18.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 996/2013

z dne 17. oktobra 2013

o dvestopeti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida (1), zlasti člena 7(1)(a) in člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 8. oktobra 2013 sklenil črtati en subjekt s seznama oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 881/2002 bi bilo zato treba ustrezno posodobiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Vodja službe za instrumente zunanje politike


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

pod naslovom „Fizične osebe, skupine in subjekti“ se črta naslednji vnos:

„organizacija Sanabel Relief Agency Limited (tudi (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha, (c) SRA, (d) Sara, (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Naslov: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, United Kingdom. Drugi podatki: (a) dobrodelna številka: 1083469, (b) registrska številka: 3713110. Datum uvrstitve na seznam iz člena 2a(4)(b): 7.2.2006.“