6.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 238/5


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 859/2013

z dne 5. septembra 2013

o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 808/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 808/2004 vzpostavlja skupni okvir za sistematično pripravo evropskih statističnih podatkov v zvezi z informacijsko družbo.

(2)

Za določitev podatkov, ki se predložijo za pripravo statističnih podatkov v Modulu 1: „Podjetja in informacijska družba“ ter Modulu 2: „Posamezniki, gospodinjstva in informacijska družba“, ter za določitev rokov za pošiljanje teh podatkov so potrebni izvedbeni ukrepi.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podatki, ki se pošljejo za pripravo evropskih statističnih podatkov v zvezi z informacijsko družbo iz člena 3(2) in člena 4 Uredbe (ES) št. 808/2004 v Modulu 1: „Podjetja in informacijska družba“ in Modulu 2: „Posamezniki, gospodinjstva in informacijska družba“, so določeni v prilogah I in II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. septembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 143, 30.4.2004, str. 49.


PRILOGA I

MODUL 1:   PODJETJA IN INFORMACIJSKA DRUŽBA

1.   PODROČJA IN NJIHOVE KARAKTERISTIKE

(a)   Področja, ki bodo zajeta v referenčnem letu 2014, so naslednja izbrana področja s seznama v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 808/2004:

sistemi IKT in njihova uporaba v podjetjih,

usposobljenost za uporabo IKT v enoti podjetja in potreba po znanju na področju IKT,

uporaba interneta in drugih elektronskih omrežij v podjetjih,

dostop do tehnologij, ki omogočajo priključitev na internet ali druga omrežja od koder koli in kadar koli (vsenavzoča povezljivost), in njihova uporaba

e-poslovanje in organizacijski vidiki,

dostop do interneta in drugih omrežnih tehnologij ter njihova uporaba za povezovanje predmetov in naprav (internet stvari),

e-trgovanje.

(b)   Zbrati je treba naslednje karakteristike podjetij:

Sistemi IKT in njihova uporaba v podjetjih

Karakteristike, ki se zberejo za vsa podjetja:

uporaba računalnikov.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

(neobvezno) zaposlene osebe ali delež skupnega števila zaposlenih oseb, ki uporabljajo računalnike za poslovne namene.

Usposobljenost za IKT v enoti podjetja in potreba po znanju na področju IKT

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

zaposlovanje strokovnjakov za IKT,

zagotavljanje kakršnega koli usposabljanja za pridobitev znanja na področju IKT za strokovnjake za IKT v prejšnjem koledarskem letu,

zagotavljanje kakršnega koli usposabljanja za pridobitev znanja na področju IKT za druge zaposlene osebe v prejšnjem koledarskem letu,

zaposlitev ali poskus zaposlitve strokovnjakov za IKT v prejšnjem koledarskem letu.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike in so v prejšnjem koledarskem letu zaposlila ali si prizadevala zaposliti strokovnjake za IKT:

obstoj prostih delovnih mest za strokovnjake za IKT, ki jih je bilo težko zapolniti, v prejšnjem koledarskem letu.

Uporaba interneta in drugih elektronskih omrežij v podjetjih

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

dostop do interneta.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki imajo dostop do interneta:

zaposlene osebe ali delež skupnega števila zaposlenih oseb, ki uporabljajo računalnike z dostopom do interneta za poslovne namene,

internetna povezava: DSL ali druga fiksna širokopasovna povezava,

internetna povezava: najhitrejša pogodbeno zagotovljena hitrost prenosa pri najhitrejši internetni povezavi v Mbit/s; ([0; < 2], [2; < 10], [10; < 30], [30; < 100], [≥ 100]),

internetna povezava: mobilna širokopasovna povezava s prenosno napravo z uporabo mobilnih telefonskih omrežij („3G“ ali „4G“),

(neobvezno) internetna povezava: mobilna širokopasovna povezava s prenosnim računalnikom z uporabo mobilnih telefonskih omrežij („3G“ ali „4G“),

(neobvezno) internetna povezava: mobilna širokopasovna povezava z drugimi prenosnimi napravami, kot so pametni telefoni, z uporabo mobilnih telefonskih omrežij („3G“ ali „4G“),

internetna povezava: druga mobilna povezava z uporabo mobilnih telefonskih omrežij,

zaposlene osebe ali delež skupnega števila zaposlenih oseb, ki jim je podjetje dalo na voljo prenosno napravo, ki omogoča mobilno internetno povezavo po mobilnem telefonskem omrežju, za poslovne namene,

(neobvezno) uporaba družabnih omrežij, ki se ne uporabljajo le za objavljanje plačanih oglasov,

(neobvezno) uporaba blogov ali mikroblogov podjetja, ki se ne uporabljajo le za objavljanje plačanih oglasov,

(neobvezno) uporaba spletišč za izmenjavo multimedijskih vsebin, ki se ne uporabljajo le za objavljanje plačanih oglasov,

(neobvezno) uporaba orodij za izmenjavo znanja, ki temeljijo na tehnologiji wiki in se ne uporabljajo le za objavljanje plačanih oglasov,

uporaba spletišča.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki imajo spletno stran:

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: opis blaga ali storitev, ceniki,

zagotavljanje naslednje ponudbe: elektronsko naročanje ali rezervacija ali potrditev rezervacije,

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: možnost, da obiskovalci po spletu prilagodijo ali oblikujejo blago ali storitve,

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: sledenje ali status oddanih naročil,

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: prilagojena vsebina na spletišču za redne/pogoste obiskovalce,

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: povezave ali sklicevanja na profile podjetja v družbenih medijih,

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: izjava o politiki varovanja zasebnosti, pečat zaupnosti ali certificiranje varnosti spletne strani,

(neobvezno) zagotavljanje naslednje ponudbe: oglaševanje prostih delovnih mest ali elektronsko prijavljanje na razpisano delovno mesto,

zagotavljanje naslednje ponudbe: elektronska vložitev pritožb.

