22.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 224/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 795/2013

z dne 21. avgusta 2013

o izdaji dovoljenja za holin klorid kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter podlago in postopke za izdajo takih dovoljenj. V skladu s členom 10 navedene uredbe je treba ponovno oceniti dodatke, dovoljene v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2).

(2)

V skladu z Direktivo 70/524/EGS je bilo izdano dovoljenje za holin klorid kot krmni dodatek za vse živalske vrste v okviru skupine „vitamini, provitamini in kemijsko natančno definirane snovi s podobnimi učinki“ brez časovne omejitve. Navedeni proizvod je bil v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 naknadno vpisan v register krmnih dodatkov Evropske unije kot obstoječ proizvod.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 in v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil vložen zahtevek za ponovno oceno holin klorida kot krmnega dodatka za vse živalske vrste in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 6. septembra 2011 (3) navedla, da pod predlaganimi pogoji uporabe v krmi holin klorid nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ter naj ne bi pomenil dodatnega tveganja za okolje. Navedla je, da ne bo varnostnih tveganj za uporabnike, če bodo sprejeti ustrezni zaščitni ukrepi. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena holin klorida kaže, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedene snovi, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ker ni varnostnih razlogov, ki bi zahtevali takojšnjo uporabo sprememb pogojev dovoljenja, je primerno, da se omogoči prehodno obdobje za porabo obstoječih zalog dodatkov ter premiksov in krmnih mešanic, ki ju vsebujejo, kot je dovoljeno z Direktivo 70/524/EGS.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „nutritivni dodatki“ in funkcionalno skupino „vitamini, provitamini in kemijsko natančno definirane snovi s podobnimi učinki“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Pripravek iz Priloge in krma, ki ga vsebuje, proizvedena in označena pred 11. marcem 2014 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 11. septembrom 2013, se lahko še naprej dajeta na trg in uporabljata do porabe obstoječih zalog.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. avgusta 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(9):2353.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija nutritivnih dodatkov. Funkcionalna skupina: vitamini, provitamini in kemijsko natančno definirane snovi s podobnimi učinki

3a890

holin klorid

 

Sestava dodatka

Pripravek holin klorida, v trdni in tekoči obliki

 

Lastnosti aktivne snovi

Ime: holin klorid

Kemijska formula: C5H14ClNO

Št. CAS: 67-48-1

Pridobljen s kemijsko sintezo

Merila čistosti: najmanj 99 %, računano na suho snov

 

Analitska metoda  (1)

Za določanje holin klorida v krmnem dodatku, premiksih, krmi in vodi: ionska kromatografija z detekcijo na osnovi prevodnosti (IC-CD)

vse živalske vrste

1.

Če pripravek vsebuje tehnološki dodatek ali posamično krmilo, za katerega je določena največja vsebnost ali za katerega veljajo omejitve, proizvajalec krmnega dodatka te informacije posreduje kupcem.

2.

V navodilih za uporabo dodatkov in premiksa je treba navesti pogoje skladiščenja in obstojnost.

3.

Holin klorid se lahko uporablja prek pitne vode.

4.

Označevanje krmil, ki vsebujejo holin klorid, za perutnino in prašiče, mora vsebovati navodila za uporabo: „Preprečiti hkratno uporabo s pitno vodo, kateri je bil dodan holin klorid.“

5.

Priporočeno je, da se ne preseže dodatna raven 1 000 mg holin klorida/kg popolne krmne mešanice za perutnino in prašiče.

6.

Zaradi varnosti je treba pri ravnanju uporabljati zaščito za dihala, oči in kožo.

11. september 2023


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.