18.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 885/2013

z dne 15. maja 2013

o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zagotavljanje storitev obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza (1) ter zlasti člena 3(e) in člena 6(1) Direktive,

po posvetovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(e) Direktive 2010/40/EU kot prednostni ukrep določa zagotavljanje storitev obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila.

(2)

Člen 6(1) Direktive 2010/40/EU zahteva, da Komisija sprejme specifikacije, potrebne za zagotovitev združljivosti, medobratovalnosti in kontinuitete pri uvajanju in operativni uporabi inteligentnih prometnih sistemov (ITS) za storitve obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč. Ta uredba si s pomočjo uvajanja storitev obveščanja prizadeva za izboljšanje uporabe parkirišč ter olajšanje odločitev voznikov ali prevoznih podjetij o tem, kdaj in kje bodo parkirali vozila.

(3)

Resolucija Sveta (2) o zatiranju in preprečevanju kaznivih dejanj pri cestnem prevozu blaga in zagotovitvi varnih parkirišč za tovorna vozila poudarja potrebo po izboljšanju varnosti in zaščite voznikov tovornjakov in možnosti parkiranja.

(4)

Obvezni čas počitka in odmori lahko vplivajo na ravnanje voznikov v zvezi z izbiro parkirišča. Ta uredba si z uvajanjem storitev obveščanja prizadeva za izboljšanje uporabe parkirišč ter olajšanje odločitev voznikov ali prevoznih podjetij o tem, kdaj in kje bodo parkirali vozila.

(5)

Da bi se zagotovila interoperabilnost in kontinuiteta storitev po vsej Uniji ter da bi se v celoti upoštevale zahteve o varstvu podatkov, je zelo pomembno, da vse države članice razvijejo usklajen in celosten pristop k zagotavljanju storitev obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila po vsej Uniji. V ta namen bodo države članice lahko uporabile tehnične rešitve in standarde, ki jih zagotavljajo predvsem evropske in/ali mednarodne organizacije/združenja za standardizacijo, da bi zagotovile interoperabilnost in kontinuiteto storitev po vsej EU, hkrati pa v celoti upoštevale zahteve za varstvo podatkov.

(6)

Zagotavljanje informacij o varnosti in udobju parkirišč prispeva k odločitvi voznikov, katero parkirišče bodo izbrali. Priporočila se lahko zagotovijo s prikazom varnostnih značilnosti parkirišča in njegove kakovosti.

(7)

V primeru posebnega trajnega velikega povpraševanja po varnih in varovanih parkiriščih na nekaterih območjih bi bilo treba voznike tovornjakov preusmeriti s polnih parkirišč na drugo lokacijo na prednostnem območju, kjer so prosta varna in varovana parkirišča, da se prepreči parkiranje na neprimernih mestih; zato bi morale države članice določiti „prednostna območja“.

(8)

Če se za označevanje varnih in varovanih parkirišč uporabljajo statični znaki, morajo biti ti v skladu z dunajsko konvencijo z dne 8. novembra 1968, če so jo države članice podpisale.

(9)

Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (3) (PSI) določa minimalna pravila za ponovno uporabo informacij javnega sektorja v celotni Evropski uniji. Temelji na dveh ključnih stebrih notranjega trga, namreč preglednosti in pošteni konkurenci, ter spodbuja države članice, naj nadgradijo ta minimalna pravila za ponovno uporabo informacij javnega sektorja in sprejmejo politike, ki omogočajo široko uporabo dokumentov ali podatkov v okviru te uredbe, ki jih hranijo organi javnega sektorja. V nekaterih primerih se bodo podatki ponovno uporabili brez odobrenega dovoljenja. V drugih primerih se bo izdalo dovoljenje, s katerim se za imetnika dovoljenja postavijo pogoji o ponovni uporabi, kar se nanaša na zadeve, kot so odgovornost, pravilna uporaba podatkov, zagotavljanje skladnosti z zahtevami za varstvo podatkov, nespreminjanje in navedba virov. To ne vpliva na pravice intelektualne lastnine tretjih oseb.

(10)

Povratne informacije uporabnikov so informacije, ki jih sporočijo uporabniki parkirišč, da zagotovijo osebne in anonimne nasvete drugim prihodnjim uporabnikom in upravljavcem parkirišč za tovornjake. Te informacije se lahko uporabljajo za pregled kakovosti storitev obveščanja ter za oceno. Zajamčena bi morala biti anonimnost povratnih informacij.