Dostop do tehnologij, ki omogočajo priključitev na internet ali druga omrežja od koder koli in kadar koli (vsenavzoča povezljivost), in njihova uporaba

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki imajo dostop do interneta:

(neobvezno) zagotavljanje oddaljenega dostopa do sistema elektronske pošte podjetja, dokumentov ali aplikacij,

(neobvezno) uporaba plačanih oglasov na internetu,

uporaba storitev računalništva v oblaku, razen brezplačnih storitev.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki imajo dostop do interneta in kupujejo storitve računalništva v oblaku:

uporaba elektronske pošte kot storitve računalništva v oblaku,

uporaba pisarniške programske opreme kot storitve računalništva v oblaku,

gostovanje podatkovnih zbirk podjetja kot storitev računalništva v oblaku,

shranjevanje dokumentov kot storitev računalništva v oblaku,

uporaba računovodske programske opreme kot storitev računalništva v oblaku,

uporaba upravljanja odnosov s strankami (CRM) kot storitev računalništva v oblaku,

uporaba računalniške zmogljivosti za vodenje lastne programske opreme podjetja kot storitev računalništva v oblaku,

uporaba storitev računalništva v oblaku, ki se zagotavljajo s skupnih strežnikov ponudnikov storitev,

uporaba storitev računalništva v oblaku, ki se zagotavljajo s strežnikov ponudnikov storitev, izključno rezerviranih za podjetje,

dejavniki, ki omejujejo uporabo storitev računalništva v oblaku: tveganje kršitve varnosti,

dejavniki, ki omejujejo uporabo storitev računalništva v oblaku: težave pri dostopu do podatkov ali programske opreme,

dejavniki, ki omejujejo uporabo storitev računalništva v oblaku: težave pri odjavi ali spremembi ponudnika storitev (tudi težave glede prenosljivosti podatkov),

dejavniki, ki omejujejo uporabo storitev računalništva v oblaku: negotovost glede lokacije podatkov,

dejavniki, ki omejujejo uporabo storitev računalništva v oblaku: negotovost glede uporabnega prava, pristojnosti, mehanizma za reševanje sporov,

dejavniki, ki omejujejo uporabo storitev računalništva v oblaku: visoki stroški nakupa storitev računalništva v oblaku,

dejavniki, ki omejujejo uporabo storitev računalništva v oblaku: nezadostno poznavanje računalništva v oblaku,

(neobvezno) stopnja dejanskih koristi zaradi znižanja stroškov IKT na lestvici: „visoka“, „nekolikšna“, „omejena“, „nobena“,

(neobvezno) stopnja dejanskih koristi zaradi prilagodljivosti glede večje ali manjše uporabe storitev računalništva v oblaku na lestvici: „visoka“, „nekolikšna“, „omejena“, „nobena“,

(neobvezno) stopnja dejanskih koristi zaradi enostavne in hitre uporabe rešitev na podlagi računalništva v oblaku, na lestvici: „visoka“, „nekolikšna“, „omejena“, „nobena“.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki imajo dostop do interneta in ne kupujejo storitev računalništva v oblaku:

(neobvezno) dejavniki, ki preprečujejo uporabo storitev računalništva v oblaku: tveganje kršitve varnosti,

(neobvezno) dejavniki, ki preprečujejo uporabo storitev računalništva v oblaku: negotovost glede lokacije podatkov,

(neobvezno) dejavniki, ki preprečujejo uporabo storitev računalništva v oblaku: negotovost glede uporabnega prava, pristojnosti, mehanizma za reševanje sporov,

(neobvezno) dejavniki, ki preprečujejo uporabo storitev računalništva v oblaku: visoki stroški nakupa storitev računalništva v oblaku,

(neobvezno) dejavniki, ki preprečujejo uporabo storitev računalništva v oblaku: nezadostno poznavanje računalništva v oblaku.

E-poslovanje in organizacijski vidiki

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

pošiljanje računov drugim podjetjem ali javnim organom v prejšnjem koledarskem letu,

odstotek vseh računov, poslanih kot e-računi v standardni strukturi, primerni za avtomatizirano obdelavo, drugim podjetjem ali javnim organom v prejšnjih koledarskih letih,

odstotek vseh računov, poslanih kot e-računi v elektronski obliki, neprimerni za avtomatizirano obdelavo, drugim podjetjem ali javnim organom v prejšnjih koledarskih letih,

odstotek vseh računov, poslanih le kot računi v papirni obliki drugim podjetjem ali javnim organom v prejšnjem koledarskem letu,

odstotek vseh računov, prejetih kot e-računi, v standardni strukturi, primerni za avtomatizirano obdelavo, v prejšnjem koledarskem letu,

odstotek vseh računov, prejetih kot računi v papirni ali elektronski obliki, neprimerni za avtomatizirano obdelavo, v prejšnjem koledarskem letu,

uporaba programskega paketa za upravljanje poslovnih virov (ERP) za izmenjavo informacij med različnimi delovnimi področji v podjetju,

uporaba kakršne koli programske opreme za upravljanje informacij o strankah (upravljanje odnosov s strankami – programska oprema CRM), ki omogoča zbiranje in shranjevanje informacij o strankah podjetja ter zagotavlja dostop do teh informacij drugim področjem v podjetju,

uporaba kakršne koli programske opreme za upravljanje informacij o strankah (upravljanje odnosov s strankami – programska oprema CRM), ki omogoča analizo informacij o strankah za trženje,

