31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/61


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1069/2013

z dne 30. oktobra 2013

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe natrijevih fosfatov (E 339) v naravnih črevih za klobase

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) ter zlasti člena 10(3) in člena 30(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 določa seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoje njihove uporabe.

(2)

Navedeni seznam se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka spremeni v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2).

(3)

Zahtevek za odobritev uporabe natrijevih fosfatov (E 339) kot sredstva za uravnavanje kislosti v naravnih črevih za klobase je bil predložen 26. avgusta 2010 in je dostopen državam članicam.

(4)

Natrijevi fosfati (E 339) so vključeni na seznam Unije aditivov za živila, ki se lahko uporabljajo v nekaterih živilih, vendar pa seznam ne vključuje naravnih črev za klobase.

(5)

Pokanje črev med polnjenjem in slabo drsenje (povečanje lepljivosti) pri nabiranju črev na lijak za polnjenje klobas sta mehanski lastnosti naravnih črev, ki pomembno zmanjšujeta njihovo učinkovitost, kar povzroča težave pri proizvodnji klobas.

(6)

Natrijevi fosfati (E 339), ki se uporabljajo kot sredstvo za uravnavanje kislosti, so dokazano primerni za izboljšanje drsnih lastnosti naravnih črev, ki olajšajo polnjenje klobas ter zmanjšajo največjo silo in pritisk, ki povzroči pok črev.

(7)

Največji dopustni dnevni vnos (MTDI) fosfatov, ki ga je določil Znanstveni odbor za hrano (3), je 70 mg/kg telesne teže. Najvišja dovoljena vsebnost, ki jo predlaga vložnik, je 12 600 mg/kg črev, kar pomeni, da pride pri najvišjem prenosu fosfatov iz črev v končno klobaso 250 mg/kg. Največji vpliv fosfatov prek obdelanih naravnih črev bo 2,1 % MTDI. Zato je primerno, da se dovoli uporaba natrijevih fosfatov kot sredstva za uravnavanje kislosti za izboljšanje mehanskih lastnosti črev za klobase.

(8)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 se mora Komisija za posodobitev seznama Unije aditivov za živila iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 posvetovati z Evropsko agencijo za varnost hrane, razen če zadevna posodobitev ne vpliva na zdravje ljudi. Ker odobritev uporabe natrijevih fosfatov (E 339) za izboljšanje mehanskih lastnosti naravnih črev za klobase pomeni posodobitev navedenega seznama, ki ne bo imela učinka na zdravje ljudi zaradi zgoraj navedenih razlogov, se ni treba posvetovati z Evropsko agencijo za varnost hrane.

(9)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  Poročila Znanstvenega odbora za hrano (Reports of the Scientific Committee for Food, Twenty-fifth series) (stran 13), 1991, na voljo na spletišču http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_25.pdf


PRILOGA

V delu E Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se v kategorijo živil 08.2.3. „Čreva, ovoji za meso in podobno“ za vnosom E 338–452 vstavi naslednji vnos:

 

„E 339

natrijevi fosfati

12 600

(4) (80)

samo v naravnih črevih za klobase

 

 

(4):

Najvišja dovoljena vsebnost je izražena kot P2O5.

 

 

(80):

Prenos v končnem proizvodu ne sme preseči 250 mg/kg.“