12.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 272/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 972/2013

z dne 9. oktobra 2013

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Μεσσαρά (Messara) (ZOP))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1151/2012 je razveljavila in nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (2).

(2)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Grčije za registracijo imena „Μεσσαρά“ (Messara) objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(3)

Ker Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006, je treba ime „Μεσσαρά“ (Messara) registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. oktobra 2013

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Podpredsednik


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(3)  UL C 396, 21.12.2012, str. 24.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.5   Olja in maščobe (maslo, margarina, olja itd.)

GRČIJA

Μεσσαρά (Messara) (ZOP)