uporaba sporočil RIP (računalniška izmenjava podatkov) za pošiljanje plačilnih navodil finančnim institucijam,

uporaba sporočil RIP (računalniška izmenjava podatkov) za pošiljanje ali prejemanje podatkov javnim organom/od javnih organov,

elektronska izmenjava informacij o upravljanju dobavne verige (SCM) z dobavitelji ali strankami, da se uskladita razpoložljivost in dostava izdelkov ali storitev končnemu potrošniku brez ročnega vnašanja informacij.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki v elektronski obliki izmenjujejo informacije o upravljanju dobavne verige:

elektronska izmenjava informacij o upravljanju dobavne verige z dobavitelji ali strankami po spletnih straneh (spletna stran podjetja, spletna stran poslovnih partnerjev ali spletnih portalov),

elektronska izmenjava informacij o upravljanju dobavne verige z dobavitelji ali strankami z elektronsko izmenjavo informacij, primernih za avtomatizirano obdelavo.

Dostop do interneta in drugih omrežnih tehnologij ter njihova uporaba za povezovanje predmetov in naprav (internet stvari)

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

uporaba instrumentov radiofrekvenčne identifikacije (RFID) za identifikacijo oseb ali nadzor dostopa,

uporaba instrumentov radiofrekvenčne identifikacije (RFID) kot del procesa proizvodnje in dobavnega procesa,

uporaba instrumentov radiofrekvenčne identifikacije (RFID) za identifikacijo izdelkov po proizvodnem procesu.

E-trgovanje

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki uporabljajo računalnike:

prejemanje naročil za blago ali storitve, oddane na spletnih straneh (spletna prodaja) v prejšnjem koledarskem letu,

prejemanje naročil za izdelke ali storitve s sporočili v obliki RIP (prodaja RIP) v prejšnjem koledarskem letu,

oddaja naročil za blago ali storitve na spletnih straneh ali s sporočili v obliki RIP v prejšnjem koledarskem letu,

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki so prejela naročila, oddana prek spletne strani, v prejšnjem koledarskem letu:

uporaba elektronskih plačilnih sistemov za prodajo prek spletne strani tj. plačilo, vključeno v oddajo naročila,

uporaba elektronskih plačilnih sistemov za prodajo prek spletne strani, tj. plačilo, ki ni vključeno v oddajo naročila,

vrednost ali delež vseh prihodkov v okviru e-trgovanja na podlagi naročil, oddanih na spletni strani, v prejšnjem koledarskem letu,

delež prodaje v okviru e-trgovanja zasebnim potrošnikom (B2C) na podlagi naročil, oddanih na spletni strani, v prejšnjem koledarskem letu,

delež prodaje v okviru e-trgovanja drugim podjetjem (B2B) in prodaje v okviru e-trgovanja javnim organom (B2G) na podlagi naročil, oddanih na spletni strani, v prejšnjem koledarskem letu.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki so prejela naročila za izdelke ali storitve s sporočili RIP:

vrednost ali delež vseh prihodkov v okviru e-trgovanja na podlagi naročil, prejetih s sporočili RIP, v prejšnjem koledarskem letu.

Karakteristike, ki se zberejo za podjetja, ki so oddala naročila na spletni strani ali s sporočili RIP:

(neobvezno) oddajanje naročil za blago ali storitve prek spletne strani v prejšnjem koledarskem letu,

(neobvezno) oddajanje naročil za blago ali storitve s sporočili RIP v prejšnjem koledarskem letu,

oddajanje naročil za blago ali storitve v vrednosti, ki je enaka ali večja od 1 % skupne vrednosti nakupov, v prejšnjem koledarskem letu.

(c)   Naslednje osnovne karakteristike podjetij se zberejo ali pridobijo iz drugih virov:

Karakteristike, ki se zberejo za vsa podjetja:

glavna gospodarska dejavnost podjetja v prejšnjem koledarskem letu,

povprečno število zaposlenih oseb v prejšnjem koledarskem letu,

skupni prihodki (vrednost brez DDV) v prejšnjem koledarskem letu.

2.   ZAJETJE

Karakteristike, opredeljene v poglavjih 1(b) do 1(c) te priloge, se zberejo in pridobijo od podjetij, razvrščenih v naslednje gospodarske dejavnosti, za podjetja naslednjih velikosti in z naslednjim geografskim obsegom.

(a)

Gospodarska dejavnost: podjetja, razvrščena v naslednje kategorije NACE Rev. 2:

Kategorija NACE

Opis

Področje C

„Predelovalne dejavnosti“

Področji D, E

„Oskrba z električno energijo, plinom in paro; oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki“

Področje F

„Gradbeništvo“

Področje G

„Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil“

Področje H

„Promet in skladiščenje“

Področje I

„Gostinstvo“

Področje J

„Informacijske in komunikacijske dejavnosti“

Področje L

„Poslovanje z nepremičninami“

Oddelki 69–74

„Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti“

Področje N

„Druge raznovrstne poslovne dejavnosti“

Skupina 95.1

„Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav“

(b)

Velikost podjetij: podjetja z 10 ali več zaposlenimi. Podjetja z manj kot 10 zaposlenimi so zajeta neobvezno.

(c)

Geografski obseg: podjetja na katerem koli delu ozemlja države članice.

3.   REFERENČNA OBDOBJA

Referenčno obdobje za karakteristike, ki se nanašajo na prejšnje koledarsko leto, je leto 2013. Referenčno obdobje za preostale karakteristike je leto 2014.

4.   RAZČLENITVE

Za področja in njihove karakteristike iz poglavja 1(b) te priloge je treba predložiti naslednje osnovne karakteristike.