(11)

Uvajanje in uporaba aplikacij in storitev ITS lahko vključujeta tudi obdelavo osebnih podatkov, ki bi se morala izvajati v skladu s pravom Unije, kot je določeno zlasti v Direktivi 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (4) ter v Direktivi 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (5). Zato bi bilo za aplikacije ITS treba uporabljati načeli omejitve namena in omejitve količine podatkov.

(12)

Uvajanje in uporaba aplikacij in storitev ITS, kot so določene v specifikacijah, sprejetih v skladu s členom 6 Direktive 2010/40/EU, se obravnavata v skladu z zakonodajo Unije, med drugim zlasti z Direktivo Sveta 85/374/EGS z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako (6), ter ustrezno nacionalno zakonodajo.

(13)

V skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa specifikacije, potrebne za zagotovitev združljivosti, interoperabilnosti in kontinuitete uvajanja in operativne uporabe storitev obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila na ravni Unije v skladu z Direktivo 2010/40/EU.

Uporablja se za zagotavljanje storitev obveščanja na vseevropskem cestnem omrežju (TERN).

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„varno in varovano parkirišče“ pomeni parkirišče za komercialne uporabnike, ki jim omogoča, da se izognejo parkiranju na neprimernih mestih, in prispeva k varnosti voznikov in tovora;

2.

„uporabnik“ pomeni vsakega voznika tovornjaka ali komercialnega vozila, odpošiljalca, prevoznika, organ za upravljanje prometa ali kateri koli drug organ, na primer lastnika tovora, zavarovalnice, organe, pristojne za ceste, in policijo. Podatke bi morali pridobiti od ponudnikov storitev;

3.

„ponudnik storitev“ pomeni kateri koli javni ali zasebni organ, ki uporabnikom zagotavlja storitve obveščanja;

4.

„podatki“ pomenijo podatke, ki jih zagotovi upravljavec parkirišča za tovornjake in ki opisujejo parkirišče za tovornjake;

5.

„informacije“ pomenijo vse zbrane, obdelane in/ali pridobljene podatke, ki jih ponudnik storitev uporabnikom zagotovi prek različnih kanalov;

6.

„storitve obveščanja“ pomenijo vse storitve, ki uporabnikom zagotavljajo smernice in jim omogočajo, da se držijo obveznih časov počitka in odmorov, se izognejo parkiranju na neprimernih mestih in uporabijo parkirišča;

7.

„povratne informacije uporabnikov“ pomenijo podatke, ki jih dajo uporabniki parkirišč, in vključujejo osebne in anonimne nasvete drugim prihodnjim uporabnikom in upravljavcem parkirišč za tovornjake;

8.

„dinamične informacije“ pomenijo informacije, ki v katerem koli trenutku prikazujejo proste parkirne zmogljivosti na parkiriščih in trenutne statuse parkirišč (prosto/zasedeno/zaprto);

9.

„statične informacije“ pomenijo informacije, ki jih zagotovi upravljavec parkirišča in se nanašajo na opis parkirišča;

10.

„zanesljivost informacij“ se nanaša na točnost zagotovljenih storitev obveščanja glede na dejansko stanje;

11.

„parkiranje na neprimernih mestih“ pomeni ustavljanje ali parkiranje težkih tovornih vozil zunaj varnih in varovanih parkirišč na avtocestah ali koridorjih, utrjenih bankinah ali prepolnih parkiriščih;

12.

„točka dostopa“ pomeni digitalno točko dostopa, na kateri se informacije o parkiriščih zbirajo, obdelujejo in pripravljajo za razširjanje. Te točke dostopa bodo zagotovile možnost za čezmejno razširjanje storitev obveščanja;

13.

„prednostno območje“ pomeni odsek, ki ga določijo nacionalni organi, na katerem primanjkuje parkirnih mest na enem ali več varnih in varovanih parkiriščih, kar je mogoče izboljšati z zagotavljanjem informacij o drugih prostih parkirnih mestih na istem območju.

Člen 3

Zahteve za zagotavljanje storitev obveščanja

1.   Države članice določijo območja, na katerih prometne in varnostne razmere zahtevajo uvedbo storitev obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč.

Prav tako določijo prednostna območja, na katerih bodo zagotovljene dinamične informacije.

