EU/EGP, in ali varnostni nadzor v zadostni meri izpolnjuje cilje, ki so navedeni v tem kontrolnem seznamu.“

12.

Točka 6-Fiii Dodatka 6-F se nadomesti z naslednjim besedilom:

„6-Fiii

DEJAVNOSTI POTRJEVANJA TRETJIH DRŽAV TER ČEZMORSKIH DRŽAV IN OZEMELJ, KI SO V SKLADU S POGODBO O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE V POSEBNIH ODNOSIH Z UNIJO IN ZA KATERE SE POGLAVJE O PROMETU IZ NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA, KI SO PRIZNANE KOT ENAKOVREDNE POTRJEVANJU UKREPOV VAROVANJA V LETALSTVU EU

13.

V Dodatku 8-B se prva alineja v točki (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

poskrbel, da so osebe z dostopom do zalog za oskrbo med letom deležne splošnega usposabljanja za boljšo osveščenost na področju varnosti v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010, preden jim je omogočen dostop do teh zalog. Poleg tega je treba zagotoviti, da so osebe, ki izvajajo varnostne preglede zalog za oskrbo med letom, deležne usposabljanja v skladu s točko 11.2.3.3 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010, ter da so osebe, ki izvajajo drug varnostni nadzor v zvezi z zalogami za oskrbo med letom, deležne usposabljanja v skladu s točko 11.2.3.10 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010; in“

14.

Poglavje 9 se spremeni:

(a)

točka 9.0.2(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

‚zaloge za oskrbo na letališču‘ pomenijo vse predmete, ki so namenjeni za to, da se prodajajo, uporabljajo ali dajejo na voljo za kakršen koli namen ali dejavnost na letaliških varnostnih območjih omejenega gibanja, in ki niso ‚predmeti, ki jih nosijo osebe razen potnikov‘;“;

(b)

točka 9.1.1.1(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

je obvezni varnostni nadzor na zalogah izvedel znani dobavitelj ali regulirani dobavitelj in so bile zaloge zavarovane pred nepooblaščenim posegom od trenutka, ko je bil ta nadzor izveden, do dostave na varnostno območje omejenega gibanja.“

15.

V Dodatku 9-A se prva alineja v točki (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

poskrbel, da so osebe z dostopom do zalog za oskrbo na letališču deležne splošnega usposabljanja za boljšo osveščenost na področju varnosti v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010, preden jim je omogočen dostop do teh zalog. Poleg tega je treba zagotoviti, da so osebe, ki izvajajo varnostne preglede zalog za oskrbo na letališču, deležne usposabljanja v skladu s točko 11.2.3.3 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010, ter da so osebe, ki izvajajo drug varnostni nadzor v zvezi z zalogami za oskrbo na letališču, deležne usposabljanja v skladu s točko 11.2.3.10 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010; in“

16.

Poglavje 11 se spremeni:

(a)

točka 11.1.5 se nadomesti z naslednjim:

„11.1.5

Preverjanje preteklosti oziroma predhodnih zaposlitev se opravi, preden oseba začne z usposabljanjem na področju varovanja, ki vključuje dostop do podatkov, ki niso javno dostopni. Preverjanje preteklosti se ponavlja v rednih časovnih presledkih, ki niso daljši od petih let.“;

(b)

točka 11.2.3.7(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

poznavanje postopkov plombiranja zrakoplova, če je to primerno za osebo, ki se usposablja;“;

(c)

prvi stavek točke 11.2.3.9 se nadomesti z naslednjim:

„Rezultat usposabljanja oseb, ki izvajajo varnostni nadzor za tovor in pošto, razen varnostnih pregledov, je pridobitev naslednjih veščin:“;

(d)

na koncu točke 11.2.6.1 se doda naslednji stavek:

„Iz objektivnih razlogov lahko ustrezni organ izvzame osebe iz te zahteve za usposabljanje, če je njihov dostop omejen na območja terminala, ki so dostopna potnikom.“;

(e)

na koncu točke 11.3.1 se doda naslednji stavek:

„Osebe, ki opravljajo naloge iz točke 11.2.3.3, se lahko izvzamejo iz teh zahtev, če so pooblaščene le za izvajanje vizualnih pregledov in/ali ročnih preiskav.“;

(f)

točka 11.5.3(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

imajo znanje in veščine iz točke 11.5.4; ter“;

(g)

prvi stavek točke 11.5.4 se nadomesti:

„Za certifikacijo za inštruktorja, kvalificiranega za vodenje usposabljanja, opredeljenega v točkah 11.2.3.1 do 11.2.3.5 ter v točkah 11.2.4 (razen če zadeva usposabljanje nadzornikov, ki nadzorujejo izključno osebe iz točk 11.2.3.6 do 11.2.3.10) in 11.2.5, mora oseba poznati delovno okolje na ustreznem področju varnosti letalstva ter imeti kvalifikacije in veščine na naslednjih področjih:“

17.

Poglavje 12 se spremeni:

(a)

točka 12.1.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„12.1.2.2

Vsi prehodni detektorji kovin, ki se uporabljajo izključno za varnostni pregled oseb razen potnikov, izpolnjujejo vsaj standard 1.“;

(b)

dodata se naslednji točki 12.5.1.4 in 12.5.1.5:

„12.5.1.4

Skrbnik programa za projekcijo slik nevarnih predmetov je odgovoren za konfiguracijo sistema programa za projekcijo slik nevarnih predmetov.

12.5.1.5

Ustrezni organ redno spremlja pravilno izvajanje sistema programa za projekcijo slik nevarnih predmetov in zagotovi, da so sistemi pravilno konfigurirani, vključno z realistično in zadevno projekcijo predmetov, da so skladni z zahtevami ter imajo ažurirane knjižnice slik.“;

(c)

točka 12.8.2 se nadomesti z naslednjim:

„12.8.2

Pred načrtovano uvedbo zadevna država članica pisno obvesti Komisijo in ostale države članice o predlagani metodi varnostnega pregleda, ki jo namerava dovoliti, pri čemer priloži oceno, iz katere je razvidno, kako bo zagotovila, da bo uporaba nove metode izpolnjevala zahtevo iz točke 12.8.1(b). Obvestilo vsebuje tudi podrobne informacije o lokacijah, na katerih se načrtuje uporaba metode varnostnega pregleda, in o predvideni dolžini obdobja ocenjevanja.“;

(d)

doda se naslednja točka 12.10:

„12.10   DETEKTOR KOVIN (MDE)

Podrobne določbe o uporabi detektorja kovin so določene v ločenem sklepu Komisije.“