(a)

Razčlenitev gospodarskih dejavnosti: glede na naslednje agregate NACE Rev. 2:

Agregiranje NACE Rev. 2

za možen izračun nacionalnih agregatov

10–18

19–23

24–25

26–33

35–39

41–43

45–47

49–53

55

58–63

68

69–74

77–82

26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

Agregiranje NACE Rev. 2

za možen izračun evropskih agregatov

10–12

13–15

16–18

26

27–28

29–30

31–33

45

46

47

55–56

58–60

61

62–63

77–78 + 80–82

79

95.1

(b)

Razčlenitev po velikostnih razredih: podatke je treba razčleniti po naslednjih velikostnih razredih po številu zaposlenih oseb:

Velikostni razred

10 ali več zaposlenih oseb

od 10 do 49 zaposlenih oseb

od 50 do 249 zaposlenih oseb

od 250 ali več zaposlenih oseb

Če je zajeta, se za podjetja z manj kot 10 zaposlenimi uporabi naslednja razčlenitev. (Karakteristike se neobvezno predložijo za velikostne razrede „Manj kot 5 zaposlenih oseb“ in „od 5 do 9 zaposlenih oseb“.)

Velikostni razred

Manj kot 10 zaposlenih oseb

Manj kot 5 zaposlenih oseb (neobvezno)

Od 5 do 9 zaposlenih oseb (neobvezno)

5.   PERIODIČNOST

Podatki se za leto 2014 zagotovijo enkrat.

6.   ROKI

(a)

Zbrani podatki iz člena 6 Uredbe (ES) št. 808/2004, ki so po potrebi označeni kot zaupni ali nezanesljivi, se pošljejo Eurostatu do 5. oktobra 2014. Do navedenega datuma mora biti podatkovni niz dokončno izoblikovan, potrjen in sprejet.

(b)

Metapodatki iz člena 6 Uredbe (ES) št. 808/2004 se pošljejo Eurostatu pred 31. majem 2014.

(c)

Poročilo o kakovosti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 808/2004 se pošlje Eurostatu do 5. novembra 2014.

(d)

Podatki in metapodatki se Eurostatu pošljejo v skladu s standardom izmenjave, ki ga določi Eurostat z uporabo storitev enotne vstopne točke. Metapodatki in poročilo o kakovosti se predložijo v standardni strukturi metapodatkov, ki jo opredeli Eurostat.


PRILOGA II

MODUL 2:   POSAMEZNIKI, GOSPODINJSTVA IN INFORMACIJSKA DRUŽBA

1.   PODROČJA IN NJIHOVE KARAKTERISTIKE

(a)   Področja, ki bodo zajeta v referenčnem letu 2014, so izbrana področja s seznama v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 808/2004:

dostop posameznikov in/ali gospodinjstev do IKT in njihova uporaba,

uporaba interneta in drugih elektronskih omrežij za različne namene s strani posameznikov in/ali gospodinjstev,

usposobljenost za IKT in strokovno znanje o IKT,

ovire pri uporabi IKT in interneta,

uporaba IKT s strani posameznikov za izmenjavo informacij in storitev z vladami in javnimi upravami (e-uprava),

dostop do tehnologij, ki omogočajo priključitev na internet ali druga omrežja od koder koli in kadar koli (vsenavzoča povezljivost), in njihova uporaba.

(b)   Zbrati je treba naslednje karakteristike:

Dostop posameznikov in/ali gospodinjstev do IKT in njihova uporaba

Karakteristike, ki se zberejo za vsa gospodinjstva:

dostop do interneta doma (na kateri koli napravi).

Karakteristike, ki se zberejo za gospodinjstva z internetnim dostopom:

namizni računalnik za dostop do interneta doma,

prenosni računalnik (laptop, mini prenosnik, tablični računalnik) za dostop do interneta doma,

druge mobilne naprave (mobilni telefon ali pametni telefon, predvajalnik ali igralna konzola, bralnik e-knjig) za dostop do interneta doma,

televizor, priključen na internet (pametni televizor),

igralna konzola za dostop do interneta doma,

naprave, za katere ni znano, da se z njimi dostopa do interneta doma,

vrsta širokopasovne povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: fiksna širokopasovna povezava, na primer DSL, ADSL, VDSL, kabelski dostop, optični kabel, satelitska, javni brezžični dostop,

vrsta širokopasovne povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: mobilna širokopasovna povezava (po mobilnem telefonskem omrežju, vsaj 3G, npr. UMTS, z uporabo kartice SIM ali ključa USB, mobilnega telefona ali pametnega telefona kot modema),

(neobvezno) vrsta povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: klicna povezava po običajni telefonski liniji ali ISDN,

(neobvezno) vrsta povezave, ki se uporablja za dostop do interneta doma: mobilna ozkopasovna povezava (manj kot 3G, npr. 2G+/GPRS, po mobilnem telefonu, pametnem telefonu ali modemu v prenosnem računalniku).

Karakteristika, ki se zbere za vse posameznike:

zadnja uporaba računalnika doma, na delovnem mestu ali katerem koli drugem kraju (v zadnjih treh mesecih; pred več kot tremi meseci do pred enim letom; pred več kot enim letom; nikoli).

Karakteristika, ki se zbere za posameznike, ki so uporabljali računalnik v zadnjih treh mesecih:

povprečna pogostost uporabe računalnika (vsak dan ali skoraj vsak dan; vsaj enkrat tedensko (vendar ne vsak dan); manj kot enkrat tedensko).

Uporaba interneta za različne namene pri posameznikih in/ali v gospodinjstvih

Karakteristika, ki se zbere za vse posameznike:

zadnja uporaba interneta (v zadnjih treh mesecih; pred več kot tremi meseci do pred enim letom; pred več kot enim letom; nikoli).

