20.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 250/24


UREDBA SVETA (EU) št. 897/2013

z dne 22. julija 2013

o razdelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom med Evropsko unijo in Gabonsko republiko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 16. aprila 2007 odobril Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Gabonsko republiko in Evropsko skupnostjo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu) s sprejetjem Uredbe (ES) št. 450/2007 (1).

(2)

Unija je z Gabonsko republiko izvedla pogajanja o novem protokolu k Sporazumu o partnerstvu, ki plovilom EU dodeljuje ribolovne možnosti v vodah, v katerih Gabonska republika izvaja svojo suverenost ali jurisdikcijo na področju ribištva. Po zaključku pogajanj je bil 24. aprila 2013 parafiran novi protokol.

(3)

Svet je 22. julija 2013 sprejel Sklep 2013/462/EU (2) o podpisu novega protokola in o njegovi začasni uporabi.

(4)

Za obdobje uporabe novega protokola bi bilo treba določiti način razdelitve ribolovnih možnosti med države članice.

(5)

Če je v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1006/2008 (3) očitno, da dovoljenja za ribolovne dejavnosti ali ribolovne možnosti, ki so bile Uniji dodeljene na podlagi novega protokola, niso v celoti uporabljene, Komisija o tem obvesti zadevne države članice. Če v roku, ki ga določi Svet, ni odgovora, to pomeni potrditev, da plovila zadevne države članice v danem obdobju ne izkoriščajo v celoti svojih ribolovnih možnosti. Ta rok bi bilo treba določiti.

(6)

Da bi plovila EU lahko ponovno začela izvajati ribolovne dejavnosti, novi protokol določa možnost, da ga vsaka pogodbenica začasno uporablja od datuma njegovega podpisa. Ta uredba bi se zato morala uporabljati od datuma podpisa novega protokola –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ribolovne možnosti, določene s Protokolom med Evropsko unijo in Gabonsko republiko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Protokol), se med države članice razdelijo na naslednji način:

(a)

zamrzovalna plovila za ribolov tuna s potegalko:

Francija

12 plovil

Španija

15 plovil

(b)

plovila za ribolov tuna z ribiško palico:

Španija

7 plovil

Francija

1 plovilo

2.   Uredba (ES) št. 1006/2008 se uporablja brez poseganja v Sporazum o partnerstvu.

3.   Če se z zahtevki za dovoljenja za ribolov držav članic iz odstavka 1 ne izčrpajo vse ribolovne možnosti, ki jih določa Protokol, Komisija v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1006/2008 upošteva zahtevke za dovoljenja za ribolov katere koli druge države članice.

4.   Rok, v katerem morajo države članice v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1006/2008 potrditi, da ne izkoriščajo v celoti ribolovnih možnosti, je deset delovnih dni od dneva, ko jim Komisija sporoči, da ribolovne možnosti niso v celoti izčrpane.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma podpisa Protokola.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 450/2007 z dne 16. aprila 2007 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Gabonsko republiko in Evropsko skupnostjo (UL L 109, 26.4.2007, str. 1).

(2)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94 (UL L 286, 29.10.2008, str. 33).