8.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 298/21


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1109/2013

z dne 5. novembra 2013

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Melone Mantovano (ZGO)]

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1), zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s točko (a) člena 50(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je bila vloga Italije za registracijo imena „Melone Mantovano“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012, bi bilo treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. novembra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL C 132, 9.5.2013, str. 17.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi iz Priloge I k Pogodbi:

Skupina 1.6.   Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

ITALIJA

Melone Mantovano (ZGO)