13.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 217/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 774/2013

z dne 12. avgusta 2013

o izdaji dovoljenja za pripravek iz Lactobacillus kefiri DSM 19455 kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter podlago in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Lactobacillus kefiri DSM 19455. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva dovoljenje za pripravek iz Lactobacillus kefiri DSM 19455 kot krmni dodatek za vse vrste živali in njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v mnenju z dne 13. marca 2013 (2) navedla, da pripravek pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali okolje. Agencija je sklenila tudi, da lahko pripravek izboljša aerobno stabilnost silaže tako, da poveča nastajanje ocetne kisline in zmanjša pH krme, ki se preprosto do srednje težko silira. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitskih metodah krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena zadevnega pripravka je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenih pripravkov, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. avgusta 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(4):3177.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg sveže snovi

Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki

1k20742

Lactobacillus kefiri DSM 19455

 

Sestava dodatka

Pripravek iz Lactobacillus kefiri DSM 19455 z najnižjo vsebnostjo 1 × 1010 CFU/g dodatka.

 

Lastnosti aktivne snovi

Žive celice Lactobacillus kefiri DSM 19455.

 

Analitska metoda  (1)

 

Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči (EN 15787).

 

Identifikacija: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).

vse živalske vrste

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti pogoje skladiščenja.

2.

Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 5 × 107 CFU/kg sveže snovi.

3.

Dodatek se uporablja v krmi, ki se preprosto do srednje težko silira (2).

4.

Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.

2. september 2023


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi. Krma, ki se srednje težko silira: 1,5–3,0 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi. Kakor je opredeljena v Uredbi Komisije (ES) št. 429/2008 (UL L 133, 22.5.2008, str. 1).