Karakteristika, ki se zbere za posameznike, ki so že uporabljali internet:

zadnji nakup po internetu za zasebne namene (v zadnjih treh mesecih; pred več kot tremi meseci do pred enim letom; pred več kot enim letom; nikoli).

Karakteristika, ki se zbere za posameznike, ki so uporabljali internet v zadnjih treh mesecih:

povprečna pogostost uporabe interneta v zadnjih treh mesecih (vsak dan ali skoraj vsak dan; vsaj enkrat tedensko (vendar ne vsak dan); manj kot enkrat tedensko),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za pošiljanje, prejemanje elektronske pošte,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za telefoniranje po internetu, video telefoniranje (s spletno kamero) po internetu (z uporabo aplikacij),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za sodelovanje v družabnih omrežjih (ustvarjanje uporabniškega profila, objava sporočil ali drugih prispevkov),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za branje spletnih novic, časopisov ali revij,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za iskanje informacij o blagu ali storitvah,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za poslušanje spletnega radia,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za igranje ali nalaganje iger, slikovnega gradiva, filmov ali glasbe,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za nalaganje lastnih vsebin (besedil, fotografij, video posnetkov, glasbe, programske opreme itd.) na druge dostopne spletne strani,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za ustvarjanje spletnih strani ali spletnih dnevnikov,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za naročilo obiska pri zdravniku po spletišču (npr. spletišče bolnišnice ali zdravstvenega centra),

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za uporabo storitev, povezanih s potovanji ali nastanitvijo med potovanjem,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za prodajo blaga ali storitev, npr. preko spletnih dražb,

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za internetno bančništvo,

uporaba internetnega pomnilniškega prostora v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za hrambo dokumentov, slik, glasbe, video posnetkov ali drugih datotek,

uporaba elektronske pošte s pripetimi datotekami v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za izmenjavo dokumentov, slik ali drugih datotek v elektronski obliki,

uporaba osebnih spletnih strani (npr. blogov) ali strani družabnih omrežij v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za izmenjavo dokumentov, slik ali drugih datotek v elektronski obliki,

uporaba internetnega pomnilniškega prostora ali storitev izmenjave datotek v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za izmenjavo dokumentov, slik ali drugih datotek v elektronski obliki,

uporaba drugih sredstev kot internet, npr. ključ USB, DVD, Bluetooth, v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za izmenjavo dokumentov, slik ali drugih dokumentov v elektronski obliki,

v zadnjih treh mesecih za zasebne namene ni bilo nobene elektronske izmenjave datotek,

uporaba programske opreme, ki deluje po internetu, za urejanje besedilnih dokumentov, razpredelnic ali predstavitev,

(neobvezno) uporaba programske opreme, ki deluje po internetu, za urejanje slik ali videoposnetkov,

(neobvezno) uporaba storitev, ki delujejo po internetu, za igranje glasbe ali video datotek, naloženih ali shranjenih v internetnem pomnilniškem prostoru.

Karakteristika, ki se zbere za posameznike, ki so uporabljali internet v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za igranje ali prenos iger, slik, filmov ali glasbe:

uporaba interneta v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za igranje mrežnih iger z drugimi osebami.

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali internetni pomnilniški prostor v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za hrambo ali izmenjavo datotek:

uporaba internetnega pomnilniškega prostora za hrambo ali izmenjavo besedil, razpredelnic ali elektronskih predstavitev,

uporaba internetnega pomnilniškega prostora za hrambo ali izmenjavo fotografij,

uporaba internetnega pomnilniškega prostora za hrambo ali izmenjavo e-knjig ali e-revij,

uporaba internetnega pomnilniškega prostora za hrambo ali izmenjavo glasbe,

uporaba internetnega pomnilniškega prostora za hrambo ali izmenjavo video posnetkov (med drugim filmov, televizijskih programov),

uporaba internetnega pomnilniškega prostora za hrambo ali izmenjavo drugih datotek,

plačane storitve internetnega pomnilniškega prostora ali storitev izmenjave datotek,

storitev internetnega pomnilniškega prostora ali izmenjave datotek brez plačila,

razlog za uporabo internetnega pomnilniškega prostora za hrambo ali izmenjavo datotek: možnost uporabe datotek z več naprav ali lokacij,

razlog za uporabo internetnega pomnilniškega prostora za hrambo ali izmenjavo datotek: možnost uporabe večjega spominskega prostora,

razlog za uporabo internetnega pomnilniškega prostora za hrambo ali izmenjavo datotek: zaščita pred izgubo podatkov,

razlog za uporabo internetnega pomnilniškega prostora za hrambo ali izmenjavo datotek: možnost enostavne izmenjave datotek z drugimi osebami,

razlog za uporabo internetnega pomnilniškega prostora za hrambo ali izmenjavo datotek: dostop do velikih glasbenih knjižnic, televizijskih oddaj ali filmov,

težava pri uporabi storitev internetnega pomnilniškega prostora ali izmenjave datotek: počasen dostop ali uporaba,

težava pri uporabi storitev internetnega pomnilniškega prostora ali izmenjave datotek: nezdružljivost različnih naprav ali oblik datotek,

težava pri uporabi storitev internetnega pomnilniškega prostora ali izmenjave datotek: tehnične težave s strežnikom, na primer nerazpoložljivost storitve,

težava pri uporabi storitev internetnega pomnilniškega prostora ali izmenjave datotek: razkritje podatkov tretjim strankam zaradi varnostnih težav ali kršitve,

težava pri uporabi storitev internetnega pomnilniškega prostora ali izmenjave datotek: nepooblaščena uporaba osebnih podatkov s strani ponudnika storitev,

težava pri uporabi storitev internetnega pomnilniškega prostora ali izmenjave datotek: pogoji ponudnika storitev so dvoumni ali težko razumljivi,

težava pri uporabi storitev internetnega pomnilniškega prostora ali izmenjave datotek: težave pri prenosu datoteke od enega ponudnika storitev k drugemu,

uporaba storitev internetnega pomnilniškega prostora ali izmenjave datotek ni bilo težav.