2.   Zagotavljanje storitev obveščanja je skladno z zahtevami iz členov 4 do 7.

Člen 4

Zbiranje podatkov

Uporabnikom namenjene podatke o varnih in varovanih javnih in zasebnih parkiriščih za tovornjake in komercialna vozila zbirajo in zagotavljajo javni ali zasebni upravljavci parkirišč in ponudniki storitev. Podatki, ki se zbirajo, se zagotavljajo na enostaven način, lahko tudi daljinsko, s katerim koli ustreznim sredstvom, da se olajša daljinsko zbiranje podatkov vseh upravljavcev parkirišč. Javni ali zasebni upravljavci parkirišč in ponudniki storitev uporabljajo profile DATEX II (7) ali druge mednarodno primerljive formate, da se zagotovi interoperabilnost storitev obveščanja po vsej Uniji.

Podatki, ki se zbirajo, so:

1.

statični podatki v zvezi s parkirišči, med drugim (kadar je primerno):

identifikacijske informacije o parkirišču (ime in naslov parkirišča za tovornjake) (največ 200 znakov),

informacije o lokaciji uvoza na parkirišče (zemljepisna dolžina/širina) (20 + 20 znakov),

identifikator primarne ceste 1 / smer (20 znakov/20 znakov), identifikator primarne ceste 2 / smer (20 znakov/20 znakov), če je parkirišče dostopno z dveh različnih cest,

po potrebi navedba izvoza, na katerega je treba zapeljati (največ 100 znakov) / razdalje od primarne ceste (trimestno celo število) v kilometrih ali miljah,

skupno število prostih parkirnih mest za tovornjake (trimestno celo število),

cena in valuta za parkirna mesta (300 znakov);

2.

informacije o varnosti in opremi parkirišč:

opis varnostne opreme in storitev parkirišča, vključno z nacionalno kvalifikacijo, če se uporablja (500 znakov),

število parkirnih mest za vozila z ohlajenim tovorom (4 števke),

informacije o specifični opremi ali storitvah za vozila s posebnim blagom in druga vozila (300 znakov);

kontaktni podatki upravljavcev parkirišč:

ime in priimek (do 100 znakov),

telefonska številka (do 20 znakov),

e-naslov (do 50 znakov),

soglasje upravljavca za javno objavo kontaktnih podatkov (da/ne);

3.

dinamični podatki o razpoložljivosti parkirnih mest, vključno s tem, ali je parkirišče zasedeno/zaprto oziroma koliko ima prostih parkirnih mest.

Člen 5

Souporaba in izmenjava podatkov

1.   Javni ali zasebni upravljavci parkirišč in ponudniki storitev skupaj uporabljajo in si izmenjujejo podatke iz odstavka 1 člena 4. Za ta namen uporabljajo format DATEX II (CEN/TS 16157) ali kateri koli mednarodni strojno berljiv format, združljiv z DATEX II. Podatki so dostopni za izmenjavo in ponovno uporabo kateremu koli javnemu ali zasebnemu ponudniku storitev obveščanja in/ali upravljavcu parkirišč na nediskriminatorni podlagi in v skladu s pravicami dostopa in postopki iz Direktive 2003/98/ES.

2.   Statični podatki so dostopni na nacionalni ali mednarodni točki dostopa.

3.   V zvezi z dinamičnimi podatki so države članice (ali nacionalni organi) pristojni za vzpostavitev in upravljanje osrednje nacionalne ali mednarodne točke dostopa, ki v interesu uporabnikov združuje vse posamezne točke dostopa vseh upravljavcev parkirišč in/ali ponudnikov storitev na njihovem ozemlju.

4.   Države članice lahko prispevajo k mednarodni točki dostopa tako, da zagotovijo podatke, katerih kakovost je skladna z zahtevami iz člena 7.

5.   Stroški za dostop, izmenjavo in ponovno uporabo javnih ali zasebnih dinamičnih podatkov ostanejo zmerni, kot je določeno v direktivi o informacijah javnega sektorja.

6.   Javni in zasebni upravljavci parkirišč in/ali ponudniki storitev redno pošiljajo zbrane statične podatke iz člena 4(1) nacionalni ali mednarodni točki dostopa prek ustreznih elektronskih sredstev najmanj enkrat na leto.

Javni in zasebni upravljavci in/ali ponudniki storitev dinamične podatke iz člena 4(3) posodobijo najmanj enkrat na vsakih 15 minut.

