1.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/10


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1079/2013

z dne 31. oktobra 2013

o prehodnih ukrepih za uporabo uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) in zlasti prvega odstavka člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (2), in zlasti prvega odstavka člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbi (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 določata znatne spremembe pravil in postopkov, ki jih morajo upoštevati nosilci živilske dejavnosti in pristojni organi držav članic. Navedeni uredbi se uporabljata od 1. januarja 2006. Vendar bi uporaba številnih pravil in postopkov s takojšnjo veljavo od navedenega datuma v nekaterih primerih pomenila praktične težave.

(2)

Zato Uredba Komisije (ES) št. 1162/2009 z dne 30. novembra 2009 o prehodnih ukrepih za izvajanje uredb (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa prehodne ukrepe za prehodno obdobje do 31. decembra 2013, da se omogoči nemoten prehod na celovito izvajanje pravil in postopkov iz navedenih treh uredb. Pri določitvi dolžine prehodnega obdobja je bil upoštevan pregled tega ureditvenega okvira o higieni iz navedenih uredb.

(3)

Namen Poročila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 28. julija 2009 o izkušnjah, pridobljenih z uporabo uredb o higieni (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 (4) je „z dejstvi prikazati izkušnje v letih 2006, 2007 in 2008, pridobljene z izvajanjem higienskega paketa vseh zainteresiranih akterjev, vključno s težavami, s katerimi so se srečevali“ (v nadaljnjem besedilu: poročilo).

(4)

Poročilo vključuje izkušnje o prehodnih ukrepih iz Uredbe (ES) št. 1162/2009. Poročilo navaja, da so bile ugotovljene težave v zvezi z lokalno dobavo majhnih količin nekaterih živil, da je treba razjasniti situacije, v katerih se zaradi odsotnosti usklajenih pravil Unije uporabijo nacionalna pravila za uvoz in da so krize zaradi uvoženih sestavljenih proizvodov potrdile potrebo po večjem nadzoru takih proizvodov.

(5)

Navedene težave je treba obravnavati s pregledom uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004. Ocena učinka, ki spremlja tak pregled, se je začela takoj po objavi poročila. Vendar je potrebno več časa za dokončanje ocene učinka pred začetkom rednega postopka za pregled.

(6)

Poleg tega bi bilo treba zaradi informacij, prejetih od Urada za prehrano in veterinarstvo, pristojnih organov v državah članicah in ustreznih sektorjev živilske industrije v Uniji, do konca navedenega pregleda ohraniti nekatere prehodne ukrepe iz Uredbe (ES) št. 1162/2009.

(7)

Zato bi bilo treba predpisati nadaljnje prehodno obdobje, med katerim bi se še naprej uporabljali nekateri prehodni ukrepi, ki jih zdaj določa Uredba (ES) št. 1162/2009.

(8)

Uredba (ES) št. 853/2004 s svojega področja uporabe izključuje proizvajalčevo neposredno dobavo majhnih količin mesa perutnine in lagomorfov, zaklanih na kmetiji, končnemu potrošniku ali lokalni trgovini na drobno, ki jih neposredno dobavi končnemu potrošniku kot sveže meso. Vendar bi bilo omejevanje te določbe na sveže meso pred koncem pregleda navedene uredbe dodatno breme za majhne proizvajalce. Zato Uredba (ES) št. 1162/2009 za neposredno dobavo tega blaga pod nekaterimi pogoji določa odstopanje od določb Uredbe (ES) št. 853/2004 brez omejitve na sveže meso. Navedeno izključitev bi bilo treba ohraniti med dodatnim prehodnim obdobjem iz te uredbe.

(9)

Uredbi (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 določata nekatera pravila za uvoz proizvodov živalskega izvora in prehrambenih izdelkov, ki vsebujejo proizvode rastlinskega izvora in predelane proizvode živalskega izvora (sestavljeni proizvodi), v Unijo. Uredba (ES) št. 1162/2009 določa prehodne ukrepe, ki odstopajo od nekaterih navedenih pravil, za nekatere sestavljene proizvode, za katere zdravstveni pogoji za uvoz v Unijo še niso bili usklajeni na ravni Unije. Navedeni pogoji so bili spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) št. 28/2012 z dne 11. januarja 2012 o določitvi zahtev za certificiranje uvoza in tranzita skozi Unijo za nekatere sestavljene proizvode ter o spremembi Odločbe 2007/275/ES in Uredbe (ES) št. 1162/2009 (5) in ne bodo popolnoma usklajeni pred 31. decembrom 2013. Zato je do prihodnje uskladitve zakonodaje Unije za dodatno prehodno obdobje iz te uredbe treba določiti odstopanja.

(10)

Zaradi jasnosti bi bilo treba Uredbo (ES) št. 1162/2009 razveljaviti.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa prehodne ukrepe za uporabo uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 v prehodnem obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2016.

Člen 2

Neposredna dobava majhnih količin mesa perutnine in lagomorfov

Z odstopanjem od člena 1(3)(d) in brez poseganja v člen 1(4) Uredbe (ES) št. 853/2004 se določbe navedene uredbe ne uporabljajo, kadar proizvajalec neposredno dobavlja majhne količine mesa perutnine in lagomorfov, zaklanih na kmetijah, končnemu potrošniku ali lokalnim trgovinam na drobno, ki neposredno dobavljajo končnemu potrošniku.

Člen 3

Zdravstveni pogoji za uvoz proizvodov živalskega izvora

1.   Člen 6(1) Uredbe (ES) št. 853/2004 se ne uporablja za uvoz proizvodov živalskega izvora, za katere še niso vzpostavljeni usklajeni uvozni zdravstveni pogoji na ravni Unije.

Za uvoz navedenih proizvodov živalskega izvora veljajo uvozni zdravstveni pogoji države članice uvoza.

2.   Z odstopanjem od člena 6(4) Uredbe (ES) št. 853/2004 so nosilci živilske dejavnosti, ki uvažajo živila, ki vsebujejo proizvode rastlinskega izvora in predelane proizvode živalskega izvora razen sestavljenih proizvodov iz člena 3(1) Uredbe (EU) št. 28/2012, oproščeni obveznosti iz člena 6(4) Uredbe (ES) št. 853/2004.

Za uvoz teh živil veljajo usklajeni predpisi Unije, kadar je to primerno, v drugih primerih pa nacionalni predpisi, ki jih izvajajo države članice.

Člen 4

Postopki v zvezi z uvozom proizvodov živalskega izvora

Poglavje III Uredbe (ES) št. 854/2004 se ne uporablja za uvoz proizvodov živalskega izvora, za katere uvozni zdravstveni pogoji še niso bili usklajeni na ravni Unije, vključno s seznami tretjih držav in delov tretjih držav ter obratov, iz katerih je uvoz dovoljen.

Za uvoz takšnih proizvodov živalskega izvora veljajo uvozni zdravstveni pogoji države članice uvoza.

Člen 5

Razveljavitev Uredbe (ES) št. 1162/2009

Uredba (ES) št. 1162/2009 se razveljavi.

Člen 6

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(3)  UL L 314, 1.12.2009, str. 10.

(4)  COM(2009) 403 final.

(5)  UL L 12, 14.1.2012, str. 1.