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali internet, ne pa internetnega pomnilniškega prostora v zadnjih treh mesecih za zasebne namene za hrambo ali izmenjavo datotek:

posamezniki, ki so poznali storitev internetnega pomnilniškega prostora,

posamezniki, ki niso poznali storitev internetnega pomnilniškega prostora.

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali internet, ne pa internetnega pomnilniškega prostora v zadnjih treh mesecih za zasebne namene, vendar so bili seznanjeni s takšnimi storitvami:

razlog za neuporabo storitev internetnega pomnilniškega prostora: shranjene datoteke na lastnih napravah, elektronskem računu ali redko/nikoli shranjene datoteke,

razlog za neuporabo storitev internetnega pomnilniškega prostora: drugi načini uporabe skupnih datotek (e-pošta, družbeni mediji, USB-ključ) ali sploh brez izmenjave datotek z drugimi po internetu,

razlog za neuporabo storitev internetnega pomnilniškega prostora: pomanjkanje znanja o tem, kako se tak pomnilniški prostor uporablja,

razlog za neuporabo storitev internetnega pomnilniškega prostora: pomisleki v zvezi z varnostjo ali zasebnostjo,

razlog za neuporabo storitev internetnega pomnilniškega prostora: zaskrbljenost glede zanesljivosti izvajalcev storitev.

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so v zadnjih dvanajstih mesecih uporabljali internet za nakupovanje:

uporaba interneta za naročanje hrane ali živil v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje izdelkov široke porabe v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje zdravil v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje oblačil ali športne opreme v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje računalniške strojne opreme v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje elektronske opreme (vključno s kamerami) v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje telekomunikacijskih storitev (npr. sklenitev naročnine za TV, širokopasovni internet, fiksni telefon ali mobilni telefon, polnjenje računa za predplačniške telefonske kartice) v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za nakup delnic, zavarovalnih polic in drugih finančnih storitev v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za najemanje počitniških zmogljivosti (v hotelih itd.) v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje drugih storitev v zvezi z organizacijo potovanj (vozovnic za prevoz, najem avtomobilov itd.) v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje vstopnic za prireditve v zadnjih dvanajstih mesecih,

uporaba interneta za naročanje filmov ali glasbe v zadnjih dvanajstih mesecih (sporočiti posebej: spletni prenos),

uporaba interneta za naročanje knjig, revij ali časopisov (vključno z e-knjigami) v zadnjih dvanajstih mesecih (sporočiti posebej z elektronskim učnim gradivom: spletni prenos),

uporaba interneta za naročanje elektronskega učnega gradiva v zadnjih dvanajstih mesecih (sporočiti posebej s knjigami, revijami ali časopisi: spletni prenos),

uporaba interneta za naročanje programske opreme za video igre, druge računalniške programske opreme in posodobitev programske opreme v zadnjih dvanajstih mesecih (sporočiti posebej: spletni prenos),

uporaba interneta za naročanje drugega blaga ali storitev v zadnjih dvanajstih mesecih,

blago ali storitve, kupljene ali naročene pri nacionalnih prodajalcih v zadnjih dvanajstih mesecih,

blago ali storitve, kupljene ali naročene pri prodajalcih iz drugih držav EU v zadnjih dvanajstih mesecih,

blago ali storitve, kupljene ali naročene pri prodajalcih iz držav zunaj EU v zadnjih dvanajstih mesecih,

blago ali storitve, kupljene ali naročene v zadnjih dvanajstih mesecih: država porekla prodajalca ni znana,

način plačila za blago ali storitve, naročene po internetu za zasebno uporabo v zadnjih dvanajstih mesecih: podatki iz kreditnih ali bančnih plačilnih kartic, poslani po internetu,

način plačila za blago ali storitve, naročene po internetu za zasebno uporabo v zadnjih dvanajstih mesecih: podatki iz predplačniških kartic ali predplačniških računov, poslani po internetu,

način plačila za blago ali storitve, naročene po internetu za zasebno uporabo v zadnjih dvanajstih mesecih: elektronsko bančno nakazilo preko internetnega bančništva,

način plačila za blago ali storitve, naročene po internetu za zasebno uporabo v zadnjih dvanajstih mesecih: plačilo ni bilo izvedeno po internetu (v gotovini, z običajnim bančnim nakazilom itd.).

Usposobljenost za IKT in strokovno znanje o IKT

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so že uporabljali računalnik:

računalniška znanja v zvezi s kopiranjem in premikanjem datoteke ali mape,

računalniška znanja v zvezi z uporabo orodij „kopiraj in prilepi“ za podvajanje ali premikanje informacij znotraj dokumenta,

računalniška znanja v zvezi z uporabo osnovnih računskih formul v preglednicah,

računalniška znanja v zvezi s stiskanjem (stiskanjem v formatu Zip) datotek,

računalniško znanje za povezovanje in nameščanje novih naprav, npr. modema,

računalniška znanja za pisanje računalniških programov v specializiranem programskem jeziku,

računalniško znanje za prenos datotek med računalnikom in drugimi napravami (z digitalnega fotoaparata ali z mobilnega telefona/v mobilni telefon, predvajalnik mp3/mp4),

(neobvezno) računalniško znanje za spreminjanje ali preverjanje konfiguracijskih parametrov programske opreme (razen internetnih brskalnikov),

računalniško znanje za oblikovanje elektronskih predstavitev s programsko opremo za predstavitve (npr. diaprojekcija), vključno s slikami, zvokom, video posnetki ali tabelami,

računalniško znanje za namestitev novega ali zamenjavo starega operacijskega sistema.

