22.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1011/2013

z dne 21. oktobra 2013

o odstopanjih od pravil o poreklu iz Priloge II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani, ki se uporabljajo v okviru kvot za nekatere izdelke iz Salvadorja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/734/EU z dne 25. junija 2012 o podpisu Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani v imenu Unije in o začasni uporabi dela IV Sporazuma glede trgovinskih zadev (1) ter zlasti člena 6 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2012/734/EU odobril podpis Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) v imenu Unije. V skladu s Sklepom 2012/734/EU je treba Sporazum uporabljati začasno, dokler ne bodo zaključeni postopki za njegovo sklenitev.

(2)

Priloga II k Sporazumu opredeljuje pojem „izdelki s poreklom“ ter načine upravnega sodelovanja. Za več izdelkov so v dodatku 2A k navedeni prilogi določena odstopanja od pravil o poreklu iz Dodatka 2 k Prilogi II v okviru letnih kvot. Ker se je Unija odločila, da bo uporabila to možnost, je treba zagotoviti pogoje za uporabo teh odstopanj za uvoz iz Salvadorja.

(3)

Kvote, določene v Dodatku 2A k Prilogi II, bi morala Komisija upravljati po načelu „prvi prispe, prvi dobi“ v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2).

(4)

Za uveljavitev pravice do tarifnih koncesij bi bilo treba carinskim organom predložiti ustrezna dokazila o poreklu, kakor je predvideno v Sporazumu.

(5)

Ker se Sporazum začasno uporablja od 1. oktobra 2013, bi se morala ta uredba uporabljati od istega datuma.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za izdelke iz Priloge k tej uredbi se uporabljajo pravila o poreklu iz Dodatka 2A k Prilogi II k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

2.   Pravila o poreklu iz odstavka 1 se uporabljajo z odstopanjem od pravil o poreklu iz Dodatka 2 k Prilogi II k Sporazumu v skladu s kvotami iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Odstopanje iz člena 1 velja za zadevne izdelke le, če se predloži tudi dokazilo o poreklu, kakor je določeno v Prilogi II k Sporazumu.

Člen 3

Kvote iz Priloge se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 346, 15.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

SALVADOR

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da je besedilo poimenovanja teh izdelkov zgolj informativne narave, področje uporabe preferencialne sheme pa je v okviru te priloge določeno z oznakami KN, kot obstajajo v času sprejetja te uredbe.

Skupni obseg letnih tarifnih kvot z zaporednimi številkami od 09.7078 do 09.7103 za zadevno koledarsko leto ne sme presegati naslednjega števila enot (parov):

 

2013

2014

2015

2016

2017

Od leta 2018

Skupno število enot letno (skupna letna kvota, zgornja meja za tarifno podštevilko)

2 250 000

10 157 500

11 315 000

12 472 500

13 630 000

14 787 500


Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje

Obdobje veljavnosti kvote

Obseg letne kvote (v enotah (parih), če ni določeno drugače)

09.7078

6102 20

Plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tarifne številke 6104, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

123 750

od 1.1.2014 do 31.12.2014

534 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

574 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

613 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

653 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

693 000

09.7079

6102 30

Plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tarifne številke 6104, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

192 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

831 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

893 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

954 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

1 016 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 078 000

09.7080

6104 22 00

Kompleti za ženske ali deklice, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

55 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

237 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

255 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

272 800

od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

290 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

308 000

09.7081

6104 42 00

Obleke za ženske ali deklice, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

55 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

237 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

255 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

272 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

290 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

308 000

09.7082

6104 43 00

Obleke za ženske ali deklice, iz sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

110 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

475 200

od 1.1.2015 do 31.12.2015

510 400

od 1.1.2016 do 31.12.2016

545 600

od 1.1.2017 do 31.12.2017

580 800

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

616 000

09.7083

6104 44 00

Obleke za ženske ali deklice, iz umetnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

55 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

237 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

255 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

272 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

290 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

308 000

09.7084

6104 62 00

Dolge hlače (vključno pumparice in podobne hlače), hlače z naprsnikom in naramnicami ter kratke hlače za ženske ali deklice, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

247 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

1 069 200

od 1.1.2015 do 31.12.2015

1 148 400

od 1.1.2016 do 31.12.2016

1 227 600

od 1.1.2017 do 31.12.2017

1 306 800

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 386 000

09.7085

6104 63 00

Dolge hlače (vključno pumparice in podobne hlače), hlače z naprsnikom in naramnicami ter kratke hlače za ženske ali deklice, iz sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

82 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

356 400

od 1.1.2015 do 31.12.2015

382 800

od 1.1.2016 do 31.12.2016

409 200

od 1.1.2017 do 31.12.2017

435 600

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

462 000

09.7075

6115

Hlačne nogavice, nogavice, dokolenke, kratke nogavice in druge nogavice, vključno nogavice z označeno stopnjo kompresije (npr. nogavice za krčne žile), pletene ali kvačkane

od 1.10.2013 do 31.12.2013

625 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

2 500 000

09.7086

6202 12

Plašči, dežni plašči, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki, za ženske ali deklice, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