Člen 6

Razširjanje informacij

Ponudniki storitev, ki zbirajo informacije na določeni lokaciji, morajo prikazati:

vsaj naslednji dve varni in varovani parkirišči vzdolž koridorja v približno 100 kilometrih,

razpoložljivosti parkirnih mest na prednostnem območju na vsaj dveh naslednjih parkiriščih v približno 100 kilometrih.

Pri razširjanju informacij se države članice držijo dunajske konvencije, če so jo podpisale. Pri uporabi v vozilu bi moral biti zagotovljen zanesljiv vmesnik človek-stroj, da se preprečita odvračanje pozornosti voznika in utrujenost.

Upravljavci parkirišč in/ali ponudniki storitev uporabnike obvestijo o uvedbi katere koli nove storitve obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč s katerim koli komunikacijskim sredstvom, ki se jim zdi primeren.

Člen 7

Upravljanje kakovosti

Javni in zasebni upravljavci parkirišč vsako spremembo stanja na parkirišču, vključno z zaprtjem parkirišča, nemudoma sporočijo na nacionalno ali mednarodno točko dostopa in nacionalnim organom.

Za vsako novo prednostno območje vsi javni in zasebni upravljavci parkirišč zagotovijo zanesljive informacije. Za te namene opravljajo redne preglede opreme za zaznavanje, vključno z merjenjem razlike med prikazanimi podatki in resnično razpoložljivostjo parkirnih mest. Te informacije ocenijo v skladu s členom 8.

Člen 8

Ocena skladnosti z zahtevami

1.   Države članice imenujejo nacionalno službo, pristojno za ugotavljanje, ali ponudniki storitev, upravljavci parkirišč in upravljavci cest izpolnjujejo zahteve iz členov 4 do 7. Ta služba je nepristranska in neodvisna od navedenih akterjev.

Dve ali več držav članic lahko imenuje skupno regionalno službo, pristojno za ocenjevanje skladnosti z navedenimi zahtevami na njihovem ozemlju.

Države članice imenovano službo sporočijo Komisiji.

2.   Vsi ponudniki storitev imenovanim službam predložijo izjavo o njihovi skladnosti z zahtevami iz členov 4 do 7.

Izjava vsebuje naslednje elemente:

(a)

podatke, zbrane v skladu s členom 4, o varnih in varovanih parkiriščih za tovornjake in komercialna vozila, vključno z odstotkom parkirišč, ki jih storitve obveščanja zajemajo;

(b)

sredstva za razširjanje storitev obveščanja uporabnikom;

(c)

obseg dinamičnih storitev obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč;

(d)

podatke o kakovosti in razpoložljivosti zagotovljenih informacij, točki dostopa do informacij in obliki, v kateri so na voljo.

3.   Imenovane službe naključno preverijo točnost izjav več javnih in zasebnih ponudnikov storitev in upravljavcev parkirišč ter zahtevajo dokaze o skladnosti z zahtevami iz členov 4 do 7.

Kakovost storitev se lahko oceni tudi s pripombami uporabnikov.

Vsako leto imenovane službe ustreznim nacionalnim organom poročajo o predloženih izjavah in rezultatih naključnih pregledov.

Člen 9

Nadaljnji ukrepi

1.   Države članice najpozneje 12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe Komisiji sporočijo naslednje informacije:

(a)

pristojne službe, imenovane za oceno skladnosti z zahtevami iz členov 4 do 7;

(b)

po potrebi opis nacionalne točke dostopa.

2.   Najpozneje 12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsako koledarsko leto države članice sporočijo naslednje informacije:

(a)

število različnih parkirišč in parkirnih mest na njihovem ozemlju;

(b)

odstotek parkirišč, ki jih zajemajo storitve obveščanja;

(c)

odstotek parkirišč, ki zagotavljajo dinamične informacije o razpoložljivosti parkirnih mest, in prednostna območja.

Člen 10

Začetek veljavnost in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se:

od 1. oktobra 2015 za zagotavljanje storitev, ki so na dan začetka veljavnosti te uredbe že uvedene,

od 1. oktobra 2013 za zagotavljanje storitev, ki bodo uvedene po začetku veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 207, 6.8.2010, str. 1.

(2)  SN 27.10.2010 15504/10.

(3)  UL L 345, 31.12.2003, str. 90.

(4)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

(5)  UL L 201, 31.7.2002, str. 37.

(6)  UL L 210, 7.8.1985, str. 29.

(7)  CEN/TS 16157.