Ovire pri uporabi IKT in interneta

Karakteristike, ki se zberejo za gospodinjstva brez dostopa do interneta doma:

razlog za nedostop do interneta doma: dostop do interneta drugje,

razlog za nedostop do interneta doma: interneta ne potrebuje (zaradi nekoristnosti, nezanimivosti itd.),

razlog za nedostop do interneta doma: previsoki stroški opreme,

razlog za nedostop do interneta doma: previsoki stroški dostopa (telefon, naročnina na DSL itd.),

razlog za nedostop do interneta doma: pomanjkanje znanja,

razlog za nedostop do interneta doma: pomisleki glede zasebnosti ali varnosti,

razlog za nedostop do interneta doma: širokopasovni internet na območju anketiranca ni na voljo,

razlog za nedostop do interneta doma: drugo.

Uporaba IKT s strani posameznikov za izmenjavo informacij in storitev z vladami in javnimi upravami (e-uprava)

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali internet v zadnjih dvanajstih mesecih:

uporaba interneta v zadnjih dvanajstih mesecih za zasebne namene za pridobivanje informacij s spletišč javnih organov ali javnih služb,

uporaba interneta v zadnjih dvanajstih mesecih za zasebne namene za prenos uradnih obrazcev s spletišč javnih organov ali javnih služb,

uporaba interneta v zadnjih dvanajstih mesecih za zasebne namene za oddajo izpolnjenih spletnih obrazcev javnim organom ali javnim službam,

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki v zadnjih dvanajstih mesecih niso uporabljali interneta za oddajo izpolnjenih obrazcev na spletišča javnih organov za zasebne namene:

razlog za nepredložitev izpolnjenih obrazcev na spletiščih javnih organov: posamezniku ni bilo treba predložiti uradnih obrazcev.

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki v zadnjih dvanajstih mesecih niso predložili izpolnjenih obrazcev na spletišča javnih organov za zasebne namene in kot razlog niso navedli, da jim ni bilo treba predložiti nobenih uradnih obrazcev:

razlog za nepredložitev izpolnjenih obrazcev javnim organom po internetu: takšna storitev na spletišču ni bila na voljo,

razlog za nepredložitev izpolnjenih obrazcev javnim organom po internetu: pomanjkanje spretnosti ali znanja (npr. pomanjkanje znanja o uporabi spletišča ali prezapletena uporaba),

razlog za nepredložitev izpolnjenih obrazcev javnim organom po internetu: pomisleki v zvezi z zaščito in varnostjo osebnih podatkov,

(neobvezno) razlog za nepredložitev izpolnjenih obrazcev javnim organom po internetu: neobstoj elektronskega podpisa ali elektronske identifikacije/certifikata (ki se zahteva za avtentikacijo/uporabo storitve),

razlog za nepredložitev izpolnjenih obrazcev javnim organom po internetu: druga oseba je predložila v mojem imenu (npr. svetovalec, davčni svetovalec, sorodnik ali družinski član),

razlog za nepredložitev izpolnjenih obrazcev javnim organom po internetu: drugo.

Dostop do tehnologij, ki omogočajo priključitev na internet ali druga omrežja od koder koli in kadar koli (vsenavzoča povezljivost), in njihova uporaba

Karakteristike, ki se zberejo za posameznike, ki so uporabljali internet v zadnjih treh mesecih:

uporaba mobilnega telefona (ali pametnega telefona) za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu,

uporaba mobilnega telefona (ali pametnega telefona) po mobilnem telefonskem omrežju za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu,

uporaba mobilnega telefona (ali pametnega telefona) po brezžičnem omrežju (npr. wi-fi) za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu,

uporaba prenosnega računalnika (npr. prenosnika, tabličnega računalnika) za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu,

uporaba prenosnega računalnika (npr. prenosnika, tabličnega računalnika) po mobilnem telefonskem omrežju, z uporabo ključa USB ali podatkovne kartice (SIM) ali mobilnega telefona ali pametnega telefona kot modema za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu,

uporaba prenosnega računalnika (npr. prenosnika, tabličnega računalnika) po brezžičnem omrežju (npr. wi-fi) za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu,

uporaba drugih naprav za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu,

neuporaba mobilnih naprav za dostop do interneta drugod kot doma ali na delovnem mestu.

2.   ZAJETJE

(a)

Statistične enote za karakteristike iz poglavja 1(b) te priloge, ki se nanašajo na gospodinjstva, so: gospodinjstva z vsaj enim članom v starostni skupini od 16 do 74 let.

(b)

Statistične enote za karakteristike iz poglavja 1(b) te priloge, ki se nanašajo na posameznike, so: posamezniki v starosti od 16 do 74 let.

(c)

Geografsko so zajeta gospodinjstva in/ali posamezniki, ki živijo na katerem koli delu ozemlja države članice.

3.   REFERENČNO OBDOBJE

Glavno referenčno obdobje, v katerem se zbirajo statistični podatki, je prvo četrtletje leta 2014.