55 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

237 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

255 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

272 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

290 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

308 000

09.7087

6202 13

Plašči, dežni plašči, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki, za ženske ali deklice, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

137 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

594 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

638 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

682 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

726 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

770 000

09.7088

6202 92 00

Vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki za ženske ali deklice, razen izdelkov iz tarifne številke 6204, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

55 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

237 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

255 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

272 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

290 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

308 000

09.7089

6202 93 00

Vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki za ženske ali deklice, razen izdelkov iz tarifne številke 6204, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

82 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

356 400

od 1.1.2015 do 31.12.2015

382 800

od 1.1.2016 do 31.12.2016

409 200

od 1.1.2017 do 31.12.2017

435 600

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

462 000

09.7090

6203 42

Dolge hlače (vključno pumparice in podobne hlače), hlače z naprsnikom in naramnicami ter kratke hlače za moške ali dečke, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

137 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

594 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

638 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

682 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

726 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

770 000

09.7091

6205 20 00

Srajce za moške ali dečke, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

206 250

od 1.1.2014 do 31.12.2014

891 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

957 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

1 023 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

1 089 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 155 000

09.7092

6205 30 00

Srajce za moške ali dečke, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

275 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

1 188 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

1 276 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

1 364 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

1 452 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 540 000

09.7093

6207 11 00

Spodnjice in spodnjice brez hlačnic za moške ali dečke, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

137 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

594 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

638 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

682 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

726 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

770 000

09.7094

6207 19 00

Spodnjice in spodnjice brez hlačnic za moške ali dečke, iz drugih tekstilnih materialov

od 1.10.2013 do 31.12.2013

110 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

475 200

od 1.1.2015 do 31.12.2015

510 400

od 1.1.2016 do 31.12.2016

545 600

od 1.1.2017 do 31.12.2017

580 800

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

616 000

09.7095

6207 21 00

Spalne srajce in pižame za moške ali dečke, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

200 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

864 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

928 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

992 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

1 056 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 120 000

09.7096

6207 22 00

Spalne srajce in pižame za moške ali dečke, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

137 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

594 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

638 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

682 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

726 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

770 000

09.7097

6207 91 00

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

96 250

od 1.1.2014 do 31.12.2014

415 800

od 1.1.2015 do 31.12.2015

446 600

od 1.1.2016 do 31.12.2016

477 400

od 1.1.2017 do 31.12.2017

508 200

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

539 000

09.7098

6207 99

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, iz drugih tekstilnih materialov

od 1.10.2013 do 31.12.2013

55 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

237 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

255 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

272 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

290 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

308 000

09.7099

6208 21 00

Spalne srajce in pižame za ženske ali deklice, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

55 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

237 600

od 1.1.2015 do 31.12.2015

255 200

od 1.1.2016 do 31.12.2016

272 800

od 1.1.2017 do 31.12.2017

290 400

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

308 000

09.7100

6208 22 00

Spalne srajce in pižame za ženske ali deklice, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

110 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

475 200

od 1.1.2015 do 31.12.2015

510 400

od 1.1.2016 do 31.12.2016

545 600

od 1.1.2017 do 31.12.2017

580 800

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

616 000

09.7101

6208 91 00

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlačke, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, za ženske ali deklice, iz bombaža

od 1.10.2013 do 31.12.2013

165 000

od 1.1.2014 do 31.12.2014

712 800

od 1.1.2015 do 31.12.2015

765 600

od 1.1.2016 do 31.12.2016

818 400

od 1.1.2017 do 31.12.2017

871 200

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

924 000

09.7102

6208 92 00

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlačke, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, za ženske ali deklice, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

od 1.10.2013 do 31.12.2013

68 750

od 1.1.2014 do 31.12.2014

297 000

od 1.1.2015 do 31.12.2015

319 000

od 1.1.2016 do 31.12.2016

341 000

od 1.1.2017 do 31.12.2017

363 000

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

385 000

09.7103

6212 10

Modrčki, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

od 1.10.2013 do 31.12.2013

247 500

od 1.1.2014 do 31.12.2014

1 069 200

od 1.1.2015 do 31.12.2015

1 148 400

od 1.1.2016 do 31.12.2016

1 227 600

od 1.1.2017 do 31.12.2017

1 306 800

od 1.1.2018 do 31.12.2018 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 386 000

09.7076

7607 20

Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih materialov), debeline do vključno 0,20 mm (merjeno brez podlage)

od 1.10.2013 do 31.12.2013

250 ton neto teže

od 1.1.2014 do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

1 000 ton neto teže