4.   SOCIALNO-EKONOMSKE OSNOVNE KARAKTERISTIKE

(a)

Za področja in njihove karakteristike iz poglavja 1(b) te priloge, ki se nanašajo na gospodinjstva, se zberejo naslednje osnovne karakteristike:

regija prebivališča (glede na klasifikacijo regij NUTS1),

(neobvezno) regija prebivališča glede na klasifikacijo NUTS2,

geografski položaj: prebiva v manj razviti regiji; prebiva v prehodni regiji; prebiva v bolj razviti regiji,

stopnja urbanizacije: prebiva na gosto poseljenem območju; prebiva na srednje poseljenem območju; prebiva na redko poseljenem območju,

vrsta gospodinjstva: število članov gospodinjstva; (neobvezno) število oseb, starih od 16 do 24 let; (neobvezno) število študentov, starih od 16 do 24 let; (neobvezno) število oseb, starih od 25 do 64 let; (neobvezno) število oseb, starih 65 let ali več (ločeno se zbira: število otrok, mlajših od 16 let, (neobvezno) število otrok, starih od 14 do 15 let, (neobvezno) število otrok, starih od 5 do 13 let, (neobvezno) število otrok, starih 4 leta ali manj),

(neobvezno) neto mesečni dohodek gospodinjstva (zbira se kot vrednost ali s pomočjo dohodkovnih razredov v skladu z dohodkovnimi kvartili),

(neobvezno) ekvivalentni neto mesečni dohodek gospodinjstva, sporočen v kvintilih.

(b)

Za področja in njihove karakteristike iz poglavja 1(b) te priloge, ki se nanašajo na posameznike, se zberejo naslednje osnovne karakteristike:

spol: moški, ženski,

država rojstva: nacionalna država; tuja država: rojen v drugi državi članici EU; tuja država: rojen v državi nečlanici EU,

država državljanstva: nacionalna; tuja: državljan druge države članice EU; tuja: državljan države nečlanice EU,

(neobvezno) pravni zakonski stan: neporočen; poročen (vključno z registriranim partnerstvom); ovdovel in ne ponovno poročen (vključno z ovdovelimi v registriranem partnerstvu); razvezani in ne ponovno poročeni (vključno s sodno ločenimi in razpustitvijo registriranega partnerstva),

(neobvezno) dejanski zakonski stan: oseba živi v zunajzakonski skupnosti (partnerja nista poročena); oseba ne živi v zunajzakonski skupnosti,

dopolnjena starost; (neobvezno) manj kot 16 let in/ali več kot 74 let,

stopnja dosežene izobrazbe (najvišja uspešno končana stopnja izobrazbe) v skladu z mednarodno standardno klasifikacijo izobrazbe (ISCED 2011): največ nižja sekundarna izobrazba (ISCED 0, 1 ali 2); višja sekundarna in postsekundarna neterciarna izobrazba (ISCED 3 ali 4); terciarna izobrazba (ISCED 5, 6, 7 ali 8); manj kot primarna izobrazba (ISCED 0); primarna izobrazba (ISCED 1); nižja sekundarna izobrazba (ISCED 2); višja sekundarna izobrazba (ISCED 3); posekundarna neterciarna izobrazba (ISCED 4); kratka terciarna izobrazba (ISCED 5); diplomska ali enakovredna (ISCED 6); magisterij ali enakovredna (ISCED 7); doktorska ali enakovredna (ISCED 8),

zaposlitveni status: zaposleni ali samozaposleni, vključno z družinskimi delavci (neobvezno: zaposleni za polni delovni čas ali samozaposleni, zaposleni za krajši delovni čas ali samozaposleni, zaposleni, zaposleni s stalno zaposlitvijo ali zaposlitvijo za nedoločen čas; zaposleni z začasno zaposlitvijo ali pogodbo o zaposlitvi za določen čas; samozaposleni, vključno z družinskimi delavci),

(neobvezno) gospodarski sektor zaposlitve:

Področja NACE Rev. 2

Opis

A

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

B, C, D in E

Predelovalne dejavnosti, rudarstvo in kamnoseštvo ter druge dejavnosti

F

Gradbeništvo

G, H in I

Trgovina na drobno in debelo, promet, skladiščenje in gostinstvo

J

Informacijske in komunikacijske dejavnosti

K

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

L

Poslovanje z nepremičninami

M in N

Poslovne storitve

O, P in Q

Dejavnosti javne uprave, obrambe, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva

R, S, T in U

Druge storitve

zaposlitveni status: brezposelni; študenti, ki niso na trgu dela; drugi, ki niso na trgu dela (neobvezno za druge, ki niso na trgu dela: upokojenci ali predčasni upokojenci ali osebe, ki so opustile samostojno dejavnost; trajni invalidi; osebe, ki služijo obvezni vojaški rok ali opravljajo nadomestno civilno službo; osebe, ki opravljajo gospodinjska opravila; druge neaktivne osebe),

poklic po Mednarodni standardni klasifikaciji poklicev (ISCO-08): delavci, ki opravljajo fizična dela; delavci, ki ne opravljajo fizičnih del; delavci v IKT, delavci, ki niso zaposleni v IKT; (neobvezno) vsi poklici po ISCO-08, kodirano na ravni dveh števk.

5.   PERIODIČNOST

Podatki se za leto 2014 zagotovijo enkrat.

6.   ROKI ZA POŠILJANJE REZULTATOV

(a)

Posamezni podatkovni zapisi iz člena 6 in Priloge II(6) k Uredbi (ES) št. 808/2004, ki ne omogočajo neposredne prepoznavnosti zadevnih statističnih enot, se pošljejo Eurostatu pred 5. oktobrom 2014. Do navedenega datuma mora biti podatkovni niz dokončno izoblikovan, potrjen in sprejet.

(b)

Metapodatki iz člena 6 Uredbe (ES) št. 808/2004 se pošljejo Eurostatu pred 31. majem 2014.

(c)

Poročilo o kakovosti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 808/2004 se pošlje Eurostatu do 5. novembra 2014.

(d)

Podatki in metapodatki se Eurostatu pošljejo v skladu s standardom izmenjave, ki ga določi Eurostat z uporabo storitev enotne vstopne točke. Metapodatki in poročilo o kakovosti se predložijo v standardni strukturi metapodatkov, ki jo opredeli Eurostat.